سوالات بیولوژی خاک سال 1382

یک ) تحمل لومبریسیده ها به غلظت بالای دی اکسید کربن به کدام دلیل است؟
الف ) جذب آن در مواد موکو پروتئینی جلدی
می شوند Co2 ب ) ترشح موادی که موجب تجزیه
از طریق منافذ پوستی و ترکیب آن با مواد درون لوله گوارشی Co2 ج ) جذب
از طریق پوست و انتقال آن به صورت یون بیکربنات به غدد کلسی فروز Co2 د ) جذب
.
.
.
جواب : گزینه { د

No comments: