سوالات فیزیک خاک سال 1386

سال
1 ) کلاهک سرامیکی تانسیومتر باید همواره اشباع باشد. معمولاً تحت چه تنشی آب منافذ آن تخلیه می شود؟
الف ) یک بار
ب ) سه دهم بار
ج ) پانزده بار
د ) یک دهم بار در خاک های
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) پتانسیل ماتریک خاک با شعاع منافذ آن و کشش سطحی آب به ترتیب چه رابطه ای دارد؟
الف ) معکوس، مستقیم
ب ) مستقیم، معکوس
ج ) معکوس، معکوس
د ) مستقیم، مستقیم
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدام یک از ویژگی های خاک بطور کیفی با استفاده از رطوبت پوسته ای ( هیگروسکوپیک ) قابل تشخیص است؟
الف ) بافت خاک
ب ) تخلخل خاک
ج ) ساختمان خاک
د ) سطح ویژه خاک
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در ستونی از خاک با ارتفاع 30 سانتی متر و وزن مخصوص ظاهری 1/5 گرم بر سانتی متر مکعب و رطوبت وزنی 20 درصد عمق معادل آب در خاک چند میلی متر است؟
الف ) 6
ب ) 9
ج ) 60
د ) 90
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) اگر خاکی بطور یکنواخت دارای پتانسیل ماتریک برابر20- سانتیمتر ارتفاع آب باشد در نقطه ای به عمق 40 سانتیمتر از سطح خاک پتانسیل هیدرولیکی چند سانتی متر است؟ ( سطح خاک بعنوان سطح مرجع فرض شود )
الف ) 40-
ب ) 60-
ج ) 40+
د ) 60+
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) با گذشت زمان، نفوذ آب در خاک بر اساس کدام یک از حالات زیر اتفاق می افتد؟
الف ) نفوذ تجمعی آب در خاک افزایش یافته و سرعت نفوذ کاهش می یابد.
ب ) نفوذ تجمعی آب در خاک کاهش یافته و سرعت نفوذ افزایش می یابد.
ج ) نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ هر دو کاهش می یابد.
د ) نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ هر دو افزایش می یابد.
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) میزان تهویه در خاک تابع کدام یک از ویژگی های خاک است؟
الف ) تراکم
ب ) تخلخل
ج ) مکش
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) شعاع لوله کاپیلاری در یک خاک متوسط چند میلی متر است در صورتی که آب به ارتفاع 20 سانتیمتر در آن بالا رفته باشد؟ ( زاویه تماس را 90 درجه فرض کنید. )
الف ) 750/0
ب ) 75/0
ج ) 5/7
د ) 75
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدام عبارت درست است؟
الف ) اختلاف مقدار آب در دو نقطه از خاک، نیروی رانشی برای حرکت آب نیست.
ب ) اختلاف مقدار آب در دو نقطه از خاک، نیروی رانشی برای حرکت آب است.
ج ) مقدار گرما جهت جریان حرارتی را در دو نقطه خاک مشخص نمی کند.
د ) مقدار رطوبت در دو نقطه جهت جریان رطوبتی را در خاک مشخص نمی کند.
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ph86-10.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) مقدار آب نگهداری شده در خاک تحت پتانسیل ماتریک زیاد ( حدود 10- آتمسفر ) اساساً تابع کدام ویژگی خاک است؟
الف ) ساختمان خاک
ب ) مقدار خلل و فرج درشت خاک
ج ) بافت خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) در روش چاهک برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی زیر سطح ایستایی در حقیقت چه چیزی اندازه گیری می شود؟
الف ) هدایت هیدرولیکی افقی
ب ) نفوذپذیری آب در خاک
ج ) هدایت هیدرولیکی عمودی
د ) ترکیبی از هدایت هیدرولیکی عمودی و هدایت هیدرولیکی افقی
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در هنگام زهکشی ، خاک بلافاصله بالای سطح خروجی آب ، دارای پتانسیل ماتریک ....... است.
الف ) صفر
ب ) سه دهم بار
ج ) یک بار
د ) پانزده بار
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) در کدام یک از حالت های رطوبتی خاک در زیر، پتانسیل فشاری و ماتریک برابر است؟
الف ) آب قابل دسترس
ب ) اشباع
ج ) پژمردگی دائم
د ) ظرفیت زراعی
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) ستون خاکی با سطح مقطع 20 سانتیمتر مربع را اختیار نمودیم. اگر در حالت اشباع بعد از یک ساعت 200 سانتیمتر مکعب آب از آن خارج گردد، شدت جریان آب در این ستون چند متر در روز است؟
الف ) 4/2
ب ) 8/4
ج ) 24
د ) 48
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
