سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1382


1 ) رنگ تیره n-value پایین ، اشباع بازی پائین و کربن آلی بالا مربوط به کدام اپی پدون می باشد؟
الف ) Anthropic
ب ) Mollic
ج ) Ochric
د ) Umbric
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) کدامیک از افق های زیر در اثر تخریب یک افق Natric , Kandic , Argillic به نحوی که از آن رس و اکسیدهای آزاد آهن خارج شده باشند تشکیل می شود؟
1 ) Glossic
2 ) Ortstein
3 ) Ochric
4 ) Placic
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) فرآیندهای Cryoturbtion و Pedoturbation به ترتیب در کدام گروه از خاکهای زیر اتفاق می افتند؟
1 ) Turbets و Udults
2 ) Turbels و Uderts
3 ) Uderts و Udalfs
4 ) Turbels و Udalfs
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) کدامیک از راسته های زیر انتظار می رود دارای بیشترین مقدار رس کائولینت باشد؟
1 ) آلتی سول
2 ) اریدی سول
3 ) مالی سول
4 ) ورتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) خاکهای جلی سول که در آنها نشانه ای از درهم آمیختگی سرمایی کاملاً مشخص است:
1 ) Glacistels
2 ) Haplorthels
3 ) Molliturbells
4 ) Mixorthels
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در خاکهای Andisols کدامیک از اپی پدونهای زیر ممکن است وجود داشته باشند ؟
1 ) Mollic
2 ) Melanic
3 ) Melanic و Mollic
4 ) Mollic و Ochric
.
.
گزینه : جواب
.
7 ) در صورتیکه در خاک لایه های سخت مانند پتروکلسیک و دوری پن وجود نداشته باشد . مرز پایین بخش کنترل رطوبتی عمقی است که تا آن عمق در یک خاک خشک با ...... سانتیمتر آب طی ....... ساعت مرطوب خواهد شد.
1 ) 5/2 - 24
2) 5/2 - 48
3 ) 5/7 - 24
4 ) 5/7 – 48
.
.
جواب : گزینه
.
.
8 ) در رژیم رطوبی Ustic کدامیک از تحت رده های زیر معمول نیست ؟
1 ) Argids
2 ) Cryerts
3 ) Orthents
4 ) Ustepts
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) اگر افق مشخصه سطحی خاکی کلیه مشخصات لازم برای افق مالیک بغیر از حداقل ضخامت لازم را داشت این افق ...
1 ) Umbric خواهد بود.
2 ) Melanic خواهد بود.
3 ) Ochric خواهد بود.
4 ) کماکان Mollic تلقی می گردد.
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) اگر خاکی فقط دارای یک اپی پدون مالیک در سطح باشد و اشباع بازی خاک در زیر اپی پدون مالیک تا عمق 8/1 متری از سطح خاک حدوداً 40 درصد باشد رده بندی صحیح خاک کدام است ؟
1 ) آلتی سول
2 ) الفی سول
3) این سپتی سول
4 ) مالی سول
.
.
جواب :گزینه
.
11 ) خاکی دارای رژیم رطوبتی اریدیک است و در عمق 80 سانتیمتر آن یک افق کلسیک قرار دارد. در سطح خاک تا عمق 60 سانتیمتری لایه ای با بافت رسی ( بیش از 40 درصد رس ) واقع است که در فصل خشک ایجاد درز و شکافهای عریض و عمیق می نماید و در روی افق کلسیک لایه ای متشکل از واحدهای گوه ای شکل به ضخامت 30 سانتیمتر قرار دارد . رده بندی صحیح خاک چیست ؟
1 ) Argicalcids
2 ) Calcitorrerts
3 ) Calciargids
4 ) Xerrerts
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام گروه از رده خاکهای زیر از نظر درجه تکامل پروفیلی کم و بیش مشابه یکدیگر می باشند؟
1 ) انتی سول – این سپتی سول
2 ) التی سول – این سپتی سول
3 ) اندی سول – این سپتی سول
4 ) الفی سول – این سپتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) کدامیک از حالتهای زیر مشخصات رژیم رطوبتی خاک را در صورت عدم آبیاری در Torrerts نشان می دهد ؟
1 ) وجود درز شکافهایی که در بیشتر سال بسته است.
2 ) وجود درز و شکافهایی که کمتر از 60 روز متوالی وقتی درجه حرارت خاک بیش از 8 درجه سانتیگراد است بسته می باشد.
3 ) وجود درز و شکافهایی که کمتر از 60 روز متوالی وقتی درجه حرارت خاک بیش از 5 درجه سانتیگراد است بسته می باشد.
4 ) وجود درز و شکافهایی که بیش از 60 روز متوالی وقتی درجه حرارت خاک بیش از 8 درجه سانتیگراد است بسته می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) کدامیک از افقهای شناسایی زیر ممکن است در اثر فرآیند هایی بجز IIuviation تشکیل گردد؟
1 ) Argillic
2 ) Kandic
3 ) Natric
4 ) Spodic
.
جواب : گزینه
.
15 ) کدامیک از فاکتورهای زیر شرط اصلی برای خاکهای ورتی سول بشمار نمی روند؟
1 ) وجود گیلگای
2 ) وجود اسلیکنساید یا اشکال گوه ای
3 ) وجود شکافهایی که به صورت متناوب در سال باز و بسته شود
4 ) وجود دست کم 30 درصد رس بین سطح خاک و عمق 18 سانتی متر
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در خاک A میزان سنگریزه در سطح حداکثر و با عمق از مقدار آن کاسته می گردد. در خاک B سنگریزه در سطح کم و باعمق افزایش می یابد. این دو خاک از نظر ناپیوستگی ( انقطاع ) سنگی چگونه اند ؟
1 ) در خاک A احتمالاً انقطاع وجود دارد در خاک B وجود ندارد.
2 ) در خاک B احتمالاً انقطاع وجود دارد در خاک A وجود ندارد.
3 ) در خاک A و B انقطاع وجود ندارد.
4 ) در خاک A و B انقطاع وجود ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) کدام فرآیند در تشکیل پلنتایت مؤثرتر است؟
1 ) Salinization
2 ) Resilication
3 ) Pedoturbation
4 ) Desilication
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) در خاکهای رسوبی جوان ، خصوصیات خاک بیشترتحت تاثیر کدامیک از فاکتورهای خاکسازی است ؟
1 ) اقلیم
2 ) پستی وبلندی
3 ) زمان
4 ) مواد مادری
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) ایجاد خاکهای گلی غیر شور بیشتر در اراضی ....... و اقلیمهای........ معمولی است.
1 ) پست ، خشک
2 ) پست ، غیر خشک
3 ) مرتفع ، غیر خشک
4 ) مرتفع ، خشک
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) در واکنش تبدیل انیدریت به گچ چه فرآیندی صورت می گیرد؟
1 ) احیا
2 ) اکسیداسیون
3 ) آبگیری
4 ) هیدرولیز
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) به مواد مادری گفته می شود که بر اثر هوادیدگی سنگ سخت بستر به صورت در جا تشکیل شده است :
1 ) Aeolian
2 ) Alluvial
3 ) Colluvial
4 ) Residual
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) کدام کانی سیلیکاتی نیست ؟
1 ) Gibbsite
2 ) Kaolinite
3 ) Olivine
4 ) Zircon
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) ارتوکلاز ، پلاجیوکلاز ، و موسکویت کانیهایی هستند که :
1 ) هر سه بر اثر هوا دیدگی پتاسیم آزاد می کنند.
2 ) جزء کانیهای ثانوی بشمار می روند
3) بر اثر هوادیدگی ممکن است کانیهای رسی را به وجود آورند.
4 ) هر سه جزء سیلیکاتهای لایه ای هستند.
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) خاکی است که معمولاً بر روی رسوبات رودخانه ای تشکیل می شود :
1 ) Quartzipsamments
2 ) Torriarents
3 ) Udifluvents
4 ) Xerorthents
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) Kandic نام یکی از ...
1 ) راسته های سیستم قدیم طبقه بندی خاک می باشد.
2 ) افق های مشخصه خاک زیر سطحی می باشد.
3 ) Epipedon های طبقه بندی جدید خاک امریکایی است.
4 ) راسته های طبقه بندی خاک سیستم فائو می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) اپی پدون Histic در مقایسه با اپی پدون Folistic دارای کدام ویژگی می باشد؟
1 ) حداقل به مدت 30 روز یا بیشتر به طور مجموع خاک از آب اشباع می باشد.
2 ) به مدت کمتر از 30 روز به طور مجموع خاک از آب اشباع می باشد.
3 ) اپی پدون Folistic یک افق معدنی می باشد در صورتیکه اپی پدون Histic یک افق آلی است.
4 ) اپی پدون Folistic یک افق آلی می باشد در صورتیکه اپی پدون Histic یک افق معدنی است.
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) چنانچه فلات مرکزی ایران دارای رژیم رطوبتی Aridic باشد نوع خاکهای غالب آن عمدتاٌ ..... می باشد.
1 ) Entisols و Inceptisols
2 ) Aridisols و Inceptisols
3 ) Entisols و Aridisols
4 ) فقط Aridisols
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) از ضریب انبساطی خطی ( COLE ) برای شناسایی کدام رده از خاکها می توان استفاده نمود؟
1 ) Andisols
2 ) Aridisols
3 ) Gelisols
4 ) Vertisols
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) در کدامیک از گزینه های زیر نقش انسان در تشکیل خاک دیده می شود؟
1 ) Haplanthrepts
2 ) Epiaquepts
3 ) Eutrudepts
4 ) Durustepts
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) در رابطه با خاکهای انتی سول ( Entisols ) کدام گزینه صحیح است ؟
1 ) انتی سول ها فقط می توانند افق مشخصه سطحی داشته باشند.
2 ) انتی سول ها بایستی فاقد افق مشخصه سطحی و زیر سطحی باشند.
3 ) انتی سول ها می توانند افق مشخصه سطحی و زیر سطحی داشته باشند.
4 ) انتی سول ها می توانند افق مشخصه سطحی و افق ژنتیکی زیر سطحی داشته باشند.
.
.
جواب : گزینه
.

No comments: