سوالات پیدایش و رده بندی خاک سال 1386


1 ) افق ناتریک ............
الف ) همان افق سالیک
ب ) نوعی از افق آرجیلیک است.
ج ) مترادف افق آرجیلیک است.
د ) مقدار زیادی گچ دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) کدام گزینه را در نامگذاری افقها نمی توان به کار برد؟
الف ) Bwk
ب ) Btg
ج ) Bto
د ) Ckm
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) گیلگای ( gilgai ) از پدیده های متداول در سطح این گونه خاک هاست؟
الف ) اسپودوسول ها
ب ) اکسی سول ها
ج ) ورتی سول ها
د ) هیستو سول ها
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در کدام یک از مجموعه رده های خاک در زیر رژیم رطوبتی بعنوان معیاری در تفکیک زیر رده های ( زیر راسته ها ) بکار گرفته نمی شود؟
الف ) اولتی سول، اینسپتی سول، آلفی سول، اندی سول
ب ) انتی سول، اریدی سول، جلی سول، اسپودوسول
ج ) اینسپتی سول، مالی سول، آلفی سول، ورتی سول
د ) مالی سول، جلی سول، آلفی سول، انتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کدام گزینه معرف افق سومبریک (Sombric Horizon) است؟
الف ) A مدفون شده
ب ) Spodic
ج ) Natric همراه با مواد آلی
د ) Illuvial Humus
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) احتمال تشکیل خاکهای تکامل یافته بر روی کدام یک از سطوح ژئومرفیک زیر بیشتر است؟
الف ) اراضی پست
ب ) بادبزن های واریزه ای جوان
ج ) دشت های سیلابی
د ) فلات های قدیمی
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) Lithosequence یعنی:
الف ) خاک هایی که در وضعیت مشابه دیگر عامل های خاکساز در اقلیم متفاوت به وجود آمده اند.
ب ) خاک هایی که در وضعیت مشابه دیگر عامل های خاکسازدر شیب های مختلف تشکیل شده اند.
ج ) خاک هایی که در وضعیت مشابه دیگر عامل های خاکساز از مواد مادری متفاوت به وجود آمده اند
د ) خاک هایی که در وضعیت مشابه دیگر عامل های خاکساز در پستی و بلندی متفاوت به وجود آمده اند.
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) Paludization یعنی:
الف ) اضافه شدن سیلیس
ب ) اضافه شدن سزکوئی اکسیدها
ج ) خارج شدن سزکوئی اکسیدها
د ) انباشتگی یا نهشت مواد آلی توسط فرآیندهای زمین شناسی
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدام یک از مجموعه پسوندهای زیر برای نامگذاری افق های خاک در مناطق خشک ( رژیم رطوبتی Aridic ) امکان و احتمال استفاده بیشتری دارند؟
الف ) w, k, z, y
ب ) u, i, h, f
ج ) o, x, s, v
د ) t, ff, a, j
.
.
جواب : گزرینه
.
10 ) کدام یک از فراینهای زیر منجر به تفکیک پروفیل خاک به افق مختلف ( Horizonization ) می گردد؟
الف ) Haploidization
ب ) Homogenization
ج ) Illuviation
د ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) در خاک های رده Vertisols کدام فرایند خاکسازی مهمتر بوده و بر ویژگی های خاک تأثیر بیشتری دارد؟
الف ) Argillipedoturbation
ب ) Caly Illuviation
ج ) Decalcification
د ) Ferrogination
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) خاکی با افق های Cx, Bhs, E, O مطالعه شده است. در این خاک به ترتیب ( از راست به چپ ) کدام افق های مشخصه زیر سطحی وجود دارند؟
الف ) Oxic-Albic و Fragipan
ب ) Spodic, Albic و Fragipan
ج ) Spodic-Albic و Duripan
د ) Oxic- Albic و Duripan

.
جواب : گزینه
.
13 ) افقی است که در اثر تخریب افق آرجیلیک یا کاندیک بصورت حذف رس و اکسیدهای آهن آزاد بوجود آمده است؟
الف ) Glossic
ب ) Oxic
ج ) Placic
د ) Spodic
.
.
جواب : گزینه
.
14 )سردترین این سپتی سول کدام است؟
الف ) Aquepts
ب ) Cryepts
ج ) Gelepts
د ) Udepts
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) در منطقه ای از ایران با رژیم رطوبتی Aridic، خاکی با افق Argillic و مرز بالایی در داخل 100cm از سطح خاک و با افق Calcic در داخل 150cm گزارش شده است. رده بندی این خاک در سطح گروه بزرگ کدام یک ازموارد زیر می باشد؟
الف ) Paleargids
ب ) Haplargids
ج ) Natrargids
د ) Calciargids
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در کدام یک از خاک های زیر وجود افق انباشتگی گچ ( جیپسیک ) در سولوم خاک ناممکن است؟
الف ) این سپستی سول ها
ب ) التی سول ها
ج ) اریدی سول ها
د ) ورتی سول ها
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) تشکیل کدام یک از خاک های زیر در رژیم رطوبتی یوستیک ( Ustic ) غیر ممکن است؟
الف ) Cryands
ب ) Fluvents
ج ) Orthents
د ) Ustepts
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) بخش مقطح کنترول رطوبتی خاک در یک خاک رسی .......
الف ) کم عمق تر از یک خاک شنی است.
ب ) عمیق تر از یک خاک شنی است.
ج ) مشابه خاک شنی می باشد.
د ) بستگی به اقلیم منطقه دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام یک از رده ( راسته ) خاک های زیر می توانند در اقلیم هایی تشکیل شوند که فصل های متناوب خشک و مرطوب ندارند؟
الف ) الفی سول ها ( Alfisols )
ب ) التی سول ها ( Ultisols )
ج ) اکسی سول ها ( Oxisols )
د ) ورتی سول ها ( Vertisols )
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) در صورتی که خاکی توسط 25 سانتیمتر خاک جدید مدفون شده باشد، کدام خاک معمولاً رده بندی می گردد و نام آن در نقشه خاک ذکر می شود؟
الف ) پوشش جوان روئی
ب ) خاک زیرین
ج ) پوشش جوان روئی باضافه خاک مدفون شده زیرین
د ) هیچ کدام از این دو خاک در نقشه خاک ذکر نمی شود.
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) مناسب ترین طبقه بندی خاک های اکسی سول با رژیم رطوبتی اریدیک کدام است؟
الف ) Cambids
ب ) Oxids
ج ) Perox
د ) Torrox
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) در رژیم رطوبتی Aquic ( آکویک ) باید خاک کدام یک از شرایط زیر را دارا باشد؟
الف ) حداقل باید خاک به مدت یک ماه از آب اشباع باشد.
ب ) حداقل چند روز در سال خاک از آب اشباع بوده و از اکسیژن تهی باشد.
ج ) خاک از آب اشباع باشد و دمای خاک زیر صفر باشد.
د ) سطح آب زیرزمینی برای اکثر مدت سال درو یا نزدیک به سطح خاک باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) کدام یک از خاک های زیر به احتمال زیاد روی مواد شنی تشکیل می شوند؟
الف )Arents
ب ) Fluvents
ج ) Orthents
د ) Psamments
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) فرایند سیلیسی شدن ( Silication ) در خاک با کدام یک از فرایندهای زیر همراه است؟
الف ) Allitization
ب ) Feralization
ج ) Laterization
د ) Podzolization

.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام گزینه افق شناسایی سطحی است؟
الف ) اگریک ( Agric )
ب ) آلبیک ( Albic )
ج ) پلاگن ( Plaggen )
د ) سومبریک ( Sombric )
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) کدام گزینه در مورد ارتستین ( Ortstein ) درست نمی باشد؟
الف ) از مواد اسپودیک درست شده است.
ب ) بر اثر تخریب افق کاندیک به وجود می آید.
ج ) ضخامت 25 میلی متر یا بیشتر دارد.
د ) لایه ای است که 50 درصد یا بیشتر آن سیمانی شده است.
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) اگر میانگین دمای سالانه خاک 8 تا 15 درجه سانتی گراد و تفاوت میانگین تابستانی و زمستانی دمای خاک در عمق 50 سانتی متری از 6 درجه کمتر باشد به آن ....... گفته می شود.
الف ) ایزومزیک ( Isomesic )
ب ) ایزوترمیک ( Isothermic )
ج ) ترمیک ( Thermic )
د ) مزیک ( Mesic )
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) کدام مجموعه مشخصات در مورد افق سطحی Umbric صحیح است؟
الف ) رنگ روشن، n value بالا، درصد اشباع بازی پایین، کربن آلی پایین
ب ) رنگ تیره، n value پایین، درصد اشباع بازی بالا، کربن آلی بالا
ج ) رنگ تیره، n value پایین، درصد اشباع بازی پایین، کربن آلی بالا
د ) رنگ روشن، n value پایین، درصد اشباع بازی بالا، کربن آلی پایین
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) ظرفیت تبادل کاتیونی ( CEC ) پایین در بخش رس وجه مشترک کدام دسته از افق های مشخصه خاک ها است؟
الف ) Argillic و Natric
ب ) Oxic و Kandic
ج ) Mollic و Umbric
د ) Spodic و Duripan
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) کدام یک از افق های مشخصه زیر سطحی ذیل در هر دو رده Aridisols و Mollisols احتمال تشکیل دارند؟
الف ) Duripan و Calcic و Argillic
ب ) Kandic و Oxic و Calcic
ج ) Kandic و Oxic و Duripan
د ) Natric و Oxic و Ortstein
.
.
جواب : گزینه
.


No comments: