سوالات شیمی وحاصلخیزی خاک 1383


1 ) مقدار کاتیون های موجود در فاز تبادلی رسها عموماً بیشتر از مجموعه بارهای منفی موجود در سطح رس می باشد. چرا؟
الف ) چون دفع آنیونی وجود دارد.
ب ) چون غلظت کاتیون ها در محلول زیادتر است.
ج ) چون علی رغم بار الکتریکی مخالف مقداری آنیون در فاز تبادلی نفوذ می کند.
د ) چون مقداری بار مثبت نیز در سطح ذرات رس وجود دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) از محلولهایی با غلطت مساوی کلسیم و لیتیم، کدام کانی که قبلاً با یون سدیم اشباع شده و از نظر مقدار طوری تنظیم شده است که CEC مساوی دارد، کلسیم بیشتری جذب می کند؟
الف ) کائولینیت
ب ) کلریت
ج ) مونت موریلونیت
د ) ورمی کولیت
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) تغییرات بارهای وابسته به pH در کانیها سیلیکاتی عمدتاً مربوط به گرفتن یا آزاد شدن پروتون از کدام یک از گروههای زیر می باشد؟
الف ) AL – OH – Si
ب ) Si – OH
ج ) AL – OH
د ) Fe – OH
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) پس از مانداب کردن، pH خاک اسیدی .......... و pH خاک آهکی .......... می یابد.
الف ) افزایش – افزایش
ب ) افزایش – کاهش
ج ) کاهش – افزایش
د ) کاهش – کاهش
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) فرم شیمیایی فسفر در کود سوپر فسفات چیست و پس از اضافه شده به خاک آهکی ابتداء عموماً به چه فرم تبدیل می شود؟
الف ) به صورت مونو کلسیم فسفات است و به دی کلسیم فسفات تبدیل می شود.
ب ) به صورت مونو کلسیم فسفات است و به تری کلسیم فسفات تبدیل می شود.
ج ) به صورت دی کلسیم فسفات است و به اکتا کلسیم فسفات تبدیل می شود.
د ) به صورت دی کلسیم فسفات است و به مونو کلسیم فسفات تبدیل می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در خاکهای قلیا در اثر تنش خشکی :
الف ) جذب سطحی سدیم کاهش می یابد.
ب ) جذب سطحی سدیم افزایش می یابد.
ج ) سدیم جذب سطحی شده آزاد می شود.
د ) تغییری در جذب سطحی سدیم ایجاد نمی شود.
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) مواد آلی چه اثری بر تثبیت فسفر در خاک دارند؟
الف ) مواد آلی با تشدید فعالیتهای میکربی تثبیت فسفر را تشدید می کنند.
ب ) مواد آلی با جذب بر روی ذرات خاک تثبیت فسفر را تشدید می کنند.
ج ) مواد آلی با تشکیل کمپلکس های پایدار با Fe و AL از تثبیت فسفر می کاهند.
د ) مواد آلی اثری بر تثبیت فسفر ندارند.
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) جذب منفی در حضور کدام یک از کاتیونهای زیر کمترین مقدار می باشد؟
الف ) Ba
ب ) Ca
ج ) K
د ) Na
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) علت درشت بودن ذرات رس نوع 1:1 (کائولینیت ) نسبت به رسهای دیگر چیست؟
الف ) وجود پیوند بین لایه ای قوی هیدروژنی در این کانیها
ب ) کم بودن بارهای دائمی در این کانیها
ج ) بزرگتر بودن c- spacing کانیها تشکیل دهنده این ذرات
د ) زیاد بودن قابلیت انبساط این کانیها
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-10.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) غلظت کلسیم، منیزیم و سدیم محلول در عصاره یک خاک به ترتیب 2/0 ، 12/0 و 5/10 میلی اکی والان در لیتر و ضریب گاپون برای تبادل سدیم با کلسیم + منیزیم 013/0 است، درصد سدیم تبادلی خاک کدام است؟
الف ) 4/15
ب ) 4/25
ج ) 4/35
د ) 4/52
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) سه خاک A ، B ، C به ترتیب دارای درصد اشباع بازی 85 ، 65 ، 40 می باشند. ترتیب حاصلخیزی این خاکها چگونه است؟
الف ) C > B > A
ب ) B > A > C
ج ) A > B > C
د ) B > C > A
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) اگر CEC خاکی تنها بوسیله یونهای کلسیم و سدیم اشباع باشد و نسبت غلظت سدیم به کلسیم در عصاره 2 به 1 ( آب به خاک ) برابر 10 باشد، این نسبت در عصاره 10 به 1 چه تغییری می کند؟
الف ) افزایش می یابد.
ب ) کاهش می یابد.
ج ) تغییر نمی کند.
د ) بستگی به نوع رس دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) از مقداری ماده آلی توسط مخلوط پیروفسفات سدیم و هیدراکسید سدیم عصاره گیری بعمل آمد و سپس pH عصاره با کمک اسید کلریدریک به 2 رسانده شد که باعث تشکیل رسوب در ته محلول گردید. رسوب حاصل و محلول رنگی بالایی به ترتیب چه نام دارد؟
الف ) هومین – فولویک اسید
ب ) هومین – هومیک اسید
ج ) فولویک اسید – هومیک اسید
د ) هومیک اسید – فولویک اسید
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) واژه ECEC یا CEC موثر معادل کدام یک از مقادیر زیر است ؟
الف ) CEC حاصل از بارهای منفی دائمی کانی
ب ) CEC حاصل از بارهای منفی تولید شده بوسیله بارهای وابسته به pH
ج ) مجموع کاتیونهای قابل تبادل با استات آمونیوم و آلومینیوم قابل استخراج بو سیله KCL یک نرمال
د ) مجموع CEC حاصل از بارهای دائمی و بارهای وابسته با pH
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) آنزیم کاتالاز در کلروپلاست سلول توسط کدام عنصر فعال می شود و نقش آن چیست؟
الف ) آهن – ساخت لیگنین
ب ) آهن – تجزیه آب اکسیژنه
ج ) روی – تجزیه آب اکسیژنه
د ) روی – ساخت لیگنین
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) مصرف بی رویه کدام کود موجب افزایش میزان اسید فیتیک دانه غلات و حبوبات می شود؟
الف ) ازتی
ب ) پتاسیمی
ج ) فسفری
د ) روی و آهن
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) چرا اختلاط کود اوره و سوپر فسفات ساده توصیه نمی شود؟
الف ) موجب آزاد شدن آب و مرطوب شدن مخلوط کودی می گردد.
ب ) موجب کاهش نقطه بحرانی رطوبت هوا می گردد.
ج ) موجب آزاد شدن آمونیاک از کود می شود.
د ) موجب افزایش نقطه بحرانی رطوبت هوا می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) برای مشاهده سوال شماره 19 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-19.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) روشهایی که به طور متداول برای ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک بکار گرفته می شود، کدامند؟
الف ) علائم ظاهری کمبود مواد غذایی گیاهان
ب ) تجزیه بافتهای اندامهای مختلف گیاه
ج ) تجزیه خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام یک از گزینه های زیر نشانه ( نشانه های ) کمبود Ca می باشد؟
الف ) کلروزه شدن بین رگبرگهای برگهای جوانتر
ب ) کلروزه شدن بین رگبرگهای برگهای پیرتر
ج ) توقف رشد کلی گیاه و کلروزه شدن برگهای جوانتر
د ) ایجاد ناهنجاری در بافتهای ذخیره ای میوه ها و سبزیجات
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-22.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) برای مشاهده سوال شماره 23 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب: گزینه
.
24 ) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف ) تمام نیترات جذب شده بوسیله ریشه گیاه، در داخل گیاه احیاء شده و تبدیل به اسیدهای آمینه و پروتئین می شود.
ب ) جزء کوچکی از نیترات جذب شده بوسیله گیاه، در ریشه یا اندام هوایی گیاه احیاء شده و نهایتاً به اسیدهای آمینه و پروتئین تبدیل می شود.
ج ) بخش مهمی از نیترات جذب شده بوسیله ریشه معمولاً در ریشه و یا اندام هوایی احیاء شده و نهایتاً به اسیدهای آمینه و پروتئین تبدیل می شود. احیاء نیترات در اندام هوایی بیشتر از ریشه است.
د ) بخش عمده نیترات جذب شده بوسیله ریشه گیاه، در داخل ریشه تمام گیاهان احیاء شده و تبدیل به اسیدهای آمینه و پروتئین می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) در جذب پتاسیم بوسیله گیاه، کدام عناصر غذایی با این عنصر رقابت می کنند؟
الف ) کلسیم و منیزیم و این رقابت بعلت اینکه این سه عنصر غذایی دارای یک حامل ( Carrier ) می باشند.
ب ) کلسیم و منیزیم و این رقابت نتیجه اثر تکمیلی ( مکملی ) یونی ( Complementary – ion effect ) می باشد.
ج ) آلومینیوم زیرا با قدرت بیشتری توسط ذرات باردار خاک جذب می شود.
د ) منگنز دو ظرفیتی زیرا این عنصر و پتاسیم دارای یک حامل ( Carrier ) می باشند.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) برای مشاهده سوال شماره 26 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-26.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مطابق با قانون حداقل لیبیگ کدام گزینه صحیح است؟
الف ) محدود کننده ترین عنصر غذایی آن است که رشد گیاه را محدود می کند.
ب ) اگر N محدود کننده ترین عنصر باشد، افزایشهای اضافی P رشد گیاه را افزایش نخواهد داد.
ج ) اگر N محدود کننده ترین عنصر باشد، رشد گیاه افزایش نخواهد یافت مگر N مصرف گردد.
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/ch83-28.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) منظور از DN ) Dissolution No ) در کودهای کندرها ( Slow – relesed fertilizer ) مانند اوره با پوشش گوگرد دار، مقدار کود محلول ( اوره ) آزاد شده در آب در مدت ........ روز است.
الف ) 1
ب ) 7
ج ) 14
د ) 30
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) احتیاط های اولیه در تقسیر نشانه های ظاهری کمبود عنصر غذایی شامل کدام مورد است؟
الف ) نشانه های ظاهری کمبود ممکن است توسط بیش از یک عنصر ایجاد شود.
ب ) کمبود یک عنصر غذایی ممکن است به مقدار بیش از حد عنصر غذایی دیگر یا عنصر غیر غذایی مربوط شود.
ج ) صدمات ناشی از بیماری، آفت، یا علف کش می تواند علائمی شبیه به علائم کمبود بعضی از عناصر کم مصرف را ایجاد نماید.
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.No comments: