سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1385


1 ) کدام یک از فرآیندهای خاکسازی زیر با سه فرآیند دیگر همخوانی ندارد؟
1 ) Alitization
2 ) Ferritization
3 ) Ferralitization
4 ) Salinization
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
2 ) کدام یک از فرآیندهای زیر پیش نیاز تشکیل افق آرجیلیک است ؟
1 ) Calcification
2 ) Decalcification
3 ) Gypsification
4 ) Salinization
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
3 ) لس ( Loess ) مواد مادری ( رسوبات ) منتقل شده توسط ............ می باشد که در آنها سیلت فراوان ................
1 ) باد – است
2 ) باد – نیست
3 ) یخچال – است
4 ) یخچال – نیست
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
4 ) در کدام یک از رده های زیر افق Duripan معمول است؟
1 ) Histosols , Entisols
2 ) Histosols , Oxisols
3 ) Mollisols , Aridisols
4 ) Oxisols , Entisols
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
5 ) کدام یک از خاک های زیر قطعاً بر روی مواد مادری ناهمگون ( Heterogen ) تشکیل یافته اند ؟
1 ) Argids
2 ) Arents
3 ) Orthents
4 ) Fluvents
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
6 ) بخش کنترل رطوبتی خاک در کدام شرایط بافتی عمیق تر است ؟
1 ) خاک رسی
2 ) خاک لوم رسی
3 ) خاک شنی
4 ) خاک لومی
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
7 ) ساپرولیت ............
1 ) یک افق آلی است.
2 ) سنگ بستر هوا دیده است .
3 ) یک کانی سیلیکاتی اولیه است.
4 ) یک کانی سیلیکاتی ثانوی است.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
8 ) خاک های بدست آمده از شیل ها معمولاً ...............
1 ) رسی و نفوذ ناپذیرند
2 ) درشت بافت و اسیدی اند
3 ) اندوخته عناصرغذایی آنها کم است .
4 ) ژرفند و زهکش مناسبی دارند.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
9 ) واژه های Torric ، Pergelic ، Aridie ، Cryie کدام یک برای بیان رژیم های حرارتی خاک به کار می روند؟
1 ) Aridic و Torric
2 ) Cryic و Aridic
3 ) Pergelic و Torric
4 ) Pergelic و Cryic
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
10 ) خاک های سولفاته اسیدی ( Acid sulfate soils ) در چه شرایطی ایجاد می شوند ؟
1 ) زمانی که خاک های با زهکشی ضعیف ( غرقاب ) و حاوی پیریت از آب خارج شوند
2 ) زمانی که خاک های با زهکشی خوب و حاوی پیریت غرقاب شوند
3 ) زمانی که خاک های با زهکشی خوب و حاوی هماتیت غرقاب شوند
4 ) زمانی که خاک های با زهکشی ضعیف ( غرقاب ) و حاوی هماتیت از آب خارج شوند
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
11 ) کدام افق در راسته Inceptisols وجود ندارد؟
1 ) Clacic
2 ) Argillic
3 ) Salic
4 ) Petrogypsic
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
12 ) اگر در یک خاک تغییر یکی از خواص با عامل مواد مادری مطرح شده باشد، آن را تحت کدام یک از موارد زیر می توان گزارش نمود ؟
1 ) Lithosphere
2 ) Lithosequence
3 ) Lithofunction
4 ) Pedosphere
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
13 ) طی فرایند هوادیدگی شیمیایی تبدیل کانی اولیه ای مانند فلدسپار به کائولینیت نقش کدام یک از واکنش های زیر موثرتر است ؟
1 ) آبگیری ( Hydration )
2 ) از دست رفتن آب ( Dehydration )
3 ) هیدرولیز ( Hydrolysis )
4 ) احیا ء ( Reduction )
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
14 ) معمولاً کدام خاک ها حداکثر و کدام خاک ها حداقل تشابه منیرالوژی را با مواد مادری خود نشان می دهند ؟ ( به ترتیب از راست به چپ )
1 ) Oxisols – Entisols
2 ) Alfisols – Oxisols
3 ) Ultisols – Oxisols
4 ) Ultisols – Alfisols
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
15 ) خاکی با افق آرجیلیک دارای افق کلسیکی به ضخامت50 سانتی متر است که مرز پایینی آن در فاصله 170 سانتی متر از سطح به یک افق جیپسیک تبدیل می شود. طبقه بندی مناسب آن چیست ؟
1 ) Argigypsid
2 ) Calcigypsid
3 ) Calciargid
4 ) Gypsiargid
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
16 ) در یک خاک افقی با مواد Spodic و ضخامت 30 mm که 65 درصد آن سیمانی شده است. گزارش گردیده این افق عبارت است از:
1 ) Ortstein
2 ) Placic
3 ) Spodic
4 ) Sombric
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
17 ) خاکی با رژیم رطوبتی اریدیک تا عمق 60 سانتی متری بطور متوسط دارای 50 % رس است که در فصل خشک ایجاد درز و ترک می نماید. در عمق 70 سانتی متری این خاک یک افق کلسیک قرار دارد. بر اساس این اطلاعات صحیح ترین رده بندی خاک کدام است ؟
1 ) Xerepts
2 ) Calcids
3 ) Xererts
4 ) Xeralfs
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
18 ) کدام یک از گزینه های زیر روند صحیح کاهش مقاومت کانی ها را از راست به چپ نشان می دهد ؟
1 ) Muscovite , Quartz , Olivine , Biotite
2 ) Olivine , Biotite , Muscovite , Quartz
3 ) Olivine , Biotite , Quartz , Muscovite
4 ) Quartz , Muscovite , Biotite , Olivine
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
19 ) کدام رده در رژیم رطوبتی Torric معمول نیست ؟
1 ) Vertisols
2 ) Entisols
3 ) Aridisols
4 ) Alfisols
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
20 ) در منطقه ای از کشور با رژیم رطوبتی Xeric ، خاک Inceptisol با درصد اشباع بازی کمتر از 60% در همه افق ها بین cm 75 – 25 ا سطح خاک مطالعه شده است . رده بندی این خاک تا حد گروه های بزرگ کدام است ؟
1 ) Dystroxerepts
2 ) Eutrxerepts
3 ) Haploxerepts
4 ) Natrxerepts
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
21 ) مواد معدنی خاک ( mineral soil material ) اشباع شده به مدت 30 روز تجمعی یا بیشتر در سال های نرمال و بدون ریشه های زدنده دارای .......... از 18% ............ کربن آلی است اگر مقدار رس فراسیون معدنی 60% یا بیشتر باشد.
1 ) کمتر – حجمی
2 ) کمتر – وزنی
3 ) بیشتر – وزنی
4 ) بیشتر حجمی
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
22 ) افقی که هم دارای مشخصات افق A و هم دارای مشخصات افق B باشد بشرطی که مشخصات غالب مربوط به افق A باشد چه نامیده می شود ؟
1 ) BA
2 ) B/A
3 ) A/B
4 ) AB
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
23 ) در خاک های دارای دوسکوم ( Bisequum ) و افق های با علائم کاملاً مشابه ، افقها چگونه نمایش داده می شوند؟
1 ) A – E’ – B’t – E – Bt - C
2 ) A – E – Bt – E” – Bt “ - C
3 ) A – E – Bt – E’ – B’t – C
4 ) A – E – B’t – E’ – Bt
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
24 ) در یک خاک آلی که مواد بطور متوسط تجزیه شده است . این شرایط بیانگر کدام یک از موارد زیر می باشد؟
1 ) Fibric
2 ) Hemic
3 ) Terric
4 ) Sapric
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
25 ) گزینه صحیح در رابطه با افزایش قدمت خاک ها کدام است ؟
1 ) Petrocalcids > Haplocalcids > Haplocalcids
2 ) Haplocalcids > Petrocalcids > Haplocambids
3 ) Petrocalcids > Haplocambids > Haplocalcids
4 ) Haplocambids > Haplocalcids > Petrocalcids
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
26 ) جرم مخصوص ظاهری خیلی پایین و مقادیر بالای رس های بی شکل مربوط به کدام رده خاک می باشد ؟
1 ) Oxisols
2 ) Mollisols
3 ) Alfisols
4 ) Andisols
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
27 ) برای مشاهده سوال شماره 27 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS85-27.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS85-28.jpg
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
29 ) اپی پدون Histic در مقایسه با اپی پدون Folistic خاک دارای کدام ویژگی زیر است ؟
1 ) دارای درصد ماده آلی بیشتری می باشد.
2 ) اپی پدون Folistic یک افق آلی محسوب نمی شود.
3 ) حداقل به مدت 30 روز یا بیشتر ( بطور تجمعی ) از آب اشباع می باشد.
4 ) به مدت کمتر از 30 روز ( بطور تجمعی ) از آب اشباع می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
30 ) حرکت مکانیکی رس از افق A که منجر به سرشار شدن آن در افق B از رس می گردد بیانگر کدام یک از فرایندهای زیر می باشد؟
1 ) Lessivage
2 ) Podzolization
3 ) Laterization
4 ) Leaching
.
.
جواب : گزینه { 1 }

No comments: