مفهوم و تعریف خاک در فرسایش خاک

انسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد که در اثر وجود آب و خاک به دست می آید عاملی که وجود آب و خاک را به خطر می اندازد فرسایش است که همواره برای از بین بردن آنها عمل می کند. به همین جهت است که مبارزه با فرسایش در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است . به طور کلی فرسایش یک پدیده اجتناب ناپذیر بوده و نمی توان آن را کاملاً ازبین برد ولی فعالیتهای انسان می تواند آن را تشدید نموده و یا کاهش دهد. خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است . امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می آید . در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود خاکها بتدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می دهند. فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارت زیاد و جبران ناپذیری به جا می گذارد ، بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن، سدها،بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فراوانی را سبب می گردد. کلمه فرسایش که در انگلیسی و فرانسه به آن اروژن و اروزیون می گویند از ریشه لاتین ارودی به معنی سائیدگی می باشد و عبارت است از سائیده شدن سطح زمین. به طور کلی فرسایش به فرایندی گفته می شود که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می شود. در صورتی که عامل جدا کننده ذرات از بستر و انتقال آنها آب باشد به آن فرسایش آبی گفته می شود . اگر عامل جدا کردن ذرات و انتقال آنها باد باشد فرسایش بادی و اگر یخچال باشد فرسایش یخچالی نامیده می شود. در این وبلاگ تست های فرسایش خاک آزمون کارشناسی ارشد، سالهای قبل مورد بحث و بررسی علمی ، قرار می گیرد. به امید موفقیت شما
منابع : الف - دکتر رفاهی ،حسینقلی ، 1378 ، فرسایش آبی خاک ، انتشارات دانشگاه تهران
ب - دکتر رفاهی ،حسینقلی ، 1378 ، فرسایش بادی خاک ، انتشارات دانشگاه تهران
ج - جزوه دکتر جلالیان، دانشگاه اصفهان


روشهای تثبیت شیب هایی که در آنها زمین لغزه وجود دارد / عوامل موثر در حرکت توده های لغزنده / خسارات حاصل از لغزش خاک / تثبیت شیب هایی که در آنها لغزش زمین وجود دارد / تثبیت شیب های خرد شونده / تثبیت شیب های ناپایدار / حمایت کناره های رودخانه ای / کنترل جریان آب در رودخانه / روشهای حفاظت دیواره ها / کنترل فرسایش کنار رودخانه ای / کنترل سر خندق / انواع بندها عواملی که در طرح بندها باید در نظر گرفته شود / طرح بند ها / کنترل بستر و دیوار های خندق / کنترل خندق / بار بستر / بار معلق / مواد محلول / حرکت مواد در آبراهه ها / شیب حد / ضریب سیلابی / حد سرعت آستانه فرسایش یا حد سرعت انتقال / کنترل فرسایش خندقی / رعایت نکاتی در ساختن تراس های سکوئی / حجم خاکبرداری در تراس های سکوئی / طرح تراس های سکوئی / انواع تراس های سکوئی / تراس های سکوئی یا پلکانی / نحوه کشت و زرع در تراس های آبراهه ای / نگهداری و مراقبت از تراس ها / صاف کردن سطح زمین بین تراس ها / محاسبه شیب تراس های و عمق خاکبرداری / پیاده کردن تراس های آبراهه ای / طرح تراس های آبراهه ای / انواع تراس های آبراهه ای / تراس های آبراهه ای موازی و غیر موازی / تراس های آبراهه ای شیب دار و مسطح / تراس های آبراهه ای / تراس ها / ساختن آبراهه های زیرزمینی و مراقبت از آنها / طرح مجرای خروجی / طرح روزنه / طرح آبگیر / طرح آبراهه های زیر زمینی / مزایا و معایب آبراهه های زیرزمینی / مجرای خروجی / روزنه / آبگیر / قسمت های اصلی آبراهه های زیرزمینی / آبراهه های زیرزمینی / نگهداری آبراهه های پوشیده از گیاه / کشت در آبراهه های پوشیده از گیاه / ساختن آبراهه ها / تعیین ابعاد آبراهه ها با استفاده از نمودار / تعیین ابعاد آبراهه ها با استفاده از نمودار / تعیین ابعاد آبراهه ها با استفاده از نمودار / تعیین ابعاد آبراهه ها با استفاده از نمودار / تعیین ابعاد آبراهه پوشیده از گیاه / طرح آبراهه های پوشیده از گیاه / تعیین ابعاد نهرهای انتقال آب / سطح مقطع آبراهه / سرعت جریان آب / ظرفیت آبراهه / محل آبراهه ها / طرح آبراهه ها / نهر های انتقال آب / عرض نوارها / کشت نواری همراه با کشت گیاهان بافر یا فرعی / کشت نواری در مزرعه / کشت نواری در امتداد خطوط تراز / کشت نواری / کشت در روی خطوط تراز / کشت در روی خطوط تراز و کشت نواری / تناوب زراعی / گذاشتن بقایای گیاهی در زمین یا مالچ پاشی / استفاده از روشهای پیشرفته در کشت و کار / استقرار پوشش گیاهی مناسب / انجام شخم مناسب / حفاظت خاک از طریق مدیریت زراعی / حفاظت غیر میکانیکی / روش دفتر مدیریت اراضی ( BLM ) / روش مسگریو / مدل هیدرولوژیکی بررسی پتانسیل رسوبدهی / روش فورنیه / روش FAO / روش EPM / فرسایش ویژه / برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب / شرح عوامل 9 گانه روش PSIAC / ر وش PSIAC / روشهای بررسی فرسایش خاک و تولید رسوب / تخمین آبدوی با روش عدد منحنی روان آب یا CN / تعیین آبدوی با روش استدلالی / تخمین آبدوی با استفاده از رابطه موجود بین آبدوی و بارندگی / محاسبه آبدوی / تراکم مسیل یا آبراهه ای در حوزه / مطالعه توپوگرافی / مرفولوژی حوزه آبخیز / نقش خصوصیات حوزه آبخیز در میزان آبدوی / نقش عوامل اقلیمی در میزان آبدوی / بارندگی و آبدوی حاصل از آن / تخمین روان آب / کمک به برنامه ریزی حفاظت خاک / پیش بینی متوسط خاک از بین رفته در سال در مورد یک محصول / پیش بینی مقدار فرسایش ناشی از یک باران / پیش بینی میزان فرسایش سالانه در یک قطعه زمین در یک دوره فرکانس X ساله / پیش بینی میزان فرسایش سالانه در یک قطعه زمین / کاربرد های فرمول جهانی فرسایش / موارد استفاده از فرمول جهانی فرسایش / فرسایش مجاز یا قابل قبول / عامل حفاظت خاک / عامل پوشش گیاهی / عامل درجه شیب / عامل طول شیب / عامل فرسایش پذیری خاک / عامل بارندگی / طرز تعیین عوامل معادله جهانی فرسایش / معادله جهانی فرسایش خاک / از بین رفتن ارزشهای اجتماعی / تندرستی عمومی / آلوده شدن آبها / کاهش ظرفیت مخازن / کاهش ظرفیت آبراهه ها / کاهش حاصلخیزی خاک / رسوبگذاری / از بین رفتن آب / کاهش حاصلخیزی خاک / کاهش سطح زیر کشت / از بین رفتن خاک / نتایج حاصل از فرسایش / فرسایش مکانیکی یا فرسایش ناشی از عملیات شخم و شیار / فرسایش ساحلی / فرسایش حاصلخیزی / فرسایش گلخرابی / فرسایش درونی یا فرسایش عمودی / فرسایش شبه کارستی یا شیمیایی / فرسایش پا سنگی یا ستونی / سیلان گل / لغزش خاک یا زمین لغزه / فرسایش توده ای / فرسایش توده ای / فرسایش تونلی / فرسایش کنار رودخانه ای / فرسایش بدلند / فرسایش سیلابی / تثبیت خندقها / گسترش خندقها / ابعاد خندقها / فرسایش شیاری / فرسایش بین شیاری / فرسایش ورقه ای یا صفحه ای / فرسایش بارانی / انواع فرسایش آبی / اثر توسعه بی رویه اراضی دیم در فرسایش / نقش مرحله رشد گیاه در فرسایش خاک / نقش تراکم پوشش گیاهی در فرسایش خاک / نقش ارتفاع پوشش گیاهی در فرسایش خاک / نقش نوع پوشش گیاهی در فرسایش خاک / پوشش گیاهی / نقش جهت شیب در فرسایش خاک / نقش شکل شیب در فرسایش خاک / نقش طول شیب در فرسایش خاک / نقش درجه شیب در فرسایش خاک / شیب زمین / نقش کلوئید های خاک در فرسایش پذیری خاک / نقش ساختمان خاک در فرسایش پذیری خاک / نقش بافت خاک در فرسایش پذیری خاک / نقش ظرفیت نگهداری آب خاک در فرسایش پذیری خاک / نقش ظرفیت کل آب خاک در فرسایش پذیری خاک / نقش سرعت نفوذ در فرسایش پذیری خاک / فرسایش پذیری خاک / نقش باد در فرسایش خاک / نقش حرارت در فرسایش خاک / / نقش یخبندان در فرسایش خاک / نقش برف در فرسایش خاک / / نقش تگرگ در فرسایش خاک / نقش باران در فرسایش خاک / عوامل اقلیمی / عوامل موثر در فرسایش آبی / تاریخچه مبارزه با فرسایش در ایران / تاریخچه مبارزه با فرسایش در جهان / مشکلات فعلی جهان در رابطه با فرسایش خاک / انسان و فرسایش / فرسایش تشدیدی / فرسایش زمین شناسی / تقسیم بندی ژنتیکی فرسایش / اضعاف و اجزاء .احد های اصلی در سیستم بین المللی / تپه های ماسه ای به عنوان استحکامات طبیعی در مقابل امواج دریا / حفر تپه برای استخراج ماسه / گسترش شهری و فعالیت های سیاحتی در اراضی / کشت و زرع در ماسه های بیابانی / بهره برداری از اراضی تپه های شنی / عوامل موثر در پوشش گیاهی تپه های شنی / خصوصیات حرارتی ماسه / خصوصیات حرارتی و رطوبتی ماسه و رشد نبات / مدیریت تپه های شنی تثبیت شده / رعایت نکاتی در کشت گیاهان به منظور تثبیت شن های روان / مطالعات اولیه قبل از اقدام به تثبیت شن های روان به وسیله پوشش گیاهی / تثبیت تپه های شنی با استفاده از پوشش گیاهی / تثبیت شنهای روان به وسیله پوشاندن سطح زمین / تثبیت شنهای روان به وسیله مالچ و قیرامولیسونه / میزان اثر مواد پوشاننده در تثبیت شنهای روان / دستگاه مالچ باشی / رعایت نکاتی در استفاده از مالچ ها / خواص مالچ ها / جلوگیری از هرز رفتن آب در کانالها ی خاکی و مخازن آب آبیاری / جلوگیری از تبخیر آب سطح مخازن و سدها / جلوگیری از تبخیر آب سطح خاک / جلوگیری از خروج آب ثقلی از خاک پس از آبیاری / افزایش خلل و فرج درشت خاک / افزایش رطوبت خاک / انواع مالچ های نفتی و موارد استفاده آنها / مالج های غیر نفتی / کوراسل / محلول کلرو سدیم و کربنات سدیم یا پتاسیم / مالچ کاه و کلش / مالچ نفتی / انواع مالچ ها / تثبیت شنهای روان به وسیله مالچ یا مواد پوشاننده / تثبیت شنهای روان به وسیله ایجاد بادشکن / تثبیت تپه های شنی به وسیله تغییر جهت آنها / تثبیت ماسه های بادی / تله های عمودی / تله های افقی / اندازه گیری مقدار شن منتقله / نقش املاح در انتقال ماسه های بادی / نقش ناهمواری سطح زمین در انتقال ماسه های بادی / نقش گیاهان در انتقال ماسه های بادی / نقش رطوبت در انتقال ماسه های بادی / نقش خصوصیات ذرات در انتقال ماسه های بادی / نقش باد در انتقال ماسه های بادی / عوامل موثر در میزان انتقال ماسه های بادی / ریزش توده شن در دامنه های تند تپه / مقدار ماسه منتقله – معادلات انتقال / آستانه حرکت ذرات شن / انتقال ماسه به وسیله باد / محدوده ماسه های روان در بیابانها / کنترل ماسه های روان / ماسه های کربناته حاصل از فعالیت موجودات زنده / اواوئید و پلوئید کربناته / ماسه های آواری با منشاء آتشفشانی / دانه گرد رسی / ماسه های گچی / مکان یابی مناطق برداشت / جهت یابی مناطق برداشت / منشاء و ترکیبات معدنی ماسه های رسوبات بادی / تخلخل ، قابلیت نفوذ و ترتیب قرار گرفتن ذرات ماسه / کانیهای رس و میکا / کانیهای سنگین / کانیهای سبک / شکل ذرات / وزن مخصوص ذرات / اندازه ذرات / خصوصیات ذرات رسوبات بادی / پهنه های شنی آب و هوای سرد / پهنه های شنی آب و هوای گرم / پهنه های شنی / تپه های خطی پوشیده از نبات / تپه های سهمی شکل و سهمی شکل کشیده / تپه های تقریباً گرد نامنظم / تپه های شنی پوشیده از گیاه / تپه های گنبدی / تپه های ستاره ای / تپه های خطی / پشته های عرضی / پشته برخانویید / تپه های برخان / تپه های شنی / پهنه های شنی مواج بزرگ / پهنه های شنی مواج آیرودینامیک / پهنه های شنی مواج ضربه ای / پهنه های شنی امواج / شکل و رسوبات ماسه های بادی / زمان لازم برای تشکیل ارگ ها و اراضی تپه ای / رابطه بین رسوبات بادی و آب و هوا / منابع ماسه و گسترش اراضی تپه ای / عوامل موثر در توزیع و وسعت شنزار ها / شنزار ها / رسوبات ماسه های بادی / رسوبات لسی / انواع رسوبات بادی / رسوبات بادی / اثر بادشکن در عملکرد محصول / نقش بادشکن در میکروکلیما / رعایت نکاتی در ایجاد بادشکن / فاصله بادشکن ها / تراکم ( نفوذ پذیری ) بادشکن / عرض یا ضخامت بادشکن / طول بادشکن / ارتفاع بادشکن / مشخصات شبکه باد شکن / نقش بادشکن در کاهش سرعت باد / درختان مناسب برای بادشکن / باد شکن زنده یا درختی / بادشکن غیر زنده ( مصنوعی یا مکانیکی ) / انواع بادشکن / محاسن و معایب یک شبکه بادشکن / باد شکن / ایجاد موانع در مسیر باد / شخم اضطراری / انجام شخم عمیق / ایجاد زبری در سطح خاک / پوشش های مصنوعی / روش قرار دادن بقایای محصول در سطح خاک / نقش بقایای محصول در کاهش فرسایش در خاکها مختلف / نقش وضع قرار گرفتن بقایای محصول در کاهش فرسایش بادی / قراردادن بقایای محصول در سطح خاک / استقرار پوشش گیاهی / ایجاد خاکدانه های درشت در خاک سطحی / حفاظت رطوبت خاک / استفاده صحیح از زمین / استفاده از زمین مطابق استعدادش / روش های کنترل فرسایش بادی / تله های رسوبگیر با کیسه های بلند و دارای روزنه های خروجی هوا / تله های رسوبگیر با کیسه های کوتاه و فاقد خروجی هوا / صحرا / تونل بادی مدار باز / تونل بادی مدار بسته / باد ثابت / اندازه گیری سرعت آستانه فرسایش بادی / اندازه گیری سرعت آستانه فرسایش بادی به کمک فرمولهای تجربی / سرعت آستانه فرسایش بادی / کنترل فرسایش بادی / حرکت ذرات / اثر مخلوط ذرات ریز و درشت در سرعت آستانه حرکت / اثر ذرات درشت در سرعت حرکت / عدم بمباران / نیروی همدوسی / صافی سطح / اثر ذرات در سرعت آستانه حرکت / اثر اندازه ذرات در سرعت آستانه حرکت / عوامل موثر در سرعت آستانه حرکت ذرات / سرعت آستانه حرکت ذرات / اندازه گیری مقدار مواد منتقله / انتقال گرد و خاک به وسیله باد / نقش تغییر جهت باد در توان حمل آن / نقش تغییر سرعت باد در توان حمل آن / قدرت انتقال یا توان حمل باد / قدرت جداسازی باد / مکانیزم فرسایش بادی / اثرات تلاطم یا نیروی تلاطم باد در انتقال مواد / نیروهای وارده به ذرات ساکن به وسیله باد / نیروهای موثر در انتقال / قدرت فرسایندگی باد / جهت باد / تعیین سرعت باد در ارتفاعات مختلف از سطح زمین / سرعت باد / باد و عمل فرسایش / رسوب ذرات / تشدید تدریجی فرسایش بادی در یک منطقه / مقدار خاک منتقل شده / انتقال ذرات به صورت خزشی / انتقال ذرات به صورت جهشی / انتقال ذرات به صورت معلق / حرکت ذرات به وسیله باد / مرحله برداشت / مراحل فرسایش بادی / آلودگی هوا / تشدید زمین لغزه / خسارت به گیاهان / از بین رفتن مواد غذایی و کاهش قدرت تولیدی خاک / تغییر بافت خاک / از بین رفتن خاک / رسوب مواد / به وجود آمدن زمینهای سنگلاخی / به وجود آمدن صخره ها و برجستگیهایی با شکل خاص / تشکیل شیارهای طولی / تسطیح سطح زمین / تشکیل حفره هایی در زمین / رسوبات لسی / شکل تپه های شنی / تپه های ماسه ای / تشکیل نهشته های بادی / نتایج حاصل از فرسایش بادی / اثر طولی از زمین که در فرسایش بادی ، در معرض باد قرار می گیرد / نقش پستی و بلندی در فرسایش بادی / نقش زبری سطح خاک در فرسایش بادی / نقش پوشش گیاهی در فرسایش بادی / سرعت و جهت باد / باد های نا منظم / بادهای متناوب / نسیم ها / بادهای موسمی / بادهای کنترآلیزه / بادهای آلیزه / بادهای منظم / بادهای منظم / خصوصیات بادها / باد / درجه حرارت / توزیع بارندگی / شدت بارندگی / مقدار بارندگی / بارندگی / نقش آب و هوا در فرسایش بادی / شکل ذرات / رطوبت خاک / ماده آلی خاک / ساختمان خاک / چسبندگی ذرات خاک / بافت خاک نقش ویژگیهای خاک در فرسایش بادی / عوامل موثر در فرسایش بادی / باد شمال شرق / باد جنوبی شرقی / بادهای شمال غربی / فرسایش بادی ایران / توزیع جغرافیایی فرسایش بادی / فرسایش بادی / مقایسه نقش باد و آب در فرسایش و رسوب / نقش عمومی باد / فرسایش بادی و اهمیت آن /
1 comment:

Meysam said...

Webe jalebi dari. manmnun az inke be webamj sarzadi . hatman behet link midam. rasti koja khundi ? arshadi?