سوالات بیولوژی خاک سال 1383


1 )نیتروژناز، آنزیم........ بوده و سبب کاهش (احیای) ..... می گردد.
الف ) برون سلولی، گاز نیتروژن
ب ) درون سلولی، آمونیوم
ج ) برون سلولی، آمونیوم
د ) درون سلولی، نیتروژن ملکولی
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) برای مشاهده سوال شماره 2 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب:
.
3 ) کدام یک از باکتری های زیرامکان لغزش روی سطوح جامد را دارند؟
الف ) Arthrobacter
ب ) Bacillus
ج ) Cytophaga
د ) Cellulomonas

.
جواب : گزینه
.
4 ) باکتریهای خانواده کروماتیاسه.......
الف ) رنگی سبز و فتوسنتز غیر اکسیژنی دارند.
ب ) رنگی ارغوانی و فتوسنتز غیر اکسیژنی دارند.
ج ) رنگی سبز دارند و گوگرد را احیا می کنند.
د ) رنگی ارغوانی دارند و گوگرد را احیا می کنند.
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) برای کشت کدام گروه از باکتریهای زیر،وجود مواد آلی لازم نیست؟
الف ) آزوموناس، سیانوباکتر، نیتروباکتر
ب ) سیانوباکتر، ریزوبیوم، نیتروزوموناس
ج ) کلروبیوم، کروماتیوم، ازتوباکتر
د ) نیتروزومونس، کلروبیوم، نیتروباکتر
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) کدامیک از تعاریف زیر با مشخصات جنس Beggiatoa مطابقت دارد؟
الف ) باکتری از شاخه سیانو باکتریا متحرک با حرکات لغزشی و قادر به انجام فتوسنتز اکسیژنی
ب ) باکتری از شاخه پروتئو باکتریا متحرک با حرکات لغزشی و اکسید کننده گوگرد در شرایط نیمه هوازی (میکرووائروبیک)
ج ) باکتری از شاخه کلروبیا قادر به انجام فتوسنتز غیر اکسیژنی به کمک ترکیبهای گوگردی احیا شده
د ) باکتری از شاخه پروتئو باکتریا متحرک متوسط تاژه های پیرامونی و قادر به اکسایش گوگرد در شرایط بی هوازی
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) تغذیه کدام گروه از جانوران خاکزی، عمدتاً به روش بیوتروفی است؟
الف ) اریباتیدها - خرخاکیها (Isopoda) - هزار پاها (Diplopoda) - Collembola
ب ) صد پاها (Chilopoda)- لارو پشه ها (Nematocera) - بی شاخکان (Protura)- اریباتیدها
ج ) نماتدها - صد پاها (Chilopoda) - شبه عقربها - موش کور (Talpidae) - لارو مگس ها (Brachycera)
د ) نماتدها - پادمان (Collembola) - اریباتیدها (Oribatida) - شبه عقربها - موش هاSoricidae
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) غدد Calciferous انواعی از غده های دستگاه گوارش کرمهای خاکی هستند که....
الف ) در مری قرار گرفته و ذرات کربنات کلسیم را به داخل دستگاه گوارش ترشح می کنند.
ب ) در مری قرار گرفته و کربنات کلسیم موجود در خاک فرو برده شده را به یونهای +Ca2 (کلسیم دو بار مثبت) و بی کربنات تبدیل می کنند.
ج) از طریق ترشح ذرات کربنات کلسیم اضافی به منافذ نفریدی، غلظت یون کلسیم دستگاه گوارشی را متهادل می سازند.
د ) در دیواره های روده قرار داشته و با تنظیم مقدار کربنات کلسیم و ترشح آنزیم های گوارشی، هضم مواد فرو برده شده را تسهیل کی کنند.
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) نماتدها چرخه عناصر را تسریع می کنند، زیرا:
الف ) مواد هومیک خاک را تجزیه می کنند.
ب ) در انحلال مواد معدنی کم محلول نقش دارند.
ج ) از باکتریها و قارچ ها تغذیه می کنند.
د ) تحرک سریع آنها در نیمرخ خاک موجب افزایش قابلیت دسترسی به مواد آلی می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) کدام گروه از جانوران خاکزی در پدیده به هم زدن نیمرخ خاک کارایی بیشتری دارند؟
الف ) بند پایان
ب ) نرم تنان
ج ) کرم های حلقوی
د ) کرم های لوله ای
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) مادهextrine در فرآیند تجزیه کدام یک از مواد زیر ممکن است حاصل شود؟
الف ) آمیلوز
ب ) آمیلوپکتین
ج ) پلی گالاکتورونیک اسید
د ) سلولز.
.
جواب : گزینه
.
12 ) چرا سرعت نیتریفیکاسیون در افق های سطحی خاک در مدیریت « بدون شخم » اغلب بیشتر از «شخم مرسوم» است؟
الف ) زیرا در سطح خاک آمونیوم بیشتری تولید می شود.
ب ) زیرا PH خاک سطحی کاهش می یابد.
ج ) زیرا بقایای روی سطح خاک مانع ذخیره رطوبت در درون خاک می شوند.
د ) زیرا مواد آلی سطحی جهت تأمین انرژِی باکتریهای مسئول نیتریفیکاسیون مورد استفاده قرار می گیرد.
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در کدامیک از فرایندهای میکروبیولوژیک زیر، انرژی قابل توجهی به ازای هر مول از سوبستراایجاد می شود؟
الف ) دآمیناسیون
ب ) تثبیت بیولوژیک نیتروژن
ج ) دنیتریفیکاسیون
د ) نیتریفیکاسیون
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) اگر دکربوکسیلاسیون و دآمیناسیون اسید آمینه در شرایط اکسایش صورت گیرد، محصولات اصلی عبارتند از :
الف ) آلکان، آب ، دی اکسید کربن
ب ) اسید آلی، دی اکسید کربن، آمونیاک
ج ) الکل، دی اکسید کربن، آمونیاک
د ) آلکان، آب، آمونیاک
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) در واکنش های مربوط به هیدرولیز ..... و اکسایش ....، به ترتیب کربامات آمونیوم و هیدروکسیل آمین، به عنوان مواد حد واسط بوجود می آیند.
الف ) اوره - نیتریت
ب ) آمونیاک - اوره
ج ) اوره - آمونیاک
د ) آمونیاک - مواد آلی نیتروژنی
.
.
جواب : گزینه
.
16 )در چه زیستگاهی احتمال پیدایش همزیستی میان دو جاندار بالا می رود؟
الف ) در زیستگاهی سخت و دشوار برای هر دو جاندار
ب ) در زیستگاهی بهینه برای یک جاندار و سخت برای دیگری
ج ) در زیستگاهی بهینه برای هر دو جاندار
د ) پیدایش همزیستی بستگی به ویژگی های زیستگاه ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) باکتری ریزوبیوم در چه مرحله از ورود به سیستم ریشه، تبدیل به باکتروئید می شود؟
الف ) پس از ورود به تار کشنده
ب ) پس از ورود به رشته آلوده کننده
ج ) پس از رشد و توسعه کامل گره
د ) پس از ورود به سلولهای کورتکس میانی
.
.
جواب : گزینه
.
18 )در بین باکتریهای ریزوبیومی، گونه های R.tropici و R.etli با کدام گیاه لگوم همزیستی دارند؟
الف ) باقلا
ب ) شبدر
ج ) عدس
د ) لوبیا
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدامیک از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در علفزارها اهمیت بیشتری پیدا می کند؟
الف ) فرانکیا
ب ) سیانوباکتر
ج ) ازتو باکتر
د ) برادی ریزوبیوم
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) ماده دی ایمید، به عنوان یک ماده حد واسط در فرایند....... تولید شده و سپس به هیدرازین تبدیل می شود.
الف ) دنیتریفیکاسیون
ب ) تثبیت نیتروژن
ج ) معدنی شدن نیتروژن
د ) نیتریفیکاسیون
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام باکتری از انواع احیا کننده گوگرد، گرم مثبت و دارای توان آندوسپور است؟
الف ) دسولفو باکتریوم
ب ) دسولفو موناس
ج ) دسولفو توماکولوم
د ) دسولفو ویبریو
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) آنزیم بتا - گلوکوزیداز از طریق هیدرولیز ملکول .... موجب آزاد شدن .... به عنوان واحد ساختمانی ماده ... می شود.
الف ) آمیلوپکتین - مالتوز - نشاسته
ب ) سلو بیوز - گلوکز - سلولز
ج ) سلولز محلول - گلوکز - سلولز کریستالی (نامحلول)
د ) مالتوز - گلوکز - نشاسته
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) قارچهای میکوریز آربوسکولار عمدتاً در رده .... و راسته .... قرار دارند و جنس ..... از فراوانترین انواع آنها محسوب می شود.
الف ) آسکومیست - موکورال (Mucorales)- موکور (Mucor)
ب ) بازیدیومیست - پلی پورال (Polyporales) - پلی پوروس (Polyporus)
ج ) زیگومیست - اندوگونال (Endogonales) - اندوگون (Endogone)
د ) زیگومیست - گلومال (Glomales) - گلوموس (Glomus)
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
جواب:
.

25 ) واکنش تبدیل سولفات به سولفید هیدروژن ....
الف ) برای تأمین انرژی مورد نیاز انواع آنوکسی فتو باکتریها انجام می گیرد.
ب ) فرآیندی برای تأمین انرژی و گوگرد مورد نیاز باکتریها از سولفاتها است.
ج ) در ارتباط با نوعی فتوسنتز غیر اکسیژنی است که توسط باکتریهای گوگردی ارغوانی انجام می شود.
د ) فرایندی تنفسی به منظور انتقال +H (یون H مثبت) و -e (الکترون) حاصل از اکسایش ترکیبهای آلی مورد استفاده باکتریهای سولفیدوژن است.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) کدام فراین در دمای بالای 40 درجه سانتیگراد به خوبی انجام می شود.
الف ) تثبیت نیتروژن
ب ) نیتریفیکاسیون
ج ) معدنی شدن نیتروژن
د ) تولید و ترشح آنزیم ها بوسیله کرمهای خاکی
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) به مرحله فعال زندگی پروتوزآ چه می گویند؟
الف ) Cyst
ب ) Hormogonia
ج ) Spore
د ) Trophozoite
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) آنزیم فسفاتاز قلیائی از .... ترشح شده و سبب .... پیوند فسفر منواستراز می شود.
الف ) ریشه گیاهان، احیای
ب ) ریشه گیاهان، اکسایش
ج ) میکرو ارگانیسمها، هیدرولیز
د ) میکرو ارگانیسمها، اکسایش
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) در اثر فعالیت اندوسلولاز بر روی سلولز غیر متبلور، کدام ماده حاصل می شود؟
الف ) سلوبیوز
ب ) ساکاروز
ج ) فروکتوز
د ) گلوکز
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) در کدام یک از اکوسیستم ها های زیر تجمع مواد آلی در خاک بیش از سایر اکوسیستم ها صورت می گیرد؟
الف ) گرم و مرطوب
ب ) جنگلی مناطق سردسیر
ج ) بیابانی
د ) جنگلی مناطق گرم
.
.
جواب : گزینه
.

No comments: