سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1379


1 ) احتمال وجود اپی پدون Melanic در کدام خاک بیشتر است؟
الف ) Andisols
ب )Histosols
ج )Mollisols
د ) Spodosols
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
2 ) خاکی با افقهای C , Bt , E , A تشکیل شده است که ضخامت آنها به ترتیب 0 – 5 cm ، 5 – 13 cm ، 13 – 19 cm و >19 cm می باشد. این خاک در کدامیک از رده های زیر قرار می گیرد؟
الف )Alfisols
ب ) Inceptisols
ج )Ultisols
د )Vertisols
.
.
جواب : گزینه {الف }
.
3 ) خاکهای Selfmixing که حالت آکویک در هیچیک از لایه های موجود بین 50 – 40 سانتیمتری از سطح خاک معدنی وجود ندارد و دارای رژیم حرارتی کرائیک می باشند:
الف )Cryerts
ب )Usterts
ج )Uderts
د )Xererts
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در کدامیک از رده های خاکهای زیر ، رس مونت موری لونیت (Montmorillonite ) نسبت به سایر کانیهای رسی ، رس غالب می باشد؟
الف )Aridisol
ب )Inceptisol
ج )Vertisol
د ) Mollisol
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
5 ) خاکی با افق مشخصه Oxic و رژیم رطوبتی اریدیک بوده ، رده بندی این خاک تا حد زیر رده عبارت است از :

