سوالات فیزیک خاک سال 1381


1 ) اگر رطوبت های حجمی و وزنی خاک اشباع بترتیب 5/0 و 4/0 باشد، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی بترتیب ...... و ....... گرم بر سانتی متر مکعب است.
1 ) 1/1 و 7/2
2 ) 1/25 و 5/2
3 ) 1/35 و 6/2
4 ) 1/4 و 56/2
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
2 ) ارتفاع آب در حاشیه مویینگی در خاکهای رسی نسبت به خاکهای شنی ................
1 ) در هر دو حالت خشک و مرطوب شدن بیشتر است.
2 ) در هر حالت خشک و مرطوب شدن کمتر است.
3 ) در حالت خشک شدن بیشتر ولی در حالت مرطوب شدن کمتر است.
4 ) در حالت مرطوب شدن کمتر ولی در حالت خشک شدن بیشتر است.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
3 ) اگر رطوبت حجمی خاکی برابر 10 درصد باشد ، پتانسیل آب در کدام خاک بیشتر است ؟
1 ) لوم
2 ) لوم رسی
3 ) لوم شنی
4 ) لوم لیمونی
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
4 ) در یک لوله مستقیم با دو برابر شدن قطر لوله ، حجم جریان آب در واحد زمان .......... برابر می شود. ( مطابق قانون پوازی )
1 ) 2
2 ) 4
3 ) 8
4 ) 16
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
5 ) در یک خاک مانداب بدون جریان آب ، پتانسیل های ماتریک ، فشاری و کل با افزایش عمق خا به ترتیب ...............
1 ) ثابت می ماند ، افزایش می یابد ، ثابت می ماند.
2 ) ثابت می ماند ، ثابت می ماند ، ثابت می ماند.
3 ) ثابت می ماند ، افزایش می یابد ، کاهش می ماند.
4 ) افزایش می یابد ، افزایش می یابد ، افزایش می یابد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
6 ) رابطه میان رطوبت خاک با پتانسیل و هدایت هیدرولیکی به کدام صورت است ؟
1 ) با پتانسیل و هدایت هیدرولیکی رابطه خطی دارد.
2 ) با هدایت هیدرولیکی رابطه غیر خطی ولی با پتانسیل رابطه خطی دارد.
3 ) با هدایت هیدرولیکی رابطه خطی ولی با پتانسیل رابطه غیر خطی دارد.
4 ) با هر دو رابطه غیر خطی دارد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
7 ) محلول آب و نمک نسبت به آب خالص دارای ............ کمتری می باشد.
1 ) فشار بخار آب ، نقطه انجماد و پتانسیل شیمیایی
2 ) فشار بخار آب ، نقطه انجماد و نقطه جوش
3 ) فشار بخار آب ، نقطه انجماد و فشار اسمزی
4 ) فشار بخار آب ، نقطه جوش و فشار اسمزی
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
8 ) در یک خاک ضرائب رطوبتی در حالات اشباع ، FC و PWP بترتیب 40 ، 35 و 15 درصد می باشد عمق معادل آب ذخیره شده در عمق 5/1 متری چند سانتیمتر است ؟
1 ) 25
2 ) 30
3 ) 5/37
4 ) 40
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
9 ) رطوبت نسبی خاک در دو حالت طرفیت زراعی و هوا خشک ( pF = 6 ) به ترتیب تقریباً برابر است با :
1 ) 995/0 و 70/0
2 ) 996/0 و 645/0
3 ) 998/0 و 0945/0
4 ) 999/0 و 07/0
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
10 ) حضور یک لایه شنی در میان پروفیل یک خاک لومی سرعت حرکت آب در خاک را در حالت اشباع ......... و در حالت غیر اشباع ....... می کند.
1 ) سریع ، سریع
2 ) سریع ، کند
3 ) کند ، سریع
4 ) کند ، کند
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
11 ) برای رشد مناسب گیاه در خاک باید حداقل ....... درصد حجم خاک هوا و حداقل .......... درصد حجم هوای خاک اکسژن باشد.
1 ) 10 – 10
2 ) 20 – 20
3 ) 20 – 10
4 ) 10 – 20
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
12 ) در دو خاک سبک وسنگین با مقدار ماده آلی ناچیز و رطوبت وزنی یکسان کدام گزینه صحیح است ؟
1 ) خاک سنگین رطوبت حجمی بیشتر دارد.
2 ) خاک سبک رطوبت حجمی بیشتر دارد.
3 ) رطویت حجمی دو خاک مساوی است.
4 ) رطوبت حجمی خاک سبک ممکن است کمتر یا بیشتر از خاک سنگین باشد.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
13 ) برای مشاهده سوال شماره 13 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph81-13.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
14 ) نوترون متر و TDR بترتیب ......... و ............ را اندازه می گیرند.
1 ) پتانسیل آب در خاک و رطوبت خاک
2 ) رطوبت خاک و پتانسیل آب در خاک
3 ) رطوبت خاک و رطوبت خاک
4 ) پتانسیل آب در خاک تا 1500 – کیلو پاسکال و رطوبت خاک
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
15 ) با استفاده از منحنی رطوبتی خاک می توان موارد زیر را تعیین کرد ؟
1 ) رطوبت قابل استفاده ، حد روانی ، مقاومت مکانیکی خاک
2 ) رطوبت قابل استفاده ، حد خمیرائی ، توزیع منافذ خاک
3 ) توزیع منافذ خاک ، رطوبت قابل استفاده ، مقاومت مکانیکی خاک
4 ) ضریب آبگذری غیر اشباع ، توزیع منافذ خاک ، رطوبت قابل استفاده گیاه
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
16 ) برای مشاهده سوال شماره 16 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/ph81-16.jpg
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph81-17.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
18 ) قانون اول فیک در مورد کدامیک از فرآیندهای زیر می باشد ؟
1 ) پخشیدگی گازها
2 ) پخشیدگی حرارت
3 ) جریان توده ای گازها
4 ) جریان توده ای حرارت
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
19 ) میزان انتشار هوا در خاک با رطوبت رابطه ........... دارد.
1 ) خطی
2 ) مستقیم
3 ) عکس
4 ) نمائی
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
20 ) مقدار کالری لازم برای افزایش دمای استوانه ای از خاک به حجم 250 سانتیمتر مکعب به مقدار 2 درجه سانتیگراد چقدر است ؟ ( جرم مخصوص ظاهری 4/1 گرم بر سانتیمتر مکعب و رطوبت حجمی برابر با 24/0 می باشد . )
1 ) 5/26
2 ) 53
3 ) 265
4 ) 530
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
21 ) اگر سطح مقطع ستونی از خاک 20 سانتیمتر مربع باشد و شدت جریان آب در این ستون برابر 8/5 متر در روز گردد بعد از 300 ثانیه چند سانتیمتر مکعب آب از ستون خاک خارج میگردد؟
1 ) 01/2
2 ) 02/4
3 ) 1/20
4 ) 2/40
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
22 ) با توجه به قانون دارسی در شکل مقابل ، شیب بیان کننده کدامیک از پارامترهای زیر است ؟
1 ) ضریب آبگذری
2 ) گرادیان پتانسیل
3 ) نسبت شیب آبی به شدت جریان
4 ) پتانسیل ماتریک
.

.
.
جواب : گزینه { 1 }
.

.
23 ) مقاومت نفوذ سنج ( Penetration Resistance ) بیشتر از ......... مگا پاسکال باعث محدودیت شدید نقوذ ریشه به داخل خاک می شود.
1 ) 1
2 ) 2
3 ) 4
4 ) 10
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
24 ) با افزایش حد خمیرائی مقاومت کششی خاکدانه ها ..........
1 ) افزایش می یابد.
2 ) کاهش می یابد
3 ) بدون تغییر می ماند .
4 ) بصورت نمائی کاهش می یابد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
25 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید !!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph81-25.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
26 ) رطوبت حد روانی به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟
1 ) سطح ویژه ذرات
2 ) نوع کانی ها خاک
3 ) ساختمان خاک
4 ) شدت با الکتریکی ذرات
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
27 ) با ......... حد روانی و ............. اندازه خاکدانه ها، مقاومت کششی خاکدانه ها افزایش می یابد.
1 ) کاهش ، کاهش
2 ) افزایش ، افزایش
3 ) کاهش ، افزایش
4 ) افزایش ، کاهش
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
28 ) با شرایط یکسان زمان سقوط ذرات سیلت ( با قطر 02/0 میلیمتر ) نسبت به ذرات شن ( با قطر 2 میلیمتر ) چند برابر کمتر است ؟
1 ) صد
2 ) هزار
3 ) ده هزار
4 ) یک میلیون
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
29 ) سطح ویژه ذرات مکعبی خاک با چگالی 2650 کیلوگرم بر متر مکعب و اندازه ضلع 2 سانتیمتر ، .......... متر مربع بر کیلوگرم است.
1 ) 0113/0
2 ) 113/0
3 ) 13/1
4 ) 3/11
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
30 ) پایداری خاکدانه ها .............
1 ) در آب بیشتر از الکل و بنزن می باشد.
2 ) ارتباط معنی داری با ضریب دی الکتریک مایع ندارد.
3 ) در مایعی که ضریب دی الکتریک آن کوجکتر است کمتر می باشد.
4 ) در مایعی که ضریب دی الکتریک آن کوجکتر است بیشتر می باشد.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.

1 comment:

Anonymous said...

صاحب یک سایت و وبلاگ حرفه ای باشید

دوست عزیز سلام

به علت علاقه اکثر وبلاگ نویسان تخصصی ، به راه اندازی وبلاگی با نام اختصاصی خود و بدون اجبار در داشتن نام دامنه هایی مانند blogfa , persianblog و غیره ، همچنین داشتن ایمیل با پسوند سایت اختصاصی خود، شرکت Big Robo سرویس جدید" سایت در قالب وبلاگ " را ارائه نموده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:
http://blog.bigrobo.com
همچنین شرکت بیگ روبو با شماره تلفن 77510844 (021 ) و آی دی bigrobo_online@yahoo.com درساعات اداری پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشد.