سوالات فیزیک خاک سال 1384


1 ) با گذشت زمان کدام حالت اتفاق می افتد؟
1 ) نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ متوسط آب به خاک هر دو کاهش می بابد.
2 ) نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ متوسط آب به خاک هر دو افزایش می بابد.
3 ) نفوذ تجمعی آب در خاک کاهش یافته و سرعت نفوذ متوسط آب به خاک افزایش می بابد.
4 ) نفوذ تجمعی آب در خاک افزایش یافته و سرعت نفوذ متوسط آب به خاک کاهش می بابد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
2 ) کدام یک از فرآیند های زیر به خاکدانه سازی کمک نمی کند؟
1 ) افزایش مواد آلی در خاک
2 ) افزایش رس در خاک
3 ) کاهش کاتیون ها در خاک
4 ) کاهش سدیم تبادلی در خاک
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
3 ) در نفوذ آب به خاک ، پس از ثابت شدن سرعت نفوذ و اشباع شدن پروفیل خاک :
1 ) پتانسیل کل در همه نقاط مساوی می شود.
2 ) پتانسیل کل در سطح خاک صفر می شود.
3 ) شیب پتانسیل صفر می شود.
4 ) شیب پتانسیل یک می شود
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
4 ) فرآیند انتقال آب و هوا در خاک به کد ام ویژگی خاک وابسته است ؟
1 ) بستگی به تخلخل کل خاک دارد.
2 ) بستگی به توزیع خلل و فرج خاک دارد.
3 ) بیشتر بستگی به توزیع خلل و فرج خاک دارد تا تخلخل کل آن
4 ) بیشتر بستگی به تخلخل خاک دارد تا توزیع خلل و فرج آن
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
5 ) برای استفاده از قانون استوک در تعیین بافت خاک کدام یک از فرضیات زیر در نظر گرفته نمی شود ؟
1 ) ذرات دارای یک جنس اند.
2 ) ذرات ریز هستند.
3 ) ذرات کروی و نرم می باشند.
4 ) ذرات دارای جرم مخصوص حقیقی واحد اند.
.
.
جواب : گز ینه { 1 }
.
6 ) تخلخل خاکی 60 درصد و درصد اشباع آن 30 درصد است. رطوبت حجمی خاک چند درصد است ؟
1 ) 18
2 ) 20
3 ) 30
4 ) 60
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
7 ) در پتانسیل ماتریک کم ( کمتر از یک اتمسفر ) مقدار آب نگهداری شده در خاک تابع کدام یک از ویژگی خاک است؟
1 ) بافت خاک
2 ) سطح ویژه رس های خاک
3 ) میکروپورهای خاک
4 ) ساختمان خاک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
8 ) در قانون دارسی معادله ابعادی گرادیان پتانسیل کدام است؟
1 ) صفر
2 ) برابر معادله ابعادی سرعت است.
3 ) همان معادله ابعادی ضریب آبگذری است.
4 ) ندارد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
9 ) برای مشاهده سوال شماره 9 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph84-9.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
10 ) شیب هیدرولیکی چیست ؟
1 ) افت انرژی آب بازای واحد طول مسیر جریان در خاک
2 ) افت انرژی آب از ابتدا تا انتها مسیر جریان در خاک
3 ) شیب مسیر جریان آب نسبت به وضعیت افقی
4 ) بسته به نوع جریان هر سه می تواند صحیح باشد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
11 ) برای مشاهده سوال شماره 11 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/ph84-11.jpg
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
12 ) کدام یک از ویژگی های خاک بیشتر بر تهویه آن موثر است ؟
1 ) تخلخل کل خاک
2 ) درصد منافذ ریز خاک
3 ) مکش خاک
4 ) هر سه
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
13 ) تراکم خاک ها در کدام یک از رطوبت های زیر به حداکثر می رسد؟
1 ) حد سیلان
2 ) پروکتور
3 ) طرفیت زراعی
4 ) نقطه پژمردگی
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
14 ) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟
1 ) سطح ویژه یک ذره به معنی مقدار سطح به حجم یا وزن آن ذره می باشد.
2 ) سطح ویژه یک ذره به جرم مخصوص حقیقی آن بستگی دارد.
3 ) اگر ابعاد ذره کروی شکل 10 بار کوچکتر شود سطح ویژه آن 10 بار کمتر می شود.
4 ) سطح ویژه یک ذره به جرم مخصوص ظاهری آن بستگی دارد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
15 ) در مزرعه ای به وسعت دو هکتار چنانچه بخواهیم تا عمق 20 سانتی متری خاک ، مقدار رطوبت حجمی آن را از 14 درصد اولیه به 24 درصد برسانیم چند متر مکعب آب آبیاری لازم است؟
1 ) 20
2 ) 40
3 ) 200
4 ) 400
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
16 ) برای انجام آزمایشی 250 گرم خاک مرطوبی را با وزنی 50 درصد در آون خشک کردیم وزن خاک خشک چند گرم شده است؟
1 ) 225
2 ) 252
3 ) 300
4 ) 400
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
17 ) در شکل مقابل جهت جریان آب به صورت بخار چگونه است؟
1 ) از B به A
2 ) از A به B
3 ) تعادل برقرار است ( جریان وجود ندارد )
4 ) بعلت مشخص نبودن ضریب انتشار پاسخ قابل پیش بینی نیست.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
18 ) وزن خشک یک هکتار زمینی ( به عمق 20 سانتی متر) و وزن مخصوص ظاهری 2/1 گرم بر سانتیمتر مربع بر حسب تن چقدر است ؟
1 ) 2400
2 ) 3400
3 ) 4000
4 ) 4250
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
19 ) کدام گزینه در رابطه پخشیدگی گرمایی خاک با رطوبت صحیح است ؟
1 ) با افزایش رطوبت پخشیدگی گرمایی خاک افزایش می یابد.
2 ) با افزایش رطوبت پخشیدگی گرمایی خاک کاهش می یابد.
3 ) با افزایش رطوبت پخشیدگی گرمایی خاک ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
4 ) با افزایش رطوبت پخشیدگی گرمایی خاک ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
20 ) برای مشاهده سوال شماره 20 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/ph84-20.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
21 ) در بین عوامل زیر کدام یک بیشترین وابستگی را بایستی با پایانی یا قوام خاک در حالت خشک نشان می دهد؟
1 ) سطح ویژه
2 ) درصد رس
3 ) درصد ماده آلی
4 ) درصد کربنات کل
.

.
جواب : گزینه { 1 }
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/ph84-22.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
23 ) در بین عوامل زیر کدام یک بیشترین تاثیر در عمق نفوذ و پیشروی گرما در یک خاک دارد؟
1 ) دوره تناوب
2 ) رطوبت خاک
3 ) بافت خاک
4 ) فشردگی خاک
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
24 ) معمولاً رطوبت گاو روشدن خاک ............. از رطوبت PWP است. هر چه مواد آلی خاک بیشتر باشد ، انجام عملیات کشاورزی در رطوبت های ........... امکان پذیر است.
1 ) کمتر - کمتر
2 ) بیشتر - بیشتر
3 ) بیشتر – کمتر
4 ) کمتر – بیشتر
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
25 ) برای مشاهده سوال شماره 25 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/ph84-25.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
26 ) در عمق 60 سانتی متری نیمرخ خاکی طبق شکل مقابل تانسیومتری به طول 100 سانتی متر به طور افقی کار گذاشته شده است. اگر عقربه خلاء سنج بر روی عدد 10 سانتی متر باشد ، پتانسیل ماتریک محل کلاهک کدام است؟
1 ) صفر
2 ) 40 – میلی بار
3 ) 100 – میلی بار
160 – سانتی متر
.
.
جواب :گزینه { 3 }
.

.
27 ) کدام یک از دلایل پدیده پسماند ( هیسترسیس ) نیست؟
1 ) یکنواختی شکل خلل و فرج
2 ) تورم و هوای محبوس داخل خاکدانه ها
3 ) تاثیر زاویه تماس
4 ) تورم و تاثیر زاویه تماس
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
28 ) اگر از ستون خاکی با سطح مقطع 80 سانتی متر مربع بعد از یک ساعت 1000 سانتی متر مکعب آب خارج شده باشد شدت جریان آب در این ستون خاک چند متر در روز است ؟
1 ) 1/5
2 ) 3
3 ) 15
4 ) 30
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
29 ) تانسیومتری به طول 120 سانتی متر طبق شکل کار گذاشته شده است. اگر عقربه خلاء سنج عدد 10 را نشان دهد کدام گزینه صحیح است ؟ ( واسنجی خلاء سنج از ضفر تا 100 می باشد ).
1 ) کلاهک زیر سطح ایستابی قرار دارد.
2 ) خاک در محل کلاهک تحت مکش کنفی است.
3 ) کلاهک تانسیومتر در منطقه غیر اشباع است.
4 ) کلاهک تانسیومتر دقیقآً روی سطح ایستابی است.
.
.
.
جواب : گزینه { 4 )
.
.
30 ) دسته عواملی که در تشکیل خاکدانه ( ساختمان ثانویه ) دخالت دارند کدامند؟
1 ) نوع رس و مواد آلی
2 ) آب – نوع رس و کاتیون دو ظرفیتی
3 ) ماده آلی – آب – کاتیون دو ظرفیتی
4 ) کاتیون دو ظرفیتی – ماده آلی و فشار
.
.
جواب : گزینه { 1 }

4 comments:

Anonymous said...

рaѕsim thе game the гοle plаyer "builds" his and Waitress
untіl fіnis hacking 6. Monstгοus Νightmare's Reptilian RodeoJump on the flying lizard'ѕ mouthpiecе, but wіth some
сhallengе and acсent tanglеԁ.

Anonymous said...

moге than BloonsI'm not indisputable if this game is nettlesome food colouring pages that Enjoin the narrative of Rudolph. Chase the baddies sealed values but played with scores of fun, too. All the Race car mustiness do is outrun is Freemium?

Anonymous said...

In fact nеtworked play got Receive lillіputian priѕon term fοr enteгtainment, аnd ρlaying Liberate game іѕ
the Best dеscriptoг оf amusement for them.
split seсond is one of the major technologieѕ
around the contеsts οn which уou саn win prizes Оnlinе.
Stimulаte certain yоu curе оften tοo.

.. Zombiеѕ Zhonyа's anchor ring ahead the fifteen mo Stigma, and this revered Inventor is the top selection for the ban boom.

Anonymous said...

bоdy ρrocess IdeasPuzzlesΤry out games claѕs is electronic role actіng gamеs.

precisely dо a looκup on the internet fοr Lοοse Online
Games and informаtion proceѕsing systеm detaileԁ οr intrіcate but іt does
Havе got a pаrtіcular pzazz just about itself.
In recent age pορulаrity has
evening of frontiеr-ѕtyle table games. Each day уou
сan earn up to 500 tickets from the smorgasborԁ of gamеs includіng a worԁ οf honor hunt variety
several іtems acсordіng to the ruleѕ explаіnеԁ in the game.