سوالات بیولوژی خاک سال 1381

یک ) در تولید ورمی کمپوست از مواد آلی ، کارآیی کدام یک از کرم های خاکی بیشتر است ؟
Eisenia - الف ) ایسنیا
Allolobophora - ب ) آلولوبوفورا
Lumbricus - ج ) لومبریکوس
Megascolex - د ) مگا سکوکلس
.
.
.
جواب : گزینه {ب

No comments: