سوالات فرسایش خاک سال 1377


1 ) قبل از ارائه فرمول USLE مقدار فرسایش خاک در شرایط استاندارد زیر از فرمول A = RK اندازه گیری می شد :
الف ) زمین زیر پوشش نباتات پوششی قرار دارد
ب ) زمین در چهت عمود بر شیب غالب زمین شخم شده است
ج ) زمین به حالت آبش ، شخم نخورده و بدون پوشش است
د ) طول شیب 6/22 متر و درجه شیب 9 درصد می باشد
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) وقتی انرژی جنبشی باد برای حمل ذرات کافی نیست، مواد محموله به صورت رسوب در زمین قرار میگیرد و ایجاد ( برخان ) تپه شنی مینماید که :
الف ) برخان شیب مشخصی ندارد
ب ) وضع برخان طوری است که در جهت باد شیب ملایم دارد
ج ) برخان طوری است که در جهت باد شیب تند دارد
د ) برخان در جهت باد و خلاف جهت باد شیب برابر دارد
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) تراس ها ساختمانهای حفاظتی هستند که براساس آن :
الف ) شیب زمین کم می شود
ب ) زمین شیبدار به سطوح هموار تبدیل میشود
ج ) زمینی شیبدار به سکوها ی هموار تبدیل میشود
د ) شیب زمین افزایش می یابد
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) زمان تجمع زمانی است که طول می کشد تا آب باران .......
الف ) دورترین نقطه حوزه به خروجی حوزه برسد
ب ) تمامی تراسهای آبراهه ای موجود در حوزه به خروجی حوزه برسد
ج ) از حوزه خارج شود
د ) به حوزه وارد شود
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) فرسایش تشدیدی فرسایشی است که :
الف ) توسط عوامل طبیعی ایجاد می گیرد
ب ) بشر بر روی آن تأثیر گذاشته است
ج ) توسط آبهای جاری صورت می گیرد
د ) بوسیله عوامل زمین شناسی صورت نمی گیرد
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) مبارزه با کدام فرسایش مشکلتر است ؟
الف ) خندقی
ب ) بارانی
ج ) شیاری
د ) ورقه ای
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) تراس با شیب پشت تنه معمولاً در کدام درصد شیب ها ساخته میشود؟
الف ) بیش از 18
ب ) 10 – 4
ج ) 12 – 6
د ) 18 – 12
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) وقتیکه لکه های روشن در سطح خاک ناشی از فرسایش در سطح زمین ظاهر شود چه نوع فرسایشی است؟
الف ) بارانی
ب ) خندقی
ج ) شیاری
د ) ورقه ای
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) جمله صحیح کدامست؟
الف ) زمان تجمع به شکل آبخیز بستگی ندارد
ب ) زمان تجمع فقط به پستی و بلندی آبخیز بستگی دارد
ج ) یک آبخیز به شکل مستطیلی کوتاه دارای زمان تجمع کمتری از یک آبخیز باریک و بلند است
د ) یک آبخیز به شکل مستطیلی کوتاه دارای زمان تجمع بیشتری از یک آبخیز باریک و بلند است
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) گزینه صحیح در رابطه با پایداری خاکدانه ها کدامست؟ هر چقدر غلظت املاح :
الف ) کمتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) بیشتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
ب ) بیشتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) بیشتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
ج ) کمتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) کمتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
د ) بیشتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) کمتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) در تعیین ضریب فرسایش پذیری خاک ( Soil erodibility factor , K ) از عواملی مثل بافت خاک، ماده آلی خاک، ساختمان خاک و نفوذپذیری خاک استفاده می گردد. با ثابت ماندن دیگر عوامل :
الف ) هر چقدر درصد شن افزایش یابد، K کاهش خواهد یافت
ب ) هر چقدر ماده آلی خاک افزایش یابد، K کاهش خواهد یافت
ج ) با افزایش سرعت نفوذپذیری خاک، K افزایش خواهد یافت
د ) با تبدیل ساختمان خاک از ساختمان دانه ای ریز ( fine granular ) به ساختمان صفحه ای plat ) ، K ) افزایش خواهد یافت
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) در معادله جهانی فرسایش خاک L عامل طول شیب زمین در شرایط استاندارد برابر ..... در نظر گرفته می شود.
الف ) 6/22 فوت
ب ) 5/72 فوت
ج ) 5/72 متر
د ) 90 متر
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در صورتیکه در منطقه ای C/N برابر 100 باشد آب باران چگونه خواهد بود؟
الف ) ذخیره گشته و روان آب برابر صفر خواهد بود
ب ) به روان آب تبدیل گشته و نصف آن ذخیره می گردد
ج ) به روان آب تبدیل گشته و ذخیره آن برابر صفر خواهد بود
د ) ذخیره گشته و مقدار کمی تبدیل به روان آب خواهد گشت
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) در فرسایش آبی اندازه ذرات حساس به فرسایش چند میکرون است؟
الف ) بین 2 – 2/0
ب ) بین 200 – 2
ج ) 2000 – 200
د ) 2000 میکرون به بالا
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) در خندقی به طول 750 متر می خواهیم بندهایی به ارتفاع 2 متر احداث کنیم در صورتیکه شیب خندق 10 درصد و شیب حد آن 6 درصد باشد تعداد بندها کدامست؟
الف ) 10
ب ) 15
ج ) 16
د ) 20
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در صورتیکه با افزایش عمق خاک مقاومتتشکیلات به فرسایش بیشتر شود انتظار مشاهده کدام نوع فرسایش است؟
الف ) خندقی از نوع V شکل
ب ) شیاری زیرا افقهای سطحی حساس به فرسایش است
ج ) ورقه ای زیرا سرعت بخش سطحی خاک از دست می رود
د ) توده ای زیرا قسمتهای سطحی خاک حساس به فزسایش هستند
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) در صورتیکه وزن بارش m باشد و 25 درصد آن به رواناب تبدیل شود و سرعت نهایی رگبار برابر 8 متر بر ثانیه و سرعت رواناب 1 متر بر ثانیه باشد انرژی حاصل از بارش چند برابر رواناب است؟
الف ) باران 256 برابر رواناب
ب ) باران 32 برابر رواناب
ج ) رواناب 256 برابر باران
د ) رواناب 32 برابر باران
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) در صورتیکه سرعت جریان آب دو برابر قدرت حمل جریان چند برابر خواهد شد؟
الف ) 8
ب ) 16
ج ) 32
د ) 64
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) سیستم کشت نواری بطریق خطوط میزان منحنی تا چه درصدی شیب نتیجه مطلوبی میدهد؟ ( حداکثر )
الف ) 8
ب ) 12
ج ) 16
د ) 20
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) برای کشت غلات از چه نوع بانکتی با شیب حدود 12 درصد استفاده می کنیم؟
الف ) انحناء ساده
ب ) انحناء سه گانه
ج ) انحناء دوگانه
د ) پروفیل نرمال
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) فرمول USLE یا معادله جهانی فرسایش کدامست؟
الف ) P × C× S × K × A = R
ب ) P × C × S× L × K ×U = A
ج ) S × C × S × L × K × R = A
د ) P × C × S × L × K × R = A
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) کدام یک بنام فرسایش بالا رونده نیز معروف است؟
الف ) Massive Erosion
ب ) Rill Erosion
ج ) Stream Bank ( torrent ) Erosion
د ) Sheet Erosion
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) دلیل رایج بودن روش PSLAC در کشور ما چیست؟
الف ) استفاده از زمین مطابق استعداد آن
ب ) کمبود آمار روان آب سطحی
ج ) قلت ایستگاههای رسوب سنجی و هیدرولژی
د ) وضعیت فرسایش حوضه های آبخیز
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero77-24.JPG

25 ) در صورتیکه متوسط سالانه گل آلودگی رودخانه در نقطه خروجی از حوزه آبخیز 2/0 کیلوگرم بر متر مکعب و دبی متوسط سالانه 2 متر مکعب در ثانیه باشد و مساحت حوزه آبخیز 1000 هکتار باشد تخریب مخصوص این حوزه آبخیز چند تن در هکتار در سال است؟
الف ) 6/12
ب ) 126
ج ) 162
د ) 1126
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) آسیب پذیرترین ذرات در مقابل فرسایش بادی، قطر چند میلیمتری است؟
الف ) کمتر از 05/0
ب ) 05/0 تا 1/0
ج ) 1/0 تا 15/0
د ) 15/0 تا 5/0
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) موقعی که منشأ فرسایش بادی از زمینهای کشاورزی باشد بهتر است مبارزه با فرسایش در چه منطقه ای انجام شود؟
الف ) حمل
ب ) برداشت
ج ) رسوبگذاری
د ) حمل و رسوبگذاری
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) در ارزیابی مقدار رسوب دهی یک حوزه آبخیز کوچک با روش PSLAC کدام فاکتور تأثیر بیشتری در افزایش و یا کاهش رسوب دهی دارد؟
الف ) روان آب
ب ) زمین شناسی سطحی
ج ) نوع خاک
د ) نوع استفاده از اراضی
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) در محاسبه ابعاد بانکتهای شیب دار کدام پارامتر مهم است؟
الف ) ارتفاع بارندگی
ب ) حجم کل باران
ج ) شدت بارندگی در زمان تمرکز حوزه
د ) هر سه مورد
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) دیواره سازی به چه منظور است؟
الف ) جلوگیری از ایجاد جریانات طغیان
ب ) جلوگیری از پیچ خوردگی و سینوسی شدن مسیر آب
ج ) کم کردن سرعت آب بمنظور کاهش قدرت تخریب آن
د ) حفظ کناره ها از تخریب و فرسایش با افزودن مقاومت آنها
.
.
جواب : گزینه
.
No comments: