سوالات بیولوژی خاک سال 1377


یک ) در کدام حالت جمعیت کرم های خاکی به حداقل می رسد؟
الف ) آیش گذاری
ب ) کشت مداوم
ج ) غرقاب طولانی
د ) مصرف زیاد کود شیمیائی
.
.
.
.
{جواب : گزینه
کرم های خاکی به کمبود اکسیژن حساس می باشند و در حالت غرقاب به سطح خاک می آیند
.
دو ) گونۀ لومبریکوس ترستریس بیشتر از کدام نظر اهمیت دارد؟
الف ) اصلاح ساختمان فیزیکی خاک
ب ) تجزیه کامل مواد آلی
ج ) تولید ورمی کمپوست
د ) کنترل بیولوژیک
.
.
.
.
جواب: گزینه {الف3 ) دیواره سلولی جلبکها عمدتاً از کدامیک تشکیل شده است ؟
الف ) پکتین
ب ) پپتید و گلیکان
ج ) سلولز
د ) کیتین
.
.
.

جواب : گزینه
.
4 ) در چه غلظتی از محلول خاک ، نیروهای دافعه الکترو استاتیکی بین میکروارگانیسم ها و کلوئیدهای خاک به حداکثر می رسد ؟
الف ) زیاد
ب ) کم
ج ) متوسط
د ) به غلظت بستگی ندارد
.
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کاهش پتانسیل ماتریک خاک بر روی کدام گروه از موجودات خاک ، محدویت غذائی بیشتری ایجاد می کند ؟
الف } اکتینومیست ها
ب ) پروتوزوآها
ج ) قارچها
د ) نماتدها
.
.
.

جواب : گزینه
.
6 ) کدام مورد مربوط به فعالیت آنزیم ( Nitrogenase ) می باشد ؟
الف )اکسایش +NH4 به N2 و تولید +H
ب )اکسایش +NH4 به NO3 و تولید +H
ج )کاهش N2 به NH3 و تولید +H
د) کاهش N2 به +NH4 و تولید H2
.
.
.
جواب : گزینه{ د } آنزیم نیتروژناز قادر به احیای ازت ملکولی است
.
7) کدام قارچ می تواند لیگنین را بطور کامل تجزیه کند ؟
الف ) Aspergillus
ب ) Gloeophyllum
ج) Poria
د ) Phanerochaete
.
.
.
جواب : گزینه
.
8 }در فرآیند آمونیفیکاسیون در خاک ،کدام آنزیم اهمیت بیشتری دارد؟
الف )پرتئاز
ب ) آمیلاز
ج ) سلولاز
د ) نوکلئاز
.
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدام گروه ، از فراوانترین انواع میکروفون خاک محسوب می شود ؟
الف ) پرتزئر ها
ب ) قارچها
ج ) کنه ها
د ) میکروآرتروپدها
.
.
.

جواب : گزینه
.
10 ) در تهویه خاکهای غرقاب مثل شالیزارها ، کدام گروه از باکتریها موثرتر هستند؟
الف )اکسی فتوباکتریها
ب )آنوکسی فتو باکتریها
ج ) باکتریهای هتروتروف هوازی
د ) باکتریهای ساپروتروف
.
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) کدام واکنش در نتیجه روش تغذیه ای فتولیتوتروفی انجام می شود؟
الف )احیای سولفات ها
ب )اکسیداسیون گوگرد و تولید اسید سولفوریک
ج) تبدیل سولفید هیدروژن به گوگرد
د ) تبدیل گوگرد به سولفید هیدروژن
.
.
.

جواب : گزینه
.
12 ) کدام گروه نسبت به افزودن مواد آلی مناسب به خاک ، واکنش سریع نشان میدهند و رشد و فعالیت بیشتری پیدا می کنند ؟
الف )اتوتروف
ب ) آلوکتن
ج ) K - استراتژیست
د ) زیموژن
.
.
.
جواب : گزینه
.
13 )باکتریهای نیتریفیکاسیون از کدام نوع و مهمترین آنها کدام است؟
الف ) اتوتروف ، اسپرژیلوس ، پسدوموناس
ب ) اتوتروف ، نیتروزموناس ، نیترو باکتر
ج ) شیمو تروف ، کلوستریدیوم، نیترو باکتر
د ) هتروتروف ، کلوستریدیوم ، باسیلوس
.
.
.

جواب :گزینه
.
14 ) در شممارش ارگانیسم های خاک کدام روش سریعتر نتیجه می دهد؟
الف ) شمارش تک سلولیهای جانوری
ب ) کشت
ج ) فیلترهای غشایی
د ) میکروسکوپی
.
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) در فعل و انفعال نیتریفیکاسیون کدام باکتریها نقش دارند ؟
الف ) اسپرژیلوس ،نیتروزوموناس
ب ) کلوستریدیوم ، ازتوباکتر
ج ) نیتروزوموناس ، نیتروزوکوکوس ، نیتروباکتر
د ) هیچکدام
.
.
.

جواب : گزینه

.
16 ) کدام گزینه در مورد تاثیر شرایط محیطی بر فعالیت اکتینومیست ها درست است؟
الف ) مواد آلی ، تهویه ، PH، عمق خاک
ب ) تهویه، PH ، حرارت ، عمق خاک
ج )مواد آلی ، رطوبت ، حرارت ، عمق خاک
د ) مواد آلی ، تهویه ، PH ،رطوبت ، حرارت ، عمق خاک
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) میکروارگانسیم های لیتوتروف انرژی لازم را از کدام یک بدست می آورند؟
الف )از اکسیداسیون کربن
ب ) از انرژی خورشید
ج ) از اکسیداسیون مواد معدنی NH3 , H2S , Fe , Mn و Mn
د ) از تجزیه مواد آلی موجود در خاک
.
.
جواب : گزینه
.
18 )کدام ریز جانداران در اکسیداسیون گوگرد در خاک موثرترین هستند؟
الف )Beggiatoa
ب )Thiobacillus
ج )Desulfovibria
د )Desulfovibrio desulfuricans
.
.
جواب : گزینه
.
19 )کدام یک فاقد توان تثبیت نیتروژن هستند؟
الف ) جلبک های سبز
ب ) باکتریهای بی هوازی
ج ) Bacillus.SP
د )Derxia.SP
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) در کدام تجزیه میکروبی بیشترین مقدار انرژی حاصل می شود؟
الف )الکلی مواد آلی
ب ) هوازی مواد آلی
ج ) بیهوازی مواد آلی
د ) گلوکز به اسید لاکتیک
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) نیتریفیکاسیون عملی است بیولوژیکی که در آن:
الف ) نیترات به ازت عنصری ( N2 ) تبدیل می شود.
ب ) ازت عنصری ( N2 )به آمونیاک تبدیل می شود.
ج ) اشکال اکسید شده ازت مانند نیترات به آمونیاک تبدیل می شود.
د ) اشکال احیاء شده ( کاهیده شده ) ازت مانند NH3 به نیترات تبدیل می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
22 )ریز جانداران جزو کدام جانوران گروه بندی شده اند؟
الف ) آکتینومیست ها
ب ) باکتریها
ج ) پروتوزوئرها
د ) قارچها
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) با تجزیه میکروبی مواد آلی گیاهی در خاک :
الف ) بر مقدار نسبت C به N اضافه می شود.
ب ) تغییری در درصد ازت موجود داده نمی شود.
ج )تغییری در مقدار عددی نسبت C به N داده نمی شود.
د ) از نسبت C به N کاسته شده و بر مقدار ازت بر حسب درصد اضافه می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
24 )باکتریهای ریزوبیوم تثبیت کننده ازت آتمسفرحدوداً چند درصد ازت تثبیت شده را در زمان همزیستی در اختیار گیاه لگوم قرار می دهند؟
الف ) 90
ب ) 50
ج ) 30
د ) 10
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) جلبک ها و دیاتمه ها جزو کدامیک می باشند؟
الف ) تالوفیتا
ب ) میکروپلانتا
ج ) میکروفون خاک
د ) تجزیه کنندگان مواد آلی در خاک
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) افزایش آهک به شالیزارها باعث حاصلخیزی خاک می شود زیرا سبب ........ می شود
الف ) کاهش قارچها
ب ) تنوع در ارگانیسم های موجود در خاک
ج ) افزایش جلبک های تثبیت کننده ازت هوا
د ) افزایش باکتریها و اکتینومیست در خاک
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مقاومترین ماده اساسی گیاهان عالی در مقابل تجزیه بیولوژی کدام است ؟
الف ) سلولز
ب ) لیگنین
ج ) کتیتن
د ) همی سلولز و کتین
.
.
جواب : گزینه
.
28 )باکتریها هتروتروف تولید کننده نیترات از آمونیاک ....... می باشد.
الف ) پسودوموناس
ب ) کورینوباکتریوم
ج ) نیتروباکتریوم
د ) نیتروزوموناس
.
.
جواب : گزینه
.
29 )خاک حاصلخیز از نظر بیولوژیکی کدام است ؟
الف ) تنها وجود ماده آلی کافی است.
ب ) شرائط خاکی دخالتی در حاصلخیزی ندارد.
ج ) اهمیت موجودات جانوری در حاصلخیزی خاک زیادتر از موجودات گیاهی است.
د ) مواد آلی کافی ،موجودات خاکی لازمه و شرائط مساعد خاکی را داشته باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
30 )باکتری های خاک را از چه جهت پروکاریوتیک می نامند؟
الف )هسته سلول باکتریائی فاقد دیواره می باشد.
ب ) باکتری دارای مواد پروتوپلاسمی می باشد.
ج ) در باکتری ها اصولا رشته های ( DNA ) دیده نشده است
د ) باکتری ها همچون موجودات گیاهی دیگر خاک دارای دیواره هستند
.
.
جواب : گزینه
No comments: