سوالات فیزیک خاک سال 1378


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH78-1.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) سطح ویژه یک ذره شن به قطر 1/0 میلی متر بر حسب سانتی متر مربع بر گرم کدام است ؟
1 ) 11 سانتی متر مربع بر گرم
2 ) 22 سانتی متر مربع بر گرم
3 ) 111 سانتی متر مربع بر گرم
4 ) 222 سانتی متر مربع بر گرم
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) خاکی مرطوب در 18 درجه سانتیگراد دارای رطوبت حجمی برابر 23/0 وزن مخصوص ظاهری برابر 2/1 گرم در سانتیمترمکعب می باشد. مقدار گرما مورد نیاز ، حجمی از خاک مذکور به سطح واحد و عمق cm 100 ، برای آنکه درجه حرارت آن به 20 درجه سانتیگراد برسد، کدام است ؟
1 ) 94 /0
2 ) cal 4/9
3 ) cal 94
4 ) cal 940
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) ظرفیت گرمائی چیست ؟ مقدار گرمای لازم برای آن که .....
1 ) درجه حرارت تغییر نماید.
2 ) درجه حرارت حجم یا وزن واحد خاک را یک درجه افزایش دهد.
3 ) مقدار چریان گرما در واحد سطح تغییر نماید.
4 ) درجه حرارت یک واحد خاک به صفر برسد
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کدام گزینه در رابطه با پدیده پس ماند رطوبتی صحیح نیست ؟
1 ) پس ماند رطوبتی در هنگام خشک و مرطوب شدن حاصل می شود.
2 ) پس ماند رطوبتی یعنی رطوبت موجود در خاک بعد از آبیاری
3 ) پس ماند رطوبتی بخاطر غیر یکنواخت شدن منحنی رطوبتی حاصل می شود.
4 ) پس ماند رطوبتی در هر دو خاکهای سبک و سنگین حاصل می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) برای مشاهده سوال شماره 6 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH78-6.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) وزن مرطوب یک هکتار زمین تا عمق 10 سانتی متری را با دارا بودن 20% وزنی آب و وزن مخصوص ظاهری 3/1 گرم بر سانتیمترمکعب چند تن است ؟
1 ) 13
2 ) 130
3 ) 143
4 ) 148
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) جهت کاهش تغییر از سطح خاک شخم ( خاکورزی ) از طریق کدامیک از گزینه های زیر می تواند موثر باشد ؟
1 ) از طریق تولید لایه قابل نفوذ آب
2 ) از طریق تولید لایه غیر قابل نفوذ آب
3 ) از طریق تولید لایه ای از خاکدانه های ریز و غیر پایدار
4 ) از طریق تولید لایه ای از خاکدانه های درشت و پایدار
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) خاک مرطوبی در 20 سانتیگراد دارای رطوبت حجمی برابر 25/0 و وزن مخصوص ظاری 3/1 گرم در سانتیمترمکعب می باشد مقدار گرمای لازم برای حجمی از خاک مذکور در واحد سطح و عمق cm 10 برای آنکه درجه حرارت را به 25 درجه سانتیگراد برساند چند کالری است ؟
1 ) 5/25
2 ) 5/77
3 ) 5/95
4 ) 5/122
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) مقدار آب قابل استفاده خاکی که ظرفیت زراعی آن 35% و نقطه پژمردگی دائم آن 10 درصد و وزن مخصوص ظاهری آن 3/1 گرم در سانتیمترمکعب کدام است ؟
1 ) 13% حجمی
2 ) 30 % حجمی
3 ) 33% حجمی
4 ) 45% حجمی
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) برای مشاهده سوال شماره 11 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH78-11.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) اگر فشار اسمزی عصاره اشباع خاکی 1400 میلی بار باشد هدایت الکتریکی آن کدام است ؟
1 ) 38- میلی مو بر سانتی متر
2 ) 8/3- میلی مو بر سانتی متر
3 ) 8/3 دسی زیمنس بر متر
4 ) 38 دسی زیمنس بر متر
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) درصد خاکدانه های پایدار در خاک با افزایش مواد آلی :
1 ) همواره کاهش می یابد.
2 ) همواره افزایش می یابد.
3 ) در بهار افزایش و در تابستان کاهش می یابد.
4 ) در بهار کاهش و در تابستان افزایش می یابد.
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) اختلاف پتانسیل هیدرولیکی بین سطح خاک و عمق یک متری خاک چند سانتیمتر است ؟ ( سطح آب زیرزمینی در عمق 50 سانتیمتری خاک قرار دارد و بعنوان سطح مرجع فرض شود. )
1 ) 5
2 ) صفر
3 ) 50
4 ) 100
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) رابطه بین میزان تراکم خاک و رطوبت خاک چگونه است ؟
1 ) بصورت خطی افزایش می یابد.
2 ) بصورت توانی کاهش می یابد
3 ) بصورت نمایی افزایش می یابد
4 ) ابتدا افزایش یافته و به مقدار حداکثر رسیده و سپس کاهش می یابد.
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) رابطه ضریب آبگذری با مقدار رطوبت خاک چگونه است؟
1 ) رابطه خطی است و با کاهش رطوبت خاک kw کاهش می یابد.
2 ) رابطه غیرخطی است و با کاهش رطوبت خاک kw منفی می شود.
3 ) رابطه خطی است و افزایش و یا کاهش آن به مواد آلی خاک بستگی دارد.
4 ) رابطه غیر خطی است و با کاهش رطوبت kw کاهش می یابد.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) شعاع لوله ای 01/0 سانتیمتر است ارتفاع صعود آب در لوله مذکور چند سانتی متر است ؟
1 ) 53/1
2 ) 3/15
3 ) 3/150
4 ) 153
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) در کدام خاک مقدار بیشتر رطوبت در مکشهای پائین از خاک خارج می شود؟
1 ) رسی
2 ) شن لومی
3 ) لومی
4 ) لوم رسی
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) وزن مرطوب یک نمونه خاک 986 گرم و دارای رطوبت وزنی 264/0 گرم بر گرم می باشد . وزن آب این نمونه چند گرم است ؟
1 ) 21
2 ) 26
3 ) 206
4 ) 260
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) نقطه میانی کلاهک سفالی یک تانسیومتر در عمق 50 سانتیمتری از سطح خاک و ارتفاع آب داخل تانسیومتر 15 سانتیمتر بالاتر از سطح خاک است. رقم قرائت شده در تانسیومتر 45 سانتی بار می باشد . مقدار مکشی که دراثر خشکی خاک در محل کلاهک سفالی است چند سانتیمتر آب است ؟
1 ) 385
2 ) 450
3 ) 460
4 ) 475
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) نمونه خاکی دارای رطوبت وزنی 25% می باشد . چگالی حقیقی آن 65/2 گرم بر سانتیمتر مکعب است . وزن مخصوص ظاهری آن چند گرم بر سانتیمتر مکعب است؟
1 ) 32/1
2 ) 35/1
3 ) 41/1
4 ) 59/1
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) سطح مقطع استوانه خاکی 25 سانتیمتر مربع می باشد . حجم 45 سانتیمتر مکعب آب در مدت 10 ثانیه از این استوانه خارج می گردد.شدت جریان چند متر در روز است ؟
1 ) 18/0
2 ) 55/15
3 ) 00/18
4 ) 52/155
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) نوترون متر به چه منظوری استفاده می گردد؟
1 ) تعیین مستقیم رطوبت خاک
2 ) تعیین پتانسیل آب خاک
3 ) تعیین تعداد کل نوترونهای موجود در خاک
4 ) تعیین مقاومت الکتریکی خاک
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) اگر دو خاک با بافت های رسی و شنی با درصد رطوبت مساوی درتماس با یکدیگر باشند کدام عبارت صحیح است ؟
1 ) آب هیچگونه حرکتی ندارد
2 ) آب از خاک شنی بطرف خاک رسی حرکت می کند
3 ) آب از خاک رسی بطرف خاک شنی حرکت می کند.
4 ) بافتهای متفاوت تاثیری در حرکت آب در خاک ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) با TDR می توان ........ و ........... خاک را اندازه گیری نمود.
1 ) پتانسیل آب – رطوبت
2 ) پتانسیل آب – وزن مخصوص ظاهری
3 ) رطوبت – هدایت الکتریکی
4 ) رطوبت – وزن مخصوص ظاهری
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) بر اساس قانون پوازی هدایت آب در خاک با توان ....... شعاع رابطه مستقیم دارد. ( با فرض اینکه پیچ و خم ( تور چیسیته ) را برابر صفر در نظر بگیریم. )
1 ) یک دوم
2 ) دو
3 ) سه
4 ) چهار
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) برای مشاهده سوال شماره 27 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH78-27.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) شعاع کره ای از خاک که می توان رطوبت آنرا توسط نوترون متر اندازه گیری کرد، ...
1 ) با افزایش رطوبت خاک نسبت مستقیم دارد .
2 ) با افزایش رطویت خاک نسبت معکوس دارد.
3 ) تابع قطر بزرگترین ذرات خاک است .
4 ) تابع میزان رطویت اولیه خاک نیست.
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) برای مشاهده سوال شماره 29 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH78-29.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) عاملی که در ضخامت لایه مضاعف پخشیده موثر نیست کدام است ؟
1 ) اسیدیته خاک
2 ) اندازه ذرات
3 ) غلظت املاح
4 ) نوع کاتیون تبادلی
.
.
جواب : گزینه

1 comment:

Notebooks said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Notebook, I hope you enjoy. The address is http://notebooks-brasil.blogspot.com. A hug.