سوالات فرسایش خاک سال 1381


1 ) رابطه میزان فرسایش با طول شیب ..................
الف ) ریاضی و نمایی می باشد
ب ) خطی است
ج ) وجود دارد ولی تابع قاعده مخصوصی نیست
د ) وجود ندارد
.
.
جواب : گزینه 1
.
2 ) برای مشاهده سوال شماره 2 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب :
.
3 ) کدام عبارت در مورد کشت نواری صحیح است ؟
الف ) با کاهش شیب عرض نوارها کاهش می یابد.
ب ) با افزایش شیب عرض نوارها کاهش می یابد.
ج ) با افزایش شیب عرض نوارها افزایش می یابد.
د ) عرض نوارها ارتباطی به شیب ندارد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
4 ) فرسایش کف یک خندق به طول 2 کیلومتر باید توسط بندهایی به ارتفاع 4 متر حفاظت شود. اگر شیب کف خندق 20% و شیب حد 7 % فرض شود تعداد بندهای مورد نظر مورد نیاز کدام است ؟
الف ) 45
ب ) 65
ج ) 90
د ) 130
.
.
جواب : گزینه 2
.
5 ) در معادله جهانی فرسایش A=RKLSCP ، مدیریت و برنامه ریزی بیشترین نقش را در کدام یک از اجزاء زیر می تواند داشته باشد؟
الف ) C , R
ب ) P , R
ج )S , K , R
د ) P , C
.
.
جواب : گزینه 4
.
6 ) کدام یک از گزینه های زیر از شرایط ایجاد حداکثر روان آب ، محسوب نمی شود؟
الف ) کوچک و کشیده بودن حوزه
ب ) بارش بر تمام سطح حوزه
ج ) شدت بارش بیشتر از ظرفیت نفوذ باشد.
د ) مدت بارش حداقل برابر زمان تمرکز باشد.
.
.
جواب : گزینه 1
.
7 ) اگر CN = 80 باشد نگه داشت آب پیش از آغاز آبدوی چند اینچ است ؟
الف ) 2/0
ب ) 5/0
ج ) 2
د ) 5/2
.
.
جواب : گزینه 2
.
8 ) عملیات قرق برای احیاء پوشش گیاهی در قالب طرحهای مرتعداری جزء کدام یک از روشهای مبارزه با فرسایش قرار دارد؟
الف ) بیولوژیکی
ب ) مستقیم
ج ) مکانیکی
د ) مهندسی
.
.
جواب : گزینه 1
.
9 ) حد فرسایش قابل قبول عبارت از مقدار فرسایش است .................
الف ) کمتر یا حداکثر معادل مقدار خاکسازی
ب ) بیشتر از مقدار خاکسازی
ج ) که در سطح یک هکتار در مدت یکسال اتفاق می افتد.
د ) که به محصول تولید شده خسارت زیادی وارد نکند
.
.
جواب : گزینه 1
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب :
.
11 ) اگر خاکی با رطوبت اولیه 15 ، 30 ، 45 درصد معرض باران ثابتی قرار گیرد آبدوی در حالت رطوبت اولیه ......................
الف ) 15 % بیشتر است.
ب ) 30 % بیشتر از دو حالت دیگر است.
ج ) 45 % بیشتر است.
د ) 45 % کمتر از همه می باشد.
.
.
جواب : گزینه 3
.
12 ) تراسهای سکوئی افقی در ................ احداث می شوند.
الف )خاکهای با نفوذپذیری کم که خط لغزش زمین وجود ندارد.
ب ) خاکهای نفوذپذیری که خطر لغزش زمین وجود دارد.
ج ) خاکهای با نفوذپذیری کم که خطر لغزش زمین وجود دارد.
د ) خاکهای نفوذ پذیر که خطر لغزش زمین وجود ندارد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
13 ) معادله جهانی فرسایش خاک ، مقداری خاک فرسایش یافته در اثر ................... را محاسبه می کند.
الف ) فقط فرسایش ورقه ای
ب ) فقط فرسایش شیاری
ج ) فرسایش ورقه ای و شیاری
د ) فرسایش پاشمانی و شیاری
.
.
جواب : گزینه 3
.
14 ) در کنترل فرسایش خندقی ترتیب احداث بندها چگونه است ؟
الف ) از بالای خندق به طرف پایین انجام می شود.
ب ) از پایین خندق به طرف بالا انجام می شود.
ج ) همه بندها باید در یک زمان احداث شوند.
د ) ترتیب خاصی برای احداث بندها وجود ندارد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
15 ) در تعیین فاصله افقی و عمودی بانکت ها مشاهده کردیم که با .............. شیب فاصله عمودی ............... و فاصله افقی .............. می شود.
الف ) افزایش ، کم ، زیاد
ب ) افزایش ، زیاد ، کم
ج ) افزایش ، کم ، کم
د ) کاهش ، زیاد ، کم
.
.
جواب : گزینه 2
16 ) کدام یک از خصوصیات ذکر شده خاک مهمترین عامل در فرسایش باد می باشد؟
الف ) درصد آهک خاک
ب ) درصد گچ خاک
ج ) رطوبت خاک
د ) عنصر غذایی خاک
.
.
جواب : گزینه 3
.
17 ) به منظور بر آورد فاصله ما بین تراسهای آبراهه ای بیشتر از چه فرمولی استفاده می گردد؟
الف ) از فرمولهای بنت
ب ) از فرمولهای ساکاردی
ج ) از فرمولهای هنن
د ) تفاوتی ندارد
.
.
جواب : گزینه 2
.
18 ) در ارزیابی مقدار رسوب دهی یک حوزه آبخیز کوچک با روش PSIAC کدام یک از فاکتورهای ذیل تاثیر بیشتری در افزایش و یا کاهش رسوب دهی دارد.
1 ) روان آب
2 ) نوع استفاده از اراضی
3 ) نوع خاک
4 ) زمین شناسی سطحی
.
.
جواب : گزینه 2
.
19 ) نسبت تحویل رسوب ( SDR = Sediment delivery ratio ) هر چقدر مساحت حوزه آبخیز زیادتر شود .................
الف ) کاهش می یابد
ب ) افزایش می یابد
ج ) تغییر نمی کند
د ) بسته به شدت بارندگی تغییر می کند.
.
.
جواب : گزینه 1
20 ) فاصله ردیفهای بادشکن در کدام نوع بادشکن ها بیشتر است ؟
الف ) بادشکن های متراکم
ب ) باد شکن غیر متراکم
ج ) در هر دو یکسان است
د ) در بادشکن های زنده بیش از بادشکن های مرده می باشد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
21 ) در طراحی ابعاد بانکت های شیبدار کدام یک از فاکتورهای ذیل می بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
الف ) حداکثر دبی
ب ) میزان کل بارندگی سالانه
ج ) نوع خاک بانکت
د ) نوع پوشش گیاهی در فواصل بین دو بانکت
.
.
جواب : گزینه 1
.
22 ) در حوزه آبخیزی به وسعت 10000 هکتار ، متوسط بارندگی سالانه 400 میلی متر ، حجم روان آب خارج شده سی میلیون متر مکعب است ، ضریب روان آب برابر است با :
الف ) 075/0
ب ) 65/0
ج ) 75/0
د ) 85/0
.
.
جواب : گزینه 3
.
23 ) از فرسایش پاسنگی Pedestal erosion می توان .........................
الف ) فواصل عمودی تراس را محاسبه کرد.
ب ) عملیات نادرست کشاورزی را مشخص کرد.
ج ) نوع عملیات اصلاحی را مشخص نمود.
د ) عمق خاک فرسایش یافته را تخمین زد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
24 ) متوسط فرسایش خاک در کشور چند برابر حد متوسط فرسایش خاک جهانی است ؟
الف ) سی تا چهل برابر
ب ) بیست تا سی برابر
ج ) ده تا پانزده برابر
د ) چهار تا پنچ برابر
.
.
جواب : گزینه 4
.
25 ) مقدار ................... در حوزه های آبخیز کشور معمولاً ................. است.
الف ) مواد معلق – بیش از مواد کف بستر
ب ) مواد معلق – برابر با مواد کف بستر
ج ) مواد کف بستر – بیش از مواد معلق
د ) مواد معلق – کمتر از مواد کف بستر
.
.
جواب : گزینه 1
.
26 ) در روش PSIAC تاثیر و نقش چند عامل مهم و موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در نظر گرفته شده است.
الف ) 6
ب ) 7
ج ) 9
د ) 15
.
.
جواب : گزینه 3
.
27 ) تراس آبراهه ای مانگوم در چه اراضی ساخته می شوند؟
الف ) اراضی با شیب بیشتر از 18 درصد
ب ) اراضی با شیب بیشتر از 24 درصد
ج ) اراضی با شیب کمتر از 6 درصد
د ) اراضی با شیب کمتر از 12 درصد
.
.
جواب : گزینه 4
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) بزرگترین قطر قطره باران که حدود 5 میلیمتر است دارای چه سرعت حدی است ؟
الف ) 9/0 متر در ثانیه
ب ) 9/1 متر در ثانیه
ج ) 9 متر در ثانیه
د ) 90 متر در ثانیه
.
.
جواب : گزینه 3
.
30 ) به نظر شما حد فرسایش قابل قبول به کدام عامل بیشتر بستگی دارد؟
1 ) تجربه زارع
2 ) شیب زمین
3 ) شخم در جهت شیب
4 ) عمق خاک
.
.
جواب : گزینه 4
.

No comments: