سوالات شیمی وحاصلخیزی خاک 1386


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) در اندازه گیری CEC خاکها اگر بجای استات سدیم از استات آمونیم برای اشباع مکان های تبادلی استفاده و در مرحله آخر از نیترات منیزیم برای جایگزین شدن با این کاتیونها استفاده و سایر شرایط یکسان باشد، CEC اندازه گیری شده ممکن است :
الف ) بیشتر باشد، زیرا اندازه هیدارته یون سدیم بزرگتر از آمونیم می باشد.
ب ) کمتر باشد، زیرا اندازه هیدارته یون آمونیم کمتر از یون سدیم می باشد.
ج ) بیشتر باشد، زیرا یون آمونیم نسبت به سدیم در جایگزین کردن کاتیون های تبادلی موثرتر عمل می کند.
د ) کمتر باشد، زیرا یون آمونیم سبب فروریزش لایه ای در بعضی از رس های 1 : 2 می گردد.
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) اگر فرض کنیم در عصاره اشباع خاکی تنها آنیون های کلرو بی کربنات موجود بوده و غلظت سایر آنیون ها ناچیز باشد و در آن انواع کاتیون ها وجود داشته باشد، در این عصاره ...........
الف ) نسبت مولی آنیون ها به کاتیون ها برابر با 1 خواهد بود.
ب ) نسبت مولی آنیون ها به کاتیون ها برابر با 2 خواهد بود.
ج ) نسبت مول بار آنیون ها به کاتیون ها برابر با 1 خواهد بود.
د ) نسبت مول بار کاتیون ها به آنیون ها برابر 2 خواهد بود.
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) کدام دسته از نمک های زیر اثر بیشتری بر PH خاک دارند؟
الف ) سولفات ها
ب ) کربنات ها
ج ) کلرورها
د ) نیتراتها
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) اثر متقابل EC و SAR آب آبیاری در ارزیابی کیفیت آب برای کشاورزی چگونه است؟
الف ) هر چه EC بیشتر باشد اثرات زیانبار SAR بالا کمتر است.
ب ) هر چه EC کمتر باشد اثرات زیانبار SAR بالا کمتر است.
ج ) هر چه SAR کمتر باشد اثرات زیانبار EC بالا کمتر است.
د ) هر چه SAR بیشتر باشد اثرات زیانبار EC بالا کمتر است.
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) چرا نقش آلومینیم در اسیدیته خاک های اسیدی مهمتر از نقش آهن است؟
الف ) چون در PH های اسیدی آلومینیم زودتر رسوب می کند.
ب ) چون حلالیت آهن در تمامی طیف PH خاکها از آلومینیم به مراتب بیشتر است.
ج ) چون حلالیت آلومینیم در تمامی طیف PH خاکها از آهن به مراتب بیشتر است.
د ) چون آهن در PHهای پایین تری نسبت به آلومینیم شروع به هیدرولیز می کند.
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) در یک درصد اشباع بازی مشخص ( مثلاً 50 درصد ) PH کدام یک از خاکهای زیر احتمالاً کمتر است؟
الف ) خاک با رس غالب نوع 1: 2
ب ) خاک با رس غالب نوع 1 : 1
ج ) خاک با رس غالب از نوع اکسیدهای آهن و آلومینیم
د ) خاک آلی ( بیش از 30 درصد ماده آلی )
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) برای مشاهده سوال شماره 8 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/Ch86-8.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) چنانچه قابلیت هدایت الکتریکی خاکی برابر 4 میلی موس بر سانتی متر و درصد اشباع آن برابر 40 باشد میزان نمک خاک چند درصد است؟
الف ) 1/0
ب ) 15/0
ج ) 1
د ) 15
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) رس مونت موریلونیت یک رس :
الف ) دی اکتاهدرال Mg دار از گروه ورمیکولایت ها می باشد.
ب ) دی اکتاهدرال Al دار از گروه اسمکتیت ها می باشد.
ج ) تری اکتاهدرال Mg دار از گروه اسمکتیت ها می باشد.
د ) تری اکتاهدرال Al دار از گروه اسمکتیت ها می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) پتانسیل اکسایش – کاهش ( رداکس ) خاک غرقابی ( ماندابی ) را می توان با دستگاهی که دارای الکترود رفرنس و الکترود ....... باشد، اندازه گرفت.
الف ) پلاتین
ب ) شیشه
ج ) کالومل
د ) نقره
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام یک از اجزائ هوموس در اسید نامحلول ولی در قلیا محلول می باشد؟
الف ) اسید هومیک
ب ) اسید فولویک
ج ) هومین
د ) اسید هومیک و اسید فولویک
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) تمایل کاتیون های مختلف نسبت به جذب آب با افزایش نسبت Z/r ( نسبت ظرفیت به شعاع یون ) چه تغییری می کند؟
الف ) افزایش خواهد یافت.
ب ) کاهش خواهد یافت.
ج ) تفاوتی نخواهد کرد.
د ) بستگی به PH دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) برای مشاهده سوال شماره 14 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) ظرفیت تبادل کاتیونی یک خاک 25 میلی اکیوالان درصد گرم می باشد. برای کاهش ESP خاک به میزان 5 درصد، از طریق جایگزینی کلسیم و با فرض راندمان صد در صد به چند میلی اکیوالان کلسیم در 1000 کیلو گرم خاک نیاز خواهد بود؟
الف ) 5650
ب ) 12500
ج ) 25000
د ) 37500
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) کدام شکل، فسفر قابل جذب کود را تشکیل می دهد؟
الف ) محلول در آب
ب ) محلول در سیترات آمونیوم
ج ) غیر محلول در سیترات آمونیوم
د ) محلول در آب و محلول در سیترات آمونیوم
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف ) ناهنجاری سوختگی گلگاه گوجه فرنگی مربوط به کمبود بور و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود مس می باشد.
ب ) ناهنجاری سوختگی گلگاه گوجه فرنگی مربوط به کمبود کلسیم و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود بور می باشد و میزان تعرق بر شدت این دو ناهنجاری تأثیر دارد.
ج ) سوختگی گلگاه گوجه فرنگی مربوط به کمبود کلسیم و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود مس می باشد و میزان تعرق تأثیری بر شدت این دوعارضه ندارد.
د ) دو عارضه سوختگی گلگاه گوجه فرنگی و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود کلسیم است و میزان تعرق در گیاه بر شدت این دو عارضه تأثیر دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای روی ( Zn ) در گیاه سنجش فعالیت کدام آنزیم را توصیه می کنید؟
الف ) دهیدروژناز
ب ) سوپراکسید دیسموتاز
ج ) کربنیک انهیدراز
د ) کاتالاز
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) در صورت که نیتروژن مورد نیاز گیاه بصورت نیترات توسط ریشه جذب شود کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف ) محیط رشد قلیایی شده، افزایش در سنتز آنیون های آلی در گیاه و مصرف دو ملکول NADH برای کاهش یون نیترات در سنتز پروتئین
ب ) مصرف جهار ملکول NADH برای کاهش هر یون نیترات در سنتز پروتئین و افزایش انباشتگی آنیون های معدنی در گیاه
ج ) pH محیط رشد تغییر نکرده، کاهش در انباشتگی Ca 2+ ( کلسیم دو بار مثبت ) ، Mg 2+ ( منیزیم دو بار مثبت ) ، K + ( پتاسیم یک بار مثبت ) در گیاه و مصرف سه مولکول NADH برای کاهش هر یون نیترات در سنتز پروتئین
د ) محیط رشد اسیدی شده، کاهش در سنتز آنیون های آلی در گیاه و مصرف یک ملکول NADH برای کاهش هر یون نیترات در سنتز پروتئین
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) کدام عنصر جزء ساختمانی آنزیم مسئول هیدرولیز اوره می باشد؟
الف ) آهن
ب ) روی
ج ) منیزیم
د ) نیکل
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) مکانیسم و یا مکانیسم های مقابله گیاهان آهن کارا ( Fe-efficient plant ) با تنش آهن ( کمبود آهن ) .........
الف ) در شاخسار است.
ب ) در ریشه است.
ج ) در ریشه و شاخسار است.
د ) در دو لپه ایها در ریشه و در تک لپه ایها در شاخسار است.
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) گیاهی 5 تن در هکتار ماده خشک با 5/2 درصد نیتروژن تولید می کند. اگر مقدار نیتروژن تأمین شده از خاک 25 کیلوگرم، بازده کود مصرفی 50 درصد و درصد عنصر غذایی در کود مصرفی 20 باشد چند کیلوگرم کود نیتروژنی در هکتار نیاز می باشد؟
الف ) 250
ب ) 500
ج ) 1000
د ) 1250
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) در برخی خاکها شور با وجود این که کشاورزان کود نیتروژنی را به همراه کودهای فسفاته و پتاسیمی قبل از کاشت با خاک مخلوط می کنند، کمبود این عنصر در مراحل اولیه رشد گیاه مشاهده می شود. علت احتمالی چیست؟
الف ) تصاعد نیتروژن به شکل گاز
ب ) کاهش قابلیت استفاده آب خاک
ج ) مصرف زیاد نیتروژن توسط گیاه و ناکافی بودن کود مصرفی
د ) آبشویی نیتروژن به واسطه آبیاری های سنگین اولیه و رقابت کلر با نیترات
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) فرایند احیای نیترات در گیاه چه تأثیری بر pH شیره سلولی دارد؟
الف ) افزایش
ب ) کاهش
ج ) کاهش سریع
د ) بدون تأثیر
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مقدار یکسانی فاضلاب شهری به دو خاک اضافه شده است. در خاک اول غلظت فسفر محلول ازبیست وپنج صدم به 38/0 و در خاک دوم از 40/0 به 82/0 قسمت در میلیون افزایش یافته است. کدام گزینه درست می باشد؟
الف ) قدرت بافری خاک اول بیش از خاک دوم است.
ب ) حاصلخیزی خاک دوم بیش از خاک اول است.
ج ) فاکتور ظرفیت ( Capacity ) در خاک دوم بیش از خاک اول است.
د ) فاکتور شدت ( Intensity ) در خاک اول بیش از خاک دوم است.
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) کدام گزینه در مورد فرآیند نیترات سازی در خاک صحیح می باشد؟
الف ) نیترات سازی یک فرآیند قلیازا می باشد.
ب ) نیترات سازی تأثیری در pH خاک ندارد.
ج ) نیترات سازی یک فرآیند اسیدزا می باشد.
د ) نیترات سازی توسط باکتری های هتروتروف انجام می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) کاربرد کدام یک از کودهای زیر تثبیت آمونیوم را توسط رس ها کاهش می دهد؟
الف ) کودهای نیتروژن دار
ب ) کودهای گوگرد دار
ج ) کودهای فسفردار
د ) کودهای پتاسیم دار
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) کدام یک از ترکیبات زیر مهمترین جزء فسفر آلی خاک را تشکیل می دهد؟
الف ) Aminosugares
ب ) Nucleic acids
ج ) Inositol phosphate
د ) Phospholipides
.
.
جواب : گزینه

.

2 comments:

Ouldouz said...

Salam,daste shoma dard nakone.soalate zaban takhasosie 86 ro ham mishe bezarid too blogetoon??bazam motashakker

Anonymous said...

salam.az weblogeelmiv mofideton mamnon.lotfan soalaye sale88v apasokh tashrihi soalate arshad ro ham bezarin.akhe aslan highlight nemishe.mamnon