سوالات بیولوژی خاک 1384


1 ) کدامیک را می توان جزء باکتریهای فتوتروف Oxygenic محسوب نمود ؟
1 ) Anabaena sp
2 ) Chlorobium sp
3 ) Rhodospirillum sp
4 ) Thiobacillus sp
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
2 ) کدام همزیستی منجر به تثبیت نیتروژن نمی شود ؟
1 ) Actinorhiza
2 ) لگوم – ریزوبیوم
3 ) Mycorrhiza
4 ) آنابنا – آزولا
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
3 ) کدام آنزیم مولکول سلوبیوز را به گلوکز می شکند ؟
1 ) آلفا – آمیلاز
2 ) آلفا – گلوکوزیداز
3 ) بتا – آمیلاز
4 ) بتا – گلوکوزیداز
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
4 ) کدامیک از جانداران زیر را نمی توان جزء Metazoa محسوب نمود ؟
1 ) Eisenia sp
2 ) Bodo sp
3 ) Nematode
4 ) Diplopoda
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
5 ) کدام زوج از نظر انرژی منبع تامین انرژی و کربن تشابه بیشتری دارند؟
1 ) Thiobacillus - Bacillus
2 ) Nitrobacter - Azotobacter
3 ) Thiobacillius - Nitrobacter
4 ) Nostoc - Azotobacter
.
.
گزینه : جواب { 3 }
.
6 ) کدامیک برای زیستن در بین لاشبرگ های گیاهی سازش یافته اند ؟
1 ) Anecic
2 ) Epigeic
3 ) Endogeic
4 ) Edaphic
.
.
گزینه : جواب { 2 }
.
7 ) مصرف ATP در فرآیند تثبیت بیولوژیک نیتروژن ، در کدام مرحله است ؟
1 ) انتقال الکترون از آزوفر به آزوفرمو
2 ) انتقال الکترون از آزوفر به نیتروژن
3 ) انتقال الکترون از فرداکسین به آزوفر
4 ) انتقال الکترون از آزوفرمو به نیتروژن
.
.
گزینه : جواب { 1 }
.
8 ) ایجاد تعادل اکولوژیک در جمعیت میکروبی خاک عمدتاً مربوط به ...................... می باشد.
1 ) دیاتوم ها و قارچها
2 ) پروتوزوئرها و اکتینومیستها
3 ) اکتینومیستها و جلبک ها
4 ) باکتریها و قارچها
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
9 ) برای مشاهده سوال شماره 9 روی لینک زیر کلیک کنید !!
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
10 ) حضور گاز اکسیژن برای کدامیک از آنزیمها بازدارنده نیست؟
1 ) دسولفهیداز
2 ) دکربوکسیلاز
3 ) نیتروژناز
4 ) نیترات رداکتاز
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
11 ) در کدامیک از فرآیندهای بیوشیمیایی زیر تغییر درجه اکسایش روی می دهد ؟
1 ) Ammonification
2 ) Aminisation
3 ) Cysteine mineralization
4 ) Nitritation
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
12 ) Myxomycota یک شاخه از .............. است که فرم رویشی آن به صورت ............. و جنس مهم آن .................. می باشد که به روش ................... تغذیه می کند.
1 ) Slime molds – پلاسمودیم – Physarum - فاگوتروفی
2 ) Slime molds – پسودو پلاسمودیوم – Dictyostelium - بیوتروفی
3 ) Pseudomycota – آمیبی شکل – Myxococcus - فاگوتروفی
4 ) Eumycota – میسلیوم بدون دیواره عرضی – Mucor – ساپروتروفی
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
13 ) مهمترین روش تغذیه پروتوزوئرها در خاک کدام است ؟
1 ) ساپروفیتیک Saprophytic
2 ) ساپروزئیک Saprozoic
3 ) هلوزوئیک Holozoic
4 ) هولوفیتیک Holophytic
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
14 ) کدام شاخه از جانوران در خاکهای خشک فراوانی نسبی بیشتری دارد ؟
1 ) آنلیدا Annelida
2 ) نماتدا Nematoda
3 ) مولوسکا Mollusca
4 ) آرتروپدا Arthropoda
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
15 ) کدامیک از باکتری های اکسید کننده گوگرد در PH های حدود 7 بهتر رشد می کنند ؟
1 ) تیوباسیلوس دنیتریفیکاسیون
2 ) تیوباسیلوس تیواکسیدانس
3 ) تیوباسیلوس فرواکسیدانس
4 ) تمام گونه های تیوباسیلوس
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
16 ) باکتری گرم مثبتی که در زندگی آزاد خود می تواند دی آزوتروف باشد، کدام است ؟
1 ) فرانکیا Frankia
2 ) آزوموناس Azomonas
3 ) آزوسپیریلوم Azospirillum
4 ) کلستریدیوم Clostridium
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
17 ) آنزیم های فسفاتاز از کدام گروه آنزیمی هستند؟
1 ) اکسیدوردوکتازها
2 ) ترانسفرازها
3 ) هیدرولازها
4 ) لیازها
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
18 ) سیانو باکتری ها چه همانندی با جلبک ها دارند ؟
1 ) ساختمان دیواره یاخته ای آنها مانند جلبک ها است.
2 ) ساختمان کلروفیل آنها مانند جلبک ها است .
3 ) ساختمان کلروپلاست آنها مانند جلبک ها است.
4 ) روش تولید مثل چنسی آنها مانند جلبک ها است.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
19 ) در مراحل پایانی تخریب و تجزیه مانده های گیاهی در خاک کدام گروه از قارچ ها کارایی بیشتری دارند ؟
1 ) آسکومیست ها
2 ) دئوترومیست ها
3 ) بازیدیومیست ها
4 ) زیگومیست ها
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
20 ) پوشش ضخیم معمولاً کیتینی که توسط پروتوزئرها ترشح می شود چه نامیده می شود؟
1 ) اسپور ( Spore)
2 ) کپسول ( Cocoon)
3 ) هتروسیت ( Heterocyst)
4 ) کیست ( Cyst)
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
21 ) ضریب جذب کربن ( یا کارایی جذب کربن ) در کدام گروه از موجودات خاک بیشتر است ؟
1 ) اکتینومیست ها
2 ) باکتریها
3 ) قارچها
4 ) پروتوزئرها
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
22 ) بیشترین مقدار کربن آلی معمولاً در خاکهای کدام مناطق مشاهده می شود ؟
1 ) سرد و مرطوب
2 ) سرد و خشک
3 ) گرم و مرطوب
4 ) گرم و خشک
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
23 ) اگر نسبت کربن به گوگرد ماده آلی در حال تجزیه کمتر از 200 باشد ، کدام جمله صحیح است ؟
1 ) مقداری از گوگرد خاک ایموبیلیزه ( غیر متحرک ) می شود.
2 ) مقداری از گوگرد حاصل از تحزیه وارد خاک می شود.
3 ) مقدار گوگرد معدنی خاک تغییر نمی کند.
4 ) باید مقداری گوگرد به خاک اضافه شود تا کمبود گوگرد برطرف شود.
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید !!
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
25 ) برای مشاهده سوال شماره 25 روی لینک زیر کلیک کنید !!
.
.
جواب : گزینه { 1 }
.
26 ) در شروع فرآیند همزیستی ین باکتریهای ریزوبیومی و گیاهان لگوم ، کدام عامل موجب تحریک تقسیمات اولیه سلولهای پوست ریشه و شروع تشکیل مریستم گره می شود؟
1 ) آزاد شدن باکتری از رشته آلودگی و ترشح هورمون های سیتوکینین در سلول گیاه
2 ) تولید هورمون IAA توسط باکتری که موجب تغییر شکل سر تار کشنده و تقسیمات سلولهای ریشه می شود.
3 ) ترشح ماده لیپوپروتئینی به نام فاکتور nod توسط باکتری
4 ) ماده لیپوکیتو الیگوساکاریدی تولید شده توسط ریزوبیوم همزیست گیاه
.
.جواب : گزینه { 4 }
.
27 ) برای مشاهده سوال شماره 27 روی لینک زیر کلیک کنید !!
.
.
جواب : گزینه { 4 }
.
28 ) پوسیدگی سفید بافتهای چوبی توسط قارچهایی مانند .................. و با هدایت آنزیمهای از گروه ................ مانند ............... انجام می شود.
1 ) Phanerochaete – هیدرولاز – لاکاز
2 ) Poria – لیگاز – لیگنیناز
3 ) Phanerochaete – اکسیدو ردوکتاز – لاکاز و منگنز پراکسیداز
4 ) Gloeophyllum – هیدرولاز – لیگنیناز
.
.
جواب : گزینه { 3 }
.
29 ) برای مشاهده سوال شماره 29 روی لینک زیر کلیک کنید !!
.
.
جواب : گزینه { 2 }
.
30 ) Cellulomonas که از باکتریهای تجزیه کننده ................. است ، از انواع باکتریهای ................ می باشد که در رده ............... و راسته ....................... طبقه بندی شده است.
1 ) سلولز – گرم مثبت و بدون اسپور - Actinomycetales - Actinobacteria
2 ) سلولز و پکتین – گرم منفی بدون اسپور – Enterobacteriales – Proteobacteria
3 ) همی سلولز – گرم منفی بدون اسپور – Pseudomonadales - Proteobacteria
4 ) همی سلولز و سلولز – گرم مثبت اسپوردار – Bacillales – Bacilli
.
.
گزینه : جواب : گزینه { 1 }
.4 comments:

رزا بداغی said...

سلام بر ما. ممنونم از لطفتون. چشم حتما این کار رو انجام میدم. موفق باشید دوست عزیز.

سعید مقیسه said...

با سلام و عرض تشکر از لطف شما. لینک وبلاگ مفیدتان در وبلاگ مدیریت کشاورزی قرار گرفت.
موفق و موید باشید

امید said...

با سلام0واقعا وبلاگ خوبی دارید0اگر علاقه به تبادل لینک دارید به من اطلاع دهید0موفق باشید0

امید said...

www.golirangol.blogfa.com