سوالات فیزیک خاک سال 1376


1 ) اگر درصد حجمی رطوبت خاکی 48% تخلخل کل خاک 60% و وزن مخصوص حقیقی 3 گرم بر سانتی مترمکعب باشد.درصد وزنی رطوبت آن کدام است ؟
1 ) 32
2 ) 36
3 ) 38
4 ) 40
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) هر گاه خاک اشباعی را روی همان خاک در حالت خشک قرار دهیم منحنی تغییرات خاک مزبور بر حسب لگاریتم زمان نقطه انحرافی دارد که معرف ضریب رطوبتی حد ............... است.
1 ) پژمردگی
2 ) تخلخل تهویه ی
3 ) ظرفیت مزرعه
4 ) مناسب کشتکار
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) برای مشاهده سوال شماره 3 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH76-3.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) قطر متوسط ذرات خاکی 1 میکرون و وزن مخصوص حقیقی خاک 4/2 گرم بر سانتیمتر مکعب است. سطح ویژه این خاک بر حسب متر مربع بر گرم کدام است ؟ ( ذرات خاک کروی فرض شود )
1 ) 4/2
2 ) 5/2
3 ) 24
4 ) 25
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کدام یک به پراکنش ذرات خاک می افزاید ؟
1 ) اکسیدهای کلوئیدی آهن و آلومینیم
2 ) زیادی غلظت اکترولیت ها
3 ) زیادی پتانسیل الکتروسینتیک
4) کاهش کشش سطحی
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) با تغییر میزان رطوبت خاک از خشک به کمی مرطوب و سپس مرطوب و آنگاه خیس تغییرات مقدار پایایی ( Consistence ) به ترتیب چگونه است ؟
1 ) زیاد – کم – زیاد – کم
2 ) کم – زیاد – کم – زیاد
3 ) کم – کم – زیاد – زیاد
4 ) زیاد – زیاد – کم – کم
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) برای مشاهده سوال شماره 7 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH76-7.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) با استفاده از قانون استوک ، زمان لازم برای ته نشست کلیه ذرات ( میکرون 50> قطر ) در عمق 20 سانتیمتری یک محلول سوسپانسیون و درجه حرارت 30 سانتیگراد چند ثانیه است ؟
1 ) 61
2 ) 71
3 ) 81
4 ) 91
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) خاکدانه هایی به ترتیب : 10 ، 10 ، 15 ، 15 ، 20 ، 20 ، و 10 درصد وزنی بر روی غر بالهایی با قطر های 5/0 ، 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 و 50میلی متر قرار گرفته اند. میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD) چند میلی متر است ؟
1 ) 85/8
2 ) 95/8
3 ) 25/9
4 ) 12/10
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) به خاکی به حجم 80 سانتیمتر مکعب و وزن مخصوص ظاهری 3/1 گرم بر سانتیمترمکعب و رطوبت حجمی 30 درصد ، چند گرم آب بایستی اضافه کرد تا میزان هوای آن به 10 درصد کل حجم خاک برسد ( وزن مخصوص حقیقی خاک و آب به ترتیب 6/2 و گرم بر سانتیمتر مکعب است . )
1 ) 8
2 ) 10
3 ) 12
4 ) 18
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) در ستون خاکی به ارتفاع 40 سانتیمتر ، رطوبت وزنی 15% و وزن مخصوص ظاهری 2/1 گرم بر سانتیمترمکعب چند سانتی متر آب ( عمق معادل ) ذخیره شده است ؟ ( وزن مخصوص آب برابر 1 گرم بر سانتیمترمکعب می باشد )
1 ) 6
2 ) 2/6
3 ) 2/7
4 ) 4/7
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) جهت پایین تر نگه داشتن درجه حرارت افق های سطحی خاک در تابستان کدام مالچ توصیه می شود ؟
1 ) خرده آلومینیم
2 ) سنگریزه سفید
3 ) سنگریزه سیاه
4 ) کاه و کلش گندم
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) چنانچه ذرات به قطر یک صدم میلیمتر با سرعت x سانتیمتر در ثانیه در یک تعلیق آب و خاک سقوط کند ، سرعت ذرات با قطر یک دهم میلیمتر در همان شرایط چند برابر x است ؟
1 ) 10
2 ) 100
3 ) 1000
4 ) 10000
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) خاکی با جرم ویژه ظاهری 3/1 و جرم ویژه حقیقی 6/2 گرم بر سانتیمتر مکعب در دست است .یک متر مکعب از چنین خاکی در صورت اشباع کامل از آب چند کیلوگرم وزن خواهد داشت ؟ ( تغییر حجم خاک و آب صفر فرض شود )
1 ) 1800
2 ) 2600
3 ) 2800
4 ) 3400
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) برق و جلای مشاهده شده در خاک به هنگام شخم زدن خاکهای نسبتا مرطوب نشان می دهد که خاک دارای ................است .
1 ) رس زیاد
2 ) رس کم
3 ) سیلیت زیاد
4 ) شن زیاد
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در خاکهایی که مقدار نسبی خلل و فرج ریز خاک زیاد است ظرفیت نگهداری آب و نفوذ پذیری به ترتیب چگونه است ؟
1 ) کم – کم
2 ) کم – زیاد
3 ) زیاد – کم
4 ) زیاد – زیاد
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) زهکشی کردن خاکهای مرطوب با سطح ایستایی بالا ، باعث می شود که خاک از آن پس چگونه گرم و سرد شود؟
1 ) زودتر گرم و دیرتر سرد
2 ) زودتر گرم و زودتر نیز سرد
3 ) دیرتر گرم و زودتر سرد
4 ) دیرتر گرم و دیرتر سرد
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) مواد ملاتی که ممکن است به طور طبیعی باعث چسباندن ذرات خاک یکدیگرشوند عبارتند از :
1 ) اکسیدهای آهن و کربنات کلسیم
2 ) اکسید سدیم و کربنات آمونیوم
3 ) اکسید آمونیوم و اکسید لیتیم
4 ) کربنات سدیم و کربنات آمونیوم
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) برای مشاهده سوال شماره 19 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH76-19.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) در جریان ماندگار و غیراشباع آب در خاک ، شیب هیدرولیکی و هدایت موئینگی در مسیر جریان به ترتیب چه حالتی دارند ؟
1 ) ثابت - متغیر
2 ) متغیر – ثابت
3 ) هر دو متغیر
4 ) هر دو ثابت
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) برای مشاهده سوال شماره 21 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH76-21.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) فشردگی خاک ( Soil Compaction ) عمدتا باعث کاهش ......... خاک می شود.
1 ) درصد منافذ در برگیرنده هوای
2 ) سطح ویژه توده
3 ) درصد منافذ نگهدارنده آب در
4 ) منافذ نگهدارنده آب قابل استفاد ه به توسط گیاه در
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) برای ارزیابی توان سله بستن خاک و صدمات ناشی از آن کدام خصوصیات خاک ملاک بهتری است ؟
1 ) بافت
2 ) پایداری ساختمان
3 ) سطح ویژه
4 ) پایایی به حالت خشک
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید !!
http://elistiyen.googlepages.com/PH76-24.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام یونهای تبادلی اثر هماوری و کدام اثر پراکنشی دارند ؟
1 ) کلسیم ، منیزیم و پتاسیم – هیدروژن و سدیم
2 ) کلسیم و منیزیم – هیدروژن و سدیم و پتاسیم
3 ) کلسیم - مابقی یونها
4 ) همه جز سدیم – سدیم
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) میزان تبخیر آب از سطح خاک ( شدت تبخیر ) بستگی دارد به ............
1 ) دمای عمومی هوا
2 ) رطوبت نسبی هوا
3 ) شیب فشاری بخار آب بالای سطح خاک و هوای روی سطح
4 ) فشار بخار آب
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) به طور نسبی مقدار رس کدامیک بیشتر است ؟
1 ) لوم رس ماسه ای S.C.L.
2 ) لوم رسی CL
3 ) لوم رسی لای SiC.L.
4 ) رس ماسه ای S.C.
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) دو لایه خاک به طور قائم روی هم قرار گرفته و یک ستون خاکی تشکیل داده اند عمق لایه بالا و پایین به ترتیب 30 و 80 سانتیمتر است ضریب آبگذری آنها نیز از بالا به پایین به ترتیب 5 و 20 است . ضریب آبگذری موثر این ستون چند سانتی بر روز است ؟
1 ) 11
2 ) 5/12
3 ) 13
4 ) 5/17
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) نمونه خاکی در دستگاه غشاء فشار 8 بار قرار دارد .اگر فشار اسمزی وزنی خاک برابر 7 بار باشد پتانسیل آبی خاک چند بار خواهد بود ؟
1 ) 1-
2 ) 15-
3 ) 15
4 ) 1
.
.
جواب :گزینه
.
30 ) علت گرمای خیسیدگی در خاکها ( Heat of wetting ) عبارت است از ......... در سطح رس .
1 ) تبخیر آب
2 ) جدا شدن ملکولهای آب از یکدیگر
3 ) میعان آب
4 ) فشردگی ملکولهای آب
.
.
جواب : گزینه

6 comments:

Anonymous said...

سلام،
شما لطف دارين. به دليل اينكه ليست لينكها زياد شده بود اونها رو به صورت دسته‌بندي در قسمت صفحات وبلاگ قرار دادم و هنوز هم دارم انجام ميدم. يعني ساخت وبلاگ هنوز به اتمام نرسيده و انشاالله لينك وبلاگ شما هم آنجا خواهد بود.
با تشكر
دكتر احمد عطامهر

Anonymous said...

zohreh:
salam aghaye mohandes
ahvale shoma?
sale notoon mobaraka bashe
mamnoon az lotfetoon babate soil-engin
khoshalam nemidoonin
http://khoshbakhti-zse.blogfa.com/
be roozam ba ye sher az makhtoogholi faraghi
khoshhal misham nazaretoono bedoonam
movaffagh bashid
va shad

Anonymous said...

zohreh:
ba salam faravan

mamnoon aghaye mohandes
lotf darin
age estekhdame motarjemi khastin dar khedmatim
az in shoghl ke dele khoshi nadarim

bazam merc
shade shad bashid
rasti be gmeil ham send shod

dar panahe hagh

Anonymous said...

zohreh:soil-engin be rooze

age vaght kardin ye sar bezanin

khoshhal misham nazaretoono bedoonam

Anonymous said...

zohreh:

merc ke sarafzar kardin

karshenas 2 yeki az khakshenasihaye azize ke ghole hamkari dade
vali hanooz ke khabari azash nashode
bebinim ishoon chikar mikonan
!!!!

Anonymous said...

http://khoshbakhti-zse.blogfa.com/

uppam