خاکشناس کیست ؟


از سنگهای مختلف تا خاکها / سنگ های آذرین / سنگ های رسوبی / سنگ های دگرگونی / کانی های اولیه سازنده سنگها / تقسیم بندی کانی های مختلف / تخریب / تخریب فیزیکی / تخریب شیمیائی / تخریب بیولوژیکی / تشکیل خاک / عوامل موثر در تشکیل و تکامل خاکها / سنگ مادر / آب و هوا / توپوگرافی / ارگانیسم ها / زمان / مواد تشکیل دهنده خاک / بافت خاک ( دانه بندی ) / کانی های ثانوی ( رسها ) / ساختمان عمومی رسها / انواع رسها / منشاء بارهای الکتریکی / خواص رسها / انواع خاکها از نظر بافت / ارزیابی خاکها از روی بافت / هیدروکسیدها و اکسیدهای فلزی خاک / ارگانیسم های خاک / میکروارگانیسم ها / عوامل موثر در فعالیت میکروارگانیسم ها / انواع میکروارگانیسم های خاک / فعالیت بیولوژیکی خاک / ماکرو ارگانیسم های خاک / رابطه عملیات زراعی با فعالیت بیولوژیکی/ مواد آلی خاک / تجزیه مواد آلی / نتیجه تجزیه مواد آلی / تشکیل هوموس / فرم های هوموس / کمپلکس رس و هوموس / تجزیه هوموس در خاکها / مقدار هوموس در خاکها / آب در خاک / حالات مختلف آب در خاک / شدت نگهداری آب در خاک / قابلیت نفوذ آب در خاک / وظیفه آب در جذب مواد غذایی / فاز گازی خاک ( تهویه ) / عوامل موثر در نفوذ هوا به خاک / تاثیر تهویه در رویش گیاهان / خلل .فرج بین ذرات خاک / وزن مخصوص خاک / حرارت خاک / گرمای خاک و رشد گیاهان / حالت کلوئیدی / کلوئید های مهم خاک / پتانسیل الکتریکی سطوح کلوئیدی / پدیده های جذبی خاک و تعویض یونی/ تبادل کاتیونی در خاک / عوامل موثر در تبادل کاتیونی / تمایز خاکها از روی اشباع کاتیونی / اهمیت جذب و تبادل کاتیونها در خاک / جذب و تبادل آنیونی / واکنش PH / واکنش خاکها / تقسیم بندی خاکها از روی واکنش / آهک و ارتباط آن با PH / قدرت تامپونی خاک ها / اهمیت PH در حاصلخیزی خاک / پتانسیل اکسیداسیون – احیائی خاک / فرم های ساختمانی و انواع ساختمان خاک / افزایش مقاومت خاکدانه ها / ساختمان خاک بعنوان یک عامل مهم حاصلخیزی / نمکهای خاک / منشاء نمکها در خاک / اثر توپوگرافی در وضع املاح / خاکهای شور و قلیا و تقسیم بندی آنها / اصلاح خاکهای شور / اصلاح خاکهای قلیا / تیپ خاکها / خاکهای لیتومورف / خاکهای کلیما فیتومورف / خاکهای هیدروموف / خاکهای آنتروپومورف / حاصلخیزی خاک / عوامل حاصلخیزی / خصوصیات خاک در حاصلخیزی / مواد غذایی گیاه و کودها / سنجش ذخایر مواد غذائی خاک / حفاظت خاک /خسارات ناشی از فرسایش آبی / مکانیسم فرسایش بادی / خسارات ناشی از فرسایش بادی / روش های مختلف حفاظت / تثبیت شن های روان / هیگرومول / هیگروسکوپی سیته / هیدرونیوم / یرما / یونیزاسیون آب / هیدرومورف / هیدرومتر / هیدروکسیدهای فلزی / هیدروکسیل / هیدرولیز آنزیمی / هیدروژن سولفوره / هیدراتاسیون / هورنبلند / هومیفیکاسیون / هومین ها / هوموس خام / هومات های آهن / هورتی – سل / همزیستی بیولوژیکی / همی سلولز / هماتیت / هگزوز ها / هالومورف / هالویزیت / ویویانیت / ولکانیت / ورتی سل / ورمی کولیت / والین / وارست / واریزه نیاز آهک در خاکهای اسیدی / نیاز آبی گیاهان / نیترازین / تیتروباکتریها / نیتروزوموناس / نیترات دامونیوم / نماتدها / نقطه ایزوالکتریک / مینرالیزاسیون / میلی وال / میلی موز / میکاشیست / میکروکلین / میکا / مونوکولتور / مونموریلونیت / مول / مودر / منحنی تامپونی / ملانین / مقاومت گیاهان به شوری / مسکوویت / مرجان / مرکاپتان / مرمر / مردابها / مثلث بافت خاک / متیونین / متوکسیل / مانیتیت / مانیزیت / مانوز / مالتاز / ماگما / مازن / مارکازیت / لیمونیت / لیمون ها / لیسین / لیسیمتر / لیتومورف / لویسین / لوله های موئینه / لسیوه / لسیتین / لس / لایه مات / لایه دوبل الکتریکی / لاتوسل / لاتریت / گوتیت / گنیس / گلیسین/ گلیسیرین / گلوکوزآمین / گلوکوز / گلی Gley / گلاوکونیت / گرانیت / گرافیت / گچ ساختمان / گالاکتوز / گالاکترون / گاز کربنیک / گابرو / کیتین / کینون / کویرها / کوهزیون / کوروند / کوته روزی / کود حیوانی /کنتور بندی / کشت نواری / کوارتزیت / کوارتز / کنه ها /کنگلومرا / کلرو پتاسیم / کلرور سدیم / کسیلول / کسیلوز / کریستالیزاسیون / کریلیوم کربوکسیل / کربونیل / کانی های تک عنصری / کائولینیت / کائولن / کاپیلاریمتر / کاپیلاریته / کاتیونهای قابل تبادل / کاتکول / کالسیت / کالسیم / کاتالیز / کارنالیت / قوانین عملکرد میچرلیخ / قطر کاتیونها / قشر آبی / فیتین / فیتات / فولوآت ها / فنل آلانین / فنل / فلدسپات ها / فشار سهمی جزء گاز کربنیک / فشار انجماد / فسیل / فسفات دامونیوم / فسفاتازها / فرسایش مجاز / فرسایش سفره ای / فرومنیزی / فروکتوز / فراکسیون ذرات / فاکتورهای تکاملی خاک / فاکتور باران / غلظت بحرانی آب زیرزمینی / عمق خاک زراعی / عمق بحرانی آب زیرزمینی / عمق شخم / طلا / ضریب ثابت نرنست / ضریب تعرق / ضریب تجزیه هوموس / صعود موئینه / شیست ها / شلات ها / سینیت / سیلیکاتها / سیلوین / سیلیس / سیلت / سیستین / سیستم تک کاشتی / سیدریت / سیروزم / سیانامیدکلسیم / سه اکتائدری / سولونتز / سولونچاک / سولفات پتاسیم / سولفات دامونیوم / سولفات آهن /سول / سودا / سوپر فسفات / سوپر فسفات بوراکس / سوپر فسفات تریپل / سنجش مواد غذایی / سنگ چخماق / سنگ نمک / سنگ گچ / سنگ ماسه سنگ مادر / سلولاز / سلوبیوز / سطح ایستابی / سدیم تبادلی / سرپانتین / سپکتروسکوپی / ساکارز / ساکاراز / سالتاسیون / رویش و ساختمان خاک / فسفر و ساختمان خاک / کود های و ساختمان خاک / مقاومت خاکدانه ای / چند وجهی / اسفنجی / صفحه ای ترشحی / منشوری – ستونی / ژیپس / ژل ها / زئولیت ها / رواناب های فرسایش / ریگوسل / ریزوبیوم ها / روش آزمایش میچرلیخ / روش آزمایش نویباور / روی / رلیکت / رلیف و املاح / رسوبات رودخانه ای /رسوب ذرات / ردوکتوآمیناسیون / ردیف تبادل آنیونی / ردیف تبادل کاتیونی / ردوکس / رانکر / راندزین / رادیوآکتیو / اتساع و انقباض / رادیسین / دیوریت / دیاتومه ها / دیاژنز / دیاباز / دواکتائدری / دولومیت / دزامیناسیون / درجه هیدراتاسیون کاتیون / خنثی کردن سودا / مردابی / قرمز مدیترانه ای / قهوه ای آهکی / قهوه ای اسیدی / سنگلاخی / خاکهای بلوطی / خاک سیاه / خاکستر گیاه / حلزون ها / حشرات / حجم منافذ / حد برف / کود دهی گاز کربنیکی / لوکس / فیتوترون / جذب مواد غذایی / جذب گوگرد در گیاهان / جذب کاتیونی / جذب فسفات در گیاهان / جذب پتاس در گیاهان / جذب انتخابی / جذب آنیونی / جذب ازت در گیاهان / جانشینی ایزومورف / ثبات / تیروزین / تیتان / تهویه خاک / توندرا / توف / تورب / تورژسانس / توپوگرافی / تناوب کشت / تنفس درون خاک / تناوب کشت / تعلیق/ تزریق باکتری ها به خاک / تری اتانول آمین / تریپتوفان / ترکیب یونوژن / ترکیب جذبی / ترامیسین / تراکیت / تراس بندی / تجزیه هیدراتهای کربن / تجزیه مواد ازت دار / تجزیه ذرات جامد / تجزیه حرارتی / تجزیه شیمیایی خاک / تثبیت شن روان / تثبیت فسفر / تثبیت پتاس / تثبیت ازت هوا / تترائدرسیلیس / تبلور نمک ها / تبخیر پتانسیل / تبخیر آب / تامپونیته / تالک / تاثیر فیزیولوژیکی کودها / پی پت کوهن / پیریت / پیروکسن / پوروزیته / پرفیر /پولی فنل اکسیداز / پولی ساکارید / پولی اورنید / پولی الکل ها / پنی سیلیوم / پنتوزها / پلوسل / پلوتونیت / پلاژیوکلاس / پکتین / پسودوکلاس / پروفیل خاک / پروتوزوئرها / پروتئوس ولگاریس / پروتوپکتین / پرفیر / پدوزل / پتانسیل زتا / پتانسیل الکتریکی سطوح / پتانسیل اکسیداسیون – احیاء / پالمتین / پتاس / پالئوسول / پارا راندزین / پاتنت کالی / بیورت / بیوتیت / بوهمیت / بلند روزی / بریل / بتاگلوکوزیداز / باوکسیت / بازده جذبی ازت / باریم / باریت / ایندول اسید استیک / ایندول / ایلیت / ایزوالکتریک / ایزوالکتریک / ایزومورف / اهمیت فعالیت بیولوژیکی / اوکسین / اکسالات / اورتوکلاس / اوژیت / اولیوین / اولئین / اورومیسین / اوره آز / انعکاس حرارت / انحلال / انعقاد / انتشار ذرات / انجماد آب / انتقال رسوبات / اندیس دسترسی فسفر / اندیس رطوبت / املاح رودخانه ها / الماس / الکتروفورز / الکترولیت / افق O / افق R / افق C / افق B / افق A / افق آبشویی / افق تجمع مواد / اکسیداسیون آنزیمی / اکتائدر آلومینیوم / اسکاتول / اسفنج / استوکس / استرنگیت / استرپتومیسه ها / استپ / استئارین / اتوتروف / ارزیابی رقمی خاکها / ا.د.ت.ا / اپیدوت / اپال / آنتروپوژن / آنیدریت / آنگستروم / آنورتیت / آنتراسیت / آندزیت / آمیلاز / آمین / آمینونفتوکینون / آمفیبول / آلوفان ها / آلومینات / آلگ ها / آلبیت / آلانین / آکتی نومیست ها / اسید نوکلئیک / اسید های گالاکترونی / اسید هومیک / اسید گلوتامیک / اسیدیته حاضر / اسیدیته نهفته / اسید فسفریک / اسید سولفوریک / اسید سیتریک / اسید فولویک / اسید فورمیک / اسید اگزالیک / اسید آمینه / اسید استیک / آسپرژیلوس / آزمایشات گلدانی / آراگونیت / آرابینوز / آدهزیون / آتربرگ / آپاتیت ها / آبدزدک / آبهای شور و قلیائی / آبشوئی املاح غذائی / قابل دسترس / ظرفیت زراعی / ظرفیت نگهداری / نقطه پژمردگی / موئین / آپاتیت ها / آدنوزین تری فسفات / واکنش لوسی فرین / آزولا / آسیمیلاسیون در لگوم / آنابنا / آنتی بادی ، روشهای رنگ آمیزی / کی لیت شدن / اجزای آلی معدنی ، آنالیز شیمیایی / ارکیداسه / ارگانوترفها / آزادزی / دیواره سلولی / روابط تغذیه ای / انتقال آمین در تشکیل اسید / مسیر گلوتامین سنتاز / مدل غیر متحرک شدن / منابع غیر پروتئینی / مسیر آمیناسیون احیایی / اسپور / استراتوسفر / صدمه اکسید نیتروس / استرپتومیستها / استرهای سولفات / استیل گلوگز آمین / استیل مورامیک اسید / اسید بنزوئیک / اسید کافئیک / اسید نیتروس / اکراسیومیست ها / اکریدین نارنجی / شیمیواتوتروف / اکسید نیتروس ، صدمه به استراتوسفر / انتروباکتر / اندازه گلوگاه منافذ / اوومیستها / باکتری های گرام منفی / برادی ریزوبیوم / همزیستی ارگانیسم ها با برگ های سوزنی کاج / بژیاتوآ / ریشه ها و ترشحات ریشه ای / پپتید وگلیکان / پروب های ژن / پروتئیناز / پروتوزوآ / پلاسمید / پلی ساکاریدها / گندمیان / بیلان انرژی / ترموتریکس / واکنشهای هیپربولیک / سینتیک واکنش / تکنیک راس / کلادنی / توسکا / تیوتریکس / تیومیکروسپورا / ثابت میکائلیس / جایگاسپورا / جیوه ، تغییر و تبدیل / حفاظت در مقابل فلزات سنگین / خاکهای گلای / دانه برنج / دزاکسی ریبونوکلئیک اسید / دسولفوتوماکولوم / دسولفوویبریو / خصوصیات رادکتاز / دوترومیستها / دی آزئوتروفها / رسوبات آهن باتلاقها / رسهای آلوفان / روش اسلاید مالیسون و جونز / روش کلروفرم / کلونیزه شده / زانتوموناس / زمین آماری / زیگومیستها / ژنتیک / توزیع موجودات / شرایط تنش / سایدروفورها / سودوموناسها / سولفولوبوس / دی آزئوتروف آزادزی / سیتوفاگا / شبکه هارتیگ / شیره آوند چوبی / فاژها / فتولیتوتروفها / فری کروم / فیتوالکسین ها / فلوئورسین ایزوتیوسیانات / قارچهای تاژکدار / قارچهای عالی / قارچهای قندی / قارچهای ناقص / قانون فیک / کپک های لزج / کرنوتریکس / کریکینگ / کلاستریدیوم / کوئینون / کمپلکس اسید آمینه / هومات / کیتریدیومیسها / کیتین / لاکتوباسیل / لیپدها / متازوآ / متیونین / مدل جنکینسون – راینر / مزوفون / معادله لانگمیر / معادله مونود / معادله میکائلیس – منتن / مکانیسم پلی فنل / تشکیل هوماتها / شیره آوند چوبی / موسیژل / میکروسکوپ الکتریکی اسکن / میکسومیستها / نهاندانگان / آربوسکولار / میکوریز اریکاس / نیتریک اکسید رداکتاز / .واحدهای منفی بار / اتصالات مابینی / واکنش زنجیری پلیمراز / واکنش قهوه ای شدن / واکنش لوسی فرین / واکنشهای درج یک / واکنش های درجه صفر / واکنش های غیر متحرک / واکنش های هیپربولیک / هتروسیست / ایزوترم تبادلی / بلور نسبتاً قابل انبساط / پتانسیل آهک / پتانسیل اتصال مایع / پتانسیل شیمیایی / پتانسیل فسفات / پدیده تماسی / پرده غیر قابل نفوذ / ترکیبات کمپلکس / تطابق اسمزی / کلات / تحمل املاح / مقاومت به شوری تبادل تماسی / تبادل بازی / تبادل ایزوتوپی / تعلیق / تفکیک / تنفس املاح / تنفس آنیونی / تغذیه هوایی / تغذیه از شاخ و برگ / تغذیه برگی / تغذیه از راه برگ / تنفس اولیه / تنفس زمینه / جانشینی همشکل / جذب از راه برگ / جذب با اراده = جذب فعال / جذب برگی / جذب تماسی / جذب سطحی / رونشینی / جذب غیر فعال / حاصلخیزی / خاک سدیمی تنزل یافته / خاک قلیایی تنزل یافته / خاک قلیایی سفید = شور / خاک قلیای سیاه = قلیا / خاک قلیای غیر شور / خاک گچی / درصد اشباع / درصد سدیم تبادلی / درصد سدیم محلول / تخریب نیترات = دنیتریفیکاسیون = احیای نیترات = شکست نیترات / دو قطبی / ذره رس / رس بی شکل / رطوبت نگهداری / ساختمان بلوری قابل انبساط ساختمان شبکه لایه ای / سوسپانسیون / سولونتز = قلیا سیاه / سولونچاک = قلیای سفید = شور / شش گوش / شیره کشی = عصاره گیری / ضدیت = عکس العمل مخالف / ضریب تورم / ضریب محلولیت / طراوت نسبی / ظرفیت جانشینی آنیونی / عناصر پر مصرف = پر نیاز / عناصر غذایی ضروری / عناصر غذایی کم مصرف ، کم نیاز / عناصر قابل جذب / عناصر بندرت ضروری / غیر شور / غیر قابل تبادل / فضای آزاد ظاهری / قانون حداقل / کشش خاک برای رطوبت = کشش رطوبتی = مکش رطوبتی / کل بازهای تبادلی / کنج تنگ / کفه سخت رس / لایه سخت رسی / سخته رسی / مقاوم به تغییرات / معدنی رس / کانی رس / معدنی شدن ازت / کانی شدن ازت / نیتراتی شدن / نسبت جذب سدیم / نقاط تبادلی / پایگاههای تبادلی / نقطه پژمردگی دائم / نیروی کلاپیلاریته / نیروی موئینه / نیروی لوله مویین / واحد رس / ایزواسمزی / یون قابل پخشیدن / یون قابل پخشیدگی / آمونیاک سازی / تبدیل به آمونیم / حالت تعدیل / آهک دار / کلسیت / کربنات کلسیم متبلور / خاک قلیا تنزل یافته / فضای آزاد دونن / تعادل پراکنش / یون قابل تراوش / لایه دوگانه الکتریکی / مهاجرت الکتریکی / اسیدیته تبادلی / ایزوترم تبادلی / آنیونهای تبادلی / بازهای قابل تبادل / درصد سدیم تبادلی / شبکه بلوری قابل انبساط / آمونیم تثبیت شده / هالوزیت / هیدرونیوم ایلیت / تجزیه با نور مادون قرمز / جانشینی ایزوتوپی / زمان کمون / کمپلکس یون فلزی / مونتموریلونیت ، رسی از گروه رس های دو به یک / نانترونیت / عصاره اشباع / کانی ها سیلیکاتی / چهار وجهی سیلیسیم / ورمیکولیت / اسیدیته / بنتونیت ، رسی مرکب از معدنی های مونت موریلونیت و بیوتیت که در نتیجه جذب آب بسیار متورم و چسبنده می شود. / حامل یونی ، ترکیباتی شیمیایی در پرده لیپوپروتئینی سلول های حیوانی و گیاهی که با یون مخصوص پیوند شیمیایی برقرار می کنند و باعث انتقال یون به داخل سلول می شوند. / رهائی از تثبیت ، تبدیل عناصر غیر محلول و غیر تبادلی به اشکال محلول و تبادلی / بوم شناسی / شیب ، تغییر ارتفاع ، سرعت ، فشار یا سایر مشخصات در واحد طول / جانشینی همشکل ، تعویض اتم های یک شکل و یک اندازه در شبکه بلوری رس / تثبیت ، تبدیل ازت عنصری جو به ترکیبات آلی ازت یا ازت قابل مصرف در عملیات بیولوژی / تطابق اسمزی ، جریان عملی در گیاه که به وسیله آن فشار اسمزی شیره سلولی به فشار اسمزی محلول خاک نزدیک یا با آن برابر می شود. / شدت پتاسیم ، نسبت فعالیت یون پتاسیم به جذر مجموع فعالیت های یون های کلسیم و منیزیم در محلول خاک / خاک شور قلیا : خاکی که آن قدر سدیم تبادلی و املاح محلول دارد که می تواند مانع رشد و نمو طبیعی گیاهان مزروعی شود. سدیم تبادلی آن بیش از 15 درصد هدایت الکتریکی عصاره اشباع آن بیش از 4 میل موس بر سانتیمتر و PH آن 5/8 یا کمتر است . / خاک شور : خاکی غیر قلیا که به قدری املاح محلول دارد که مانع رشد و نمو طبیعی گیاهان مزروعی شود سدیم تبادلی آن کمتر از 15 درصد، هدایت الکتریکی عصاره اشباع آن بیش از 4 میلی موس بر سانتیمتر و PH آن 5/8 یا کمتر است / خمیر اشباع خاک : خمیری که در نتیجه افزودن و به هم زدن خاک و آب به دست می آید و به صورت خمیر یکنواخت و روانی است که سطح آن براق می باشد و اگر با کاردک در آن فرورفتگی ایجاد شود بتدریج لبه های آن به هم نزدیک می شود / پایگاه تبادلی : محل تمرکز مواد شیمیایی حاصل در روی رس یا ریشه که می تواند یون را به صورت تبادلی بگیرد. /


خاک ورزی / تاریخچه خاک ورزی / اهداف خاک ورزی / تهیه بستر بذر / طبقه بندی خاک ورزی / خاک ورزی اولیه / خاک ورزی ثانویه / روشهای خاک ورزی / تاریخچه پیشرفت ادوات خاک ورزی / ادوات خاک ورزی اولیه / نیاز های بستر ریشه گیاه / ویژگیهای یک شخم خوب / روشهای شخم / پشته سازها یا شیار سازها / نهر کن ها / گودال کن ها / چاله کن ها / ادوات خاک ورزی ثانویه / هرسهای دندانه ای / هرسهای دندانه ای دوار / غلتکهای سبدی یا غلتکهای ریز کننده / غلتکهای توأم با حلقه های لبه صاف و دندانه دار / غلتکهای حلقه ای / غلتکهای صاف / غلتکها / تسطیح کن ها / هرسهای غلتک دار / کاندیشنرهای مزرعه / هرسهای دندانه فنری / هرسهای دندانه انگشتی / هرسهای زنجیری / تنظیمهای هرسهای بشقابی / انواع بشقابها ( پره ها ) / انواع هرسهای بشقابی / ساختمان هرس بشقابی / هرس بشقابی ( دیسک ) / طرز کار کولتیواتورها / انواع و اندازه های کولتیواتورهای مزرعه / کولتیواتورهای مزرعه / گاوآهن پارا / ساختمان زیرشکنها و انواع آنها / زیرشکنها ( گاوآهن های زیر شکن) / روشهای استفاده از گاوآهن چیزل / انواع گاوآهن های چیزل و اندازه آنها / اصول طرز کار گاوآهن چیزل / ساختمان و انواع گاوآهن چیزل / گاوآهن های چیزل ( گاوآهن های شفره ای/ اصول طرز کار گاوآهن های دوار / طرز کار محور گردنده / توان مورد نیاز گاو آهن های دوار / قسمتهای اصلی گاوآهن دوار / انواع گاوآهن دوار / گاوآهن های دوار ( تیلرهای دوار ) / گاو آهن های بشقابی عمودی ( تیلر های بشقابی ) / ضمایم گاوآهن بشقابی / اصول طرز کار گاوآهن بشقابی / قطعات اصلی طرز کار گاوآهن های بشقابی / انواع گاو آهن های بشقابی / روشهای شخم / اتصال گاوآهن های سوار و نیمه سوار / اتصال گاو آهن کششی / آماده کردن گاوآهن برای شخم و اتصال آن به تراکتور / مقاومت کششی گاوآهن های برگردان دار / گاوآهن های برگردان دار دوطرفه / گاوآهن های برگردان دار کششی / گاوآهن های برگردان دار نیمه سوار / گاوآهن های برگردان دار سوار / طریقه اتصال گاوآهن به تراکتور / تعداد خیشهای گاوآهن / عرض خیشهای گاوآهن / انواع گاوآهن های برگردان دار / شاسی گاوآهن برگردان دار / ضمایم گاو آهن برگردان دار / ساقه های گاو آهن برگردان دار / مواد مورد استفاده در ساختمان صفحه برگردان ها / انواع خیش ها یا صفحه برگردان ها / خیش گاو آهن برگردان دار / ویژگیهای یک شخم خوب / نیازهای بستر ریشه گیاه / کار گاو آهن چیست ؟ / گاوآهن برگردان دار و شخم / ماشینهای کاشت یا کارنده ها / تاریخچه توسعه ماشینهای کاشت / وظایف کارنده ها / انواع کارنده ها / ردیف کارها / انواع ردیف کارها / ساختمان ردیف کارها / شاسی / دستگاه محرک کارنده / عوامل موثر در فاصله بین بذرها / شیار بازکن ها / موزع ها ( دستگاه اندازه گیری بذر ها ) / لوله های سقوط / وسایل پوشاننده بذر / چرخهای فشار دهنده / مخزن بذر / کپه کارها / تنظیم میزان بذر / خطی کارهای غلات و بذر پاشها / خطی کارهای غلات ( خطی کارها ) / انواع خطی کارهای غلات / اندازه خطی کارهای غلات / ساختمان خطی کارها غلات / مخزنهای بذر و کود شیمیایی / موزعها / لوله سقوط بذر / شیار بازکن ها / وسایل محرک خطی کارهای غلات / بذر کارهای هوایی / بذر پاشهای ( پخش کن های بذر ) / بذر پاشهای گریز از مرکز / ساختمان بذرپاش گریز از مرکز / تنظیم میزان ریزش و پخش بذر / علف کارها ( کارنده علف ) / کارنده های مخصوص / سیب زمینی کارها / کود پاش دامی / کودپاشهای کود دامی زمین گرد و محور توان دهی گرد / کودپاشهای کود شیمیایی / موزع های کود شیمیایی خشک / کود پاشهای دوار ( پخش کن دوار کود شیمیایی ) / کود پاشهای کود مایع دامی / پخش کن های گاز آمونیاک / توان آب /

No comments: