سوالات فیزیک خاک سال 1382


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-1.JPG
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
2 ) اگر نیم کیلوگرم خاک مرطوبی با رطوبت وزنی برابر 25 درصد را در اتوو خشک نمائیم. وزن خاک خشک چند گرم خواهد شد ؟
1 ) 400
2 ) 450
3 ) 425
4 ) 475
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.

.
3 ) در شکل مقابل نقطه C مبنا است. پتانسیل کل در نقطه y معادل چند سانتیمتر است ؟
1 ) 15
2 ) 32
3 ) 42
4 ) 47
.

.
.
جواب : گزینه { 4 }
.

.
4 ) برای مشاهده سوال شماره 4 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-4.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
5 ) اگر تفاوت وزن مخصوص ظاهری و حقیقی در یک نمونه خاک برابر با 45/1 باشد و نسبت پوکی 1/1 باشد وزن مخصوص حقیقی و ظاهری این خاک به ترتیب برابر است با : ( گرم بر سانتیمتر مکعب )
1 ) 2/79 و 34/1
2 ) 2/5 و 05/1
3 ) 2/65 و 2/1
4 ) 2/6 و 15/1
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
6 ) دلیل انتخاب مرز 05/0 میلیمتر برای جدا کردن ذرات شن و سیلت تفاوت این ذرات از نظر ....... است.
1 ) سطح ویژه
2 ) بروز خواص شیمیایی
3 ) بروز خصوصیات خمیرایی
4 ) نگهداری آب و نفوذپذیری
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
7 ) میانگین وزنی قطر (MWD) خاکدانه هائی که درصد وزنی آنها 10 ، 10 ، 15 ، 15 ، 20 ، 20 و 10 به ترتیب زیر غربالهایی با اندازه قطر 5/0 ، 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 و 50 میلی متر باشد ، چقدر است ؟
1 ) 4/5 میلی متر
2 ) 5/2 میلی متر
3 ) 8/85 میلی متر
4 ) 4/ 10 میلی متر
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
8 ) یک خاک لومی به عمق 80 سانتیمتر دارای رطوبت وزنی 12/0 است. مقدار آب لازم برای رساندن رطوبت وزنی این خاک به 3/0 چند سانتیمتر است، ( جرم مخصوص ظاهری 3/1 گرم بر سانتیمتر مکعب است . )
1 ) 12/32
2 ) 14/41
3 ) 16/80
4 ) 18/72
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
9 ) برای مشاهده سوال شماره 9 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-9.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
10 ) حسن عمده استفاده از منحنی توزیع اندازه ای ذرات ( Particle Size Distribution ) آن است که :
1 ) نشان می دهد ساختمان خاک چگونه تشکیل شده است.
2 ) نشان می دهد ذرات خاک از چه کانیهایی تشکیل شده اند.
3 ) نشان می دهد بافت خاک مهم تر از ساختمان خاک است.
4 ) نشان می دهد چند درصد از ذرات خاک ، قطری کمتر یا بیشتر از اندازه معینی دارند.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
11 ) کدام یک ازگزینه های زیر دلایل پدیده پس ماند رطوبت آب در خاک ( Hystresis ) را بهتر توضیح می دهد؟
1 ) نامنظم بودن شکل هندسی تخلخل خاک ، وجود کربنات کلسیم فراوان و کم آبی
2 ) نامنظم بودن شکل هندسی تخلخل خاک و حرکت سریع گازها در خاک
3 ) نا منظم بودن شکل هندسی تخلخل خاک ، وجود کربنات کلسیم فراوان و شوری خاک
4 ) نامنظم بودن شکل هندسی تخلخل خاک ، یکسان نبودن زاویه تماس آب و خاک به هنگام پیشروی و پسروی و حبس شدن هوا در خاک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
12 برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-12.jpg
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
13 ) اگر فرآیند نفوذ آب به خاک را در نظر بگیریم ، شیب رطوبت در کدام یک از نواحی زیر بیشتر است ؟
1 ) ناحیه انتقالی
2 ) ناحیه اشباع
3 ) ناحیه جبهه رطوبتی
4 ) ناحیه اشباع سطحی خاک
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
14 ) خصوصیات فیزیکی خاک همه مهم هستند ولی در شرایطی که فقط یک خاک در دسترس باشد ترجیح می دهیم که ........... در اختیار باشد.
1 ) جرم مخصوص حقیقی
2 ) جرم مخصوص ظاهری خشک و مرطوب
3 ) درصد اشباع خاک
4 ) منحنی رطوبتی خاک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
15 ) ضریب اعواج ( Toptousity factor ) تحت تاثیر کدام یک از عوامل زیر نمی باشد؟
1 ) رطوبت خاک
2 ) عمق خاک
3 ) ساختمان خاک
4 ) تهویه خاک
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
16 ) اگر یک خاکدانه کروی شکل به قطر d را در مکعبی با ابعاد d قرار دهیم تخلخل یا فضای خالی مکعب برابر است با :
1 ) 38/4درصد
2 ) 40 درصد
3 ) 47/7 درصد
4 ) 52/3درصد
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-17.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
18 ) کدام یک از جملات زیر صحیح نیست ؟
1 ) خاک با شاخص خمیرائی کمتر ، دیرتر آماده خاک ورزی می شود.
2 ) خاک با شاخص خمیرائی بیشتر دیرتر آماده خاک ورزی می شود.
3 ) خاک با شاخص خمیرائی کمتر آب کمتری در خود نگه می دارد.
4 ) خاک با شاخص خمیرائی کمتر دارای رس 1:1 بیشتری است.
.
.
جواب :گزینه { 1 }
.
19 ) یک نمونه خاک با رطوبت وزنی 16/0 و درجه اشباع 27/0 موجود است. نسبت پوکی و تخلخل به ترتیب عبارتند از :
1 ) 1/2 و 45/0
2 ) 1/3 و 48/0
3 ) 1/55 و 61/0
4 ) 1/55 و 68/0
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
20 ) برای مشاهده سوال شماره 20 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-20.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
21 ) با فرض اینکه گرمای ویژه آب برابر با 1 و گرمای ویژه مواد معدنی خاک برابر با 5/0 کالری بر سانتیمتر مکعب است. گرمای ویژه یک سانتیمتر مکعب یک خاک معدنی که دارای 25 درصد تخلخل است در حالت اشباع چند کالری است ؟
1 ) 0/75
2 ) 0/625
3 ) 0/375
4 ) 0/25
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید !!

.
23 ) برای مشاهده سوال شماره 23 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/PH82-23.jpg
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
24 ) مهم ترین مکانیسم تجدید هوای خاک ، ........... است.
1 ) پخشیدگی diffusion
2 ) جریان convection
3 ) جریان conduction
4 ) advection
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
25 ) مقدار آب اولیه ( حجمی ) یک خاک سیلت لوم برابر با 12/0 می باشد. اگر خاک مربور درصد ظرفیت زراعی برابر با 3/0 ( حجمی ) داشته باشد 10 سانتیمتر آب تا چه عمقی در این خاک نفوذ می نماید؟
1 ) cm 5/55
2 ) cm 55/5
3 ) m 5/2
4 ) m 5/35
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
.
26 ) در شکل مقابل بهترین گزینه برای A و B کدام خاکها هستند؟
1 ) =A رسی و =B شنی
2 ) =A شنی و =B رسی
3 ) =A لومی و =B سیلتی
4 ) به اطلاعات بیشتری نیاز است.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
.
.
27 ) پتانسیل ماتریک خاک با کشش سطحی آب و شعاع منافذ خاک به ترتیب چه رابطه ای دارد؟
1 ) معکوس ، معکوس
2 ) معکوس ، مستقیم
3 ) مستقیم ، معکوس
4 ) مستقیم ، مستقیم
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
28 ) پتانسیل وزن اجسام ( Overburden Potential ) عبارت است از :
1 ) فشار وارد شده به آب توسط ذرات خاک
2 ) فشار هوای خاک
3 ) فشار ریشه گیاه بر آب
4 ) هیچکدام
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
29 ) مقدار آب نگهداری شده در خاک تحت مکشهای ماتریک کم ( بین صفر تا یک اتمسفر ) اساساً تابع کدام ویژگی خاک است ؟
1 ) بافت خاک
2 ) ساختمان خاک
3 ) سطح ویژه رسهای خاک
4 ) منافذ ریز خاک
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
30 ) کاهش سرعت جریان آب در خاک با کاهش مقدار آب خاک تحت تأثیر کدام یک از عوامل زیر نمی باشد؟
1 ) افزایش طول مسیر جریان آب
2 ) کاهش سطح مقطع عبور آب
3 ) کاهش هدایت هیدرولیکی
4 ) افزایش هوای موجود در خاک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.

3 comments:

Anonymous said...

zohreh:
ba salame faravan
mamnoon az zahamatetoon
estefade bordam
movaffagh bashid
har vaght bar oomad be jaye bande ham barf bazi konid
shad bashid
bye

Anonymous said...

zohreh:
aghaze sale miladi bar shoma mobarak

BAHADORI said...

ba salam zahamate shoma gabele setayesh hast .omidvaram ke hAMISHE BA HAMIN ENERZHI BE KARETAN EDAME DAHID.
SEPASGOZARAM AZ NAZARATE MOFIDETAN DA R WEBLOGE IN HAGIR