الف ) رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با دما و ویسکازیته است.
ب ) رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با دما مستقیم و با ویسکازیته معکوس است.
ج ) رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با دما معکوس و با ویسکازیته مستقیم است.
د ) هیچ رابطه ای بین هدایت هیدرولیکی اشباع با دما و ویسکازیته وجود ندارد
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) از اجزاء تشکیل دهنده خاک، کدام یک گرمای ویژه خاک را بیش از همه افزایش می دهد؟
الف ) هوای خاک
ب ) مواد معدنی خاک
ج ) آب خاک
د ) مواد آلی خاک
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) در یک خاک مشخص ظرفیت حرارتی خاک در کدام یک از شرایط رطوبتی زیر بیشتر است؟
الف ) خاک خشک
ب ) رطوبت هیگروسکوپیک
ج ) رطوبت تخلخل تهویه ای
د ) رطوبت اشباع
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) « میلی کالری بر سانتی متر در ثانیه در کلوین » بیانگر کدام یک از خصوصیات گرمایی خاک است؟
الف ) ظرفیت گرمایی
ب ) هدایت گرمایی
ج ) گرمای ویژه وزنی
د ) گرما پخشی
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) علت کمتر بودن ضریب پخشیدگی گازها در خاک نسبت به هوا کدام مورد است؟
الف ) جذب گازها توسط ریشه گیاهان در خاک
ب ) جذب سطحی گازها توسط ذرات خاک
ج ) جذب گازها توسط میکروار گانیسم های خاک
د ) مرطوب بودن خاک و پر پیچ و خم بودن مسیر حرکت گازها در آن
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) گرمای ویژه یک خاک معدنی که دارای 40 درصد تخلخل است در حالت نیمه اشباع چند کالری بر سانتی متر مکعب است؟ ( گرمای ویژه آب برابر یک، مواد معدنی خاک برابر 5/0 کالری بر سانتی متر مکعب و گرمای ویژه هوا قابل صرفنظر است )
الف ) 3/0
ب ) 5/0
ج ) 3
د ) 5
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ph86-22.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) اگر در 800 گرم خاک خشک 200 گرم سیلت وجود داشته باشد درصد ذرات رس، سیلت و شن موجود در این خاک به ترتیب چقدر است؟
الف ) 50، 25، 25
ب ) 40، 30، 30
ج ) 30، 30، 40
د ) 25، 25، 50
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) کدام یک از گازهای زیر در خاک غلظت بیشتری نسبت به هوای بالای خاک دارد؟
الف ) گاز ازت
ب ) بخار آب
ج ) گاز کربنیک
د ) گاز اکسیژن
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) اگر در یک خاک رسی انقباض ساختمانی ( Structural Shrinkage ) اتفاق بیافتد ............
الف ) حجم آب از دست رفته با کاهش حجم خاک برابر است.
ب ) حجم آب از دست رفته بیشتر از کاهش حجم خاک است.
ج ) با کاهش حجم آب حجم خاک تغییر چندانی نمی کند.
د ) حجم آب از دست رفته کمتر از کاهش حجم خاک است.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) برای مشاهده سوال شماره 26 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ph86-26.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) کدام یک از ویژگی های خاک می تواند بطور کیفی و مقایسه ای بیانگر بافت خاک باشد؟
الف ) مقدار تخلخل کل خاک
ب ) وزن مخصوص ظاهری خاک
ج ) شکل ظاهری منحنی رطوبتی خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) کدام یک از خصوصیات زیر به اندازه ذرات خاک بستگی ندارد؟
الف ) جرم مخصوص حقیقی
ب ) سطح ویژه
ج ) شاخص پلاستیکی
د ) گرمای خیسیدگی
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) کدام یک از پارامترهای زیر شاخصی از توزیع اندازه منافذ خاک محسوب می شود؟
الف ) تخلخل تهویه ای
ب ) نسبت پوکی
ج ) میانگین وزنی قطر خاکدانه
د ) هیچ کدام
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) آب موجود در محلول خاک که به سطح ذرات کلوئیدی چسبیده در مقایسه با آب آزاد خالص، وزن مخصوص و لزوجت ( گرانروی ) آن به ترتیب به چه صورت است؟
الف ) کم، کم
ب ) زیاد، زیاد
ج ) زیاد، کم
د ) کم، زیاد
.
.
جواب : گزینه
.

1 comment:

یوسف said...

Bande fovghe lisance khakshenasi hastam mitoonam pasokhe tashrihiye omdeye soalate physic khak ro baratoon dar biaram age khastid tamas begirin