مفهوم و تعریف خاک در فیزیک خاک

فیزیک خاک علمی است که از ویژگیهای فیزیکی خاک و کاربرد قوانین و اصول شناخته شده علوم فیزیک و فیزیکوشیمی در توجیه فرایندهای آن صحبت می دارد. چون مفاهیم زیر بنائی آن که همانا فیزیک، ریاضیات و شیمی است ، خود مباحث چندان آسان و ساده نمی باشد، کاربرد آن در یک محیط متخلخل بویژه خاک نیز به دشواری درک مطالب میافزاید. بطور کلی درک بسیاری از فرآیندهای مهم در کشاورزی و محیط زیست نیاز به داشتن اطلاعات کافی در زمینه فیزیک خاک می باشد. فیزیک خاک وضعیت انرژی اجزای سه گانه خاک - ذرات جامد،آب و هوا- را مورد بررسی قرار می دهد. با درک وضعیت انرژی ، می توان مکانیزم فرآیندهای انتقال املاح وعناصر غذایی در خاک ، از خاک به گیاه و همینطور از خاک به آبهای جاری را فهمید.بعلاوه در فیزیک خاک ،تبادل گازها و هوا و همچنین خصوصیات مکانیکی خاک نیز حایز اهمیت می باشد. خصوصیات مکانیکی خاک بر رشد ریشه و ساقه گیاهان و مقدارآب قابل استفاده اثر می گذارد . در این وبلاگ تست های فیزیک خاک، آزمون کارشناسی ارشد، سالهای قبل مورد بحث و بررسی علمی، قرار خواهند گرفت
منابع : الف - بای بوردی محمد 1372 فیزیک خاک ، انتشارات دانشگاه تهران ب - برزگر عبدالرحمن 1380 مبانی فیزیک خاک انتشارات دانشگاه چمران
ایزوتوپ های آب / ساختمان آب / کشش سطحی آب / صعود شعریه ای / وزن مخصوص آب / نقطه جوش و انجماد آب / زاویه تماس آب و سطوح جامد / گران روی یا لزوجت آب / ظرفیت حرارتی آب / آب به عنوان یک حلال / حلالیت گازها در آب / خواص دی الکتریک آب / فشار اسمزی / آب و خواص آن / خواص فیزیکی خاک / ترکیب مکانیکی خاک / رس های خاک / سطح ویژه ذرات خاک / مواد آلی خاک / روابط حجمی و جرمی اجزاء خاک / نیروی جاذبه بین ذرات خاک / جذب سطحی آب و یون ها / لایه مضاعف پخشیده / گرمای خیسیدگی / روابط آب و خاک در حالت سکون / حالت اشباع و غیر اشباع رطوبت / پتانسیل رطوبت خاک / جمع پذیری پتانسیل ها / شیب پتانسیل / پتانسیل آب در خاک / آزمایش چایلدز / پتانسیل ثقلی / پتانسیل حرارتی / پتانسیل جذب سطحی / پتانسیل اسمزی / پتانسیل کل و اندازه گیری آن / واحدی پتانسیل / پتانسیل روابط آب و گیاه / منحنی رطوبتی خاک / پدیده پس مانده در خاک / ضرائب رطوبتی خاک / ضریب هیگروسکوپیک / ظرفیت نگهداری / نقطه پژمردگی / روابط آب و گیاه / بخار آب در خاک / انرژی آزاد / تعیین رطوبت و پتانسیل آن در خاک / استفاده از اصل ارشمیدس در تعیین رطوبت خاک / روش های اتمی اندازه گیری رطوبت خاک / استفاده از نوترون در تعیین رطوبت خاک / استفاده از اشعه گاما در تعیین رطوبت خاک / اندازه گیری پتانسیل آب در خاک / تانسیومترها / قطعات گچی / سایکرومتر / نزول نقطه انجماد / جریان آب در خاک به حالت اشباع / معادله جریان یکنواخت / جریان خطی مایعات گرانرو / قانون هیگن و پوازل / جریان آب از درز و ترک های خاک / بار ثقلی ، بار فشار و بار آبی / قانون دارسی / جریان عمودی روی به پایین و رو به بالا / هدایت آبی و نفوذ پذیری / قانون دارسی در چه مواردی صادق است / قانون دارسی در محیط غیر ایزوتروپ / معادله لاپلاس / معادله ناویه و استوکز / نفوذ پذیری خاک در حالات اشباع و غیر اشباع / معادله کارمن و کوزینی / وابستگی نفوذ پذیری به ساختمان خاک / رابطه نفوذ پذیری و بافت خاک / روش بار پایا / روش بار افتان / روش استوانه های مضاعف / روش چاهک / نفوذ پذیری خاک های مطبق / تاثیر املاح در نفوذپذیری / تغییرات نفوذپذیری با زمان / نفوذپذیری در حالت غیر اشباع / وابستگی نفوذ پذیری و رطوبت خاک / روش چایلدز و کالیس جورج / روش مارشال / روش میلینگتون کورک / روش بروکز و کوری / روش روگووسکی / رابطه هدایت موئینه ای و نیروی مکش / نفوذپذیری خاک نسبت به هوا / جریان آب در خاک غیر اشباع / معادله جریان غیر اشباع / جبهه رطوبی در خاک / پخشیدگی رطوبت در خاک / استفاده عملی از ضریب پخشیدگی / تبدیل شیب پتانسیل به شیب رطوبت / قانون دوم جریان رطوبت در خاک / انتقال افقی رطوبت در خاک / صعود آب یا جریان عمودی رو به بالا / نگاهی دیگر به ظرفیت نگهداری / تاثیر گرما در انتقال آب و بخار آب / انتقال توام آب و املاح در خاک / اندازه گیری ضریب پخشیدگی / نفوذ آب به خاک و توزیع آن / توزیع رطوبت در ضمن نفوذ / تخلخل موثر یا آبدهی ویژه / تاثیر هوای خاک در سرعت نفوذ / جریان آب در خلل و فرج درشت / معادله کوستیاکوف / معادله هورتون / معادله هولتان / معادله فوک و هنسن / معادله گرین و امپت / معادله فیلیپ / مقایسه معادله های مختلف نفوذ / نفوذ آب در خاک غیر همگن / نفوذ آب در خاک سله بسته / توزیع رطوبت خاک پس از نفوذ / نیمرخ رطوبتی خاک / نیمرخ رطوبتی خاک های مطبق / تخلیه آب ثقلی از خاک / تبخیر و تعریق / تراز نامه تشعشع / انتقال افقی و عمودی گرما / نیمرخ باد در نزدیکی سطح زمین / روش های تعیین تبخیر و تعریق / لیسیمترها / تبخیر سنج ها / اتمومترها / روش تورنث ویت / روش بلینی و کریدل / روش تورک / روش جنس و هیز / روش ماکینک / معادله هارگریوز / روش ائرو دینامیکی / اصل تشابه / معادله دالتون / معادله تورنث ویت و هولزمن / روش پنمن / روش تراز انرژی / معادله کریستین سن / روش وان بیول / محاسبه ضرائب گیاهی / رابطه بین تبخیر و تعریق مطلق و واقعی / عوامل موثر در تبخیر و تعریق / روابط آب و گیاه / جریان آب به ریشه گیاه / استومات ها و انتقال آب / فتوسنتز / رسها / کانیهای خاک / طبقه بندی رسها / رسهای 1:1 یا گروه کائولین ها / رسها 2:1 / رسهای قابل انبساط 2:1 / رسهای 2:1 با خاصیت انبساط و انقباض محدود / رسهای 2:1 غیر قابل انبساط / رسهای 2:2 یا کلریت ها / رسها مخلوط / سزکویی اکسیدها / آلوفن ها /تشخیص کانی های رس / بار منفی رسها / عدد همارایی / تشکیل بار منفی در رسها / جانشینی همشکل / بار وابسته به PH / تبادل کاتیونی / لایه ی دوگانه پخشیده / بافت خاک / روش های مختلف طبقه بندی بافت خاک / روش های بیان نتایج پراکندگی ذرات خاک / حذف مواد چسباننده خاک / حذف مواد آلی / خارج کردن اکسید آهن / خارج کردن کربناتها / خارج کردن املاح محلول / روش رسوبگذاری تشخیص بافت خاک / قانون استوکز / روش پی پت / تئوری هیدرومتر / روش دیگر محاسبهD عمق موثر هیدرومتر / محاسبه اندازه ذرات / محاسبه درصد رس ، لای و شن / روش دیگر تعیین بافت خاک / دیاگرام تعیین بافت خاک به روش شیرازی و بورسما / اهمیت بافت خاک / روابط جرمی حجمی خاک / تخلخل آرایش های متفاوت ذرات / اثر شکل ذرات بر تخلخل / سطح ویژه / روش های آزمایشگاهی تعیین سطح ویژه خارجی / روش های آزمایشگاهی تعیین سطح ویژه کل / روش های محاسبه ای تعیین سطح ویژه / سطح ویژه ذرات مکعبی / سطح ویژه ذرات کروی / سطح ویژه n وجهی منتظم / سطح ویژه ذرات صفحه ای / انواع ساختمان خاک / تشکیل ساختمان خاک /عوامل بیولوژیکی موثر در تشکیل خاکدانه ها / عوامل فیزیکی موثر در خاکدانه سازی / اثر ترکیبات خاک در خاکدانه سازی / علائم تخریب ساختمان خاک / راههای اصلاح و بهبود ساختمان خاک / اندازه گیری پایداری ساختمان خاک /روش ساده ارزیابی کیفی پایداری ساختمان خاک / خصوصیات آب / خصوصیات مولکولی آب / خصوصیات سیّالی مولکول های آب / خصوصیات حرارتی و مکانیکی آب / کشش سطحی آب / گرانروی آب / روشهای اندازه گیری رطوبت خاک / روش وزنی ( روش استاندارد ) / روشهای استفاده از اشعه / نوترون متر / استفاده از اشعه گاما / روش اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از TDR / مقایسه روشهای اندازه گیری رطوبت خاک / پتانسیل آب خاک / پتانسیل ثقلی / پتانسیل اسمزی / پتانسیل ماتریک / پتانسیل کل آب خاک / اندازه گیری پتانسیل ثقلی / اندازه گیری پتانسیل ماتریک / مکش سنج / صفحه فشاری / قیف شیشه ای با صفحه متخلخل یا قیف هنز / روش کاغذ صافی / بلوک گچی / اندازه گیری مجموع پتانسیل های ماتریک و اسمزی / روش اسمو متر / استفاده از فشار بخار / روش سایکرومتر / استفاده از دسیکاتور دارای محلول اشباع نمکها / اندازه گیری پتانسیل اسمزی / منحنی رطوبتی خاک / اندازه گیری پراکندگی منافذ خاک با استفاده از منحنی رطوبتی / آب قابل استفاده ی گیاه / حرکت آب در خاک / قانون دارسی / قانون پوازی / اندازه گیری ضریب آبگذری اشباع / روش آزمایشگاهی / روش مزرعه ایی اندازه گیری ضریب آبگذری / حرکت آب در خاک غیر اشباع / روشهای اندازه گیری ضریب آبگذری غیر اشباع / نفوذ آب در خاک / توزیع آب در خاک / گرمای خاک / بیلان انرژی / جریان گرما در خاک / مدیریت دمای خاک / هوای خاک / اثر تهویه بر رشد ریشه گیاهان / حرکت گازها در خاک / اندازه گیری وضعیت تهویه ی خاک / انتشار گازها / خصوصیات دینامیکی / تنش / تغییر شکل نسبی / مقاومت خاک / روشهای اندازه گیری مقاومت خاک / عوامل موثر بر مقاومت خاک / خصوصیت خمیرایی خاکها / استحکام خاک / فعالیت خاکها / طول؛ زاویه بازتاب / سطح مقطع ، سطح مقطع پلانجر ؛ فعالیت خاکها ، سطح مقطع استوانه رسوبگذاری / عرض نمونه خاک / غلطت کالگن ؛ درصد رس ؛ سرعت نور؛ ضریب چسبندگی ؛ ظرفیت ویژه گرمایی / غلظت یون / شاخص قوام / ضریب هدایت گرمای جرمی خاک / ضریب هدایت گرمایی حجمی خاک / ضریب یکنواختی / ضریب انحنا / ضخامت نمونه خاک؛ اندازه واحد بلور رس / قطر ذرات خاک ؛ ضریب انتشار ؛ عمق نفوذ یا عمق میرش گرما ؛ ضریب انتشار گاز / در خاک / ؛ متوسط پخشیدگی یا انتشار / ضریب انتشار گاز در هوا / اندازه ایی است که 10 درصد ذرات خاک به صورت وزنی از آن کمتر باشد / میانگین هندسی اندازه ی ذرات / حداکثر قطر ذرات / بار الکتریکی ؛ پوکی / دمای جذب اولین لایه / دمای معیان گاز / قابلیت هدایت الکتریکی / نیروی جذب یا دفع / نیرو؛ نیروی مقاومتی؛ مقدار انتشار گاز ؛ تخلخل ؛ عامل هدایت / تخلخل تهویه یی / نیروی شناور / عدد فارابی / شتاب ثقل / میانگین هندسی قطر خاکدانه ها / عمق مرکز حجم هیدرومتر / شدت بارندگی در زمان جمع شدن آب / اشعه گامای منتقل شده از خاک خشک / اشعه گامای منتقل شده از خاک مرطوب / عمق موثر هیدرومتر / / طول حباب هیدرومتر / شاخص روانی / تغییر دمای خاک / درجه یونیزاسیون؛ ضخامت ستون خاک / میانگین قطر خاکدانه ها / وزن خشم خاک / وزن ذرات خاک خشک / دمای لامپ مرطوب سایکرومتر / دمای لامپ خشک سایکرومتر / جرم مخصوص خاک اشباع / جرم مخصوص حقیقی ذرات خاک / جرم مخصوص مایع / جرم مخصوص خشک / جرم مخصوص هوا / جرم مخصوص خاکدانه ها / ضریب جذب اشعه گاما توسط خاک / رطوبت حجمی / رطوبت وزنی / پتانسیل فشاری / پتانسیل الکتریکی در سطح کلوئید / زاویه فرکانس / فعالیت خاکها / دگردوسی / اداره استاندارد آزمایش و مواد آمریکا / اداره خدمات حفاظت خاک آمریکا / ساختمان مکعبی گوشه دار / روش تک چاهکی / کمیته نقشه برداری خاک کانادا / ضریب انحنا / ضریب انبساط خطی / ساختمان ستونی /عدد همارایی / غلظت آستانه هماوری یا غلظت بحرانی هماوری / دیکیت / آرایش بسته شش ضلعی / قانون فیک / کروماتوگراف گازی / انحراف معیار هندسی / گوی – چپمن / گرادیان هیدرولیکی یا شیب آبی / پس ماند / مادون قرمز / اثر بطری جوهر / مجمع بین المللی علوم خاک /رس های مخلوط / رس پراکنده شده مکانیکی / موهر – کولمب / زهكش لانه موشی / خاکپوش / ناکرایت / شن غیر قابل خیس شدن / روش پی پت / شیب پتانسیل / صفحه فشاری / دمین یا کوازی کریستال / قانون شولتز – هاردی / سزکویی اکسیدها / ساختمان تک دانه ای / نشست کردن / چگالی ذرات جامد / رس پراکنده شده خود بخودی / ضریب یکنواختی / وزارت کشاورزی آمریکا . نسبت رطوبت خمیرایی / پراش اشعه ایکس /

No comments: