سوالات پیدایش و رده یندی خاکها سال 1378


1 ) انتقال مکانیکی ذرات ریزکانی از افق A خاک که منجر به سرشار شدن نسبی افق های B از رس می شود کدام است ؟
الف ) Lessivage
ب ) Leaching
ج ) Podzolization
د ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
2 ) اسپودوسول ها بیشتر در کدام اقلیم یافت می شوند؟
الف ) سرد و خشک
ب ) سرد و مرطوب
ج ) گرم و مرطوب
د ) گرم و خشک
.
.
جواب : گزینه{ب}
.
3 ) کدام رده های خاک عمدتاً بر مبنای رژیم های رطوبتی و حرارتی به تحت رده تفکیک شده اند؟
الف ) اریدی سول – الفی سول
ب ) اریدی سول – انتی سول
ج ) الفی سول – ورتی سول
د) انتی سول – ورتی سول
.
.
جواب : گزینه{ج}
.
4 ) در رژیم رطوبتی اکویک بایستی خاک کدام شرایط را دارا باشد؟
الف ) دائماً از آب اشباع باشد.
ب ) فصل سرد از آب اشباع باشد
ج ) حداقل بمدت یک ماه در سال اشباع باشد
د ) حداقل چند روز از آب اشباع بوده باشد و از اکسیژن تهی باشد
.
.
جواب : گزینه{د}
.
5 ) Cole عبارتست از (Lm – Ld)/Ld که در آن :
الف ) Lm طول نمونه در رطوبت ظرفیت مزرعه و Ld در نقطه پژمردگی می باشد.
ب ) Lm طول نمونه در رطوبت نقطه پژمردگی و Ld در ظرفیت مزرعه می باشد.
ج ) Lm حجم نمونه در ظرفیت مزرعه و Ld حجم نمونه در نقطه پژمردگی می باشد.
د ) Lm حجم نمونه در نقطه پژمردگی و Ld حجم نمونه در ظرفیت مزرعه می باشد..
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
6 ) افق آرجیلیک در کدامیک از گروه رده های زیر وجود ندارد؟
الف ) Aridisols – Mollisols
ب ) Alfisols – Inceptisols
ج ) Entisols - Inceptisols
د ) Entisols – Alfisols
.
.
جواب : گزینه{ج}
.
7 ) خاکهای ورتی سول با رژیم رطوبتی اریدیک جزء کدام گروه قرار می گیرند؟
الف ) Torroxs
ب ) Torrerts
ج ) Usterts
د ) Xerrerts
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
8 ) افق دیوری پن افقی است سخت و سیمانی که بیش از 50% ( حجمی ) آن در اثر کدام تیمار از بین می رود؟
الف ) خیساندن در آب
ب ) خیساندن در اسید
ج ) خیساندن در اسید و آب
د ) خیساندن متناوب در اسید و باز
.
.
جواب : گزینه {د}
.
9 ) گزینه صحیح در مورد رژیم حرارتی Frigid و Cryic کدام است ؟
الف ) Frigid سردتر از Cryic است.
ب ) Frigid گرمتر از Cryic است .
ج ) Frigid دارای تابستان های گرمتری نسبت به Cryic است.
د ) Frigid و Cryic عیناً مشابه هم اند فقط در کانگوری های مختلف بکار می روند.
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
10 ) اگر متوسط سالیانه درجه حرارت خاکی در عمق 50 سانتی متری بین 22- 15 درجه سانتی گراد باشد ، رژیم حرارتی آن چه نام دارد؟
الف ) Cryic
ب ) Hyperthermic
ج ) Mesic
د ) Thermic
.
.
جواب : گزینه {د}
.
11 ) Histosols به چه نوع خاکهایی گفته می شود؟
الف ) آلی
ب ) دارای افق سطحی از نوع Histic باشد
ج ) دارای افق سطحی از نوع Melanic باشد
د ) دارای افق سطحی از نوع Mollic باشد
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
12 ) خاکهای Ultisols به خاکهائی گفته می شود که دارای افق مشخصه ای از نوع ...... و درصد اشباع بازی ......... 35 درصد باشد.
الف ) Agric - بیشتر از
ب ) Agric – کمتر از
ج ) Argillic یا Kandic – کمتر از
د ) Natric یا Kandic - بیشتر از
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
13 ) در خاکهای Pertroargids معمولاً کدام افق وجود دارد؟
الف ) Agric ، Natric و Gypsic
ب ) Argillic ، Natric یا Gypsic
ج ) Agric ، Petrocalcic یا Petrogypsic
د ) Argillic ، Duripanیا Petrocalcic یا Petrogypsic
.
.
جواب : گزینه {د}
.
14 )خاکهای با افق مشخصه سطحی Ochric و افق مشخصه زیر سطحی ( تحت الارض ) Natric و با رژیم رطوبتی Xeric در حد گروههای بزرگ به کدام صورت می باشد؟
الف ) Natrixerolls
ب ) Natrixeralfs
د ) Natrixerrerts
ج ) Palexeralfs
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
15 ) در کدام خاک اپی پدون Melanic ممکن است وجود داشته باشد؟
الف ) Andisols
ب )Aridisols
ج )Entisols
د )Inceptisols
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
16 ) برای مشاهده سوال شماره 16 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS78-16.jpg
.
جواب :گزینه {ب}
.
17 ) رژیم حرارتی Thermic و رژیم رطوبتی Aridic در کدام راسته ها ( رده ها ) می تواند وجود داشته باشد؟
الف ) Aridisols , Vertisols , Oxisols
ب ) Inceptisols , Entisols, Aridisols
ج ) Inceptisols , Mollisols , Entisols
د ) Alfisols , Entisols , Aridisols
.
.
جواب :گزینه {الف}
.
18 ) در کدام افق مواد آلی کمتر از یک درصد است ؟
الف ) آنتروپیک ( Anthropic )
ب ) اوکریک ( Ochric )
ج ) اومبریک ( Umbric )
د ) مالیک ( Mollic)
.
.
جواب : گزینه }
.
19 ) کدام افق تحت الارضی ، افق تجمع مواد آلی می باشد ؟
الف ) کند یک ( Kandic )
ب ) کامبیک ( Cambic )
ج ) فراگیپان ( Fragipan)
د ) سمبریک ( Sombric )
.
.
جواب : گزینه {د}
.
20 ) کدام عناصر در فعل و انفعالات اکسیداسیون و احیاء شرکت نموده و در رنگ خاک موثرند؟
الف ) آهن و منگنز
ب ) سدیم و پتاسیم
ج ) سیلیسیم و آلومینیوم
د ) کلسیم و منیزیم
.
.
جواب : گزینه {الف}
.
21 ) اپی پدون مالیک در کدام رده وجود ندارد ؟
الف ) اینسپتی سولها
ب ) ورتی سولها
ج ) هیستوسولها
د ) مالی سولها
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
22 ) کدامیک رژیم دمائی ( حرارتی ) خاک به شمار نمی رود؟
الف ) ایزومزیک
ب ) زریک
ج ) ترمیک
د ) هیپرترمیک
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
23 ) بنیان گذار و رهبر اصلی رده بندی جدید آمریکائی ( Soil Taxonomay ) چه کسی بود؟
الف ) داکوچائف
ب ) گای اسمیت
ج ) گلینکا
د ) هیلگارد
.
.
جواب : گزینه {ب }
.
24 ) کانی رسی کائولینیت در خاکهای مناطق خشک ایران ...........
الف ) وجود ندارد
ب ) وجود دارد و عمدتاً نتیجه تشکیل این کانی در شرایط اقلیمی فعلی است.
ج ) وجود دارد و عمدتاً نتیجه به ارث رسیدن از مواد مادری خاکها است
د ) وجود دارد و عمدتاً نتیجه تشکیل این کانی در شرایط اقلیمی خشک تر است.
.
.
جواب : گزینه {ج}
.
25 ) در نامگذاری جدید افقهای خاک ، تجمع پدوژیک گچ ، املاح محلول و آهک به ترتیب از راست به چپ با کدام پسوند ها نشان داده می شود؟
الف ) ca , sa , cs
ب )ca , cs ,sa
ج ) K , y ,y
د )K , z. y
.
.
جواب : گزینه {د}
.
26 ) در رژیم حرارتی ایزومزیک ( İsomesic ) متوسط دمای خاک در عمق 50 سانتی متری خاک و تفاوت دمای خاک در زمستان و تابستان در این عمق به ترتیب چند درجه سانتی گراد است ؟
الف ) 15- 8 و کمتر از 15
ب ) 15 - 8 و بیشتر از 5
ج ) 22 – 15 و کمتر از 5
د ) 22 – 15 و بیشتر از 5
.
.
جواب : گزینه {الف }
.
27 ) افق Umbric در کدام بخش از کشور ما احتمال تشکیل آن بیشتر می رود؟
الف ) جنوب استان خوزستان
ب ) شمال استان گیلان
ج ) شرق استان خراسان
د ) غرب استان چهار محال و بختیاری
.
.
جواب : گزینه {ب }
.
28 ) کدامیک از موارد زیر روند صحیح افزایش مقاومت کانی ها از راست به چپ را نشان می دهد؟
الف ) بیوتیت – اولیوین – موسکویت – کوارتز
ب ) اولیوین – بیوتیت – کوارتز – موسکویت
ج ) اولیوین – موسکویت – بیوتیت – کوارتز
د ) اولیوین – بیوتیت – موسکویت – کوارتز
.
.
جواب : گزینه {د}
.
29 ) کدام افق در رده Inceptisols وجود ندارد؟
الف ) Gypsic
ب )Natric
ج )Petrocalcic
د )Petrogypsic
.
.
جواب : گزینه {ب}
.
30 ) خاکی دارای افق مشخصه سطحی Ochric افق مشخصه عمقی Argillic در صورتیکه رژیم رطوبتی و حرارتی این خاک به ترتیب Xeric و Mesic باشد ، رده بندی این خاک در حد گروههای بزرگ کدام است ؟
الف ) Argixeralfs
ب ) Argixerolls
ج ) Haploxeralfs
د )Haploxerolls
.
.
جواب : گزینه {ج}
.

No comments: