سوالات فرسایش خاک سال 1385


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero85-1.JPG
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) جهت تثبیت شن های روان با گونه تاغ کدام روش موفق تر است؟
الف ) نهال کاری
ب ) بذر پاشی
ج ) قلمه زنی
د ) استفاده از پاجوش
.
.
جواب : گزینه 1
.
3 ) در فرمول استدلالی جهت محاسبه روان آب ضریب C عبارتست از:
الف ) ارتفاع بارندگی متوسط حوزه
ب ) حجم باران باریده به حجم باران خارج شده
ج ) ارتفاع بارندگی متوسط حوزه به ارتفاع آب جاری شده
د ) ارتفاع آب جاری شده به ارتفاع بارندگی متوسط حوزه
.
.
جواب : گزینه 4
.
4 ) در گذشته استان گلستان جزء استانهای امن از نظر تولید سیل طبقه بندی می شد. ولی در حال حاضر جزء استانهای سیلخیز کشور شده است، علت اصلی کدام است؟
الف ) کاهش تبخیر و تعرق سالانه
ب ) افزایش متوسط بارندگی سالانه
ج ) جنگلتراشی و تغییرات کاربری اراضی
د ) ساخت و سازهای زیاد در حریم رودخانه ها
.
.
جواب : گزینه 3
.
5 ) در فرسایش بادی حدود 90 درصد حرکت ذرات در ارتفاع ...... است.
الف ) 30 سانتیمتر و پایین تر
ب ) 60 سانتیمتر و بالاتر
ج ) 90 سانتیمتر و بالاتر
د ) 120 سانتیمتر و بالاتر
.
.
جواب : گزینه 1
.
6 ) برای جلوگیری از پیشروی فرسایش توده ای یا لغزنده می بایستی منطقه تخریب شده را ......
الف ) به حالت طبیعی رها کرد
ب ) به حالت اشباع نگهداشت
ج ) مرطوب نگهداشت
د ) خشک نگهداشت
.
.
جواب : گزینه 4
.
7 ) در صورتیکه حداکثر شدت بارندگی مورد انتظار برابر 20 میلیمتر در دقیقه و مساحت موثر در تولید رواناب بین دو بانکت که فاقد نفوذپذیری است، 6000 متر مربع باشد. حداکثر دبی رواناب تولید شده در بین دو بانکت چند متر مکعب در ثانیه است؟
الف ) 2/0
ب ) دو
ج ) پنج
د ) بیست
.
.
جواب :گزینه 2
.
8 ) تراسهای قائم با دیواره محافظ را در مناطقی توصیه می کنیم که:
الف ) خاک مقاوم به فرسایش است
ب ) فرسایش پذیری خاک کم است
ج ) ارزش زمین بسیار بالا باشد زیرا بسیار پرهزینه است.
د ) ارزش زمین پایین است، زیرا بسیار کم هزینه است .
.
.
جواب : گزینه 3
.
9 ) کدام یک از انواع فرسایش بیشتر در مناطقی که غالباً یخ زده هستند اتفاق می افتد؟
الف ) انحلالی
ب ) سیلان گل
ج ) کناری
د ) هزار درّه
.
.
جواب : گزینه 2
.
10 ) کدام یک از سازه های ذیل جهت مبارزه با فرسایش کناری مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
الف ) اپی
ب ) دیواره محافظ
ج ) تراس بندی
د ) احداث موانع عمود بر جهت آب در عرض رودخانه
.
.
جواب : گزینه 3
.
11 ) در یک خاک رواناب در کدام یک از حالات زیر دیرتر بوجود می آید؟
الف ) رطوبت 10 درصد
ب ) رطوبت 20 درصد
ج ) رطوبت 15 درصد
د ) رطوبت 25 درصد
.
.
جواب : گزینه 1
.
12 ) یک پوشش گیاهی متراکم و کوتاه چند ساله در مقایسه با پوشش گیاهی جنگلی و تنگ ...... از فرسایش خاک جلوگیری می کند.
الف ) کمتر
ب ) تقریباً برابر
ج ) بیشتر
د ) خیلی کمتر
.
.
جواب : گزینه 3
.
13 ) جهت استحصال آب باران و غرس نهال در اراضی باشیب کم ( حداکثر 5 درصد ) کدام یک از سازه های ذیل را توصیه می کنید؟
الف ) احداث سدهای گابیونی
ب ) احداث دیواره محافظ
ج ) بانکت بندی
د ) تراس آبراهه ای مسطح ( کنتور بانک )
.
.
جواب : گزینه 4
.
14 ) هر چه وزن مخصوص ( گل آلودگی ) مایعی کاهش یابد، برای انتقال یک جسم سرعت ..... لازم است.
الف ) کمتری
ب ) در حد متوسط
ج ) بیشتری
د ) خیلی کمتری
.
.
جواب : گزینه 3
.
15 ) فرسایش کناری یا بالا رونده به کدامیک از عوامل ذیل بستگی ندارد؟
الف ) تلاطم جریان
ب ) سرعت جریان آب
ج ) درجه زبری رودخانه و موانع موجود در جریان
د ) انرژِی سینتیک قطرات باران
.
.
جواب : گزینه 4
.
16 ) شدت فرسایش ورقه ای در یک مزرعه چگونه تشخیص داده می شود؟
الف ) وجود سنگفرشی بیابانی
ب ) جمع شدن خاک در پای بوته ها
ج ) تنگ بودن پوشش گیاهی
د ) درصدی از لایه سطحی و عمقی که توسط فرسایش از رفته است.
.
.
جواب : گزینه 4
.
17 ) اگر ارتفاع بادشکن 3 متر و سرعت آستانه فرسایش 16 کیلومتر در ساعت و سرعت باد موجود 24 کیلومتر در ساعت و بادشکن در جهت عمود بر باد قرار گرفته باشد. طول حفاظتی این بادشکن برابر است با:
الف ) 18
ب ) 22
ج ) 34
د ) 45
.
.
جواب : گزینه 3
.
18 ) حد فرسایش قابل قبول در یک دشت با خاک خیلی عمیق ......... حد فرسایش قابل قبول در یک کوهستان با خاک کم عمق می باشد.
الف ) کمتر از
ب ) برابر
ج ) بیشتر از
د ) 5/2 تن در هکتار در سال و بیشتر از
.
.
جواب : گزینه 3
.
19 ) برای مشاهده سوال شماره 19 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero85-19.JPG
.
.
جواب :
.
20 ) در حوزه آبخیزی به مساحت 1800 هکتار در اثر ایجاد یک بارندگی با شدت ده میلیمتر در ساعت ماکزیمم دبی معادل ده متر مکعب بر ثانیه از انتهای خوزه خارج می شود. ضریب رواناب کدام است؟
الف ) 2/0
ب ) 4/0
ج ) 46/0
د ) 64/0
.
.
جواب : گزینه 1
.
21 ) در صورتیکه در حوزه ای بارانی با شدت 2 میلیمتر در ساعت به مدت 3 ساعت ببارد ارتفاع رواناب چند میلیمتر است؟ ( ضریب رواناب 5/0 باشد )
الف ) 12
ب ) 15
ج ) 18
د ) 20
.
.
جواب : گزینه 3
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
جواب :
.
23 ) در فرسایش طبیعی یا متعارف مقدار فرسایش ......
الف ) بیشتر از خاکسازی است.
ب ) کمتر از خاکسازی است.
ج ) بستگی به خاکسازی ندارد.
د ) بستگی به نوع بهره برداری دارد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
24 ) در گذشته های خیلی دور در شروع تحقیقات در زمینه فرسایش خاک مطالعات عمدتاً در ارتباط با ....... بوده است.
الف ) اثر جهت در فرسایش خاک
ب ) اثر پوشش گیاهی و مالچینگ برروی فرسایش خاک
ج ) اثر انرژی قطرات باران در فرسایش خاک
د ) اثر نوع سازندهای زمین شناسی بر فرسایش خاک
.
.
جواب : گزینه 2
.
25 ) عامل اصلی ایجاد فرسایش بین شیاری (Interrills) با شیب کم عبارت است از .......
الف ) انرژی سیل
ب ) انرژی سینتیک قطرات باران
ج ) انرژی رواناب
د ) انرژی حاصله از ذوب برف
.
.
جواب : گزینه 2
.
26 ) از عوامل اصلی که باعث ایجاد فرسایش در کشور می شود کدام است؟
الف ) افزایش جمعیت
ب ) استفاده زیاد از منابع غذایی
ج ) کاهش منابع غیر تجدید شونده
د ) افزایش محصول در واحد سطح
.
.
جواب : گزینه 1
.
27 ) برای مشاهده سوال شماره 27 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero85-27.jpg
.
.
جواب :
.
28 ) کدام یک فاکتورهای فرمول جهانی فرسایش را می توان به منظور کنترل فرسایش تغییر داد؟
الف ) C و P
ب ) C و K
ج ) P و R
د ) K و R
.
.
جواب : گزینه 1
.

29 ) ارقام CN با این فرض تنظیم شده اند که مقدار نگهداشت پیش از آغاز آبدوی...... است.
الف ) S 0.1
ب ) S 0.2
ج ) S 0.6
د ) S 0.8
.
.
جواب : گزینه 2
.
30 ) در شرایط معین میزان خاک از دست رفته بوسیله باد به عامل ....... بستگی دارد.
الف ) جهت بادشکن
ب ) مواد معلق و کف بستر
ج ) جهت باد و زبری سطح
د ) سرعت باد و زبری سطح
.
.
جواب : گزینه 4
.

No comments: