سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1381


1 ) افقی که در اثر تخریب یک افق Argillic ، Kandic یا Natric توسعه می یابد بعد از آنکه رس و اکسیدهای آهن آزاد خارج شده اند. نام این افق عبارت است از :
1 ) Cambic
2 ) Glossic
3 ) Kandic
4 ) Ortstein
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
2 ) در افق مشخصه کمبیک ( Cambic horizon ) بافت خاک به چه صورتی باید باشد ؟
1 ) Coarse sand یا ریزتر
2 ) Clay loam و یا ریزتر
3 ) Very fine sand یا ریزتر
4 ) هر نوع بافتی قابل قبول است.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
3 ) CEC پایین در بخش رس خاک ( کمتر از 16 سانتی مول بر کیلوگرم در pH = 7 ) از مشخصات لازم کدام یک از افقهای تحت الارضی است ؟
1 ) اسپودیک و ناتریک
2 ) اسپودیک و آرجیلیک
3 ) آرجیلیک و سالیک
4 ) کندیک و اکسیک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
4 ) برای مشاهده سوال شماره 4 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS81-4.jpg
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
5 ) واژه Isomesic دارای کدام یک از مفاهیم زیر است؟
1 ) معمولاً متوسط دمای سالیانه خاک بیش از 15 درجه سانتیگراد است.
2 ) متوسط دمای سالیانه خاک 15 – 8 درجه سانتیگراد و اختلاف معدل تابستانی و زمستانی خاک 6 درجه سانتی گراد یا کمتر می باشد.
3 ) متوسط دمای سالیانه خاک 15 – 8 درجه سانتیگراد و اختلاف معدل تابستانی و زمستانی خاک بیش از 6 درجه سانتی گراد می باشد.
4 ) متوسط دمای سالیانه خاک کمتر از 8 درجه سانتیگراد و اختلاف معدل تابستانی و زمستانی خاک 6 درجه سانتیگراد یا کمتر می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
6 ) در صورتی که خاکی مدفون باشد ، کدام خاک معمولاً رده بندی می گردد و نامش در نقشه خاک می آید؟
1 ) پوشش جوان روئین
2 ) خاک مدفون زیرین
3 ) خاکهای تا عمق 5/1 متری
4 ) پوشش روئین و خاک مدفون زیرین
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
7 ) n value معیاری است که :
1 ) ضریب انبساط خطی را نشان می دهد.
2 ) وضعیت اشباع و کاهش عنصرها را تعیین می کند.
3 ) معیاری است برای مشخص کردن مقدار سدیم در خاک
4 ) رابطه درصد آب در خاک در شرایط مزرعه را با درصد و ماده آلی نشان می دهد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
8 ) آخرین افقی که بر اثر تکامل تشکیل می شود:
1 ) A
2 ) B
3 ) C
4 ) R
.
.
گزینه { 2 }
.
9 ) بخش کنترل رطوبتی در یک خاک شنی ....
1 ) عمیق تر از یک خاک رسی است.
2 ) کم عمق تر از یک خاک رسی است.
3 ) مشابه یک خاک رسی است.
4 ) از عمق یک متری به بعد می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
10 ) حداقل ضخامت افق های کلسیک ، سالیک و جیپسیک چند سانتیمتر است ؟
1 ) ده
2 ) پانزده
3 ) بیست
4 ) بسته به نوع افق 10 تا 15
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
11 ) در نامگذاری افقها کدام گزینه را نمی توان به کار برد ؟
1 ) Bty
2 ) Bto
3 ) Bwk
4 ) Bkm
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
12 ) کدام گزینه معرف افق های پتروکسیک است ؟
1 ) افقی است سیمانی که مقدار کربناتهای معادل آن حداقل 15% می باشد.
2 ) افقی است سیمانی که مقدار کربناتهای معادل آن حداقل 40% می باشد.
3 ) افقی است سیمانی که مقدار کربناتهای معادل آن حداقل 80% می باشد.
4 ) افقی است که در آن مقدار کربناتهای معادل حداقل 90% می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
13 ) مقاومت کدام یک از کانیهای زیر به هوازدگی بیشتر است ؟
1 ) Biotite
2 ) Calcic playioclase
3 ) Muscovite
4 ) Olivine
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
14 ) تاپوسیکونس ( Toposequence ) خاک به ردیفی از خاکها گفته می شود که :
1 ) تاپوسیکونس همان کاتنای خاک می باشد.
2 ) اختلاف بین خاکها به علت تفاوت در زهکشی باشد.
3 ) اختلاف بین خاکهای مختلف به علت تفاوت در توپوگرافی و زهکشی باشد.
4 ) اختلاف بین خاکهای مختلف به علت تفاوت در توپوگرافی باشد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
15 ) از چهار واژه Alkalization ، solonization ، Dealkalization و Solodization کدام دو واژه مترادف یا مشابه می باشند؟
1 ) solonization , Alkalization
2 ) Solodization , Alkalization
3 ) solonization , Solodization
4 ) solonization , Dealkalization
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
16 ) فرآیند سیلیس زدائی ( Desilication ) در خاک با کدام یک از فرآیندهای زیر همراه است ؟
1 ) Resilication
2 ) Pedoturbation
3 ) Podzolization
4 ) Ferralitization
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
17 ) فرآیند های Argillipedoturbation و Cryoturbation به ترتیب از راست به چپ در کدام یک از خاکهای زیر اتفاق می افتند؟
1 ) Gelisols و Vertisols
2 ) Histosols و Vertisols
3 ) Vertisols و Gelisols
4 ) Vertisols و Histosols
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
18 ) افق سطحی Mollic در کدام رده وجود ندارد؟
1 ) Alfisols
2 ) Histosols
3 ) Mollisols
4 ) Vertisols
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
19 ) کدام خاک در هر نوع رژیم رطوبتی و حرارتی خاک می تواند وجود داشته باشد ؟
1 ) اتنی سولها و اینسپتی سولها
2 ) اوکسی سولها و اینسپتی سولها
3 ) اینسپتی سولها و ورتی سولها
4 ) ورتی سولها و انتی سولها
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
20 ) خاکهای راسته Alfisols به خاکهایی گفته می شود که دارای افق مشخصه از نوع .......... باشند.
1 ) Spodic و اقلیم سرد و مرطوب
2 ) Kandic , Argillic یا Natric ، درصد اشباع بازی بیشتر از 35 درصد و رژیم رطوبتی غیر Aridic
3 ) Argillic یا Kandic ، درصد اشباع بازی کمتر از 35 درصد و رژیم رطوبتی غیر Aridic
4 ) Argillic یا Natric ، درصد اشباع بازی بیشتر از 35 درصد و هر نوع رژیم رطوبتی
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
21 ) خاکهای راسته Entisols ایران در چه مناطقی یافت می شوند ؟
1 ) معمولاً این خاکها قدیمی ترین خاکهای ایران را تشکیل می دهند.
2 ) به علت آهکی بودن مواد مادری خاکهای ایران ، تمامی این خاکها در راسته Entisols قرار می گیرند.
3 ) پراکندگی این راسته از خاکها معمولاً ارتباطی با آب و هوای مختلف ایران ندارد.
4 ) خاکهای این راسته به علت عدم دارا بودن تکامل پروفیلی ، تنها در مناطق خشک ایران یافت می شود.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
22 ) اسامی زیر راسته های موجود در سیستم جدید طبقه بندی خاک آمریکائی (1999 , Soil Taxonomy ) از چند بخش تشکیل شده است ؟
1 ) یک الی دو
2 ) دو
3 ) سه الی چهار
4 ) سه الی پنج
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
23 ) در یک خاک دو افق کلسیک و جبپسیک به ترتیب در اعماق ( 40 – 20 ) و ( 60 – 30 ) سانتیمتری از سطح قرار دارند. اگر رژیم رطوبتی خاک زریک و رژیم حرارتی خاک مزیک باشد، این خاک را چگونه رده بندی می نمائید ؟
1 ) Calcids
2 ) Gypsids
3 ) Gypsepts
4 ) Xerepts
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
24 ) در کدام یک از خاکهای زیر وجود افق کلسیک غیر ممکن است ؟
1 ) التی سول ها ( Ultisols )
2 ) الفی سول ها ( Alfisols )
3 ) آریدی سول ها ( Aridisols )
4 ) ورتی سول ها (Vertisols )
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
25 ) در تشکیل کدام یک از خاکهای زیر فرایند الوویشن – ایلو و یشن ( Eluviation – IIIoviation ) نقش بیشتری دارد؟
1 ) ورتی سولها
2 ) اکسی سولها
3 ) اسپودوسولها
4 ) هیستوسولها
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
26 ) کدام یک از خاکهای زیر در طبقه بندی وجود ندارد؟
1 ) Argiorthids
2 ) Albaquods
3 ) Salitorrerts
4 ) Umbriturbels
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
27 ) کدام یک از گزینه های زیر گروهی از خاکهای مالی سول بشمار می رود ؟
1 ) Natrolls
2 ) Humolls
3 ) Durolls
4 ) Cryolls
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
28 ) میزان تشابه کانی شناسی خاکها با مواد مادری خود ، در کدام یک از مجموعه تحت رده های زیر ، به ترتیب از راست به چپ کاهش می یابد؟
1 ) Udalfs , Perox , Orthents
2 ) Perox , Xerepts , Orthents
3 ) Udalfs , Xerepts , Perox
4 ) Cambids , Udalfs , Perox
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
29 ) عریض ترین و عمیق ترین شکافها درخاک در فصل خشک ، در کدام یک از تحت رده های زیر مشاهده می شود ؟
1 ) Psamments
2 ) Torrands
3 ) Torrerts
4 ) Xerolls
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
30 ) اگر خاکی دارای افق Calcic و رژیم رطوبتی Xeric بوده و مرز بالایی آن در 100 سانتیمتری از سطح خاک واقع شده باشد. رده بندی صحیح این خاک کدام است ؟
1 ) Calcids
2 ) Xerochrepts
3 ) Xerepts
4 ) Xerothents
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.

No comments: