سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1380


1 ) كدام گروه از مجموعه افقهاي زير در اين سپتي سول ها وجود ندارد ؟
الف ) Calcic – Petrocalcic
ب ) Calcic – Gypsic
ج ) Natric – Argillic
د ) Petrocalcic – Petrogypsic
.
.
جواب : { ج }
.
2 ) فرايند الوويال در تشكيل كدام خاك مهمتر است ؟
الف ) اسپودوسولها
ب ) اكسي سولها
ج ) انتي سولها
د ) هيستوسولها
.
.
جواب : { الف }
.
3 ) كدام گزينه ويژگي خاكهاي Fluvents را نشان مي دهد؟
الف ) توزيع نامنظم كربن آلي با عمق – شيب بيش از 25%
ب ) توزيع نامنظم كربن آلي با عمق – شيب كمتر از 25%
ج ) توزيع منظم كربن آلي با عمق – شيب كمتر از 25%
د ) توزيع منظم كربن آلي با عمق – شيب بيش از 25%
.
.
جواب : گزينه
.
4 ) حد عدد n (n value ) براي افق ماليك كدام است؟
الف ) كمتر از 7/0
ب ) بيش از 7/0
ج ) كمتر از 1
د ) بيش از 1
.
.
جواب : گزينه ( الف )
.
5 ) خاكهاي راسته Oxisols :
الف ) هميشه در ‍رژيم رطوبتي Xeric به وجود مي آيد.
ب ) هميشه در رژيم رطوبتي Ustic به وجود مي آيد.
ج ) در شرايط رژيم رطوبتي آريديك (Aridie ) نيز مي تواند وجود داشته باشد.
د ) هميشه در رژيم رطوبتي Udie و رژيم دمايي هيپرترميك ( Hyperthermic ) به وجود مي آيد.
.
.
جواب : گزينه
{ ج }
.
6 ) خاكي داراي افق Argillic يا Kandic يا Natric و يا Fragipan با سطوح رس (clay film ) به ضخامت يك ميلي ليتر يا بيشتر و فاقد اپي پدون پلاگن مي باشد . اين خاك در كدام رده قرار مي گيرد؟
الف ) Alfisols
ب ) Entisols
ج ) Inccptisols
د ) Ultsols
.
.
جواب :
{ الف )
.
7 ) از گروه كانيهاي فيبري هستند؟
الف ) ايليت
ب ) سپيوليت
ج ) مونتموريلونيت
د ) هالويسيت
.
.
جواب :
{ ب }
.
8 ) كداميك از افقهاي مشخصه زير درصد Bs پايين تري دارند ؟
الف) ساليك
ب ) سامبريك
ج ) كلسيك
د ) ماليك
.
.
جواب : گزينه { ب }
.
9 ) كداميك از تحت رده هاي در رژيم رطوبتي Xeric معمول نيست؟
الف ) Cryalfs
ب ) Cryerts
ج ) cambids
د ) Xererts
.
.
جواب : گزينه { ج }
.
10 ) در شمال ايران خاكي با افق مشخصه سطحي آمبريك ( cm 30 – 0 ) و افق مشخصه عمقي كمبيك ( cm 100 – 30 ) وجود دارد . در افقهاي متفاوت PH خاك در محدوده 4 تا 5/4 متغير بوده ، ‍رژيم رطوبتي و حرارتي خاك به ترتيب Udic و Mesic مي باشد گروه بزرگ اين خاك چيست ؟
الف ) Umbraquults
ب ) Kandiudults
ج ) Eutrudepts
د ) Dystrudepts
.
.
جواب : گزينه
{ ب }
.
11 ) در كداميك از رده هاي خاك ، وجود افقهاي مشخصه عمقي معيار تفكيك خاك در سطح تحت رده مي باشد؟
الف ) اردي سولها
ب ) آلفي سولها
ج ) انتي سولها
د ) ورتي سولها
.
.
جواب : گزينه
.
12 ) بيانگر ويژگيهاي خاك مدفون است ؟
الف ) لايه روئين فاقد تكامل باشد.
ب ) در خاك تحول يافته بر روي هم قرار گرفته باشند كه خاك زيرين تحول بيشتري نشان دهد.
ج ) لايه كم تحول روئين ضخامتي بيش از 30 سانتيمتر داشته باشد و مساوي ضخامت افتهاي زيرين باشد.
د ) لايه كم تحول روئين ضخامتي بين 50 – 30 سانتيمتر داشته باشد و حداقل نصف ضخامت افتهاي شناسايي شده زيرين باشد.
.
.
جواب : گزينه
.
13 ) خاكي داراي افق ناريك در عمق 80 – 40 سانتيمتري از سطح خاك است. در زير اين افق بلافاصله يك افق كلسيك كه تا عمق 120 سانتيمتري ادامه دارد ، قرار مي گيرد. اگر رژيم رطوبتي خاك اريديك باشد رده بندي صحيح آن چيست؟
الف ) Argicalcids
ب ) Calciargids
ج ) Haplargids
د ) Natrargids
.
.
جواب :
.
14 ) نوع كانيهاي عالب در خاكهاي رده انتي سول چگونه است؟
الف ) تماماً اوليه است.
ب ) تماماً ثانويه است.
ج ) بستگي به مواد مادري دارد.
د ) بستگي به توپوگرافي دارد.
.
.
جواب : گزينه
.
15 ) فرايند سيليس زدايي ( Desilication ) در خاكهاي رده :
الف ) اسپودوسول انجام مي شود و باعث تجمع مواد آلي مي گردد.
ب ) اسپودوسول ها انجام مي شود .باعث تجمع اكسيدهاي آهن و آلومينيم مي گردد.
ج ) اولتي سول انجام مي شود و منجر به تجمع سيليكاتها در خاك مي گردد.
د ) اكسي سول انجام مي شود و باعث تجمع اكسيدهاي آهن و آلومينيم مي گردد.
.
.
جواب : { د }
.
16 ) هواديدگي ژئوشيميائي در كدام مورد اتفاق مي افتد؟
الف ) در قسمت solum
ب ) فقط در افق A از solum
ج ) در قسمت پايين تر از solum
د ) فقط در افق B از solum
.
.
جواب : گزينه { ج }
.
17 ) با توجه به تاثير آب وهوا ، خاكهاي oxisol در كداميك از شرايط اقليمي تشكيل مي شوند؟
الف ) آب وهواي خشك و نيمه خشك
ب ) آب وهواي حاره و زير حاره
ج ) آب وهواي نيمه خشك و نيمه مرطوب
د ) آب وهواي نيمه مرطوب و مرطوب سرد
.
.
جواب : گزينه
{ ب }
.
18 ) افقي كه از تخريب Argillic ، Kandic يا Natric بر اثر حذف رس و اكسيدهاي آهن آزاد به وجود مي آيد كدام است ؟
الف ) ‍Cambic
ب ) Glossic
ج ) Glacic
د ) Vitric
.
.
جواب : گزينه
.
19 ) گزينه صحيح در مورد مفاهيم Diagnostic horizons و Genetic horizons كدام است؟
الف ) Genetic horizon با horizon Diagnostic مشابه است.
ب ) horizon Diagnostic همان طبقات اصلي خاك يعني طبقات O , A , E , B و غيره مي باشد.
ج ) Diagnostic horizon در حقيقت بيان تشخيص يا قضاوت كيفي از نوع تغييراتي است كه فكر مي شود در خاك رخ داده است.
د ) Genetic horizon بيان تشخيص و يا قضاوت كيفي از نوع تغييراتي است كه فكر مي شود در خاك رخ داده است.
.
.
جواب : گزينه { د }
.
20 ) افق Placic چه لايه اي است؟
الف ) تجمع كربنات كلسيم
ب ) تجمع كربنات كلسيم و گج
ج ) تجمع آهن و ماده آلي سيماني شده مي باشد.
د ) Placic همان لايه Oxic مي باشد.
.
.
جواب : گزينه
{ ج }
.
21 ) گزينه صحيح در رابطه با اپي پدون هاي Folistic و Histic كدام است ؟
الف ) Histic بيش از 30 روز و Folistic كمتر از 30 روز از آب اشباع مي باشد.
ب ) Histic كمتر از 30 روز و Folistic بيش از 30 روز از آب اشباع مي باشد.
ج ) Histic و Folistic هر دو 30 روز از آب اشباع مي باشند.
د ) Histic و Folistic هر دو كمتر از 30 روز از آب اشباع مي باشند.
.
.
جواب : گزينه
.
22 ) مقدار چشمگير رس Montmorillonite ، صفت مميزه كداميك از رده خاكها مي باشد؟
الف ) Aridisols
ب ) Inceptisols
ج ) Spodosols
د ) Vertisols
.
.
جواب : گزينه
{ د }
.
23 ) براي مشاهده سوال شماره 23 روي لينك زير كليك كنيد !!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS80-23.jpg
.
.
جواب : گزينه
{ الف }
.
24 )پسوندهاي S ، ff و K به ترتيب به چه مواردي دلالت دارند؟
الف ) اسليكنسايد ، خاك يخ زده و تجمع كربناتها
ب ) انباشت ايلوويال سزكوئي اكسيدها ، يخبندان دائمي خشك و تجمع كربناتها
ج ) تجمع آهن ، يخبندان مرطوب و تجمع سيليكاتها
د ) سيماني شدن ، خاك يخ زده و تجمع سيليكاتها
.
.
جواب : گزينه
}
.
25 ) كداميك از موارد زير رژيم رطوبتي نيست؟
الف ) پراكويك
ب ) ترميك
ج ) زريك
د ) يوديك
.
.
جواب : گزينه
{ ب }
.
26 ) كدام پارامتر تفاوت اساسي خاكهاي آلفي سول و آلتي سول را مشخص مي نمايد؟
الف ) اشباع بازي
ب ) تجمع رس
ج ) افق مشخصه عمقي
د ) رژيم رطوبتي
.
.
جواب : گزينه { الف )
.
27 ) بر اساس مقدار ماده آلي و pH ، كداميك بيانگر خاكهاي تشكيل شده زير پوشش جنگل و علفزار مي باشد؟
الف ) در زير علفزار به علت تشكيل مقدار زياد ماده آلي و درصد اشباع بازي كم خاكهاي راسته Mollisols زياد تشكيل مي شود.
ب ) در زير جنگل به علت تشكيل مقدار ماده آلي زياد و در درصد اشباع بازي زياد خاكهاي راسته Mollisols زياد تشكيل مي شود.
ج ) در زير پوشش جنگل معمولا به علت تشكيل مقدار زياد ماده آلي و pH اسيدي ، خاكهاي راسته Mollisols زياد تشكيل مي شود.
د ) در زير علفزار به علت تشكيل ماده آلي به مقدار زياد و درصد اشباع بازي زياد خاكهاي راسته Mollisold زياد تشكيل مي شود.
.
.
جواب : گزينه
.
28 ) وجود رسهای با فعالیت کم از مشخصات کدام افق مشخصه است؟
الف ) Argillic Horizon
ب ) Calcic Horizon
ج ) Kandic Horizon
د ) Spodie Horizon
.
.
جواب : گزینه
{ ج }
.
29 ) در ارتباط همراهی کانی رس با راسته های خاک ، کدامیک از گزینه های زیر درست نیست؟
الف ) آلوفان با اندیسول
ب ) کلسیت با آلتی سول
ج ) کائولینیت با اکسی سول
د ) مونتموریلونیت با ورتی سول
.
.
جواب : گزینه { ب }
.
30 ) کدامیک از روند اندکس های مقاومت ، ( مقاومت در برابر هوازدگی ) در کانیها اندازه رس صحیح است ؟
الف ) مسکوایت < الیوین < گیبسایت < کائولینات
ب ) مسکوایت < الیوین < کائولینات < گیبسایت
ج ) الیوین < گیبسایت < کائولینات < مسکوایت
د ) الیوین < مسکوایت < کائولینات < مسکوایت
.
.
جواب : گزینه {د }

No comments: