سوالات فیزیک خاک سال 1385


1 ) مکش های رطوبتی کمتر از 100 میلی بار را با دقت بالا با کدام دستگاه اندازه می گیرند؟
1 ) جبعه شن
2 ) صفحه فشاری
3 ) غشاء فشاری
4 ) سایکرومتر ترموکوپل
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
2 ) رطوبت مناسب خاک برای خاکورزی ( workability limit ) :
1 ) پایین تر از حد انقباض است.
2 ) بین حد بالایی خمیری و حد انقباض است.
3 ) بین حد خمیری و حد انقباض است.
4 ) بین حدود بالایی و پایینی خمیری است.
.
.
جوای : گزینه { 3 }
.
3 ) حد مناسب برای خاک ورزی ( گاو رو شدن ) در رطوبتی اتفاق می افتد که :
1 ) نیروی هم دوستی ناچیز باشد.
2 ) نیروی دگر دوستی ناچیز باشد.
3 ) نیروی دگر دوستی و نیروی هم دوستی تقریباً مساوی باشند.
4 ) نیروی دگر دوستی و نیروی هم دوستی ناچیز باشند.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
4 ) در شکل مقابل طول تانسیومترها به ترتیب 30 ، 50 و 70 سانتی متر است و عقربه تانسیومترها به ترتیب 20 ، 70 و 30 را نشان می دهد جهت حرکت رطوبت کدام است ؟
1 ) از A به B و از C به B
2 ) از B به A و از B به C
3 ) از C به B و از B به C
4 ) از C به B و از B به A
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
.
.
5 ) در صورتی که بافت خاک یکسان باشد، منحنی های مشخصه رطوبت خاک در شکل مقابل توصیف کننده کدام است؟
1 ) درصد منافذ درشت خاک 1 کمتر از خاک 2 است.
2 ) منحنی 1 خاک تراکم نیافته و منحنی 2 خاک تراکم یافته است.
3 ) هدایت موئینگی غیر اشباع خاک 1 بیشتر از خاک 2 است.
4 ) منحنی خاک 1 مربوط به خاک زراعی و خاک 2 مربوط به یک خاک مرتعی است.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
.

6 ) چنانچه دو خاک A و B با بافت های مختلف و درصد رطوبت برابر در مجاورت هم باشند و رطوبت از B به A در جریان باشد. می توان گفت :
1 ) بافت B سبک تر از A است.
2 ) بافت A سبک تر از B است.
3 ) سطح ویژه B بیشتر از A است.
4 ) ضخامت پوسته آبی B در محل تماس کمتر از A است.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
7 ) اگر خاک مزرعه ای به وسعت 10 هکتاری دارای رطوبت وزنی برابر با 12 درصد و وزن مخصوص ظاهری 3/1 گرم بر سانتیمتر مکعب باشد. وزن خاک مرطوب تا عمق 10 سانتی متری چند تن است؟
1 ) 1300
2 ) 1456
3 ) 13000
4 ) 14560
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
8 ) اگر دو خاک مختلف دارای تخلخل کل یکسان باشند رطوبت حجمی آنها در ............... برابر است .
1 ) رطوبت هیگروسکوپیک
2 ) حد ظرفیت زراعی
3 ) نقطه پژمردگی دائم
4 ) حالت اشباع
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
9 ) کدام یک از ویژگی های خاک بطور کیفی با استفاده از رطوبت پوسته ای ( هیگروسکوپ ) قابل تشخیص است ؟
1 ) بافت خاک
2 ) سطح ویژه خاک
3 ) ساختمان خاک
4 ) تخلخل کل خاک
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
10 ) در مکش های ماتریک کم ( کمتر از یک سوم آتمسفر ) مقدار آب نگهداری شده خاک تابع کدام یک از ویژگی خاک است ؟
1 ) بافت خاک
2 ) سطح ویژه رس های خاک
3 ) ساختمان خاک
4 ) مقدار میکروپورهای خاک
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
11 ) ظرفیت حرارتی یک خاک مشخص در کدام یک از حالات رطوبتی زیر کمتر است؟
1 ) حد ظرفیت زراعی
2 ) رطوبت اشباع
3 ) رطوبت هیگروسکوپیک
4 ) نقطه پژمردگی دائم
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
12 ) در ستونی از خاک با راتفاع 50 سانتی متر و وزن مخصوص ظاهری 5/1 گرم بر سانتی متر مکعب ، در حالتی که خاک دارای رطوبت وزنی 30 درصد باشد در این حالت عمق معادل آب در خاک چند میلیمتر است ؟
1 ) 5/22
2 ) 2/52
3 ) 225
4 ) 522
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
13 ) کدام یک از ویژگی های خاک می تواند بطور کیفی و مقایسه ای نشان دهنده بافت خاک باشد؟
1 ) وزن مخصوص ظاهری
2 ) منحنی رطوبتی
3 ) تخلخل کل
4 ) وزن مخصوص ظاهری ، منحنی رطوبتی ، تخلخل کل
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
14 ) اگر در یک خاک رسی انقباض طبیعی ( Normal Shrinkage ) اتفاق بیافتد:
1 ) با کاهش حجم آب حجم خاک تغییر نمی کند.
2 ) حجم آب از دست رفته کمتر از کاهش حجم خاک است.
3 ) حجم آب از دست رفته بیشتر از کاهش حجم خاک است.
4 ) حجم آب از دست رفته با کاهش حجم خاک برابر است.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
15 ) ضخامت لایه پخشیده دو گانه تابع کدام یک از انتخاب های زیر است ؟
1 ) ظرفیت یون
2 ) ظرفیت یون و غلظت املاح
3 ) ظرفیت یون و نوع املاح
4 ) غلظت املاح
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
16 ) یک خاک لومی به عمق cm 80 دارای رطوبت وزنی 12 درصد است مقدار آب لازم تا رطوبت وزنی این خاک به 30 درصد برسد با فرض اینکه وزن مخصوص ظاهری این خاک 3/1 گرم بر سانتی متر مکعب باشد چند میلیمتر است؟
1 ) 4/14
2 ) 7/15
3 ) 2/16
4 ) 7/18
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
17 ) ضخامت جبهه رطوبتی و حاشیه مویینگی در خاک های رسی نسبت به شنی بترتیب عبارت است از :
1 ) جبهه رطوبتی و حاشیه مویینگی هر دو خاک رسی ضخامت بیشتری دارند.
2 ) جبهه رطوبتی و حاشیه مویینگی هر دو خاک رسی ضخامت کمتری دارند.
3 ) جبهه رطوبتی در خاک رسی بیشتر ولی حاشیه مویینگی کمتر است.
4 ) جبهه رطوبتی در خاک شنی بیشتر ولی حاشیه مویینگی کمتر است.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph85-18.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
19 ) گرمای خیسیدگی ( heat of wetting ) چیست؟
1 ) گرمایی که با برخورد ملکول های آب با ذرات خشک خاک پدید می آید.
2 ) گرمایی که در آب خاک در حالت اشباع وجود دارد.
3 ) گرمایی که با حضور ملکول های آب در حالت خیس خاک حاصل می شود.
4 ) گرمایی که در آب در حالت نیمه خیس خاصل می شود.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
20 ) عموماً هنگامی که تخلخل تهویه ای کمتر از چند درصد باشد محدودیت رشد و نمو گیاه شروع می شود؟
1 ) 3
2 ) 5
3 ) 10
4 ) 15
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
21 ) برای ساختن باغچه ای یک هکتاری به عمق نیم متر و وزن مخصوص ظاهری 2/1 گرم بر سانتی متر مکعب با 20 درصد وزنی آب به چند تن خاک مرطوب نیاز است ؟
1 ) 1200
2 ) 2000
3 ) 7200
4 ) 12000
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph85-22.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
23 ) بخشیدگی گرمایی خاک عبارت است از ......................
1 ) نسبت هدایت به ظرفیت حجمی گرمای خاک
2 ) نسبت ظرفیت حجمی به هدایت گرمایی خاک
3 ) ظرفیت گرمایی به مقدار گرمای خاک
4 ) مقدار گرمای خاک به ظرفیت حجمی خاک
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
24 ) وزن خاک خشکی که رطوبت وزنی آن 20 درصد و وزن مرطوب آن 100 گرم باشد چند گرم است ؟
1 ) 75
2 ) 80
3 ) 3/83
4 ) 90
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
25 ) کدام یک از دسته فرآیندهای زیر علامت مشخصه تخریب خاک است؟
1 ) سله بستن ، تراکم ، فرسایش
2 ) تراکم ، فرسایش ، کاهش مواد آلی
3 ) کاهش مواد آلی ، تراکم ، کاهش رس خاک
4 ) فرسایش ، تراکم ، کاهش ضرب آبگذری
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
26 ) در مقدار پتانسیل ماتریک برابر ، کدام یک از خاک های زیر بیشترین مقدار رطوبت را دارند؟
1 ) شنی
2 ) رسی
3 ) لومی
4 ) لومی رسی
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
27 ) اثر فرآیند های انقباض و انبساط در بهبود ساختمان کدام یک از خاک های زیر بیشترین است ؟
1 ) خاک های آلی
2 ) خاک های شنی
3 ) خاک های با ساختمان دانه ای
4 ) خاک های با ساختمان توده ای
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
28 ) اگر رطوبت وزنی خاکی در حد تخلخل تهویه ای ( مکش معادل 50 سانتی متر ارتفاع آب ) برابر با 18 درصد و وزن مخصوص ظاهری و حقیقی آن به ترتیب 5/1 و 5/2 گرم بر سانتی متر مکعب باشد تخلخل تهویه ای خاک چند درصد حجمی آن را تشکیل می دهد؟
1 ) 3/1
2 ) 3/2
3 ) 13
4 ) 23
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
29 ) شاخص پلاستیسیته ( Plasticity index یا PI ) در کدام مورد بیشتر است ؟
1 ) رس ایلیت
2 ) خاک رسی
3 ) خاک شنی
4 ) رس مونت موریلونیت
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
30 ) اگر در مزرعه ای که وسعت آن 4 هکتار است مقدار رطوبت خاک در عمق 20 سانتی متری آن در حد ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم به ترتیب 20 و 10 درصد وزنی باشد و وزن مخصوص ظاهری خاک 4/1 گرم بر سانتی متر مکعب محاسبه گردد ارتفاع آب قابل استفاده گیاه چند میلیمتر است ؟
1 ) 14
2 ) 28
3 ) 140
4 ) 280
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.

1 comment:

Olom khak iran said...

Salam
Khaste nabashid.
Man kheyli vaghta be webloge shoma saraki mizanam... vaghean beheton khaste nashid migam.... vaghean zahmat mikheshid... omidvaram ke movafagh va piroz bashid...
Bedrod.