مفهوم و تعریف خاک در حاصلخیزی خاک

تازمــانی که بشر با شـکار و جمـــع آوری غذا ارتزاق می کـرد نیازی به تفــکر درباره طبیعـــت و ارزش خاک که زیــر پایــش بود نداشـــت ولی همین که به جــای جمع کـــردن غذا اقدام به کاشــتن آن کرد و طبیــعت خاک اثـــر مستقیمی در زندگی اش پیدا کرد مجبور شد دربــاره خاک نیز اندیشه کند از آن موقع بــشر دریافت که خاک زیر پایـــش بستری است برای نشــو ونمای گیاه ، جایی که می توان در آن بذری نـهاد که از آن گیاهـــی به منظـور تامین غذا حاصــل شود . توانایی و استعداد خاک در عرضه متناسب و متعادل مواد غذایی جهت نیل به عمکلرد مطلــوب گیاه را خاصلخیزی خاک می نامند
منابع
الف- حاصلخیزی خاک ،تالیف علی اکبر سالاردینی ،انتشارات دانشگاه تهران
ب - جزوه حاصلخیزی دکتر عباس صمدی دانشگاه ارومیه
پیشگیری و معالجه / علائم کمبود / مقدار و وظایف در گیاه / مقدار و اشکال در خاک / پراکندگی کمبود در ایران / منگنز ، مس و مولیبدن / علائم کمبود در گیاهان / بر در گیاه / بر در خاک / علائم کمبود روی / روی در گیاه / روی در خاک / علائم کمبود آهن / آهن در گیاه / آهن در خاک / کودهای کلسیم دار و منیزیم دار / منیزیم در گیاه / کلسیم در گیاه / مقایسه کلسیم و منیزیم در خاک / ارزش خاکهای آهکی / کلسیم در خاک های نواحی خشک / کلسیم در خاک های نواحی مرطوب / مقدار و اشکال کلسیم و منیزیم در طبیعت / کلسیم و منیزیم / کود های گوگردی / ساخت روغن / نمو ریشه / علائم کمبود گوگرد / عرضه گوگرد و واکنش گیاه / برداشت گوگرد از خاک / اثر نسبت گوگرد به ازت خاک / نسبت گوگرد به ازت در گیاه / نقش گوگرد / گوگرد در گیاه / روش های ارزیابی گوگرد / جذب گوگرد به وسیله گیاه / اثر غلظت فسفات / غلظت سولفات / پ هاش / هیدروکسید های آلومینیوم و آهن / مقدار و نوع رس / جذب سولفات به وسیله خاک / احیا گوگرد و اکسید های آن / حرارت و رطوبت / باکتری های مسئول / اکسید شدن گوگرد یا سولفاتی شدن / اثر مرطوب و خشک کردن / اثر موجودات ذره بینی / نسبت کربن به گوگرد / معدنی شدن و آلی شدن گوگرد / گوگرد معدنی / گوگرد آلی خاک / مقدار و اشکال گوگرد در خاک / توازن گوگرد در خاک / گوگرد در طبیعت و کشاورزی / گوگرد / روش های بیولوژیکی / روش های شیمیائی / ارزیابی وضعیت پتاسیم خاک / روش و مقدار مصرف / کودها / مصرف کودهای پتاسی / عملکرد و ترکیب شیمیائی محصول / تأثیر در مرغوبیت / علائم میکروسکوپی کمبود / تغییرات شیمیائی در کمبود / علائم ظاهری کمبود / عرضه پتاسیم و عکس المعل گیاه / مقاومت به بیماری / تقسیم سلولی و رشد / تشکیل اسیدهای آلی / متابولیسم ترکیبات ازت / متابولیسم مواد هیدورکربن / کربن گیری / روابط سدیم و پتاسیم / نقش پتاسیم در گیاه / پتاسیم در گیاه / تأثیر جذب تماسی / تأثیر کلسیم و منیزیم / تأثیر ظرفیت تبادل کاتیونی ریشه / تأثیر غلظت / جذب پتاسیم / جذب پتاسیم به وسیله گیاه و تأثیر عوامل / اثر گونه و واریته / تأثیر محیط ریشه / تأثیر دما خواهی گیاه / تأثیر توسعه و شکل ریشه / مشخصات ریشه / تأثیر عوامل گیاهی در قابلیت جذب پتاسیم / تأثیر گرمای خاک / تأثیر اکسیژن خاک / تأثیر رطوبت خاک / تأثیر واکنش خاک / تأثیر جا به جا شدن پتاسیم با سایر کاتیون ها / تأثیر روابط پتاسیم تبادلی و غیر تبادلی / تأثیر روابط پتاسیم محول و تبادلی / تأثیر محل و تراکم بار منفی / تأثیر نوع ماده تبادلی / تأثیر عوامل خاکی در قابلیت جذب پتاسیم / تلفات پتاسیم با فرسایش / آبشویی پتاسیم از خاک / برداشت پتاسیم به وسیله گیاه / تغییرات پتاسیم در خاک / مقدار و اشکال پتاسیم در خاک / مقدار پتاسیم در خاک / اشکال پتاسیم در خاک / مشخصات پتاسیم / حساسیت به بیماری / واکنش گیاه در طول نمو / تکامل و رسیدن / نمو ریشه / کمبود فسفر در گیاه / عرضه فسفر و واکنش گیاه / فسفر در گیاه / جذب فسفر باقیمانده / جذب فسفر کود به وسیله گیاه / حرکت فسفر کود در خاک / اصطلاحات مربوط به کودهای فسفری / کاربرد کودهای فسفری / اسید سوپر فسفریک و پلی فسفری / فسفات آمونیم / سوپر فسفات / سنگ فسفات / کودهای فسفری / روش های ایزوتوپی / اندازه گیری با عصاره گیری / فسفر قابل جذب خاک و کود و اندازه گیری آنها / عوامل موثر در جذب برگی فسفر / جذب فسفر از راه برگ / تاثیر بعضی عوامل در جذب فسفر / جذب فعال و تنفس آنیونی / جذب فسفر به وسیله گیاه و عوامل موثر درآن / تأثیر نیاز گیاه / تأثیر مشخصات ریشه / اثر قدرت ریشه در جذب کلسیم / اثر محیط ریشه / تاثیر عوامل گیاهی در قابلیت جذب فسفر / اثر کودهای ازتی / اثر مواد آلی خاک / تأثیر افزایش فسفات / اثر فسفر آلی خاک / اثر یون کلسیم / تأثیر تثبیت به وسیله هیدروکسید های فلزی / اثر آهن و آلومینیم / اثر واکنش خاک / تأثیر عوامل خاکی در محلولیت و جذب فسفر / تحرک فسفر خاک / تلفات با فرسایش / تلفات با آبشویی / برداشت به وسیله گیاه / تغییرات میزان فسفر خاک / روش های تشخیص ترکیبات آلی فسفر خاک / روش و عملکرد محلولیت / روش چنگ و جکسون / روش های تشخیص :انی های فسفر خاک / فسفر آلی خاک / فسفات های آلومینیم و آهن / فسفات های کلسیم / اشکال فسفر در خاک / مقدار فسفر خاک / مقدار فسفر خاک / مقدار و اشکال فسفر خاک / کود سبز / مصرف کود اصطبلی / آماده کردن کود اصطبلی / کود های حیوانی / کودهای آلی / موقع و دفعات مصرف کود / روش های کود پاشی / طبقه بندی گیاهان از نظر مصرف کود / مقدار و شیوه مصرف کودها، بویژه کودهای ازتی / اثر کود شیمیائی در ساختمان خاک / باقیمانده کودهای شیمیائی / خاصیت اسید زایی کودها / ضریب شوری در کودها / محاسبه مقدار کود / ترکیب کود / ارزش کودهای ازتی شیمیائی و اثر آنها در ایران / کودهای ازتی دیر حل /فسفات آمونیم / نیترات آمونیم / اوره / سولفات آمونیم / کودهای شیمیایی ازتی / شادابی / مقاومت به بیماری / مقاومت به سرما / موقع رسیدن / خوابیدن غلات / میوه دادن / نمو ریشه / تولید هیدورکربنه / علائم کمبود ازت / نقش ازت در گیاه / عرضه ازت به گیاه / تجزیه گیاه / اندازه گیری ازت قابل جذب خاک / روش های حیاتی / مقایسه نیترات ،آمونیم و اوره / تجمع نیترات در گیاه / جذب برگی ازت / جذب به وسیله ریشه / جذب ازت به وسیله گیاه / قابلیت جذب آمونیم تثبیت شده / عوامل موثر در تثبیت / روش تثبیت آمونیم / تثبیت آمونیم / مقدار ازت تثبیت شده / عوامل موثر در تشکیل گره و تثبیت / روش و بیوشیمی تثبیت ازت / تشکیل گره / باکتری های گره زا / تثبیت همزیستی ازت / الگ های سبز / کلوستریدیا / ازتوباکتر و بجرینکا / بیوشیمی تثبیت / موجودات تثبیت کننده / تثبیت غیر همزیستی / عوامل موثر در نیترات سازی / نیترات سازی / آمونیاک سازی / تعاریف و اصطلاحات / معدنی شدن وآلی شدن ازت / روش های زراعی برای حداکثر استفاده از ازت / مصرف و تلفات ازت / موجودی و دریافت ازت / موازنه ازت در خاک / پایداری ازت آلی در خاک / ازت آلی خاک / ازت کانی خاک / اشکال ازت در خاک / اثر کشت و کار در مقدار ازت خاک / عوامل موثر در مقدار ازت خاک / تجمع ازت در خاک / مقدار و تغییرات ازت در خاک / مشخصات ازت / ازت / خاک عرضه کننده عناصر غذایی / املاح محلول زیاد / قلیائیت زیاد / اسیدیته زیاد / خاک و موانع نمو / اثر تهویه در جذب آب وعناصر غذایی / اثر ساختمان خاک در هوای خاک / خاک عرضه کننده هوا به ریشه / اثر آب در نمو نسبی ریشه / اثر آب در جذب عناصر غذایی / اثر آب در کربن گیری / اثر آب در نمو گیاه / خاک عرضه کننده آب / وابستگی خاک به گیاه / عناصر اکسایشی – کاهش / عناصر سمی / آلومینیم و فلزات انتقالی / بور ، سیلیسیم ، مولیبدن ، آرسنیک ، سلنیم / اکسی آنیون های غیر محلول / هالیدها / آنیون های اصلی / آلومینیم و هیدروژن / سدیم ، پتاسیم ، منیزیم ، کلسیم ، کاتیون های تبادلی اصلی / یون های با اهمیت / پتانسیل های اکسایشی – کاهشی / کاربرد پتانسیل الکترود / خاکهای غرقابی / ناهمگنی / اکسایش – کاهش در خاکها / الکترون دهنده ها / پذیرنده های الکترون / اکسایش و کاهش / شاخص لانژلیر / بیلان نمک و نیاز آبشویی / اثر نمک بر خاکها و گیاهان / طبقه بندی خاکهای مبتلا به نمک / مواد حل شده سمی / خطر بی کربنات / خطر سدیم / روابط کیفیت آب / هدایت الکتریکی / کل جامدات محلول / کیفیت آب آبیاری / تجمع محلی نمک / نمکهای اتمسفری / نمکهای فسیل / تخریب کانیها / مبدأ و گسترش جغرافیایی / رابطه پ هاش و عناصر غذایی کم مصرف / رابطه پ هاش و عناصر غذایی کم مصرف / رابطه پ هاش و عناصر غذایی پر مصرف / مسمومیتهای آلومینیم و منگنز در گیاهان / نیاز آهکی خاکها / درصد اشباع بازی / اندازه گیریهای پ هاش خاک / طبقه بندی و تعیین قدرت اسیدی خاک / اثر آبکافت شدن آلومینیم بر خاکها / آلومینیم مونومری و پلی مری / ناپایداری خاکها و رسها هیدروژنی / خاکهای اسیدی / جذب سطحی چند لایه ای و چند مکانی / دفع آنیونی / معادله فروندلیج / معادله لانگ مویر / هم دماهای جذب سطحی / ابقای مولکولی / واکنشهای آنیونی مشخص / جذب الکتروستاتیکی آنیون ها / دفع آنیونی - جذب سطحی منفی / واکنشهای آنیونی غیر مشخص / ابقای آنیونی و مولکولی / تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی و ترکیب کاتیون های تبادلی / معادلات تبادل کاتیونی / نظریه پخش دولایه ای / معادلات تبادل کاتیونی / گزینش پذیری مشخص / اثرهای اختصاصی کلوئید / اثرهای آنیونی / کاتیون های مکمل / واکنش بر اساس رقت ظرفیت / واکنش بر اساس اثر جرم / استوکیومتری – واکنش بر اساس تعادل شیمیایی / برگشت پذیری / جنبه های کیفی / دولایه ای / نمودار های پایداری / تبخیر شونده ها / دی اکسیدکربن / کربنات های خاک / جامدات غیر آلی بی ریخت / تشکیل کانی در خاکها / ترتیب زمان در وقوع کانیها / مکانیسم های تجزیه کانیها / قدرت اسیدی / سرعت تخریب و تکامل خاک / پتانسیل یونی / پایداری کانیها در مواد مادری / تخریب / پراش پرتو ایکس / اندازه گیریهای مساحت / بارها الکتریکی وابسته به پ هاش یا بارهای الکتریکی موقت / بارهای الکتریکی دائم / پیدایش بارهای الکتریکی در خاکها / هوموس/ مواد آلی خاک / کانیهای دارای Ti – Fe –Al / آلوفان / کانیهای فرعی / رسهای خاک / کلریت ها / میکاها / ورمیکولیت / اسمکتیت ها – مونتموریلونیت / کائولن ها / خواص سیلیکات های ورقه ای / ساختار کانیها در رابطه با خواص فیزیکی و شیمیایی آنها / ساختار سیلیکات های ورقه ای / رده بندی ساختار سیلیکات ها / شیمی تبلور سیلیکات ها / اجزای غیر آلی / فاز جامد / سینتیک واکنشهایی که به وسیله موجودات زنده آبکافت شده اند / اثرهای دما / درجه واکنش و ثابت های سرعت واکنش / سینتیک / اندازه گیریهای فعالیت یونی / ترمودینامیک برگشت ناپذیر / انرژی آزاد / قوانین ترمودینامیک / ترمودینامیک / ضرایب واکنش خاک / حاصل ضرب انحلال پذیری / اسیدها و بازها آبکافت و پروتون زدایی / کمپلکس های یونی و زوجهای یونی / ضرایب فعالیت یونی / برهم کنش ترکیبات محلول / برهم کنشهای یون – آب / آب و ترکیبات محلول / واحد های Si / واحد های شیمیایی / خاکها و تکامل حیات / خاک و اتمسفر / خاک و هیدروسفر / چرخه های شیمیایی / ترکیبات گیاه و خاک / یون های اساسی / کلوئید های و محلول خاک / برهم کنشهای یون – خاک / اصول شیمی / کلیاتی در مورد ضرورت مصرف بهینه کودهای شیمیائی و کاربرد عناصر ریز مغذی در ایران و جهان / نقش عناصر غذایی کم مصرف در تأمین سلامتی و دام / نقش عناصر ریزمغذی در کنترل آفات و بیماریها / اثر مواد آلی در رهاسازی عناصر ریزمغذی / ضرورت مصرف عناصر ریزمغذی در قالب چند مقاله علمی / نقش آهن در سلامتی انسان / نقش اهن در گیاه / علائم ظاهری کمبود آهن در گیاه / علت کمبود آهن چیست / شناخت علتها و راههای درمان کمبود آهن در گیاهان زراعی و باغی / ضرورت مصرف سولفات روی برای افزایش کمی، کیفی و غنی سازی تولیدات کشاورزی در کشور / نقش روی در سلامتی انسان / نقش روی در گیاه / اثر متقابل روی و فسفر / گیاهان حساس به کمبود روی و علائم کمبود آن / کودهای دارای روی / روش و مقدار مصرف / غنی سازی گندم توسط ریز مغذی ها / مصرف و مقدار مصرف سولفات روی / نحوه و زمان مصرف سکوسترین روی / آثار مصرف سولفات روی و کلات آهن در غنی سازی دانه گندم / ضرورت مصرف سولفات منگنز برای افزایش کمی ،کیفی و غنی سازی تولیدات کشاورزی در کشور / نقش منگنز در سلامتی انسان / نقش منگنز در گیاه گیاهان حساس به کمبود منگنز و علائم کمبود آن / کودهای منگنز دار / روشهای و مقدار مصرف کودهای منگنز دار / نقش منگنز در افزایش عملکرد و غنی سازی دانه گندم / منگنز در خاک / علائم کمبود منگنز / نقش منگنز در سلامتی انسان / اصلاح کمبود منگنز / ضرورت مصرف سولفات مس برای کمی ، کیفی و غنی سازی تولیدات کشاورزی در کشور / نقش مس در سلامتی انسان / نقش مس در گیاه / کودهای محتوی مس / ضرورت مصرف اسید بوریک برای افزایش کمی و کیفی تولیدات در کشور / نقش بر در گیاه گیاهان حساس به کمبود بر و علائم کمبود آن / کودهای دارای بر / روش تأمین و مقدار مصرف بر / عوامل موثر در تشکیل و جلوگیری از ریزش میوه در باغهای کشور / گرده افشانی / تشکیل میوه / عوامل موثر در تشکیل میوه / طول عمر تخمک / فاکتورهای طبیعی / تغذیه متعادل / ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم برای بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و حل مشکلات لهیدگی سیب در کشور / نقش کلسیم در بدن انسان / فرمهای مختلف کلسیم در گیاهان / نقش کلسیم در گیاه / علت کمبود کلسیم / تجمع کلسیم در برگها و میوه ها / ضرورت کاربرد کلرو کلسیم برای جلوگیری از بروز عوارض فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم / ضرورت ترویج مصرف سولفات منیزیم برای افزایش تولیدات کشاورزی در کشور / نقش منیزیم در تغذیه و سلامتی انسان / کلیاتی در مورد منشاء و نقش منیزیم در گیاه / روشهای استفاده از کودهای منیزیمی برای جبران کمبود منیزیم / تعیین حد بحرانی عناصر غذایی محصولات استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشور / ارزیابی حاصلخیزی خاک براساس آزمون خاک / جدولهای حد بحرانی و توصیه های کودی برای محصولات استراتژیک / تعیین حد بحرانی غلظت عناصر در درختان میوه / روشهای نو برای توصیه بهینه کودهای ازته / تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی / محاسن تغذیه برگی / مکانیسم جذب عناصر غذایی از طریق اندامهای هوایی / عوامل موثر در جذب مواد غذایی از طریق اندامهای هوایی / تاثیر محلول پاشی در خصوصیات محصولات کشاورزی / روش ، زمان و مقدار مصرف به طریق محلول پاشی / توصیه های فنی به هنگام محلول پاشی / ضرورت ساخت و ترویج مصرف کودها محتوی عناصر ریزمغذی / اختلاط کودهای محتوی عناصر کم مصرف با سموم رایج در سطح کشور / دستورالعمل مصرف بهینه کود در طرحها پایلوت / تولیدکنندگان کود داخل کشور / خلاصه ای از گزارشهای عملکرد در مزارع و باغها پایلوت / چشم انداز در میکروبیولوژی و بیوشیمی خاک / تغییر و تبدیل جیوه / تغییر و تبدیل منگنز / خوردگی بی هوازی لوله های آهن / تغییر و تبدیل آهن / تغییر و تبدیل میکروبی فلزات
فعال کننده ها / جرح و تعدیل / هوازی / کشاورزی / بیهوازی / غیر هوازی / حیوان / اجتماع دو گروه از موجودات زنده که گروهی برای گروه دیگر زیان آورند / موجود – در دسترس – قابل استفاده / باکتری / طویله / ور آمدن / تسمه / گودال / کاتالیزور حیاتی / بیل / کاهش دهنده / لایه لجن / ذغال نیم سوخته و خاکستر / بیل چاه کنی / سیستم همسنگ کننده / نقاله / کرانچ / بتدریج خرد شدن و فروریختن / خرده مواد / پوسیدگی / تجزیه / آبگیری / بیل جابجا کننده خاک / خاک و خاشاک / تراوش / کود / گرد و غبار / خاک ملکی / بهره برداری اقتصادی / فضولات / همه گیر / کمپوست نهائی / مگس کش / هور چین – چنگک / قارچ / پس مانده سبزیجات / میوه جات و مواد غذایی / آب رو / آسیاب ضربه ای / ماده یاخته ای گیاهی مخصوصی است که سلولز قابل حل تر است / همگنی / هوموس – گیاخاک / کچرا – نوعی گیاه محلی در هند / مواد دور ریختنی شامل : پس مانده ، آشغال ، خاکستر ، جسد حیوانات کوچک / شاخ و برگ و خاکروبه / سرما دوست / میکرونوترینت ها : مواد غذائی که مقادیر کم آنها برای رشد و نمو فوق العاده با ارزشمند / میکروب / مخمر / بازده خاک / دفع زباله در محلهای روباز / فتوسنتز / کپه / سکو / جریان باد / شفیره / گندیدگی / شن کش / ماشین رنده / بازیابی / بازیافت / زباله شامل پس مانده خوراکی ، آشغال قابل سوختن و غیر قابل سوختن ، مواد دور ریختنی و سایر موادی که معمولا در مواد زائد مخلوط جمع آوری شده اجتماعات وجود دارد . لجن فاضلاب ، فضولات انسانی و مواد زائد صنعتی شامل این معنی نمی باشد / بتون آرمه / پوسیدن – فاسد شدن / آشغال شامل : کلیه مواد فاسد نشدنی از قبیل قوطی ، کارتن ، کاغذ ، نایلون ، سفال و بطری . / قابل بازیابی / باز یافتنی – بازیابی / دفن بهداشتی زباله / غیر بیماری زا ( قارچ یا جانور یا باکتری که در میان مواد گندیده رشد می کند ) مواد قراضه / غربال کردن / جداسازی – تقسیم بندی / تفکیک زباله / برف روب / تلنباره – انباشتن / ته کپه / خاکروبه خیابان / چاهک / ریزریزکن ضربه ای دوار / نخاله / گونی قیری / نقاط کشنده گرمائی / حرارت سنج / تریس المنت : عناصری که مقادیر کم آنها در مواد غذائی برای ارتقاء سلامتی ضروری است / آبگیر / مواد فاسد / شیار / هزینه واحد / مواد زائد / سوراخ آب چک / پشته / کپه پشته ای / پشته عبارتست از روی هم ریختن مواد بصورت پشته های زمین زراعتی ، که برای کاشتن برخی محصولات کشاورزی نظیر سیب زمینی و غیره ایجاد می گردد . در پشته امکان هوا گیری از اطراف و هوادهی از درون وجود دارد / آکتینومیست ها ، نقش آنها در کمپوست کردن / آمیختن مواد زائد / آماده سازی محصول برای فروش ، وسائل / اتلاف ازت ، در اثر شستشو / ادرار ، انسانی ، کمیت و ترکیب / نقش ارگانیسم ها در کمپوست کردن / ارزیابی شرایط کمپوست / ازت موجود در مواد مختلف قابل کمپوست / واحد کمپوست / بازیابی ازت / بازیابی ازت و سایر مواد مغذی / بازیابی متان از پهن و مدفوع و ادرار / باکتریها / بستگی کربن – ازت / پی هاش و اثر روی فرآیند کمپوست / PH اثر روی فرآیند کمپوست / اثر روی اتلاف ازت / تثبیت کننده بیولوژیکی / تجزیه بی هوازی / تجزیه مواد آلی ، هوازی / تخم علفهای هرز / تکامل تاریخ کمپوست کردن / تولید کربن دی اکساید / نیروی انسانی / جدا کردن مواد قراضه ، قابل بازیابی / جنبه های اقتصادی کمپوست کردن / جنبه های بهداشتی کمپوست کردن / جنبه های کشاورزی کمپوست کردن / چرخه کربن و ازت در تجزیه مواد آلی / حفظ ازت / فرمول ارتباط بین تولید دی اکسید کربن و درجه حرارت / فرمول ارتباط بین کاهش رطوبت و درجه ارتباط / خرد کردن اجستر / خرد کردن زباله / درجات حرارت در نقاط مختلف چاله های کمپوست / رطوبت موجود / تجزیه و تحلیل زباله / شرکت خرد و نرم سازی گراندلر / طرز استقرار مواد برای کمپوست کردن / کپه های پهن / غلظت یون هیدروژن / فرایند ایندور / فرایند بکاری / فرایند بنگلور / فرایند دانو / فرایند فرازر / فرایند دوام / فضولات حیوانی /ماده تلقیحی خاص / افزایش مواد دور ریختنی / کمپوست کردن بیهوازی / کمپوست کردن در اطاقک / کمپوست کردن در پشته / کمپوست کردن در چاله / کمپوست کردن در شیار ها / کمپوست کردن در چاله / کمپ.ست کردن در کپه / کمپوست کردن در تلنباره / کمپوست کردن مواد ، نحوه استقرار / گوارنده های مخزنی / کمپوست کردن هوازی / کیفیت کمپوست ها / گوارنده هادری / لجن فاضلاب ، کمیت و کیفیت / ماده تلقیحی / متناسب کردن مواد زائد / مدت زمان کمپوست کردن / انواع کمپوست کردن / مراکز شهری ، کمیت . کیفیت مواد زائد / مناطق روستائی ، کمیت و کیفیت مواد زائد / مواد زائد مزرعه / روشهای کمپوست کردن / مواد زائد صنعتی ،کمیت و ترکیب / مواد زائد کشتارگاه ، کمیت و ترکیب / مواد زائد مدفوعی ، بیماریها منطقه / نرم کن لایتنینگ / واحد کمپوست کرک کونل / واحد های تولید گاز متان / واحد های تولید گاز متان از پهن / واحد های تولید متان / واحد های کمپوست روستایی

No comments: