سوالات بیولوژی خاک سال 1379

یک ) فعالیت کرم های خاکی اکثراً موجب ................. می شود
الف ) افزایش میزان ازت و نسبت کربن به ازت خاک
ب ) افزایش سی ی سی ، پی اچ و میزان ازت قابل جذب خاک
ج ) کاهش پی اچ و افزایش میزان ازت خاک
د )افزایش نسبت کربن به ازت و عناصر غذایی ازت ، فسفر ، پتاسیم
.
.
.
جواب :
گزینه { ب

دو )نقش نفریدی ها در اندام کرم خاکی چیست؟
الف ) ذرات کربنات کلسیم را ترشح می کنند
را تولید می کند Cocoon ب ) کپسول
ج ) مایعات زائد بدن را دفع می کنند
د ) منافذ مربوط به اندام های جنسی هستند
.
.
.
جواب : گزینه { ج

No comments: