غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب


چکیده مقاله

غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب
فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا در فرم های فیزیکی و شیمیایی گوناگون به عنوان آلوده کننده محیط زیست ، وارد محیط می گردند. ارایه راه حلی جهت تصفیه زیست شناختی پساب های صنعتی حاوی سرب از جمله اهداف این پژوهش بوده است که با غربال سازی ( screening ) باکتری های جاذب فلز سرب از میان دیگر میکروارگانیسم ها آغاز گردید و از این میان نهایتاً یکی از سویه های باکتریایی که ماکزیمم توان جذب فلزی را از خود نشان می داد، انتخاب شد . از ابتدا گزینش و جمع آوری اکثر نمونه ها تا حد امکان از مراکز و کارخانه هایی صورت گرفت که قسمت عمده پساب آن ها را فلز سرب تشکیل می داد. این پژوهش در مجموع دارای دو مرحله مشخص غربال سازی بوده که به ترتیب عبارتند از : انتخاب سویه های مقاوم به تراکم های بالای سرب و جدا سازی سویه های انتخابی بر حسب قابلیت جذب فلز . با اجرای مرحله اول غربال سازی ، در حدود 35 سویه باکتریایی مقاوم به فلز سرب به دست آمد که شامل طیفی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بودند. لازم به ذکر است که تمامی این سویه ها قادر به تحمل غلظت 5mM از فلز سرب در محیط کشت اختصاصی حاوی این فلز بودند. جهت دستیابی به هدف مرحله دوم غربال سازی از روش Pumpel و همکاران (1995) استفاده شد که با فراهم آوردن امکان مجاور سازی کلنی های آغشته به سرب با گاز سولفید هیدروژن ، به جهت عدم تشکیل رسوب سیاه سولفید سرب ( Pbs ) در اطراف آن دسته از کلنی هایی که قادر به جذب فلز بودند ، هاله هایی باریک و شفاف در اطراف این دسته از کلنی ها ظاهر می گشت. بدین ترتیب از این میان ، 8 سویه که دارای هاله های تیپیک جذب فلز بودند جداسازی شد و بیومس حاصل از آن ها با محلول فلزی مجاور سازی شد و نهایتا میزان محتوی فلزی در فاز رویی حاصل از سانتریفوژ هر یک از این نمونه ها به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت . بدین ترتیب نمونه ای که ماکزیمم کاهش درصد فلزی را در فاز رویی نشان می داد ، معرف ماکزیمم جذب فلز توسط سویه مربوطه بود. در آزمایش تعیین نوع فرایند جذب سرب ، نتایج نشان داد که میزان جذب در نمونه فعال از نظر متابولیسمی بیشتر از نمونه های غیر فعال است
.
.
کلید واژه ها : غربال سازی ، میکروارگانیسم ، سرب ، سولفید هیدروژن ، جذب
.
- غلامحسین ابراهیمی پور – دکترای میکروبیولوژی ، استادیار دانشکده علوم ، دانشگاه شهید بهشتی
- جمشید فولادی - دکترای میکروبیولوژی ، استادیار دانشکده علوم ، دانشگاه الزهراء
- سارا تلی دلیر – کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشکده علوم ، دانشگاه الزهراء
- ویدا تفکری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید بهشتی

منبع : فصلنامه علمی – پژوهشی علوم محیطی – پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی – سال دوم ، شماره 7 ، بهار 1384

2 comments:

CresceNet said...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.

س.م said...

سایت بسیار جامع و خوبی دارید.اشتباه نمی کنم اگر بگویم جزئ یکی از مفید ترین سایت های علوم خاک است و بنده شخصا خیلی ازین سایت استفاده کرده ام.
موفق باشید.
و ممنون ازینکه از وبلاگ من بازدید کردید. من هم خوشحال میشم تبادل
لینک داشته باشیم
http://mohandesiekeshavarzi.blogfa.com