سوالات پیدایش و رده بندی خاکها 1377


1 ) افق دوری پن افقی است سیمانی که بیش از 50% ( حجمی ) آن در اثر خیساندن ............... از بین می رود.
الف ) در آب
ب ) در اسید
ج ) در اسید و باز
د ) در آب و اسید
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) خواص خاکهای مناطق خشک بیشتر تحت تاثیر کدام فاکتور است ؟
1 ) اقلیم
2 ) زمان
3 ) موجودات زنده
4 ) مواد مادری
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدام گزینه صحیح است؟
الف ) همه افق های B_(t ) افق آرجیلیک می باشند.
ب ) همه افقهای آرجیلیک افق B_(t ) می باشند.
ج ) افقهای B_(t ) و آرجیلیک معادل هم اند.
د ) افقهای B_(t ) و آرجیلیک اصلاً بهم مربوط نیستند.
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در افق B بایستی ساختمان سنگی در ........... از بین رفته باشد.
الف ) بیش از 25% حجمی
ب ) بیش از 50% حجمی
ج ) بیش از 50% وزنی
د ) تماماً از بین رفته باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) خاکی دارای افق ناتریک و افق سطحی اکریک و رژیم رطوبتی زریک است. بهترین مکان برای رده بندی این خاک کدام است ؟
الف ) Xeralfs
ب ) Xerolls
ج ) Xerorthents
د ) Argids
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در رابطه با مشخصات افقهای Gypsic میزان گچ بایستی حداقل چند درصد باشد؟
الف ) 15
ب ) 5 بیش از افق زیرین
ج ) 5 بیش از روئین
د ) 5 باشد و گچ ثانویه آن حداقل 1
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) برای مشاهده سوال شماره 7 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS77-7.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) کدام خاک بیش از دیگران مونتموریلونیت دارند؟
الف ) آلفی سول
ب ) آلتی سول
ج ) ورتی سول
د ) اینسپتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) در کدام خاک احتمال وجود کوارتز به عنوان کانی غالب بیشتر است؟
الف ) Orthoxs
ب ) Psamments
ج ) Udults
د ) Saprists
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) قرمزترین رنگ کدام است ؟
الف ) Y 5/2
ب ) YR 5/2
ج ) YR 5/7
د ) YR 10
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) Eluviation عامل تشکیل کدام افق در خاک است ؟
الف ) B
ب ) C
ج ) E
د ) R
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) مهمترین مزیت سیستم طبقه بندی خاک آمریکائی بر کدام اساس است ؟
الف ) اقلیم
ب ) رده ها
ج ) مواد مادری
د ) مورفولوژی و نیز کمی بودن آن
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) اصطلاح Lessivage یعنی چه ؟
الف ) مهاجرت کانیهای رسی از افق A به B
ب ) تجمع مواد آلی در سطح خاک
ج ) خروج املاح محلول از خاک
د ) مهاجرت Al و Fe یا مواد آلی به افقهای پائینتر
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) بای سکوم یعنی ؟
الف ) خاک روئین و خاک مدفون زیرین
ب ) دو خاک مدفون بر روی هم
ج ) دو سکوم که در روی هم قرار گرفته باشند.
د ) خاک مدفون و مواد تحول نیافته روئین
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) خاکی با افق مشخصه سطحی مالیک Mollic و افق مشخصه عمقی کلسیک و رژیم رطوبتی Ustic ، رده بندی این خاک تا حد زیر رده کدام است؟
الف ) Borolls
ب ) Udolls
ج ) Ustolls
د ) Xerolls
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) علامت B/A نشانگر چه افقی است؟
الف ) B روی افق A قرار گرفته است.
ب ) این علامت در توصیف افقها به کار نمی رود.
ج ) انتقالی که خصوصیات B و A را بصورت مساوی دارا می باشد.
د ) انتقالی که قسمتهایی از افق A بوسیله افق B احاطه شده است.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) کدام فرآیند باعث تشکیل Gilgai می شود؟
الف ) Alkalization
ب ) Eluviation
ج ) Ferralization
د ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) خاکهای Salid و Gypsid در رده خاکهای زیر از رده بندی جدید امریکایی واقع می شوند؟
الف ) اریدی سلها
ب ) التی سلها
ج ) اندی سلها
د ) مالی سولها
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام مورد بیانگر Lithosequence در رابطه با تشکیل خاک می باشد؟
الف ) S = f(P) , O , P , r , H , t
ب ) S = f(P) , O , Cl , r , t
ج ) S = f(r) , P , O , Cl , t
د ) S = f(r) , P , O , Cl , H , t
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) خاکی با افق مشخصه سطحی Ochric و افق مشخصه تحت الارضی Calcic و رژیم رطوبتی Xeric را تا حد گروههای بزرگ رده بندی می کند:
الف ) Xerochrepts
ب ) Xerorthents
ج ) Calcixerolls
د ) Calciochrepts
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام خاک در هر نوع رژیم رطوبتی و حرارتی خاک می تواند وجود داشته باشد؟
الف ) Entisols , Vertisols
ب ) Vertisols , Inceptisols
ج ) Inceptisols , Oxisols
د ) Inceptisols , Entisols
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) رژیم رطوبتی ....... مرطوبتر از رژیم رطوبتی .......... است؟
الف ) Udic - Ustic
ب ) Ustic - Udic
ج ) Aquic - Ustic
د ) Udic – Xeric
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) طبق طبقه بندی ماربوت ، Pedocals خاکهائی هستند که در عمق پروفیل آنها مواد زیر تجمع یافته است ؟
الف ) اکسیدهای آهن و آلومینیوم
ب ) رس
ج ) کربنات کلسیم
د ) مواد آلی
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) افق تجمع رس در کدام خاک دیده می شود؟
الف ) Alfisols
ب ) Entisols
ج ) Inceptisols
د ) Spodosols
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام رده نمی تواند در رژیم رطوبتی Aridic وجود داشته باشد؟
الف ) Andisols
ب ) Oxisols
ج ) Vertisols
د ) Ultisols
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) اگر متوسط سالانه درجه حرارت خاک در عمق 50 سانتی متری سطح خاک 17 درجه سانتیگراد باشد و اختلاف بین میانگین های تابستان و زمستان کمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد، رژیم حرارتی این خاک کدام است ؟
الف ) Isomesic
ب ) Isothermic
ج ) Mesic
د ) Thermic
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) عامل اصلی سیمانی شدن در افق مشخصه Duripan کدام است ؟
الف ) گچ
ب ) آهک ثانویه
ج ) Silica
د ) IIuvial Silica
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) در صورتیکه در یک خاک مقدار گچ ده درصد باشد، ضخامت افق Gypsic می بایستی حداقل چند سانتیمتر باشد؟
الف ) 6
ب ) 10
ج ) 15
د ) 30
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) تفاوت آمبریک اپی پدون با مالیک اپی پدون کدام است؟
الف ) مقدار فسفر آمبریک اپی پدون بیش از Ppm 250 می باشد .
ب ) درصد اشباع بازی آمبریک اپی پدون کمتر از 50 می باشد.
ج ) والیو مطلوب آمبریک اپی پدون بیش از 4 می باشد.
د ) ضخامت آمبریک اپی پدون کمتر از مالیک می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) hsm علامت کدام افق مشخصه است ؟
الف ) Ironpan
ب ) Ironstone
ج ) Petroferric
د ) Spodic
.
.
جواب : گزینه
.

No comments: