سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1384


1 ) کدام رده های خاک زیر از چپ به راست از کمترین تکامل به بیشترین تکامل مرتب شده اند؟
1 ) Inceptisols – Alfisols – Oxisols
2 ) Oxisols – Alfisols – Inceptisols
3 ) Alfisols – Inceptisols – Mollisols
4 ) Mollisols – Ultisols – Alfisols
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
2 ) Argillipedoturbation عمدتاً در کدام رده است ؟
1 ) Entisols
2 ) Inceptisols
3 ) Mollisols
4 ) Vertisols
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
3 ) کدامیک از پروسه های ذیل در تشکیل افق Oxic دخالت دارد؟
1 ) Desilication
2 ) Leucinization
3 ) Podzolization
4 ) Resilication
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
4 ) گزینه صحیح در رابطه با افق ژنتیکی C کدام است ؟
1 ) مواد افق C همواره مشابه مواد سولوم خاک است.
2 ) مواد افق C همواره با مواد سولوم خاک متفاوت است.
3 ) مواد افق C می تواند مشابه یا متفاوت از مواد سولوم خاک باشد.
4 ) موادی که سولوم خاک از آن تشکیل می گردد همواره با مواد افق C و R مشابه است
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
5 ) رده های خاک در سیستم رده بندی جامع آمریکایی ( Soil Taxonomy ) عموماً بر چه مبنایی از هم تفکیک شده اند؟
1 ) رژیم های حرارتی
2 ) رژیم های رطوبتی
3 ) وجود یا عدم وجود افق های مشخصه
4 ) وجود یا عدم وجود افق های ژنتیکی
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
6 ) خاکی دارای افق سالیک ( Salic ) است که مرز بالایی آن در 100 سانتی متری از سطح خاک می باشد. رژیم حرارتی منطقه Cryic و رژیم رطوبتی اریدیک ( Aridic ) نامگذاری شده ، رده بندی آن تا گروه بزرگ کدام می باشد؟
1 ) Salorthids
2 ) Salicryids
3 ) Haplocryids
4 ) Haplosalids
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
7 ) Foot Slope ( پای شیب ) در کدام قسمت یک ردیف پستی وبلندی قرار دارد و از نظر شیب چگونه می باشد؟
1 ) در قسمت میانی ردیف پستی و بلندی قرار گرفته و دارای شیب یکنواختی می باشد.
2 ) در قسمت پایین ردیف پستی و بلندی قرار گرفته و دارای شیب ملایمی می باشد.
3 ) در قسمت بالایی ردیف پستی و بلندی قرار گرفته و دارای شیب تندی می باشد.
4 ) در قسمت پایین ردیف پستی و بلندی قرار گرفته و دارای شیب تندی می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
8 ) تفاوت خاکهای Ultisols با خاکهای Alfisols ................. می باشد.
1 ) جابجایی رس در Ultisols و عدم جابجایی رس در Alfisols
2 ) شست وشوی بیشتر در Ultisols نسبت به Alfisols
3 ) بالا بودن درصد اشباع بازی در Ultisols نسبت به Alfisols
4 ) حاصلخیزی بیشتر Ultisols نسبت به Alfisols
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
9 ) تفاوت اساسی دو رده Inceptisols و Entisols در چیست ؟
1 ) تفاوت در نوع رژیم رطوبتی
2 ) تفاوت در اپی پدون
3 ) تفاوت در نوع رژیم حرارتی
4 ) وجود یا عدم وجود افق مشخصه تحت الارضی
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید !!!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS84-10.jpg
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
11 ) فرایند های Cryoturbation و Lessivage به ترتیب ( از راست به چپ ) در کدام خاکهای زیر اتفاق می افتند ؟
1 ) Cryids و Turbels
2 ) Cryalfs و Turbels
3 ) Turbels و Cryids
4 ) Turbels و Cryalfs
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
12 ) برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS84-12.jpg
.
.
جواب : گزینه {4 }
.
13 ) واژه Gelepts مربوط به کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
1 ) یکی از زیر راسته های ( زیررده ها ) راسته ( رده ) Inceptisols می باشد.
2 ) یکی از زیر راسته های ( زیررده ها ) راسته ( رده ) Gelisols می باشد.
3 ) مربوط به یکی از گروههای بزرگ سیستم قدیم طبقه بندی خاک است.
4 ) یکی از زیر راسته های ( زیررده ها ) راسته ( رده ) Spodosols می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
14 ) اگر تنها اطلاعاتی که از خاک داریم یک افق سطحی مالیک و یک افق زیر سطحی آرژیلیک در فاصله یک متری از سطح باشد این خاک می تواند در کدامیک از گزینه های زیر بطور صحیح تر رده بندی شود ؟
1 ) فقط مالی سول
2 ) فقط التی سول
3 ) فقط ورتی سول
4 ) مالی سول – الفی سول
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
15 ) انتقال شیمیایی اکسیدهای آهن و آلومینیوم و یا هوموس از افق A خاک که منجر به سرشار شدن نسبی آن در افق های B می شود ، مربوط به کدامیک از فرآیندهای خاکسازی زیر است؟
1 ) Lessivage
2 ) Silication
3 ) Leaching
4 ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
16 ) خاکی با رژیم رطوبتی Aridic و افق شناسایی Ochric و تحت الارض Natric که سطح بالایی آن در محدوده 100 سانتی متری می باشد ، مطالعه شده است اگر این خاک دارای یک افق Calcic با مرز بالایی در داخل 150 سانتی متر از سطح خاک باشد در کدامیک از گروههای بزرگ زیر قرار می گیرد ؟
1 ) Argicalcids
2 ) Natrargids
3 ) Haplocalcids
4 ) Natricalcids
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
17 ) خاکی با رژیم رطوبتی Xeric و افق های شناسایی سطحی Ochric و تحت الارضی Argillic مطالعه شده است. اگر این خاک دارای یک Fragipan در زیر افق آرژیلیک با مرز بالایی در داخل 100 سانتی متری از سطح خاک معدنی باشد ، در کدامیک از گروههای بزرگ زیر قرار می گیرد؟
1 ) Argixeralfs
2 ) Haploxeralfs
3 ) Fragixeralfs
4 ) Fragic Haploxeralfs
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
18 ) کدامیک از گروههای بزرگ خاک تکامل یافته ترین خاک تشکیل شده بر روی مواد مادری آهکی در دشتهای مرتفع ایران مرکزی با رژیم رطوبتی اریدیک می باشند ؟
1 ) Haplocalcids
2 ) Haplocambids
3 ) Petrocalcids
4 ) Haplosalids
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
19 ) در کدامیک از خاکهای زیر وجود افق کلسیک در 100 سانتی متری از سطح خاک غیر ممکن است ؟
1 ) التی سول ها ( Ultisols )
2 ) اریدی سول ( Aridisols )
3 ) مالی سول ها ( Mollisols )
4 ) الفی سول های ( Alfisols )
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
20 ) اگر در افقی بخش اعظم افق ( بیش از 50 % حجمی ) دارای مشخصات کامل افق A و بخش کمتری دارای مشخصات کامل افق B باشد ، آن افق را چگونه نمایش می دهید؟
1 ) AB
2 ) BA
3 ) B/A
4 ) A/B
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
21 ) کدامیک از افق های زیر سطحی زیر معمولاً دارای رس غالب Low activity clay ( رسها با فعالیت کم ) می باشد ؟
1 ) Cambic
2 ) Natric
3 ) Kandic
4 ) Spodic
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
22 ) کدامیک از مواد مادری ذیل منتقل شده توسط باد می باشد؟
1 ) Alluvial
2 ) Loess
3 ) Colluvial
4 ) Residual
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
23 ) رژیم رطوبتی کشور ایران از بیشترین مساحت به کمترین مساخت ( از راست به چپ ) عبارت است از :
1 ) Udic – Ustic – Xeric - Aridic
2 ) Udic – Xeric – Ustic - Aridic
3 ) Xeirc – Ustic – Udic - Aridic
4 ) Udic – Ustic – Aridic – Xeric
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
24 ) در اجزاء مختلف شیب به ترتیب ( از راست به چپ ) کدام جزء بیشترین تکامل و کدام جزء بیشترین فرسایش خاک را دارد؟
1 ) Summit و Shoulder
2 ) Shoulder و Back slope
3 ) Footslope و Toeslope
4 ) Summit و Footslope
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
25 ) پروسه Lessivage باعث تشکیل کدامیک از افق ها می شود ؟
1 ) Kandic - Oxic
2 ) Albic - Spodic
3 ) Petroferric - Sombric
4 ) Natric – Argillic
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
26 ) به خاکهای آلفی سول گفته می شود که سطح آنها با آب اشباع است ؟
1 ) Endoaqualfs
2 ) Epiaqualfs
3 ) Albaqualfs
4 ) Glossaqualfs
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
27 ) کدامیک از موارد زیر رژیم رطوبتی نیست ؟
1 ) زریک
2 ) یودیک
3 ) پراکویک
4 ) مزیک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
28 ) کدامیک از ویژگیهای زیر در مورد Fragiaquods صدق نمی کند ؟
1 ) خاک بسیار مرطوبی است.
2 ) دارای افق B2h می باشد.
3 ) دارای یک کفه ( Pan ) است .
4 ) دارای افق E با رنگ قرمز تیره است.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
29 ) در کدامیک از وضعیتهای زیر امکان مهاجرت رس از افقهای سطحی به سمت پایین کمتر می باشد؟
1 ) خاکهای با مقادیر کم نمکها
2 ) خاکهای سرشار از کربنات کلسیم
3 ) خاکهای با نفوذ پذیری بالا
4 ) خاکهای سرشار از رس ریز
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
30 ) تفاوت رژیم رطوبتی torric و Aridic در :
1 ) میزان بارندگی آنها می باشد.
2 ) میانگین درجه حرارت سالیانه آنها می باشد.
3 ) سطوح مختلف رده بندی مورد استفاده قرار گرفته اند.
4 ) در میزان بارندگی و درجه حرارت آنها می باشد.
.
.
جواب :گزینه { 3 }

1 comment:

Anonymous said...

zohrehse85:
salam
khoobin?
mamnoon az lotfetoon
movaffagh bashid
dar panahe hagh