سوالات فرسایش خاک سال 1384


1 ) حداکثر تأثیر شخم و کشت در روی خطوط تراز در چه محدوده ای از شیب زمین ایجاد می شود؟
الف ) 0 تا 30 درصد
ب ) 3 تا 8 درصد
ج ) 5 تا 15 درصد
د ) 0 تا 20 درصد
.
.
جواب : گزینه 2
.
2 ) کدامیک از خصوصیات باران در معادله جهانی بیشترین نقش را در فرسایش خاک دارد؟
الف ) حداکثر شدت بارندگی یک ساعته
ب ) حداکثر شدت بارندگی نیم ساعته
ج ) حداکثر بارندگی 24 ساعته
د ) شدت های بارانی یک اینچ در ساعت.
.
.
جواب : گزینه 2
.
3 ) در کدام مورد فرسایش پذیری خاک افزایش می یابد؟
الف ) افزایش مواد آلی خاک
ب ) افزایش درصد رس خاک
ج ) افزایش درصد سیلیت خاک
د ) افزایش نفوذ پذیری خاک
.
.
جواب : گزینه 3
.
4 ) در اراضی شیبدار مقدار فرسایش حاصل از...... بیش از......است.
الف ) برف - باران
ب ) باران - برف
ج ) قطرات بران - رواناب
د ) رواناب - قطرات باران
.
.
جواب : گزینه 4
.
5 ) فرسایش در شیب مسطح و یکنواخت ........
الف ) برابر شیب مقعر است.
ب ) کمتر از شیب مقعر و بیشتر از شیب محدب است.
ج ) بیشتر از شیب مقعر و کمتر از شیب محدب است.
د ) بیشتر از شیب محدب و کمتر از شیب مقعر است.
.
.
جواب : گزینه 3
.
6 ) در رصورتیکه نسبت تحویل رسوب ( SDR )برابر با 40 درصد باشد با فرض اینکه مقدار رسوب ویژه 800 تن در هکتار در سال باشد مقدار فرسایش ویژه چند تن در هکتار در سال است ؟
الف ) 200
ب ) 320
ج ) 2000
د ) 3200
.
.
جواب : گزینه 3
.
7 ) کدام گروههای هیدرولوژیکی خاک ، کمترین رواناب را تولید می نماید؟
الف )A
ب ) B
ج ) C
د ) D
.
.
جواب : گزینه 1
.
8 ) حساس ترین ابعاد ذرات خاک در مقاومت به فرسایش آبی در کدام محدوده زیر قرار دارند؟
الف )2/0 تا 8/0 میکرون
ب ) 2 تا 20 میکرون
ج ) 3 تا 200 میکرون
د ) 200 میکرون تا 2000 میکرون
.
.
جواب : گزینه 3
.
9 ) در حوزه ضریب رواناب برابر 5/0 است بارانی با شدت 36 میلی متر در ساعت به مدت 10 دقیقه می بارد ارتفاع رواناب برابر است با :
الف ) 5/2
ب ) 3
ج ) 5/3
د ) 4
.
.
جواب : گزینه 2
.
10 ) اگر در آبراهه ای که شیب آن 8 درصد و شیب آن 4 درصد است تعدادی بند به ارتفاع 1 متر درست کنند فاصله بندهاکدام است؟
الف ) 35
ب ) 25
ج ) 20
د ) 15
.
.
چواب : گزینه 2
.
11 ) تراس آبراهه ای شیبدار در کدامیک از موارد زیر انتخاب می شود؟
الف ) خاک سبک باشد
ب ) شیب عمومی کمتر از 10 درصد باشد
ج ) حداکثر بارندگی 24 ساعته از نفوذ پذیری کمتر باشد.
د ) شدت بارندگی از نفوذ پذیری خاک بیشتر باشد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
12 ) در حوزه ای به مساحت 1800 هکتار در اثر یک بارندگی با شدت 15 میلی متر در ساعت حداکثر دبی معادل 30 متر مکعب بر ثانیه از انتهای حوزه خارج می شود ضریب رواناب برابر است با:
الف ) 3/0
ب ) 4/0
ج ) 6/0
د ) 65/0
.
.
جواب : گزینه 2
.
13 ) برای مشاهده سوال شماره 13 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب :
.
14 ) اثر شیب در افزایش فرسایش در کدام یک از خاکهای زیر بیشتر می باشد؟
الف ) خاکهای بافت ریز
ب ) خاکهای شنی
ج ) خاکهای شنی با 10 درصد سنگریزه
د ) خاکهای شنی با سنگریزه خیلی زیاد.
.
.
جواب : گزینه 1
.
15 ) اگر در منطقه ای شدت بارندگی شدید باشد کشت در روی خطوط تراز در کدامیک از خاکهای زیر مناسب است.
الف ) خاک سبک کم عمق
ب ) خاک سبک عمیق
ج ) خاک سنگین عمیق
د ) خاک سنگین کم عمق
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در صورتیکه مساحت موثر در تولید رواناب بالادست یک بانکت ( یا تراس آبراهه ای ) 6000 متر مربع و شدیدترین بارندگی مورد انتظار برابر با 10 میلی متر در دقیقه باشد. حداکثر دبی ایجاد شده برابر با چند متر مکعب در ثانیه است؟
الف ) 1/0
ب ) 6/0
ج ) 1
د ) 6
.
.
جواب : گزینه 3
.
17 )جهت اصلاح طولی گالی عملیات حفاظتی از کدام بخش شروع می شود؟
الف ) از انتهای گالی
ب ) از قسمتهای سطحی گالی
ج ) از شروع گالی
د ) از حوزه آبخیز گالی
.
.
جواب : گزینه 1
.
18 ) کدامیک در حال حاضر بیشترین تأثیر را در کاهش فرسایش و رسوب در کشور دارد؟
الف ) جلوگیری از بوته کنی در مراتع
ب ) جلوگیری از شور و قلیا شدن اراضی
ج ) جلوگیری از تبدیل اراضی به زمین های مسکونی
د ) تبدیل اراضی دیم کم بازده به مراتع با تراکم مناسب
.
.
جواب : گزینه 4
.
19 ) در روش PSIAC به عوامل موثر در فرسایش و تولید رسوب نمراتی داده می شود که بر حسب جمع نمرات کلاس رسوب دهی و فرسایش تعیین می گردد. تعداد کلاس ها و دامنه تغییرات نمرات چقدر می باشد.
الف ) 4 کلاس، از 25 تا 100
ب ) 5 کلاس، از صفر تا 100
ج ) 6 کلاس، از صفر تا 150
د ) 7 کلاس، از 25 تا 125
.
.
جواب : گزینه 2
.
20 ) برای مشاهده سوال شماره 20 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero84-20.jpg
.
.
جواب :
.
21 ) فرسایش خالص عبارت است از :
الف ) فرسایش خاک بعلاوه رسوب گذاری خاک در همان محل
ب ) هدر رفتن مواد مغذی در خاک فرسایش یافته
ج ) مقداری از خاکهای فرسایش یافته که در دریاچه سدها رسوب می کنند.
د ) فرسایش خاک منهای رسوبگذاری خاک در همان محل
.
.
جواب : گزینه 4
.
22 ) در فرسایش بادی، آسیب پذیری ذرات توسط حرکت جهشی در چه محدوده ای از ابعاد قرار می گیرند؟
الف ) 1/0 تا 5/0 میلیمتر
ب ) 05/0 تا 5/0 میلیمتر
ج ) 15/0 تا 5/1 میلیمتر
د ) 5/0 تا 2 میلیمتر
.
.
جواب : گزینه 1
.
23 ) منظور از نسبت تحویل رسوب ( SDR ) چیست؟
الف ) نسبت رسوب ویژه به فرسایش
ب ) نسبت وزن فرسایش به وزن رسوب
ج ) نسبت وزن رسوب به وزن فرسایش
د ) نسبت فرسایش ویژه به رسوب
.
.
جواب : گزینه 3
.
24 ) یکی از شرایط لازم برای بوجود آمدن فرسایش تونلی کدام است؟
الف ) خاک سطحی و خاک زیرین هر دو نفوذ پذیر باشند.
ب ) خاک سطحی غیر قابل نفوذ و خاک زیرین نفوذ پذیر باشد.
ج ) زمین بیشتر از 5/0 شیب داشته باشد.
د ) خاک سطحی نفوذ پذیر و خاک زیرین غیر قابل نفوذ باشد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
25 ) در اراضی شیبدار هنگامی فرسایش لغزنده یا توده ای اتفاق می افتد که ....
الف ) لایه های غیر قابل نفوذ وجود داشته باشد.
ب ) نیروی مقاومت برشی خاک برابر نیروهای تنشی برش باشد.
ج ) نیروی مقاومت برشی خاکبیشتر از نیروی تنشی برش باشد.
د ) نیروی تنشی برش خاک بیشتر از مقاومت برشی خاک باشد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
26 )فرسایش بین شیاری ( Interrill Erosion ) عمدتاً از کدام نوع فرسایش است؟
الف ) بالا رونده
ب ) شیاری
ج ) ورقه ای
د ) گالی
.
.
جواب : گزینه 3
.
27 ) در منحنی های نشان دهنده LS در رابطه جهانی فرسایش .......
الف ) برای شرایط استاندارد برابر با یک است.
ب ) همواره بزرگتر از یک است.
ج ) برای طول شیب 120 متر و درجه شیب 5 درصد برابر با یک است.
د ) برای طول شیب 140 متر و درجه شیب 9 درصد برابر با یک است.
.
.
جواب : گزینه 1
.
28 ) در فرمول Q = CIA/360 مقدار I عبارتست از ......
الف ) حداکثر شدت بارندگی در یک دوره 10 ساله
ب ) شدت بارندگی که زمان وقوع آن برابر زمان تجمع است.
ج ) شدت متوسط بارندگی در یک دوره 10 ساله
د ) حداکثر شدت بارندگی در یک دوره 1 ساله
.
.
جواب : گزینه 2
.
29 ) برای مشاهده سوال شماره 29 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero84-29.jpg
.
.
جواب :
.
30 ) در صورتیکه در روش شماره منحنی رواناب ( CN ) جهت محاسبه عمق رواناب CN = 100 باشد. امکان بالقوه خاک برای نگهداری آب برابر است با :
الف ) صفر
ب ) 5/0
ج ) یک
د ) بی نهایت
.
.
جواب : گزینه 1
.

No comments: