مفهوم و تعریف خاک در بیولوژی خاک

نیاز بشر به شناخت موجودات خاک و واکنشهایی که در آن صورت می گیرد، عامل اصلی بوجود آمدن زمینه های مختلف میکروبیولوژی و بیوشیمی خاک بوده است . معدنی شدن کربن ، تثبت ازت ، اکسیداسیون گوگرد، تشکیل قارچریشه، نیتریفیکاسیون و دنیتریفکاسیون از جمله فرآیندهای طبیعی هستند که از دیر باز مد نظر بوده و اکنون یک قرن کامل درباره آنها تحقیق شده است . شناخت تنوع موجودات و واکنشهای بیوشیمیائی که توسط آنها در خاک انجام می پذیرد ، یکی از جالبترین مباحث علوم بیولوژی در کشاورزی می باشد که تحت عنوان « بیولوژی خاک» مورد بحث قرار می گیرد تجزیه مواد مختلف در خاک از قبیل بقایای آلی گیاهی و جانوری و انواع سموم آفت کش توسط میکروارگانیسمهای خاک انجام می گیرد . اگر چرخه عناصر غذائی را در طبیعت بررسی کنیم، قسمت مهمی از این چرخه در داخل خاک توسط میکروارگانیسمها هدایت می شود.میکروبیولوژی خاک مطالعه ارگانیزم هائی است که در خاک زندگی می کنند. هدف اصلی ، بررسی فعالیتهای متابولیک و نقش آنها در جریان انرژی و گردش عناصر غذائی و رابطه آن با باروری خاک است. بعلاوه، خط مشی اصلی در ارتباط با اثرهای محیطی،اعم از مساعد یا نامساعد، بر روی موجودات خاک و فرآیندهائی است که توسط آنها انجام می گیرد . اگر از نقطه نظر مکانیسم نگاه کنیم، میکروبیولوژی خاک در واقع همان بیوشیمی خاک است . در آغاز فقط موجودات میکروسکوپی را درخاک به حساب می آوردند ولی بعداً گسترش یافت و شامل موجودات درشت نیز که در خاک اقامت داشته و در دینامیک خاک سهیم هستند گردید.در بیولوژی خاک هم ماکروارگانیسم ها و هم میکروارگانیسم ها مورد مطالعه قرار دارند. در این وبلاگ تست های بیولوژی خاک آزمون کارشناسی سالهای قبل مورد بحث و بررسی علمی، قرار خواهند گرفت
منابع-
: الف- میکروبیولوژی و بیوشیمی خاک / تالیف الدرا.پال،فرانسیس ای. کلارک. ترجمه ناصرعلی اصغرزاده . دانشگاه تبریز1376ب – دکتر راستی . ناهید .بیولوژی خاک . انتشارت دانشگاه تهران
ج – جزوه بیولوژی خاک دکتر ناصر علی اصغرزاده . دانشگاه تبریز
چشم انداز در میکروبیولوژی و بیوشیمی خاک / تغییر و تبدیل جیوه / تغییر و تبدیل منگنز / خوردگی بی هوازی لوله های آهن / تغییر و تبدیل آهن / تغییر و تبدیل میکروبی فلزات / مراجع تکمیلی / احیای اشکال معدنی گوگرد / باکتریهای هتروتروف / فتولیتو تروف ها / تیوتریکس / تیوباسیلوس ها / سولفولوبوس / تیومیکروسپورا / ترموتریکس / بژیاتوا / اکسیداسیون ترکیبات گوگرد معدنی در طبیعت / معدنی شدن گوگرد آلی / تغییر و تبدیل گوگرد / غلظت گوگرد آلی در هوموس / گوگرد موجود در میکروارگانیسم ها / اشکال آلی / اشکال معدنی / اشکال گوگرد در طبیعت / تغییر و تبدیل گوگرد در طبیعت / جریان فسفر در سیستم خاک – ریشه گیاه / اشکال آلی / انحلال فسفر معدنی / فسفر محلول / اشکال معدنی / مفاهیم جهانی چرخه فسفر / جریان کربن در همزیست های قارچریشه ای / فیزیولوژی و نحوه عمل قارچریشه / قارچریشه ثعلبیان ( ارکیداسه ) / قارچریشه اریکاس / قارچریشه خارجی / قارچریشه وزیکولار – آربوسکولار / انواع و توزیع قارچریشه ها / تلاشهایی در زمینه بیوتکنولوژی / مایه زنی / انرژی مورد نیاز تثبیت ازت / بیوشیمی تثبیت ازت / غده بندی و تثبیت ازت در لگوم ها / همزیستی فتوتروف / همزیستی اکتینوریزی / لگوم ها / دی آزوتروف های همیار گندمیان / فتوتروف های آزادزی / ارگانیسم ها و روابط همزیستی در تثبیت ازت / توزیع جهانی و انتقالات ازت / تجمع موضعی نیترات / اتلاف نیترات از طریق فرسایش / حذف نیترات از طریق فرسایش / حذف نیترات بوسیله آبشویی / جذب ازت توسط ریشه گیاهان / اثر اکسید نیترو بر روی استراتوسفر / اتلاف ازت از طریق دنیتریفیکاسیون نسبت به دیگر فرمهای ازت خاک / عوامل خاکی موثر در دنیتریفیکاسیون / مقدار نیترات خاک / قابلیت دسترسی کربن / مقدار آب خاک / دما و PH خاک / روشهای اندازه گیری دنیتریفیکاسیون / ارگانیسم های دنیتریفکاتور / دنیتریفیکاسیون شیمیایی / بیوشیمی دنیتریفیکاسیون / دنیتریفیکاسیون / مواد بازدارنده نیتریفیکاسیون / اثرات نامساعد نیتریفیکاسیون / نیتریفیکاسیون هتروتروفی / عوامل موثر در نیتریفیکاسیون ، اسیدیته ، تهویه ، رطوبت ، دما ،مواد آلی / باکتری های نیتریفیکاتور و واکنشهای بیوشیمی آنها / نیتریفیکاسیون / واکنش های تثبیت / معدنی شدن ازت / مقدمه ای بر چرخه ازت / نمونه محاسبات مورد سینتیک واکنش ها و فعالیت میکروبی خاک / خروجی های مدل / مدلسازی داده های خاک و گیاه / دینامیک تجزیه / واکنشهای هیپربولیک / واکنشهای درجه اول / واکنشهای درجه صفر / سینتیک واکنشهای مورد استفاده در تغییر و تبدیل میکروبی / احیاء و انتقال نیترات / تغییر و تبدیل ازت بین فاز معدنی و آلی و به نیترات / دینامیک تجزیه بقایا و گردش ماده آلی خاک / مقدار و توزیع ماده آلی در خاکها / اسیدهای هومیک و هولمین مینمین / اسیدهای فولویک / ترکیب ماده آلی خاک / تشکیل ماده آلی خاک / ریشه ها و ترشحات ریشه ای / دیواره سلولی ارگانیسم ها / ترکیبات ازته / لیگنین / هیدراتهای کربن / گردش بقایای آلی و اجزا آنها / چرخه جهانی کربن / چرخه کربن و مواد آلی خاک / جنگل تراشی و احتراق کنترل شده / مواد شیمیایی و آفت کش ها / عملیات خاکی / تأثیر مدیریت های زراعی بر روی ارگانیسم های خاک / روابط ارگانیسم ها با لاشبرگ گیاهی / روابط ارگانیسم ها با برگ گیاه / روابط فضائی ارگانیسم ها و ریشه ها / تأمین مواد اولیه ارگانیسم ها توسط ریشه ها / روابط ارگانیسم ها با ریشه گیاهان / توزیع ارگانیسم ها در شبکه خاک / توزیع ارگانیسم ها در نیمرخ خاک / تفاوتهای جغرافیایی در موجودات خاک / وجود و پراکنش موجودات خاک / جانوران خاک / گلسنگ ها / جلبکها / قارچها ناقص / قارچهای عالی / قارچهای قندی / قارچهای تاژکدار / کپک های لزج / قارچها / سیانو باکترها / باسیلهای اسپورزا / سودومونادها / استرپتومایست ها / آرتروباکترها / باکتریها / ویروسها / انواع موجودات خاک / شمارش میکروارگانیسم ها از روش کشت / آنزیمها و اندازه گیری آنها / اندازه گیری تنفس / اندازه گیری ATP / اندازه گیری توده حیاتی با روش های شیمیایی / روش های ملکولی محاسبه جرم و حجم توده زنده / شمارش سلولی بطور مستقیم با میکروسکوپ / روش های میکروسکوپی و ملکولی / جمع آوری نمونه های خاک / روشهای مطالعه موجودات خاک / اثرات متقابل عوامل محیط / دمای خاک / PH خاک / پتانسیل رداکس / آب خاک / اتمسفر خاک / مفاهیم ساختاری خاک / منابع و نوشتجات در بیولوژی خاک / میکروبیولوژی خاک / خاک مکانی برای ارگانیسم ها و فعالیت آنها

No comments: