مفهوم و تعریف خاک در شیمی خاک

شیمی خاک برهم کنشهای فاز جامد، مایع و گاز را مورد بررسی قرار می دهد. خاک مخلوطی از جامدات غیر آلی و آلی ،هوا، آب و میکروارگانیسم هاست. تمام این اجزا بر یکدیگر اثر می گذارند. واکنشهای مواد جامد بر کیفیت هوا و آب اثر می گذارند و میکروارگانیسم ها تعدادی از واکنشهای خاک را تسریع می کنند . شیمی خاک هر چند تمام این واکنشها را در بر می گیرد، اما تاکید آن بیشتر بر محلول خاک، یعنی بر غشای نازک محلول در اطراف ذرات خاک است. شیمی خاک با شیمی کلوئید، یعنی با شیمی سطح ذرات جامد، ژئو شیمی، حاصلخیزی خاک ، کانی شناسی خاک و میکرو بیولوژی خاک یا بیوشیمی ارتباط نزدیک دارد. حاصلخیزی خاک، خاک را به عنوان محیطی برای رشد گیاه مورد مطالعه قرار می دهد. کانی شناسی خاک، شیمی ساختار فاز جامد و میکروبیولوژی خاک واکنشهای بیوشیمیایی خاک را بررسی می کند.چنین تقسیماتی فرعی برای مطالعه خاک ضروری است . بر اساس تقسیم بندی سنتی، شیمی خاک مشتمل بر دو شاخه است : شاخه آلی یا بیوشیمیایی « مشترک با بیولوژی» و شاخه غیر آلی. تفکیک مطلق واکنشهای غیر آلی از بیوشیمیایی در خاک علاوه بر اینکه مشکل است ، در اغلب موارد ضرورتی نیز ندارد. مطالعه شیمی خاک به علت علاقه و توجه انسان به رشد و نمو گیاهان و تولید غذا به وجود آمده است. در این وبلاگ تست های شیمی خاک، آزمون کارشناسی ارشد، مورد بحث قرار میگیرد
منابع -
الف –شیمی خاک . تالیف :برایان و اوکانر . ترجمه حسام مجللی مرکز نشر دانشگاهی 1373
ب- جزوه شیمی خاک دکتر عباس صمدی – دانشگاه ارومیه
ج – جزوه شیمی خاک دکتر محمود کلباسی – دانشگاه اصفهان

1 comment:

Anonymous said...

agar momkene bazi az jozavati ro ke dar manabne zekr kardid be man befrooshid.mamnoon
n85zng@yahoo.com