سوالات بیولوژی خاک سال 1376

یک ) مناسبترین خاک برای فعالیت کرمهای خاکی خاک ............ ضعیف با کلسیم ............. است ؟

الف) - اسیدی ، کم

ب) - اسیدی ، زیاد

ج) - قلیایی ، زیاد
د) - قلیایی ، کم

.
.

(جواب : گزینه ( ج ***

کرم خاکی در محیط قلیایی ضعیف و با کلسیم زیاد فعالیت می کنند

دو ) اکتینومیستها در خاک ............. فراوانی نسبی بیشتری پیدا می کنند ؟
الف ) اسیدی
ب ) غرقاب
ج ) مناطق سرد و مرطوب
د ) مناطق گرم و نسبتاً خشک
.
.
.
جواب : گزینه { د } اکتینو میست ها نسبت به خشکی بسیار مقاوم هستند و در رطوبت کم قادر به فعالیت هستند
.
سه ) منبع اصلی تأمین کربن برای دی ازوترف های آزاد زی کدام ماده است؟
الف ) دی اکسید کربن
ب ) کربو هیدراتهای ساده
ج ) مواد پلی ساکاریدی
د) مواد پروتئینی
.
.
.
جواب : گزینه { ب } کربو هیدراتهای ساده منبع اصلی تأمین کربن برای دی آزوترف های آزاد زی هست
.
چهار ) کدام باکتری تثبیت ازت را ترجیحاً در شرایط میکروائروبیک انجام می دهد؟
الف ) آنابنا
ب ) ازوموناس
ج ) ازتوباکتر
د ) ازوسپیریلوم
.
.
.
جواب : گزینه
.
پنج ) روش اصلی تغذیه باکتریوفاژها به کدام صورت است ؟
الف ) انگلی
ب ) اتوتروفی
ج ) ساپروتروفی
د ) شکاری
.
.
.
جواب : گزینه { الف } بصورت انگلی است چون به داخل باکتری وارد و در آنجا تغذیه وتکثیر می شوند
.
شش ) کدام ماده برای فرایند نیتریفیکاسیون، نقش بازدارنده دارد؟
الف ) پرولین
ب ) پیریمیدین
ج) هیدروکسیل آمین
د ) نیتراپیرین
.
.
.
جواب : گزینه { د } نیتراپیرین ماده ای بازدارنده فرآینده نیتریفیکاسیون است
.
هفت ) دنیتریفیکاسیون در کدام حالت با شدت بیشتری انجام می شود ؟
الف ) اسیدی شدن واکنش خاک
ب ) کمبود اکسیژن و فراوانی مواد آلی
ج ) کمبود اکسیژن و مواد آلی
20C د ) کاهش دما به کمتر از
.
.
.
جواب : گزینه { ب} دنیتریفیکاتورها زمانی آنزیمهای لازم برای احیای نیترات را تولید می کنند که با کمبود اکسیژن مواجه شوند. و وجود مواد آلی به مقدار کافی جهت تامین انرژی ، الکترون و هیدورژن الزامی است
.
هشت ) در ضمن تجزیه کدام مواد ، ایموبیلزاسیون ویژه ازت اهمیت بیشتری پیدا می کند؟
الف ) کمپوست
ب ) کود سبز
ج ) کاه وکلش
ب ) کود دامی
.
.
.
هستندC/N جواب : گزینه { ج} کاه وکلش دارای نسبت بالای
در حین تجزیه کاه وکلش ، میکروارگانیسم ازت معدنی خاک را مصرف و به صورت ازت آلی در می آورند

.
می گویند که Prokaryotic نه ) در تقسیم بندی موجودات خاک ، باکتریها را به این علت
الف ) مواد پروتوپلاسمی دارند
هستندDNA ب ) مأخذ رشته های
ج ) هسته سلولی آنها دیواره ندارد
د ) دارای دیواره سلولی اند
.
.
.
جواب : گزینه { ج } در پروکاریوتها هسته سلولی دارای دیواره نیست و محتویات هسته در داخل سلول پراکنده است
.
: ده ) در تقسیم بندی و شناسایی باکتریها به این دلیل می توان از خاصیت رنگ پذیری استفاده کرد که
الف ) دیواره سلولی در باکتریهای گرام منفی ، ساختمانی چند لایه ای دارد
ب ) ساختمان دیواره ها رنگ پذیرند
ج ) باکتریهای گرام مثبت رنگ ثانویه را کاملاً به خود می گیرند
د ) باکتریهای گرم منفی رنگ اولیه را کاملاً به خود می گیرند
.
.
.
جواب : گزینه { ب} اساس روش رنگ پذیری در تقسیم بندی باکتریها ، بررنگ پذیری ساختمان دیواره باکتری ها استوار است
.
یازده ) نحوه تولید و تکثیر در باکتریهای خاک چگونه است ؟
الف ) فقط از روش جنسی
ب) تنصیفی جنسی
ج ) غیر جنسی و تنصیفی
د ) طریق جنسی سریع تر از روش غیر جنسی
.
.
.
جواب : گزینه { ج} باکتریها از طریق نصف شدن تکثیر می شوند و این یک روش غیر جنسی است
.
دوازده ) قارچ های گروه فایکومای ست که جزو قارچهای حقیقی هستند :
الف ) را قارچ های عالی می گویند
ب ) ایجاد هایفی به فرم یک لوله ای مجوف بدون دیواره عرضی می کنند
ج ) هیچ کدام قندی نیستند
د ) تولید مثل از طریق تقسیم هایفی دارند.
.
.
.
جواب : گزینه { ب } فایکومای ست دارای هایف های واقعی هستند که به صورت رشته های منشعب بدون دیواره عرضی می باشد
.
سیزده ) کدام جنس از اکتینومیستها در تثبت بیولوژیک ازت بصورت همزیست دخالت دارد؟
Frankia ( الف
Nocardia ( ب
Actinoplaanes ( ج
Streptomyces ( د
.
.
.

جواب : گزینه { الف } فرانکیا توان تثبت ازت بصورت همزیستی با انواع توسکا را دارد
.
چهارده ) راندمان تثبیت بیولوژیک ازت در کدام حالت زیر بیشتر است؟
Hup+ الف ) همزیست و
Hup- ب ) همزیست و
Hup+ ج ) همیار و
Hup- د ) همیار و
.
.
.
جواب : گزینه { الف } به خاطر استفاده از هیدروژن در اثر آنزیم هیدروژناز بیشتر است
H = آنزیم هیدروژناز
UP+ = قابلیت جذب هیدروژن
.
پانزده ) کدام گروه از میکروارگانیسمها مقاومت زیادی به خشکی دارند؟
الف ) اکتینومیستها
ب ) قارچها
ج ) باکتریها
د ) جلبکها
.
.
.
جواب : گزینه {الف } اکتینومیست ها در خاکهای خشک و نیمه خشک نسبت به سایر میکرو ارگانیسم ها بیشتر هستند و به خشکی بسیار مقاومند
.


16 ) در خاکهای تحت کشت برنج ،اهمیت کدام یک بیشتر است ؟
الف) دیاتومه ها
ب ) قارچها
ج ) جلبکهای سبز
د ) جلبک های سبز - آبی
.
.
.

جواب : گزینه { د - چون این سوال مربوط به ده سال پیش می باشد باکتریهای سبز - آبی ، جزء جلبک ها آمده است که در حال حاضر این تست نادرست می باشد . جواب این تست بدین صورت صحیح می باشد : باکتریهای سبز - آبی
.
17 ) به هاک سیانو باکتریها چه می گویند؟
الف ) Hormogoniz
ب ) Akinet
ج ) Homoeyst
د ) Heteroeyst
.
.
.
جواب : گزینه { ب - آکینت
.
18 )باکتریها " کلروبیوم " قادر است مواد آلی و ترکیبات گوگرد مورد نیاز باکتری " دسولفوویبرویو " را تأمین کند . از طرف دیگر باکتری " دسولفوویبریو " نیز Co2،H2s مورد نیاز " کلروبیوم " را تأمین می کند. این ارتباط متقابل چه نام دارد؟
الف ) Amensalism
ب ) Competition
ج ) Synergism
د ) Symbiosis
.
.
.
جواب :گزینه { ج - سینرژیسم به همکاری متقابل مفید گویند
.
19 ) میکروارگانیسم هایی که به داخل بافت های گیاهی نفوذ می کنند( مانند ریزوبیوم )، اغلب لازم است کدام آنزیم ها را داشته باشند؟
الف ) پروتئاز
ب ) لیگنیناز
ج ) لیپاز
د ) همی سلولاز
.
.
.

