سوالات فیزیک خاک سال 1377


1 ) از اجزاء خاک آنکه ظرفیت حرارتی خاک را بیش از همه زیاد می کند کدامست ؟
1 ) آب خاک
2 ) رس خاک
3 ) شن خاک
4 ) ماده آلی خاک
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) شیب هیدرولیک در مسیر جریان آب در خاک غیر اشباع و بحالت ماندگار چگونه است ؟
1 ) منفی و ثابت
2 ) منفی و متغیر
3 ) مثبت و در مسیر جریان افزایش
4 ) منفی و در مسیر جریان کاهش
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) در صورتی که خاکی در شرایط FC باشد ( پتانسیل ماتریک 100- سانتیمتر ) پتانسیل هیدرولیکی در نقطه ای به عمق 25 سانتیمتری خاک چند سانتیمتر است ؟ ( سطح خاک بعنوان مرجع فرض می شود )
1 ) 125-
2 ) 75-
3 ) 75
4 ) 125
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) اگر یک لیتر آب در ستونی از خاک با 10 درصد رطوبت حجمی و سطح مقطع 100 سانتیمتر مربع و ارتفاع 5/0 متر نفوذ نماید محاسبه درصد رطوبت نهایی خاک چیست ؟ ( جرم مخصوص ظاهری خاک 2/1 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد )
1 ) 30
2 ) 35
3 ) 40
4 ) 55
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) 25 گرم خاک مرطوب دارای رطوبت وزنی 25/0 است چند گرم آب بایستی به نمونه خاک اضافه شود تا رطوبت آن به 4/0 برسد ؟
1 ) 2
2 ) 75/3
3 ) 5/4
4 ) 5
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) تورچیسیته یا اعوجاج با کدام گزینه برابر است ؟
1 ) طول ستون خاک
2 ) دو برابر طول ستون خاک
3 ) نسبت طول ستون خاک به طول واقعی مسیر جریان آب
4 ) نسبت طول واقعی جریان آب به طول ستون خاک
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) کدام گزینه در مورد رابطه بین قطر خاکدانه ها و مقاومت کششی آنها درست است ؟
1 ) با افزایش قطر خاکدانه ها مقاومت کششی کاهش می یابد
2 ) با افزایش قطر خاکدانه ها مقاومت کششی افزایش می یابد
3 ) مقاومت کششی مستقل از ا ندازه خاکدانه ها است
4 ) مقاومت کششی بصورت هندسی با افزایش قطر خاکدانه ها افزایش می یابد
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) هر چه ضریب یکنواختی منحنی دانه بندی خاک بیشتر باشد :
1 ) تراکم پذیری خاکها کاهش می یابد
2 ) تراکم پذیری خاکها افزایش می یابد
3 ) تراکم پذیری متاثر از ضریب یکنواختی نیست
4 ) تراکم پذیری خاکها به صورت نمائی کاهش می یابد
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) وزن مخصوص حقیقی خاک در نتیجه ریزتر شدن ذرات خاک .....
1 ) بشدت زیاد می شود
2 ) بشدت کم می شود
3 ) تغییر چندانی نمی کند
4 ) اگر مقدار ماده آلی ثابت باشد زیاد می شود
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) ازدیاد غلظت نمک های محلول در خاک باعث می شود که لایه مضاعف پخشیده اطراف ذرات کلوئیدی:
1 ) نازکتر شود
2 ) ضخیم تر شود
3 ) تغییر چندانی نمی کند
4 ) اگر مقدار ماده آلی ثابت باشد زیاد می شود
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) گرمای ویژه حجمی خاک متوسط نیمه اشباع حدودا کدامست ؟
1 ) 85/0
2 ) 75/0
3 ) 5/0
4 ) 25/0
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) هر میلیمتر باران یا آب آبیاری معادل چند متر مکعب در هکتار است ؟
1 ) 1000
2 ) 100
3 ) 10
4 ) 1
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) نحوه تاثیر تبخیر و معیان آب بر دمای خاک چگونه است ؟
1 ) تبخیر یا معیان بر دما اثری ندارد
2 ) میعان باعث سرد شدن می شود
3 ) تبخیر از سطح خاک باعث گرم شدن می شود
4 ) تبخیر باعث سرد شدن ولی میعان باعث گرم شدن می شود
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) با افزایش مقدار آب خاک :
1 ) پتانسیل ماتریک کاهش و شدت نفوذ افزایش می یابد
2 ) پتانسیل ماتریک افزایش و شدت نفوذ کاهش می یابد
3 ) پتانسیل ماتریک و شدت نفوذ هر دو افزایش می یابد
4 ) پتانسیل ماتریک و شدت نفوذ هر دو کاهش می یابد
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) سرعت ته نشینی ذرات در سانتریفوژ متناسب است با :
1 ) تعداد دور در ثانیه و مجذور قطر ذرات
2 ) قطر ذرات و مجذور تعداد دور در ثانیه
3 ) قطر ذرات و تعداد دور در ثانیه
4 ) مجذور قطر ذرات و مجذور تعداد دور در ثانیه
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) درصد حجمی رطوبت خاکی در پی اف 5 برابر 15 درصد است بافت خاک چگونه است ؟ ( بدون مواد آلی )
1 ) درشت بافت
2 ) میانه بافت
3 ) ریز بافت
4 ) خاک سنگریزه ای
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH77-17.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH77-18.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) رابطه انرژی آزاد مولکولی آب در خاک با رطوبت ، کشش ، دما و غلظت نمکها به چه قرار است ؟
1 ) با رطوبت و نمکها مستقیم و با دما و کشش معکوس است .
2 ) با رطوبت و دما و نمکها مستقیم و با کشش معکوس است .
3 ) با رطوبت و دما مستقیم و با کشش و نمکها معکوس است .
4 ) با کشش و دما مستقیم و با رطوبت و نمکها معکوس است .
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) مولکولهای آب به کدام طریق به سطح ذرات خاک می چسبند ؟
1 ) توسط کشش موئینه ای آب
2 ) توسط نیروهای واندروالس – لندن
3 ) توسط مکش اسمزی آب
4 ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) وزن مرطوب یک متر مکعب خاکی با 20 درصد رطوبت وزنی و 2/1 گرم بر سانتی متر مکعب وزن مخصوص ظاهری ، تقریباً چند کیلو گرم می باشد ؟ ( با فرض اینکه وزن مخصوص آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب باشد )
1 ) 1250
2 ) 1440
3 ) 1520
4 ) 1640
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) رابطه پتانسیل ماتریک و قطر خلل و فرج خاک به چه صورت است ؟
1 ) معکوس
2 ) مستقیم
3 ) رابطه نمایی دارد
4 ) رابطه ای ندارد
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) وزن مخصوص ظاهری خاک در نتیجه ازیاد ماده آلی خاک :
1 ) زیاد می شود
2 ) کم می شود
3 ) تغییری نمی کند
4 ) اگر بافت خاک ثابت باشد زیاد می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH77-24.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) برای مشاهده سوال شماره 25 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH77-25.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) عامل بهبود ساختمان خاک ( در عملیات زراعی ) چیست ؟
1 ) اکسایش شدید مواد آلی
2 ) شخم زدن زیاد
3 ) کشتهای متوالی گیاهان ردیفی
4 ) دادن کودهای آلی
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) قرار گرفتن مالچ کلشی بر روی سطح خاک چه اثری بر روی تبخیر از سطح خاک دارد ؟
1 ) موجب تعویق خشک شدن سطح خاک و آنرا مرطوب نگه می دارد و تبخیر افزایش می یابد .
2 ) موجب تسریع در هدایت آب از سطح خاک به سطح مالچ شده و تبخیر بالا می رود .
3 ) موجب تعدیل دمای سطح خاک شده و تبخیر را کاهش می دهد.
4 ) تاثیری در تبخیر ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) اگر ذرات با قطر 01/0 میلیمتر در محلول آبی با سرعت یک سانتیمتر در ثانیه رسوب کنند. سرعت ذرات از همان جنس که قطر آنها 30/0 میلیمتر باشد در همان محلول و همان شرایط چند سانتیمتر در ثانیه است ؟
1 ) 3
2 ) 6
3 ) 9
4 ) 12
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) برای مشاهده سوال شماره 29 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH77-29.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) نوسانات حرارتی در کدام خاک کمترین مقدار است ؟
1 ) رسی
2 ) فشرده و مرطوب
3 ) شنی
4 ) مرطوب و متخلخل
.
.
جواب : گزینه

No comments: