سوالات بیولوژی خاک سال 1378

یک ) کدام آنزیم بوسیله لوله گوارش کرم خاکی تولید نمی شود؟
الف ) ساکاراز
ب ) کیتیاز
ج ) لیپاز
د ) لیگنیتاز
.
.
.
.
جواب : گزینه { د ***
آنزیم لیگنیتاز در میکروارگانیسم و قارچها تولید می شود. کرم های خاکی قادر به تولید این آنزیم نیستند

No comments: