سوالات فیزیک خاک سال 1379


1 ) امکان تشکیل سله در کدام حالت بیشترین است ؟
1 ) روش خاکورزی سنتی
2 ) روش بدون خاکورزی
3 ) روش خاکورزی حداقل
4 ) روش خاکورزی حفاظتی
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) با دسترسی به کدامیک از اطلاعات زیر بهتر یا دقیقتر می توان قوام خاک را ارزیابی کرد ؟
1 ) درصد ماده آلی خاک
2 ) علظت املاح
3 ) شاخص خمیرایی
4 ) نوع کاتیونهای تبادلی
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) شکنندگی ( Friability ) عبارتست از :
1 ) LL – PL )LPL )
2 ) توان دو قطر خاکدانه ها تقسیم بر مقاومت کششی خاکدانه ها
3 ) شیب منحنی قطر خاکدانه هادر مقابل لگاریتم مقاومت کششی خاکدانه ها
4 ) شیب منحنی لگاریتم قطر خاکدانه ها در مقابل مقاومت کششی خاکدانه ها
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) حداقل غلظت مورد نیاز برای هماوری ذرات رس تابع ............ است.
1 ) نوع کاتیون ، غلظت املاح
2 ) نوع کاتیون ، غلظت املاح و PH
3 ) نوع کاتیون ، غلظت املاح و نوع و مقدار رس
4 ) نوع رس ، غلظت املاح ، نوع کاتیون ، نوع آنیون PH و ثابت دی الکتریک
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) رطوبت حد انقباض در کدام خاک بیشتر است ؟
1 ) C
2 ) L
3 ) Sic
4 ) SL
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) با .............. حد خمیرایی و ................ اندازه خاکدانه ها ، مقاومت کششی خاکدانه ها افزایش می یابد.
1 ) افزایش ، کوچکتر شدن
2 ) کاهش ، بزرگتر شدن
3 ) افزایش ، بزرگتر شدن
4 ) کاهش ، کوچکتر شدن
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) رطوبت نسبی خاک در رطوبتهای نقطه پژمردگی دائم و هوای خشک بترتیب چند درصد است ؟
1 ) 95 و 40
2 ) 95 و 93
3 ) 8/99 و 50
4 ) 8/ 99 و 95
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) رطوبت قابل استفاده گیاه در خلل و فرج با قطر کوچکتر از چند میکرون نگهداری می شود ؟
1 ) 5
2 ) 10
3 ) 20
4 ) 30
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) ضریب آبگذری در خاکهای شور و سدیمی عمدتاً تابع .................... می باشد.
1 ) آماس و پراکندگی رسها
2 ) آماس رسها
3 ) پراکندگی رسها
4 ) قطر هیدارته سدیم
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای تبدیل مکش خاک بر حسب سانتی متر به KPa باید مکش را بر ...................
1 ) 10 ضرب کرد
2 ) 10 تقسیم کرد
3 ) 1000 ضرب کرد
4 ) 1000 تقسیم کرد
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) تتاپراب ( Theta probe ) دستگاهی است که برای اندازه گیری .............. خاک بکار می رود.
1 ) پتانسیل آب
2 ) هدایت الکتریکی آب
3 ) رطوبت
4 ) مقدار خمیدگی خلل و فرج یا تور چیسیته
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) رطوبت ظرفیت مزرعه و پژمردگی دائم یک خاک بترتیب برابر با 35/0 و 13/0 است. عمق ریشه گیاه 50 سانتی متر و وزن مخصوص ظاهری خاک 2/1 مگاگرم بر سانتی متر مکعب است. میزان آب قابل استفاده چند سانتیمتر است ؟
1 ) 52/8
2 ) 11
3 ) 2/12
4 ) 2/13
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) سطحی از خاک برابر با 100 مترمربع تا عمق 50 سانتی متری دارای رطوبت حجمی 35 درصد است ارتفاع معادل حجم آب بر این سطح بر حسب سانتی متر برابر است با :
1 ) 75/1
2 ) 5/17
3 ) 19
4 ) 22
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) مقدار نسبی بخار آب در خاکی حالت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم بترتیب عبارت است از :
1 ) 989/0 و 898/0
2 ) 998/0 و 990/0
3 ) 999/0 و 898/0
4 ) 999/0 و 989/0
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) محلول آب و نمک در مقایسه با آب خالص دارای فشار بخار ، .......... کمتر است.
1 ) نقطه انجماد و پتانسیل شیمیائی
2 ) نقطه انجماد و نقطه جوش
3 ) نقطه انجماد و فشار اسمزی
4 ) نقطه جوش و فشار اسمزی
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) برای مشاهده سوال شماره 16 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-16.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) کدامیک از دستگاههای زیر مقدار رطوبت خاک را اندازه گیری نمی کند؟
1 ) تانسیومتر
2 ) روش اشعه گاما
3 ) نوترون متر
4 ) TDR
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-18.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-19.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) ضریب جذبی خاک ( sorptivity ) را می توان از روی شیب منحنی نفوذ .....................
1 ) تجمعی در مقابل زمان در پایان نفوذ بدست آورد
2 ) تجمعی در مقابل مجذور زمان در آغاز نفوذ پیدا کرد
3 ) تجمعی در مقابل مجذور زمان در پایان نفوذ پیدا کرد
4 ) در مقابل زمان در ابتدای نفوذ پیدا کرد
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) 140 گرم خاکی با 12 درصد وزنی در هوا خشک می شود و به 4 درصد رطوبت وزنی می رسد . وزن آن چند گرم خواهد بود ؟
1 ) 124
2 ) 128
3 ) 130
4 ) 132
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-22.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) برای مشاهده سوال شماره 23 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-23.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-24.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) چنانچه ذرات با قطر یک صدم میلیمتر با سرعت X سانتی متر در ثانیه در یک تعلیق آب و خاک سقوط کند ، سرعت سقوط ذرات با قطر یک دهم میلیمتر در همان شرایط چند برابر x است ؟
1 ) 10
2 ) 100
3 ) 1000
4 ) 10000
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) برای مشاهده سوال شماره 26 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH79-26.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) در دسترس بودن و انتقال آب و هوا در خاک
1 ) بیشتر به تخلخل کل وابسته اند تا چگونگی توزیع خلل و فرج
2 ) به هر دو تخلخل کل و چگونگی توزیع خلل و فرج به یک اندازه وابسته اند
3 ) بیشتر به چگونگی توزیع خلل و فرج وابسته اند تا تخلخل کل
4 ) به هیچکدام یعنی تخلخل کل و چگونگی توزیع خلل و فرج وابسته نیستند
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) تخلخل تهویه ای خاکی که وزن مخصوص ظاهری آن نیم برابر وزن مخصوص حقیقی آن است و 20 درصد وزنی رطوبت آن می باشد چند درصد است ؟
1 ) 20
2 ) 25
3 ) 30
4 ) 50
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) اگر رطوبت وزنی خاکی دو برابر شود ظرفیت حرارتی حجمی این خاک تقریباً چند برابر می شود ؟
1 ) یک برابر
2 ) یک ونیم برابر
3 ) دو برابر
4 ) دو ونیم برابر
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) برای مشاهده سوال شماره 30 روی لینک زیر کلیک کنید !!

1 comment:

Anonymous said...

Happy new year to you!


http://mohandesiekeshavarzi.blogfa.com