مفهوم و تعریف خاک در پیدایش و طبقه بندی خاک

پیدایش خاک : یک علم صد ساله است که درباره عاملها و فرآیندهای تشکیل خاک گفتگو می کند و به معنی دیگر به مطالعه تشکیل خاک بر روی سطح کره زمین گفته می شود. مــواد ضروری برای مطالعه آن، تشریح، تعیین ویژگی و تفسیر پرو فیل ها خاک ، خاک تن ها و الگو های خاک است و از این رو به فعالیتهای تکمیل کنندهای مانند مورفولوژی تــعیین ویژگی و جغرافیای خاک وابسته است
طبقه بنــدی خاک : خاکها را در گروههایی که ســـطح کـــلیات متفاوتی دارند بــر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی و یا چگونگی پیدایش آنها که از لحاظ هدفهای طبقه بندی اهمیت دارد قرار می دهند. هدفهای یاد شده، در برگیـــرنده سازماندهی آگاهیـــها ، کمک به فرا گــیری ویژگیها، شـناخت بهتر وابستگیها، کاربرد در طــرح پژوهشی و ساده تر کــردن انتـــقال تکنولوژی و ارتباط می باشد
: اجزای در برگیرنده پیدایش و طبقه بندی خاکها این موارد هستندالف: نقشه برداری صحرایی خاک که معمولاً شناسایی خاک نیز گفته می شود
ب: مشخصات و ویژگیهای افقی پیدایش که باعث به وجود آمدن پروفیل خاک، پدونهای خاک و پلی پدونها «مورفولوژی خاک» می شوند
ج: تعیین خصوصیت و بررسیهای آزمایشگاهی ویژگیهای خاک: تجزیه و تـحلیل وابستگی های ویژگیهای خاک و کیفیت ها با بسیاری از کاربرد های بالقوه خاک که تفسیر خاک نامیده می شود
منابع
الف - پیدایش و طبقه بندی خاک،تالیف س.و.ف.د.هول،ر.ج.مک کراکن، ترجمه غلامحسین حق نیا، امیر لکزیان .مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد 1375
ب-جزوه پیدایش و طبقه بندی خاک دانشگاه ارومیه . گرد آوری از کتب و جزوه های مختلف
.
مورفولوژی خاک / ساختار خاک و تعیین ویژگی آن / هوادیدگی و تشکیل خاک / فرآیندهای پدوژنی ، فرآیندهای درونی تشکیل خاک / خاک به عنوان جزئی از اکوسیستم / عاملهای مکانی خاکساز ، عاملهای وضعیت ایستا ، ماده های نخستین و پستی و بلندی / عاملهای پویای خاکساز ، آب و هوا و موجودات زنده / زمان به عنوان عاملی در تشکیل خاک / سیستمهای خاک / سیستمهای جدید طبقه بندی خاک / هیستوسولها : خاکهای آلی / اسپودوسولها : خاکهایی با انباشتگی سزکویی اکسید و هوموس در بخش زیرین خاک / اکسی سول ها : خاکهای سرشار از سزکویی اکسید با هوادیدگی زیاد مناطق میان گرمسیری / ورتی سولها : خاکهای رسی تیره با ویژگی چروکیدگی و تورم / اریدی سولها : خاکهای مناطق خشک / آلتی سولها : خاکهای جنگلی با وضعیت بازی کم / مالی سولها : خاکهای علفزارهای استپی و چمنزارها / آلفی سولها : خاکهایی با عناصر بازی زیاد و افق آرجیلیک / اندیسولها / اینسپتی سولها : خاکهای نارس با ویژگیهای شناسایی اندک / انتی سولها : خاکهایی که بتازگی تشکیل شده اند / سرشت پوشش خاک : پلی پدونها ،خاک نماها ، و واحدهای نقشه برداری / تفسیر های مربوط به شناسایی خاک طبقه بندی خاک و نقشه های خاک / مرز مشخص / دگر چسبی / آمیختگی گازی / بازتاب تابش خورشید / قلیایی شدن / آمیختگی آبی / آمیختگی رسی / راستای سیمای شب / خاک همراه / برون زدگی سنگ بستر / تابع زیستی / زیست توده / ردیف زیستی / آمیختگی زیستی / چگالی ( وزن مخصوص ) ظاهری / آهک زایی کاتاگوری ، مرتبه / کاتینا / حجره / تعیین ویژگی / کلات شدن / ردیف زمانی / کلاس / پوشش رسی / غشاء رسی / پوسته رستی / مرز واضح / ردیف اقلیمی / ( آب و هوایی ) / هم چسبی / لوم واریزه ای / سخت دانه / آمیختگی دمایی/ پخش ( مقطع ) کنترل / آمیختگی بلوری / آمیختگی سرمایی / انباشتگی / کوتان ، پوشش ( رسی ) / قلیازدایی / آهک زدایی / شور زدایی / سنگفرشی بیابانی / سیلیس زدایی / مرز آمیخته / نا پیوستگی ، انقطاع / سخت کفه ( لایه ) / اکوتسیرا / غنی شدن / اسیدیته تبادلی / آهن زایی / رنگین شدن / سفت / آمیختگی گیاهی / عاملهای پویا / فراجی پن / ترد / زمین آماری / یخ رفت / گلی شدن / مرز تدریجی / کلی سازی ترسیمی / آبکند / گیاه شور زی / ساده سازی / سخت شدن / افق بندی / هوموسی شدن / هیدراسیون ، آبگیری / هیدرولیز / ورمیکولیت با هیدروکسی میان لایه ای / نا خالصی ، پیسه / کانی نمایه / آبرفت میان رودخانه ای / لکه آهن / سطح اتصال / زمین نما / آبشویی / قلمرو برگ / انتقال مکانیکی ذرات / کمرنگ شدن / کشش خطی / نمایه روانی / ردیف سنگی / لاشبرگ / انباشتگی لاشبرگ / شل شدن / خاک دست ساز / اقلیم میکرو / ریز مکان / معدنی شدن / رنگین دانه / جریان گل / گره / اکسیدگی ، اکسایش / حفر آزاد / اقلیم کهن / مردابی شدن ، نهشتگی مواد آلی / مرز شبه سنگی / سطوح فرسایش / پدولوژی / پدون / ردیف خاکسازی / خاک کره / درهم آمیختگی خاک / یخبندان دایم / پلاسما ، ملات / حد خمیری / شکل پذیری / پادزولی شدن / سطح فشار / کاهیدگی ، کاهش / سیلیس زایی دوباره / رسیدن / قلمرو ریشه / ماتریس اس / کلی سازی نمونه لرزه ای / آرد سیلیس / تکدانه ای / عامل مکانی / دانه اسکلتی ، خاک ذره / صفحه یا سطح اریب / ساییده رخ / آهک نرم پودری / تجزیه خاک / خاک همراه / خاک تن ، پیکره خاک / طبقه بندی خاک / پایداری خاک / پیدایش خاک / جغرافیای خاک / افق خاک / خاکفرد / تفسیر خاک / نقشه برداری خاک / رژیم رطوبتی خاک / مورفولوژی خاک / خاکواحد / پروفیل خاک ، خاکرخ / گروه اندازه ذره های خاک / بعد خاک / شناسایی خاک / تفسیر شناسایی خاک / رده بندی خاک / رژیم دمایی خاک / هوادیدگی خاک / خاک نما / خاک فعال ، سولوم / حل شدن / کلی سازی مکانی / عامل وضعیت / حالت ماندگار / چسبندگی / کوتان تنشی / فرو نشینی / تاکسون ، رده / کلی سازی رده بندی / تسیرا / مقطع نازک / زیانه زدن / ردیف پستی بلندی – سنگی / ردیف پستی و بلندی / وسیکول / حفره ، روزنه / حفره محبوس / گیاه خشکی زی

1 comment:

homayoun said...

salal dooste aziz
az didan e weblogetan khoshhal shodam...
shoma khak e koja mikhonid?!
moghime iran hastid!?
ahle givi hastid!?

movafagh bashid
www.soiliran.blogfa.com