جواب : گزینه { د - دیواره بافت های گیاهی معمولاً از همی سلولز می باشد و آنزیم همی سلولاز برای تجزیه آن مناسب است
.
20 ) قارچهای پوسیدگی سفید ( White Rot Fungi ) در تجزیه کدام ترکیب دخالت دارند؟
الف ) سلولز
ب ) لیگنین
ج ) همی سلولز
د ) نشاسته
.
.
.
جواب : گزینه {ب - قارچ پوسیدگی سفید در تجزیه لیگنین دخالت دارد و در درختان باعث بیماری طوقه می شود
.
21 ) در نتیجه تجزیه سلولز به توسط کمپلکس آنزیمی " سلولاز " کدام مواد تولید می شوند ؟
الف ) اسیدهای آلی، آب و دی اکسیدکربن
ب) گلوکز و سلوبیوز
ج) گلوکز و گزیلوز
د) گلوکز و گالاکتوز
.
.
.
جواب : گزینه { ب
.
22 )اکسیداسیون گوگرد اکثر به توسط کدام دسته از موجودات زنده زیر انجام می گیرد؟
الف ) اکتینومیستها
ب ) باکتریهای
ج ) سیانو باکتریها
د ) قارچها
.
.
.
جواب : گزینه { ب - مهمترین این باکتریها تیوباسیلوس ها هستند
.
23 ) کدام گروه در کاهش مسمومیت ناشی از تراکم H2s غرقاب ، موثر واقع می شوند؟
الف ) شیمیوارگانوتروف ها
ب ) شیمیو لیتوتروف ها
ج ) فتولیتوتروف ها
د ) فتوارگانو تروف ها
.
.
.
جواب : گزینه { ب -باکتریهای شیمیولیتوتروف با مصرف این ماده از تراکم آن در محیط غرقاب می کاهند. در واقع انرژی خود را از اکسیداسیون مواد معدنی بدست می آورند
.
24 ) اگر واکنش تجزیه میکروبی مواد آلی در خاک از نوع درجه اول و ثابت سرعت تجزیه برابر days 0.02 باشد ، پس از چند روز مقدار ماده آلی به نصف می رسد؟
الف ) 25
ب ) 35
ج ) 50
د ) 65

.
.
.
جواب : گزینه { ب
.
25 ) منبع اصلی کربن برای تغذیه باکتریهای شیمیولیتوتروف ، کدام است؟
الف ) ترکیبهای آلی محلول
ب ) مواد هومیک
ج ) مواد پروتئینی
د ) دی اکسید کربن
.
.
.

جواب : گزینه {- د
.
26 ) اکتینوریز به کدام مورد از همزیستی ، اطلاق می شود؟
الف ) اکتینومیست و ریشه گیاه
ب ) قارچ و ریشه گیاه
ج ) قارچ با اکتینومیست
د ) قارچ با جلبک های سبز - آبی
.
.
.
جواب : گزینه { الف - مانند فرانکیا و انواع توسکا
.
27 ) کدام گروه از میکرو ارگانیسم ها ، پروکاریوت محسوب می شوند؟
الف ) اکتینومیست ها
ب ) دیاتومه ها
ج ) میکسو میست ها
د ) مخمرها
.
.
.

جواب : گزینه { الف - فاقد غشای هسته می باشند
.
28 ) کدام گروه از میکروارگانیسم ها در گروه "تولید کننده ها" قرار می گیرند؟
الف ) آمیب ها
ب ) قارچها
ج ) سیانو باکتری ها
د ) میکسو باکتری ها
.
.
.
جواب : گزینه { ج - سیانو باکتریها اتوتروف هستند و از نور به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند.
.
29 ) کدام باکتری ها اکسایش آهن و منگنز را به عهده دارند؟
الف ) Arthrobacter sp
ب ) Bacillus sp
ج ) Bdellovibrio sp
د ) Leptothrix sp
.
.
.
جواب : گزینه { د - سلولهای این باکتریها به صورت زنجیر به دنبال یکدیگر قرار می گیرند و غلافی این زنجیررا می پوشاند که با اکسید آهن ومنگنز پوشیده شده است
.
30 ) گروههای تلقیخ تقاطعی ( Cross Inoculation groups ) بر کدام اساس است؟
الف ) اقلیم مورد نیاز باکتری
ب ) سازش یک باکتری با یک محیط کشت مناسب
ج ) سازش یک باکتری با یک میزبان خاص
د ) محل اطلاعات ژنتیکی تثبیت نیتروژن در باکتری
.
.
.
جواب : گزینه { ج
.

2 comments:

Elistiyen Karabulut said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

سلام دوست عزيز. از اينكه به وبلاگم سر زدي ممنون.
وبلاك خوبت رو لينك كردم/ من كارشناسي ارشد مكانيزاسيون مي خونم. استادم گفت كه وبلاگ وقت تلف كني هستش برا همين من هم نااميد شدم. باز هم ممنون. باز هم سر بزن. ميتونيم با هم كار علمي انجام بديم من بچه تبريزم. ياشا
farzadafshari@yahoo