سوالات بیولوژی خاک سال 1380یک ) در خاکهای سرشار از مواد آلی ، تعداد نسبی کدام گروه از بند پایان بیشتر است ؟


Collembola الف ) پادمان


ب ) دوبالان


ج ) نماتدها


د ) هزارپایان
.
.
.
جواب : گزینه الف

No comments: