سوالات پیدایش و رده بندی خاکها 1383


1 ) کدام یک از افق های شناسایی کلسیک ( Calcic ) و کمبیک ( Cambic ) جزء افقهای ایلوویال ( Illuvial ) و یا عمدتاً هوازده ( Alterd ) می باشند؟
الف ) کلسیک ایلوویال – کمبیک هوازده
ب ) کلسیک هوازده – کمبیک ایلوویال
ج ) کلسیک و کمبیک هر دو جزء افقهای ایلوویال می باشند
د ) کلسیک و کمبیک هر دو جزء افقهای هوازده می باشند
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) کدام راسته ( رده ) در بر گیرنده خاکهایی است که به احتمال بیشترین مقدار کائولینت را دارند؟
الف ) اریدیسول
ب ) آلتی سول
ج ) مالی سول
د ) ورتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) رسوب حاصل از فعالیت یخچالها را چه می نامند؟
الف ) Alluviall
ب ) Colluvial
ج ) Eollan
د ) Glacial
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) فرآیند الویال – ایلویال در تشکیل کدامیک از خاکها زیر دارای بیشترین اهمیت است؟
الف ) اکسی سولها
ب ) اسپودوسولها
ج ) انتی سولها
د ) هیستوسولها
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کدام یک از افق های شناسایی زیر در خاکهای مالی سول وجود دارند؟
الف ) اکسیک
ب ) آلبیک
ج ) کلسیک
د ) ناتریک
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در کدام یک از راسته های ( رده های ) زیر تشکیل کانی ثانوی فرایند مهمی در تشکیل خاک بشمار می رود؟
الف ) هیستو سول
ب ) ورتی سول
ج ) آلتی سول
د ) آنتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) حداقل حجم پدون در کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟
الف ) در خاکهائیکه سیکل تغییرات افقها و خواص دیگر بیشتر از 7 متر باشد.
ب ) در خاکهائیکه افقها و سایر خواص آنها دارای تغییرات متناوب شدید باشد.
ج ) در خاکهائیکه افقها و سایر خواص آنها یکنواخت و فاقد تغییرات متناوب باشد.
د ) حجم پدون هواره ثابت است و ارتباطی با تغییرات افقها و خواص خاک ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) برای اینکه لایه سطحی خاک اپی پدون مالیک بشمار رود، افزون بر شرایط دیگر می تواند ویژگیهای ساختمانی و پایداری زیر را دارا باشد؟
الف ) ساختمان توده ای ( Massive ) و پایداری ( Consistency ) کمی سخت.
ب ) ساختمان توده ای ( Massive ) و پایداری ( Consistency ) خیلی سخت.
ج ) ساختمان منشوری ( Prismatic ) با منشورهای بزرگتر از 30 سانتیمتر و پایداری سخت.
د ) ساختمان ستونی ( Columnar ) با ستونهای بزرگتر از 30 سانتیمتر و پایداری خیلی سخت.
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدامیک از گزینه های زیر یک زیر راسته ( زیر رده ) از مالی سول بشمار نمی رود؟
الف ) Albolls
ب ) Humolls
ج ) Rendolls
د ) Udolls
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) در کدام یک از وضعیتهای زیر در خاک مهاجرت رس از افقهای بالا به سمت پایین کمتر صورت می گیرد؟
الف ) خاکهای سرشار از رس ریز
ب ) خاکهای سرشار از رطوبت
ج ) خاکهای سرشار از سدیم
د ) خاکهای سرشار از کربنات کلسیم
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) خاکی با رژیم رطوبتی Aridic اپی پدون Ochric که دارای Duripan درون 100 سانتی متر از سطح خاک معدنی می باشد مطالعه شده، اگر این خاک دارای افق Natric در بالای Duripan باشد، در کدام یک از گروههای بزرگ زیر قرار می گیرد؟
الف ) Argidurids
ب ) Haplodurids
ج ) Natridurids
د ) Petrodurids
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام یک از موارد زیر یک کانی یا میینرال بشمار می رود؟
الف ) آندزیت
ب ) کوارتزیت
ج ) گرانیت
د ) موسکویت
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) کدام یک از فرایندهای زیر به تشکیل افق E می انجامد؟
الف ) پادزولی شدن
ب ) گلئی شدن
ج ) لاتریتی شدن
د ) معدنی شدن
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) اگر رژیم رطوبتی خاکی Aridic نباشد و این خاک دارای افق شناسایی calcic باشد، طبقه بندی این خاک چیست؟
الف ) Aridisols
ب ) Calcids
ج ) Entisols
د ) Inceptisols
.
.
جواب : گزینه
15 ) پدیده Pedoturbation در خاکهای ورتی سول در راستای ........ می باشد.
الف ) Eluviation
ب ) Haploidization
ج ) Horizonation
د ) Illuviation
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) اگر در یک افق خاکی شرایط برای گرفتن پیوندهای t ، g ، k و w دیده شود، معمولاً آن افق چگونه نمایش داده می شود؟
الف ) Btwk
ب ) Btwkg
ج ) Btkg
د ) Btgk
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) در کدام یک از رده های ( راسته های ) خاک افق Duripan معمول است؟
الف ) Histosols , Oxisols
ب ) Entisols , Oxisols
ج ) Mollisols , Aridisols
د ) Spodosols , Entisols
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) محتمل ترین تئوری شناخته شده در رابطه با مکانیسم تشکیل افق Glossic کدام است؟
الف ) خروج رس در اثر تجزیه و تخریب
ب ) خروج رس در اثر عمل آبشوئی
ج ) افزایش رس به قسمتهای مجاور در اثر آبشوئی
د ) افزایش رس به قسمتهای مجاور در اثر نوتشکیلی
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام یک از رده ( راسته ) خاکهای زیر غالباً کمترین تشابه مینرالوژیکی را با مواد، مادری خود دارند؟
الف ) اریدی سول ها ( Aridisols )
ب ) اکسی سول ها ( Oxisols )
ج ) مالی سول ها ( Mollisols )
د ) ورتی سول ها ( Vertisols )
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) کدام یک از خاکهای زیر نمی توانند در فاصله 200 سانتیمتری از سطح خاک دارای دو یا چند لایه اشباع و دو یا چند لایه غیر اشباع باشند؟
الف ) Anthraquepts
ب ) Epiaquepts
ج ) Epiaqolls
د ) Endoaquepts
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام یک از فرایندهای خاکسازی زیر در تشکیل افقهای ناتریک Natric می توانند نقش بیشتری داشته باشند؟
الف ) Alkalization
ب ) Calcification
ج ) Salinization
د ) Silication
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) در اثر عمل هیدرولیز کانیها سیلیکاته خاک انتظار می رود که واکنش ( pH ) خاک چه تغییراتی حاصل نماید؟
الف ) اسیدی شود
ب ) بازی شود
ج ) خنثی شود
د ) تغییر نمی کند
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) کدام کانی معمولاً در خاکهای مناطق خشک فراوان است؟
الف ) جیپسم ( Gypsum )
ب ) زیر کان ( Zircon )
ج ) کائولینایت ( Kaolinite )
د ) گیبسایت ( Gibbsite )
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) کدام یک از خاکهای زیر حاصلخیزی بیشتری دارند؟
الف ) Quartzipsmmens
ب ) Torrox
ج ) Torripsamments
د ) Torrifluvents
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) ضریب انبساط خطی ( COLE ) در کدام یک از خاکهای زیر بیشتر است؟
الف ) Argids
ب ) Xeralfs
ج ) Xerults
د ) Xerrerts
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) Eluviation یا Lessivage در کدام یک از خاکهای زیر به عنوان فرآیند مهم خاکسازی بشمار می رود؟
الف ) Xeralfs
ب ) Xerepts
ج ) Xerands
د ) Xerolls
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مواد بدست آمده از بقایای گیاهی و جانوری با تجزیه خیلی زیاد در فرآیند Humification شامل کدام یک از مواد زیر است؟
الف ) Fibric
ب ) Limnic
ج ) Sapric
د ) Hemic
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) خاکهای Perox در کدام یک از اقلیمهای زیر یافت می شوند؟
الف ) Subhumid – humid با رژیم رطوبتی Perudic
ب ) Subhumid – humid با رژیم رطوبتی udic
ج ) Tropical – Subtropical با رژیم رطوبتی Perudic
د ) Tropical – Subtropical با رژیم رطوبتی Udic
.
.
جواب : گزینه
29 ) مجموعه افقهائی که وجه مشترک آنها سخت و سیمانی بودن می باشد کدام است؟
الف ) Natric , Oxic , Petrogypsic
ب ) Placic , Petroccalcuic , Duripan
ج ) Ochric , Cambic , Calcic
د ) Placic , Umbric , Kandic
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) در خاکهای Udert کدامیک از فرآیندهای زیر چیرگی دارد؟
الف ) Geliturbation
ب ) Cryoturbation
ج ) Bioturbation
د ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه
.


2 comments:

Anonymous said...

Are you looking for the best place to [url=http://sonyps4gaming.com]buy cheap viagra[/url] and other black market drugs around? We have a discreet and professional pharmacy that does not require a prescription. So come to us to buy cheap viagra and never worry about it again.

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino bonus[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casinolasvegass.com[/url] unshackled no store bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]unshackle casino games
[/url].