سوالات فیزیک خاک سال 1380


1 ) کدامیک از عبارتهای زیر در مورد پایداری ساختمان خاک ( Sail Structure ) درست است ؟
1 ) هرچه مقدار شن در خاک بیشتر باشد ، ساختمان خاک پایدارتر است.
2 ) هرچه مقدار میانگین هندسی قطر خاکدانه ها بزرگتر باشد ، ساختمان خاک پایدارتر است.
3 ) هرچه مقدار میانگین هندسی قطر خاکدانه ها کوچکتر باشد ، ساختمان خاک پایدارتر است.
4 ) هر چه درصد مواد آلی خاک کمتر باشد ، ساختمان خاک پایدارتر است.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
2 ) تجزیه 45 گرم از خاک کاملاً خشک نشان می دهد که این مقدار خاک دارای 5 گرم هوموس و 10 گرم رس است . درصد ماده آلی و رس این خاک به ترتیب ............ و .............. است .
1 ) 1/11 و 25
2 ) 1/11 و 2/22
3 ) 5/12 و 25
4 ) 5/12 و 2/22
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
3 ) کدامیک از عوامل زیر بالاترین یا بیشترین تاثیر را در پایداری ساختمان خاک دارند؟
1 ) بافت خاک ، رطوبت FC خاک ، سدیم خاک ، دمای خاک
2 ) نوع رس ، ماده آلی ، درصد رس و ترکیب کاتیونهای قابل تبادل
3 ) توزیع اندازه ذرات ، توزیع اندازه منافذ ، جرم مخصوص حقیقی و ظاهری خاک
4 ) رطوبت حد سیلان ، رطوبت حد پلاستیکی ، شاخص پلاستیکی و تورم خاک
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
4 ) در اثر دیسک زدن جرم مخصوص ظاهری لایه سطحی خاک کاهش یافته است. گرمای ویژه حجمی خاک چه تغییری کرده است ؟
1 ) افزایش یافته است
2 ) کاهش یافته است
3 ) تغییری نکرده است
4 ) نوع یا نحوه تغییر بستگی به بافت خاک دارد
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
5 ) اگر یک خاک گلخراب پس از خشک شدن مجدداً مرطوب گردد. وزن مخصوص ظاهری آن چه تغییری می کند ؟
1 ) افزایش می یابد
2 ) تغییری نمی کند
3 ) کاهش می یابد
4 ) این تغییرات معمولا قابل چشم پوشی است.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
6 ) اگر رطوبت وزنی خاکی 20 درصد و پتانسیل ماتریک 5- بار باشد پس از اعمال فشردگی ( Compaction) میزان رطوبت وزنی چه تغییری می کند ؟
1 ) افزایش می بابد.
2 ) کاهش می یابد.
3 ) کاهش ، و سپس افزایش می یابد.
4 ) تغییری نمی کند.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
7 ) میانگین وزنی قطر ( MWD ) خاکدانه هائی که درصد وزنی آنها 10 ، 10 ، 15 ، 15، 20 ، 20 و 10 به ترتیب بر روی غربالهای با اندازه قطر 0.5 ، 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 و 50 میلی متر باشد، چقدر است ؟
1 ) 43/4 میلی متر
2 ) 2/5 میلی متر
3 ) 85/8 میلی متر
4 ) 4/10 میلی متر
.
.
جواب : گزینه { 3 }

.
8 ) تاثیر افزایش میزان رطوبت بر فشردگی در یک خاک خشک به کدام صورت است ؟
1 ) ابتدا موجب افزایش و پس از یک حد معینی موجب کاهش فشردگی می گردد.
2 ) ابتدا موجب کاهش و پس از یک حد معینی موجب افزایش فشردگی می گردد.
3 ) افزایش رطوبت همیشه موجب افزایش فشردگی می گردد.
4 ) افزایش رطوبت تقریباً تاثیری در فشردگی خاک ندارد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
9 ) کدامیک ازعوامل زیر در حدود آتربرگ موثرند؟
1 ) مقدار رس
2 ) مقدار ماده آلی
3 ) یونهای تبادلی
4 ) هرسه
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
10 ) رطوبت حد چروکیدگی در کدام یک از خاکهای زیر بیشتر است ؟
1 ) لوم ( L)
2 ) رسی (c )
3 ) رس سیلتی ( Sic )
4 ) لوم شنی ( SL)
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
11 ) کدام یک از رسها دارای بیشترین خاصیت انبساط و انقباض است ؟
1 ) رسهای مخلوط و 1 : 2
2 ) رسهای 1 : 2 که بار وابسته به PH دارند
3 ) رسهای 1 : 2 که جانشینی هم شکل در لایه اکتاهیدرال صورت گرفته باشد
4 ) رسهای 1 : 2 که جانشینی هم شکل در لایه تتراهیدرال صورت گرفته باشد.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
12 ) برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/PH80-12.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
13 ) برای مشاهده سوال شماره 13 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/PH80-13.jpg
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
14 ) برای مشاهده سوال شماره 14 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/PH80-14.jpg
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
15 ) برای مشاهده سوال شماره 15 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/PH80-15.jpg
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
16 ) برای مشاهده سوال شماره 16 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/PH80-16.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
17 ) در یک خاکی هر سانتیمتر مکعب از منافذ 3/0 گرم آب دارد و تخلخل کل خاک نیز 40 درصد است. رطوبت حجمی خاک چند درصد است ؟
1 ) 12
2 ) 3/13
3 ) 20
4 ) 22
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/PH80-18.jpg
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
19 ) سه تانسیومتر در سه عمق A ، B و C نصب شده اند . طول تانسیومترها به ترتیب 20 ، 40 و 60 سانتی متر است.عقربه تانسیومتر ها به ترتیب 10 ، 60 ، 20 سانتی بار را نشان می دهند. جهت حرکت رطوبت کدام است ؟
1 ) از A به B و از B به C
2 ) از A به B و از C به B
3 ) از C به B و از B به A
4 ) از B به A و از B به C
.
.

.

.

جواب : گزینه { 2 }
.
20 ) اثر مالچ پاشی به منظور کاهش تبخیر عمدتاً مربوط به کدام مرحله از تبخیر است ؟
1 ) مرحله اول تبخیر از سطح خاک که هنوز خشک نشده است.
2 ) مرحله سوم یا انتقال آب در خاک بصورت بخار
3 ) مرحله دوم تبخیر از سطح خاک شده که رطوبت از اعماق پایین تر به سطح انتقال و تبخیر صورت می گیرد.
4 ) در هر سه مرحله به یک اندازه موثر است.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
21 ) فووسنج ( Penetrometer ) جهت کدامیک از اندازه گیریهای زیر استفاده می شود ؟
1 ) دمای خاک
2 ) وزن مخصوص حقیقی خاک
3 ) میزان رطوبت خاک
4 ) مقاومت مکانیکی خاک
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
22 ) در اندازه گیری آزمایشگاهی هدایت هیدرولیکی :
1 ) روش بار ثابت عمدتاً برای خاکهای با نفوذپذبری کم و روش بار افتان برای خاکهای بانفوذپذیری زیاد استفاده می شود.
2 ) روش بار ثابت عمدتاً برای خاکهای با نفوذپذبری زیاد و روش بار افتان برای خاکهای بانفوذپذیری کم استفاده می شود.
3 ) روش بار ثابت برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع و بار افتان برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع استفاده می شود.
4 ) دو روش برای انواع خاکها مورد استفاده از آنها به شرایط آزمایشگاه بستگی دارد.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
23 ) پتانسیل ماتریک خاکی در رطوبت ظرفیت مزرعه ای 30 – کیلو پاسکال است . خلل و فرج قابل زهکشی خاک دارای قطر بیشتر از ......... میکرون بوده و آب قابل استفاده گیاه در منافذی با قطر کوچکتر از ........... میکرون نگهداری خواهد شد.
1 ) 30 و 10
2 ) 12 و 18
3 ) 10 و 10
4 ) 10 و 30
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/Ph80-24.jpg
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
25 ) ستونی از خاک بصورت عمودی قرارداد و آب سرعت جریان ثابتی در آن بطرف پایین حرکت می کند. شیب هیدرولیکی در مسیر جریان چقدر است ؟
1 ) برابر با 1- است.
2 ) برابر با 1+ است.
3 ) از نظر عددی برابر با Ks خاک است.
4 ) نا مشخص است.
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
26 ) اگر منحنی هدایت هیدرولیکی در مقابل رطوبت خاک را برای دو خاک لوم رسی و لوم شنی بر روی یک محور مختصات رسم کنیم نقطه تلاقی دو منحنی در چه رطوبتی اتفاق می افتد؟
1 ) رطوبت FC
2 ) رطوبت نزدیک اشباع
3 ) رطوبت حد وسط بین PWP , FC
4 ) اصولاً در منحنی نباید همدیگر را قطع کنند.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
27 ) بالا بودن میزان رطوبت اولیه خاک چه تاثیری بر سرعت نفوذ آب به خاک در ابتدا دارد؟
1 ) سرعت نفوذ را افزایش می دهد.
2 ) نحوه تاثیر همبستگی به بافت خاک دارد.
3 ) سرعت نفوذ را کاهش می دهد.
4 ) تاثیری بر آن ندارد.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
28 ) در صورتیکه بین دو نقطه A و B از خاک اختلاف پتانسیل هیدرولیکی وجود نداشته باشد ولی میزان رطوبت در نقطه A بیشتر از نقطه B باشد :
1 ) آب هیچگونه حرکتی بین دو نقطه ندارد.
2 ) آب از نقطه A به نقطه B حرکت می نماید.
3 ) آب از نقطه B به نقطه A حرکت می نماید.
4 ) حرکت آب وجود دارد ولی جهت آن را نمی توان مشخص کرد.
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
29 ) در کدام یک از معادلات نفوذ آب به خاک ، شدت نفوذ مستقیماً از روی نفوذ تجمعی قابل محاسبه است ؟
1 ) معادله گرین – آمپ
2 ) معادله فیلیپ
3 ) معادله هورتون
4 ) معادله کوستیاکوف
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
30 ) در کدام پایائی یاقوام خاک می توان برای تعیین کلاس بافت خاک استفاده کرد؟
1 ) پایائی خشک
2 ) پایائی مرطوب
3 ) پایائی خیس
4 ) اصولاً پایائی ارتباط چندانی با کلاس بافت خاک ندارد.
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.

No comments: