خاکشناسی چیست؟

yانبارش / دگردوسی / رو نشینی / جذب سطحی / هوا دهی / تهویه / تخلخل هوائی / خاکدانه / پایداری خاکدانه / هوا گذاری / زاویه تابش / آبشویه رودخانه / بستر بار / وزن مخصوص ظاهری / موئین / هدایت موئینه ای / حاشیه موئینه ای / خیز موئینه ای / توان تبادل کاتیونی / ظرفیت تبادل کاتیونی / رس / شن / سیلت / لای / کلوخ / کلوخک / آرایش بسته / همدوسی / ساختمان ستونی / پایائی / کشت بر روی خطوط تراز / عدد هم آرائی / دانه متخلخل / ژرفای میرش / عمق میرش / تجزیه حرارتی تفریقی یا تفاضلی / لایه دوگانه پخشیده / پخش / ولاوش / پخشیدگی / انتشار / دوقطبی / قطبی / نیروی رانش / نیروهای پویا / تراز نامه انرژی / گرما گیر / شعاع معادل / فرسایش / رو راندگی / پیکار با فرسایش / سرشار سازی / تبخیر و تعریق / همتافت تبادلی / تبادلی / تبادل پذیر / ظرفیت نگهداری / ظرفیت زراعی / بار دهی / بار خیزی / باروری / آیش / نکاشت / خاک نرم / پالایش / شدت جریان / هماوری / شاخص / شاخص یخبندان / ور آمدن / میدان نیرو / عامل انجماد / تبادل گازی / میانگین هندسی قطر / ساختمان دانه ای / سنگریزه / قلوه سنگ / آبکند / سخت کفه / ظرفیت گرمائی / ظرفیت حرارتی / شدت جریان گرما / هدایت آبی / پس ماند / نفوذ / ظرفیت نفوذ / سرعت نفوذ / انتقال ناپذیری / بین دانه ای / تعادل آبی / بار آبی / گرما خیسیدگی / آبگذری / جفت یونی / زوج یونی / فعالیت یونی / قدرت یونی / هم فرسا / جایگزینی همشکل / نیاز آبشوئی / حد سیلان / حد خمیری / جریان انبوه / میانگین وزنی قطر / کانی شدن / نمون / مقدار رطوبت / میزان رطوبت / منحنی رطوبتی خاک / خاکپوش / جذب منفی / سره تشعشع / خالص تشعشع / شیپوره / هشت وجهی / شش گوشه / آرایش باز / نرخ پخشیدگی اکسیژن / خاک برنج زار / شالیزار / کفه / اوج / نفوذ پذیری / تراوئی / فشار سنج / حد خمیری / خمیرائی/ شاخص خمیرائی / ساختمان خمیرائی / ساختمان ورقه ای / تخلخل / آلودگی / منشور سان / منشور مانند / جهش فشار / باد غالب / چیرگی / فرآیند / گلخراب / تشعشع / پرتو تابی / شاخص فرسایش باران / پتانسیل اکسیداسیون و احیاء / نسبت کاهیده / انقباض موضعی / انقباض پسمانده فرسایش جویباری / ارتفاع ناهمواری / تناوب / جهش / پرش / حد انقباض / سیلت / شکفته شدن / سدیمی شدن / انباشتگی / تک دانه ای / ضریب انحلال ضریب جذبی / بنخان / سطح ویژه / رویه ویژه / چگالی / شاخص کرویت / گرمای ویژه / پاشمان / پاشیدگی / سنگ / یکنواخت / همروان / نیروی ایستا / کشت نواری / مکش / آماس / بافت / چهار وجهی / گرما گذری / هدایت حرارتی / پخشیدگی حرارتی / مانش حرارتی / مکش سنج / کشتائی / کشت پذیری / ترابری / انتقال / اعوجاج / ضریب یا همگر یکنواختی / حد سیلان / ضریب یکنواختی / نسبت پوکی / سطح ایستابی / آبخوان / فرسایش بادی / نیمرخ باد / پروفیل خاک / خسارت ناشی از فرسایش خاک در ایران / مثال هائی درباره آب و خاک و معادله فیلیپ / رهنمودهائی برای بهسازی خاک های نمک زده / تعیین نفوذ پذیری خاک های سنگریزه ای / روش جکسون برای تخمین ضریب آبگذری غیر اشباع / مدل های جذب آب توسط گیاهان / معادله گرین و امپت با ارتفاع آب افتان / زمان آغاز آبدوی در مدلهای فلیپ ، گرین و امپت و هورتون / معادله گرین و امپت / معادله اسمیت و پارلانژ / معادله مورل سیتو و خنجی / معادله فلیپ / روشی برای تعیین ضرائب معادلات نفوذ ، بافت ، منحنی رطوبتی و ضریب آبگذری خاک / جدول و مثلث شیرازی و بورسما / تجزیه و تحلیل کمی بافت خاک / روش تخمین شدت جریان املاح در دراز مدت / روش تحلیلی تقریبی / روش میانگین غلظت / روشهائی برای تخمین مقدار جابجائی املاح و آلاینده ها / برخی از حل های ساده معادله کلی انتقال / چگونگی تعیین پخشیدگی و انتشار در آزمایشگاه / تابع خطا / عدد پکله / نقش نسبی پخشیدگی و انتشار در جابجائی مواد در جریان اشباع / انتقال توامان املاح و مواد / معادله کلی جابجائی املاح در جریان اشباع / نقش ویژگیهای و دگرگونی در جابجائی آن / ایزوترم جذب خطی و ضریب دیرآئی / ایزوترم جذبی لانگمویر و ضریب دیرآئی / ایزوترم جذب فروندلیج و ضریب دیرآئی / جابجائی اختلاط پذیر و منحنی رخنه / انتشار آبی / جدول ضرائب پخشیدگی یونها / ضرائب پخشیدگی یونها / قانون دوم فیک / پخشیدگی املاح و قانون اول فیک / جریان روان املاح / جابجائی املاح و آلاینده ها در خاک / برای تخمین مشخصات خاک به چند اندازه گیری نیازمندیم / حدود اطمینان / ضریب تغییرات / توزیع چولگی / توزیع نرمال / مختصری درباره مفاهیم آماری / تغییر پذیری ویژگیهای خاک / کاربرد توامان فیزیک و شیمی خاک با ذکر مثال / عوامل فیزیکی خاک و عناصر غذائی/ ساختمان خاک / خسارت ناشی از فرسایش آب در ایران / پیکار با فرسایش بادی / معادله فرسایش بادی / میدان دید و گرد و غبار / تاثیر عوامل مربوط به خاک در فرسایش بادی / مولفه های باد و تاثیر آن در فرسایش / ویژگیهای باد / فرسایش بادی / پیش بینی بافت خاک های فرسوده / ارزیابی تاثیر شیب های نا منظم در فرسایش / عامل اقدامات سودمندی خاکداری / عامل نحوه بهره برداری از خاک / عوامل طول و شیب در فرسایش / عامل فرسایش پذیری خاک / بارندگی و فرسایش آبی / معادله فرسایش آبی / معادله فرسایش آبی / فرسایش قطره ای / فرسایش / انواع فرسایش / اهمیت فرسایش خاک / بهسازی خاک های شور و قلیا / آبیاری و قلیا شدن خاک / محول خاک و یاد آوری مفاهیمی از شیمی / آبیاری و شور شدن خاک / مشخصات شیمیائی خاکهای شور و قلیا / پالایش میکروبی در خاک / پالایش فاضلاب در خاک / کاربرد فیزیک خاک در حل مسائل آلودگی / خاکهای شور و قلیا / زباله های بهداشتی / آلودگی خاک از نشت گازهای سوختی / آلودگی خاک با مواد نفتی / تجزیه سموم در خاک / پیوند خاک و سموم آلی / آلودگی خاک با سموم حشره کش آلی / کلاتها و انتفال عناصر فلزی / آلودگی خاک با سلینم ، و انیدیم و روی / آلودگی خاک با سرب / آلودگی خاک با نیکل / آلودگی خاک با جیوه و مولیبدن / آلودگی خاک با مس / آلودگی خاک کوبالت و کرومیوم / آلودگی خاک کبالت / آلودگی خاک با ارسینک و کادمیوم / فلزات سنگین و عناصر کمیاب / آلودگی ناشی از فسفاتها در خاک / ازت و آلودگی ازتی در خاک / شناسائی و پیش بینی آلودگی خاک / خاک و کره زمین / مثال های عددی برای معادله فیلیپ / زمان آغاز آبدوی با روش هورتون / زمان آغاز آبدوی با روش فیلیپ / معادله فیلیپ و جدول رالز و براکن سیک / معادله فیلیپ / روش گرین و امپت با ارتفاع آب در حال کاهش / زمان آغاز آبدوی با روش گرین و امپت / جدول رالز و براکن سیک برای معادله گرین و امپت / معادله گرین و امپت / معادله هولتان / معادله هورتون / معادله کاستیوکف / معادله هایی نفوذ آب به خاک / تبخیر از سطح خاک / انتقال آب بحالت بخار / نفوذ آب و خاک خشک / تعیین نفوذ پذیری خاکهای سنگریزه ای / روش وان گنوختن با استفاده از جدول رالز و براکن سیک / روش کمپل با استفاده از جدول رالز و براکن سیک / روش بروکز و کوری با استفاده از جدول رالز و براکن سیک / جدول پارامترهای رالز و براکن سیک / مدل کلپ و هورن برگر / مدل کمپل / بافت ، منحنی رطوبتی و ضریب آبگذری / رابطه هدایت موئینه ای و مکش ماتریک و روش جکسن / اندازه گیری نفوذ پذیری در حالت غیر اشباع / جریان غیر اشباع رو به پایین / جریان غیر اشباع رو به بالا / جریان غیر اشباع در خاک / نفوذ پذیری یا ضریب آبگذاری خاک / نفوذ پذیری یا ضریب آبگذری خاک / نفوذپذیری مطلق / هدایت آبی اشباع و قانون پوازی / جریان اشباع و فشار بین دانه ای / جریان اشباع رو به بالا / جریان رو به پایین در خاک مطبق / جریان اشباع رو به پائین در خاک همگن / جریان آب در خاک / معادله های جریان آب ، گاز ، گرما / اندوزه یا ظرفیت تفاضلی / معادله پیوستگی جریان / پدیده انبارش و ترابری در خاک / فشار خاک / تعادل آبی در دستگاههای اندازه گیری برای منحنی رطوبت خاک / تعادل آبی و انواع آن / بخار آب در خاک / نیروهای موثر در رطوبت خاک / رطوبت قابل استفاده گیاه / پس ماند رطوبت در خاک / روش وان گنوختن / روش کمپل / روش بروکز و کوری / جدول پارامترهای مدل رالز و براکن سیک / مدل رالز و براکن سیک / مدل اسچو و همکاران / مدل گرکسن و همکاران / مدل هاتسن و کاس / مدل تالسما / مدل دیونگ / مدل آریا و پاریس / مدل کلپ و هورتون برگر / مدل کمپل / بافت ، منحنی رطوبت و ضریب آبگذری / منحنی رطوبی خاک و مثال های مربوط / تانسیومتر / مثال برای تعیین پتانسیل های آب در خاک / آب در خاک / تعادل ایستایی در خاک / مثال برای اجسام تراکم پذیر / تعادل اجسام تراکم پذیر در میدان ثقلی / نکاتی درباره نیرو و پتانسیل و تعاریف / مثال برای رطوبت وزنی و حجمی / تخلخل خاک و رطوبت حجمی / روابط آب و خاک / مثال برای تخمین عمق خاک یخ بسته / یخبندان و آماس خاک / روشهای کنترل درجه حرارت خاک / درجه حرارت و تشکیل خاک / تغییرات روزانه و سالانه درجه حرارت در خاک / اندازه گیری ضرائب هدایت حرارتی و پخشیدگی گرما با ذکر مثال / ترازنامه گرمای خاک / مثال برای تغییر درجه حرارت خاک با عمق / افزایش ناگهانی درجه حرارت در سطح خاک و نفوذ آن در خاک / مثال برای نوسان درجه حرارت در خاک / ژرفای میرش گرما در خاک / نوسانات ادواری درجه حرارت خاک/ انتقال گرما در خاک / توان گرمائی خاک / مثال برای گرمای خاک / جداول و نمودار های تغییرات ضرائب گرمائی خاک / تعریف گرمای ویژه هدایت حرارتی ، پخشیدگی و مانش گرما / گرمای خاک / اکسیداسیون و احیاء در خاک / پخشیدگی گاز اکسیژن در خاک / مثال برای جریان اکسیژن در خاک / مثال برای جریان گاز کربنیک در خاک / جریان انبوه خاک / مثال برای پخشیدگی گازها / پخشیدگی گاز ها در خاک / تهویه خاک و رشد گیاه / گنجایش هوائی خاک / ترکیب هوای خاک / آماس کردن خاک / انقباض و انبساط خاک / جذب و دفع بین ذرات رس / تثبیت کاتیونها در شبکه تبلور / جذب سطحی آنیونها / مثال برای تبادل کاتیونی / نسبت توزیع یونها / ترکیب کاتیونی همتافت تبادلی / ظرفیت یا توان تبادل کاتیونی / همتافت تبادلی / ضریب تبادل گاپون / مثال برای تبادل یونی / معادله کلی تبادل یونی / قانون نسبت های اسکوفیلد / معادله گاپون / تبادل یونی در خاک / نظریه هلمولتز / گوی و چپمن / نگرشی به لایه دوگانه پخشیده / لایه دوگانه پخشیده / آبگیری رسها / بار الکتریکی رسها و منشاء آن / تخمین کمی کانیهای رسی / استفاده از مایعات قطبی در شناسائی رسها / گرمای خیسیدگی و شناسائی رسها / میکروسکوپ الکترونی و شناسائی رسها / تجزیه تفریقی حرارتی و شناسائی رسها / اشعه ایکس و شناسائی کانیهای رسی / رس آلوفین / رس کلرایت رس ایلایت و ورمی کولایت / رس مونتموریلونایت / رس هالویسایت / رس کائولینایت / واحدهای ظرفیت تبادل کاتیونی / جایگزینی همشکل یونها / رده بندی رسها / هشت وجهی آلومین / چهار وجهی یا هرم سیلیس / واحدهای سازنده رسها / عوامل موثر در ساختمان تبلور / تعریف واژه رس / رسها و تبادل یونی در خاک / گلخرابی خاک ( Puddling ) / ضرائب ارزیابی ضرائب پایداری خاکدانه ها / تاثیر عوامل مختلف در پایداری خاکدانه ها / چگونگی تشکیل خاکدانه ها / اهمیت ضرائب خمیرائی خاک/ حد خمیری / حد سیلان / خمیرائی خاک (Plasticity ) / نیرو های دگردوسی و همدوسی در خاک / ترتیب قرار گرفتن ذرات خاک و تخلخل خاک / مثال برای روابط حجمی و وزنی / نسبت پوکی / تخلخل خاک / روابط وزنی و حجمی خاک / ساختمان در گروههای بزرگ خاک / تعریف ساختمان خاک و انواع آن / ساختمان خاک / رفتار خاکهای رسی / رفتار خام های سبک و میان بافت / اهمیت بافت خاک / ضریب یکنواختی ذرات خاک / چگونگی تعیین بافت خاک و منحنی تجمعی / قانون استوکز ( Stokes Law ) / تجزیه مکانیکی خاک / مثال برای سطح ویژه / سطح ویژه / تجزیه و تحلیل کمی بافت خاک / مثلث بافت خاک / مثلث جدید بافت خاک / شن و سیلت / اندازه ذرات و اهمیت آن/ بافت خاک
Accumulation / Adhesion / Adsorption / Aeration / Aeration Porosity / Aggregate / Aggregate Stability / Air Permeability / Alkalization / Alkalinization / Angle of incidence / Bed load / Bulk density /Capillary / Capillary Conductivity / Capillary fringe / Capillary rise / Cation Exchange Capacity / Clay / Clod / Closed Packing / Cohesion / Columnar Structure / Consistency / Contour tillage / Coordination Number / Crumb / Damping depth / Differential Capacity / Differential Thermal Analysis / Diffused Double layer / Diffusion / Diffusivity / Dispersion / Dipole – Polar / Driving Forces / Dynamic Force / Energy Balance / Endothermic / Equivalent Radius / Erosion / Erosion Control / Eutrophication / Evapotranspiration / Exchange Complex / Exchangeable / Field Capacity / Fertility / Fallow / Fine Earth / Filtration / Flux / Flocculation / Freezing index / Frost Heaving / Force / Field / Fusion Parameter / Gas exchange / Geometric Mean Diameter / Granular Structure / Gravel / Gully / Hardpan / Heat Capacity / Heat Flux / Heat of Wetting / Hydraulic Conductivity / Hydraulic equilibrium / Hysteresis / Infiltration / Infiltration rate / Immobilization / Intergranular / Ion Pair / Ionic Activity / Ionic Strength / Isoerodent / Isomorphic Substitution / Leaching Requirement / Liquid Limit / Lower Liquid Limit / Mass Flow / Mean Weighted Diameter / Mineralization / Model / Moisture Content / Moisture Characteristic Curve / Mulch / Negative adsorption / Net Radiation / Nozzle / Octahedron / Open Packing / Oxygen Diffusion Rate / Padi Soil / Pan / Peak / Permeability / Piezometer / Plastic Limit / Plasticity / Plasticity Index / Platy Structure / Porosity / Pollution / Prism like / Pressure Jump / Prevailing Wind / Preponderance / Process / Puddled / Radiation / Rainfall Erosion Index / Redox Potential /Reduced Ratio / Residual Shrinkage / Rill Erosion / Roughness Length / Rotation / Saltation / Sand / Shrinkage Limit / Silt / Slaking / Sodication / Single grain / Solubility Product / Sorptivity / Source / Specific Surface / Specific gravity / Sphericity Index / Specific Heat / Splash / Stone / Steady / Static Force / Strip Cropping / Suction / Swelling / Texture / Tetrahedron / Thermal Conductivity / Thermal Diffusivity / Tensiometer / Tilth / Transport / Tortuosity / Uniformity / Upper Plastic Limit / Void ratio / Water table / wind erosion / wind profile /
AGU : American Geophyical Union / ARS : Agricultural Research Service / ASA : American Society of Agronomy / ASAE : American Society of Agricultural Engineering / ASCE : American Society of civil Engineering / ASTM : American Society for Testing Materials / AZR : Arid Zone Research / BIWE : British Institution of Water Engineers / Can. J . Soil Sci. : Canadian Journal of Soil Science / IAHR : International Association of Hydraulic Research / IASH : International Association of Scientific Hydrology / ICID : International Congress on Irrigation and Drainage / ICSS : International Congress of Soil Science / Ind. J . Soil Sci. : Indian J . of Science / J. Agric. Sci. : J. of Agricultural Science / J. Agricl. Engg. Res . : Journal of Agricultural Engineering Research / J . Agric. Meter . : Journal of Agricultural Meterology / J. Irrig . and Drain. Div . : Journal of Irrigation and Drainage Division / J. Hydr . Div . : Journal of Hydraulics Division / J. Expt. Agric . : Journal of Experimental Agriculture / J. Hydrol. : Journal of Hydrology / J.AWA. : Journal of American Water Works Association / J. Soil Sci. : Journal of Soil Science / JGR . : Journal of Geophysical Research /Neth. J. agri. Sci. : Netherlands Journal of Agricultural Science / Soil Sci : Soil Science / Soils and Ferts . : Soils and Fertilizers / SCS : Soil Conservation Service / SSSAP. : Proceedings of Soil Science Society Of America /USDA : United States Department of Agriculture / USGS . :United States Geological Survey / Water Reso .Res :Water Resources Research

6 comments:

Anonymous said...

[url=http://www.freewebs.com/lipit0r]lipitor order online generic
[/url]lipitor buy prescription
lipitor retail price
buy lipitor from canada
can buy lipitor
costco pharmacy lipitor price

Anonymous said...

[url=http://cyclosporine.webs.com]ciclosporina bula pdf
[/url] sandimmun yan etkileri
interaktion ciclosporin johanniskraut
ciclosporin kat

Anonymous said...

[url=http://www.microgiving.com/profile/ribavirin]order rebetol
[/url] purchase copegus
purchase ribavirin
copegus 200 mg online

Anonymous said...

[url=http://buy-methylprednisolone.webspawner.com/]methylprednisolone tablets uses
[/url] methylprednisolone 4 mg obat apa
medrol oral
solumedrol j code

Anonymous said...

http://biaxin-buy.webs.com/ clarithromycin
http://sustiva-efavirenz.webs.com/ Generic Sustiva online
http://asacol-mesalamine.webs.com/ apriso buy
http://www.freewebs.com/pentasa-mesalamine/ purchase Rowasa

Anonymous said...

[url=http://www.freewebs.com/biaxinclarithromycin/]biaxin 250 mg
[/url][url=http://www.freewebs.com/online-biaxin/]buy biaxin no prescription
[/url][url=http://www.freewebs.com/buy-sustiva-efavirenz/]purchase Generic Sustiva
[/url][url=http://www.freewebs.com/buy-asacol-mesalamine/]mesalamine 400 mg price
[/url]