الف ) Perox
ب )Torrox
ج )Ustox
د )Udox
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
6 ) در کدامیک از موارد زیر جهت تفکیک رده به تحت رده از رژیم های رطوبتی به طور کلی استفاده نمی شود؟
الف ) Andisols – Vertisols – Spodosols
ب )Gelisols – Aridisols – Histosols
ج )Inceptisols – Alfisols – Ultisols
د )Oxisols – Spodosols – Vertisols
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
7 ) Cryids چیست ؟
الف ) نام یک نوع رژیم رطوبتی خاک است.
ب ) نام یک نوع رژیم دمائی خاک است.
ج ) این واژه در رده بندی جدید خاک (1998) وجود ندارد.
د ) خاکهای راسته ( رده ) Aridisols با معدل دمای سالیانه 8 - 0 درجه سانتی گراد با تابستان های سرد
.
.
جواب : گزینه {د}
.
8 )Gelisols چیست ؟
الف ) نام یکی از خاکها در سیستم طبقه بندی خاک 1938 می باشد.
ب ) این خاک ها همان خاکهائی Gleysols سیستم طبقه بندی خاک فائو ( FAO )می باشند.
ج ) نام یکی از راسته های ( رده های )خاک در سیستم جدید طبقه بندی آمریکایی سال 1998 می باشد.
د ) چنین واژه ای در سیستم طبقه بندی آمریکایی وجود ندارد.
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
9 ) Histel نام چیست ؟
الف ) یکی از تحت رده های Gelisols می باشد.
ب ) یکی از تحت رده های Histosols می باشد.
ج ) یکی از Andisols با افق هیستیک است.
د ) یک Histosols با افق آندیک است.
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
10 ) خاکی دارای یک افق سالیک در فاصله 75 سانتیمتری از سطح خاک و یک افق سولفوریک در زیر آن است . این خاک در بیشتر سالها به مدت یک ماه در فاصله 100 سانتیمتری از آب اشباع است. رده بندی صحیح این خاک کدام است؟
الف ) Aquepts
ب ) Aquisalids
ج ) Ochrepts
د ) Salids
.
.
جواب : گزینه
.
11 )خاکهائی ورتی سول بایستی دارای ویژگیهای حداقل زیر باشند:
الف ) گلیگای - حداقل 35% رس در 50 سانتیمتر فوقانی - وجود درز و شکاف در اکثر سالها
ب ) گلیگای - حداقل 30% رس در 50 سانتیمتر فوقانی - وجود درز و شکاف در اکثر سالها
ج ) درز و شکافهای به عرض 5 میلیمتر - حداقل 30% رس - وجود اسکیلن ساید
د ) حداقل 30% رس در 50 سانتیمتر فوقانی - وجود درز و شکاف در اکثر سالها - وجود اسکیلن ساید در 100 سانتیمتری خاک
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
12 ) کدام مورد بیانگر حالتی است که خاک در یک یا بیشتر لایه ها در عمق 200 سانتیمتری از سطح معدنی خاک دارای شرایط اشباع است؟
الف ) Ahrsarturation
ب ) Endosaturation
ج ) Episaturation
د ) Gleysaturation
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
13 )در تعریف رژیم رطوبتی خاک،خاکی مرطوب تلقی می شود که :
الف ) شور نباشد.
ب ) کاملاً از آب اشباع باشد
ج ) گیاهان طبیعی بتوانند از آن خاک آب جذب نمایند.
د ) مکش رطوبتی آن کمتر از 1500 کیلو پاسکال باشد.
.
.
جواب : گزینه {د}
.
14 )در رژیم های رطوبتی Aridic و Torric کدام رده ها ممکن است یافت شوند؟
الف ) اریدی سول ها - انتی سول ها - اکسی سول ها - ورتی سول ها - اندی سول ها
ب ) اریدی سول - انتی سول ها - اکسی سول ها - ورتی سول ها - التی سول ها
ج ) اریدی سول ها - انتی سول ها - اکسی سول ها - ورتی سول ها - مالی سول ها
د ) اریدی سول ها - انتی سول ها - اکسی سول ها - این سپتی سول ها - مالی سول ها
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
15 ) مقدار پارامتر n value )n ) در افق مالیک چقدر بایستی باشد؟
الف )کمتر از 7/0
ب ) بیشتر از 7/0
ج ) کمتر از 1
د )بیشتر از 1
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
16 ) برای مشاهده سوال شماره 16 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS79-16.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
17 )افقهای پتروجیپسیک ، دوری پن ، کمبیک و اسپودیک چگونه نمایش داده می شوند؟
الف ) به ترتیب Bw , Bsm , Bym و Bsh
ب ) به ترتیب Bw , Bqm , Bym و Bsh
ج ) به ترتیب Bk , Bq , By و Bsh
د ) به ترتیب Bg , Bs , By و Bsh
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
18 ) وجود کمتر از 10 درصد کانیهای قابل هوادیدگی ( Weatherable minerals )در بخشهای شن ریز و خیلی ریز خاک از شرایط لازم کدامیک از افقهای مشخصه تحت الارض است ؟
الف )افق کلسیک (Calcic Horizon )
ب )افق اکسیک (Oxic Horizon )
ج )افق پلاکیک ( Placic Horizon )
د )افق کندیک ( Kandic Horizon )
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
19 )لایه تجمعی رس سیلیکاته جهت دار روی ذرات شن و سیلت و یا به صورت پلی بین ذرات شن و سیلت با ضخامت کمتر از 5/7 سانتیمتر عبارت است از :
الف ) Argillic
ب ) Gelic
ج ) Fluvic
د ) Lamellae
.
.
جواب : گزینه {د}
.
20 ) لایه گلاسیک (Glacic layer ) دارای کدام خصوصیات است ؟
الف ) لایه ای است به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر و حداقل 75 درصد یخ قابل روئیت
ب ) این واژه عمدتاً در سیستم طبقه بندی خاک 1938 متداول بوده است.
ج ) یک لایه ای است که دارای ویژگیهای Gley می باشد.
د ) این واژه بیشتر در سیستم طبقه بندی FAO متداول است.
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
21 ) Melanic چه افقی است ؟
الف ) افق آلی سرشار از مواد آندیک
ب ) افق آلی حاوی مواد آتشفشانی زیاد
ج ) افق معدنی حاوی مواد آلی زیاد و مواد آتشفشانی زیاد
د ) افق معدنی سرشار از مواد آندیک
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) معنی علائم فرعی ff , jj و ss به ترتیب از راست به چپ چیست ؟
الف ) یخبندان دائمی خشک - وجود کانی جاروسایت - وجود اسکیلن ساید
ب ) وجود کانی جاروسایت - یخبندان دائمی خشک - وجود اسکیلن ساید
ج ) وجود اسکیلن ساید - یخبندان دائمی خشک - تخریب خاک به دلیل یخبندان
د ) تخریب خاک به دلیل یخبندان - یخبندان دائمی خشک - وجود اسکیلن ساید
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
23 ) پروسه سیلیس زدائی ( Desilication ) :
الف ) در خاکهای رده Oxisols انجام می شود و باعث تجمع مواد آلی می گردد
ب ) در خاکهای رده Spodosols انجام می شود و باعث تجمع مواد آلی می گردد
ج ) در خاکهای رده Oxisols انجام می شود و باعث تجمع آهن ( Ferritization ) می گردد.
د ) در خاکهای رده Spodosols انجام می شود و باعث تجمع آهن ( Ferritization ) می گردد
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
24 ) کدام عناصر در فعل و انفعالات اکسیداسیون و احیاء شرکت نموده و در رنگ خاک موثرند؟
الف ) Al و Si
ب ) Ca و Mg
ج ) Fe و Mn
د ) Na و K
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
25 ) در اثر فرآیند میکا به ایلیت و نهایتا ایلیت به رس ورمیکولیت تبدیل می شود؟
الف ) Hydration
ب )Hydrolysis
ج )Eluviation
د )Solution
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) فرایند Cryoturbation در صورتی که خاک به دلیل درجه حرارت کم و یخبندان زیر رو شده باشد ، در کدام خاک صورت گرفته است ؟
الف )Histels
ب ) Haplels
ج )Histels و Haplels
د )Turbels
.
.
جواب گزینه
.
27 ) کدامیک از موارد زیر بیانگر Chronosequence در رابطه با تشکیل خاک می باشد؟
الف )S=F(T) , O , P , Cl
ب ) S=F(T) , O , P , Cl , R
ج ) S=F(Cl) , O , P , R , T
د ) S=F(T) , O , P , R , T , H
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) منظور از Chimosequence چیست ؟
الف )ردیفی از خاک ها که فقط یکی از خواص آنها با آب وهوا تغییر می کند.
ب )ردیفی از خاکها که فقط دو خصوصیت آنها با آب و هوا تغییر می کند.
ج )ردیفی از خاک ها که تغییرات آنها ناشی از تغییرات زمان می باشد.
د ) ردیفی از خاک ها که تغییرات آنها ناشی از تغییرات آب وهوا می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
29 )کدامیک از مواد مادری زیر اثراتش تا زمان پیری هم ادامه دارد؟
الف )مواد مادری آهکی
ب )مواد مادری مقاوم به هوادیدگی
ج )مواد مادری گچی
د )مواد مادری آتشفشانی
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) سیستم رده بندی جامع آمریکائی Soil Taxonomy مبنی بر کدام اصل است ؟
الف ) ژنتیکی
ب ) مرفوژنیتکی
ج ) مرفولوژیکی
د ) سیستم عددی
.
.

جواب :گزینه
.


1 comment:

Anonymous said...

katalia:
ba salam
ahvaletoon chetore
khabari azatoon nist
mamnopn ke sar zadin khoshhalam kardin
rasti ba barf chikar mikonin

movaffagh bashid
dar panahe hagh