سوالات بیولوژی خاک 1385


1 ) فعالیت آنزیم دسولفیدراز بر روی اسید آمینه گوگرددار، درجه اکسایش گوگرد را ............................
الف ) افزایش می دهد
ب ) کاهش می دهد
ج ) تغییر نمی دهد
د ) بسته به نوع اسید آمینه کاهش یا افزایش می دهد.
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
2 ) کدام یک از اسپورهای زیر غیر جنسی است ؟
الف ) اسپورانژیوسپور
ب ) اسکوسپور
ج ) زیگوسپور
د ) بازیدیوسپور
.
.
جواب : گزینه ( الف )
.
3 ) آمیب ها از کدام گروه از پروتوزآها هستند ؟
الف ) زرماستیگوفورا ( Zoomastigophora )
ب ) سیلیاتا ( Ciliata )
ج ) سارکودینا ( Sarcodina )
د ) فیتوماستیگوفورا ( Phyto mastigophora )
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
4 ) کدام یک از گروه های زیر به عنوان کود زیستی نیتروژنی مطرح هستند؟
الف ) جلبک های سبز
ب ) دیاتوم ها
ج ) سیانوباکتری ها
د ) قارچ های میکوریزی
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
5 ) کدام یک از گروه زیر به عنوان کود زیستی نیتروژنی مطرح هستند؟
الف ) تبدیل سلولز متبلور به غیر متبلور
ب ) تبدیل سلوبیوز به گلوکز
ج ) تبدیل سلولز غیر متبلور به متبلور
د ) تبدیل سلولز به سلوبیوز
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
6 ) کدام یک از باکتری های زیر میله ای شکل ، گرم منفی و دارای تاژک های قطبی است ؟
الف ) Arthrobacter sp.
ب ) Bacillus sp.
ج ) Nostoc sp.
د ) Pseudomonas sp.
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
7 ) باکتری Desulfovibrio sp. از کدام گروه است ؟
الف ) باکتری های لیتوتروف اکسید کننده گوگرد
ب ) باکتری های احیا کننده گوگرد
ج ) اکسی فتوباکتری ها
د ) آنوکسی فتوباکتری ها
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
8 ) در چرخه کدام عنصر غذایی گروههای فیزیولوژیک کمولیتوتروف ، کموارگانوتروف ، فتولیتوتروف و فتوارگانوتروف دخالت دارند؟
الف ) فسفر
ب ) آهن
ج ) گوگرد
د ) نیتروژن
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
9 ) فراوانی ظهور هتروسیت ( Heterocyst ) در رشته سیانوباکترهای بستگی به ................ دارد.
الف ) غلظت نیتروژن معدنی محیط
ب ) غلظت نیتروژن آلی محیط
ج ) غلظت عناصر کم نیاز
د ) PH محیط
.
.
جواب :گزینه ( الف )
.
10 ) علت بالا بودن PH ( حدود 8 ) در کمپوست های نارس چیست ؟
الف ) آمونیفیکاسیون
ب ) نیتریفیکاسیون
ج ) دنیتریفیکاسیون
د ) تخمیر آلی
.
.
جواب : گزینه ( الف )
.
11 ) باکتری های متانوژن که از H2 و Co2 برای تولید متان استفاده می کنند.جزء کدام گروه فیزیولوژیک هستند؟
الف ) فتولیتوتروف
ب ) فتوارگانوتروف
ج ) کموارگانوتروف
د ) کمولیتوتروف
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
12 ) برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Bio85-12.jpg
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
13 ) در کدام یک از میکروارگانیسم های زیر، پوسته سیلیسی بر روی دیواره سلولی قرار می گیرد؟
الف ) پروتوزوئرهای غلاف
ب ) جلبک های قرمز
ج ) دیاتوم ها
د ) قارچ های تک یاخته ای
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
14 ) استیلن از انجام کدام فرآیند جلوگیری می کند؟
الف ) اکسایش آمونیاک
ب ) احیای گوگرد و اکسیدنیتریک
ج ) اکسایش گوگرد و نیتریت
د ) احیای نیتروژن ملکولی و اکسید نیترو
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
15 ) در خاک های چراگاه ها کدام همزیستی اهمیت بیشتری دارد؟
الف ) اکتینوریزی
ب ) اکتومیکوریزی
ج ) میکوریز آربسکولار ( Am )
د ) اکتاندومیکوریزی
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
16 ) در میان لاشریزه های یک جنگل سوزنی برگ فراوانی نسبی کدام شاخه از جانوران بیشتر است ؟
الف ) قلاب داران (Chelicerata )
ب ) کرم های حلقوی ( Annelida )
ج ) نماتدها ( Nematoda )
د ) نرم تنان ( Mollusca )
.
.
جواب : گزینه ( الف )
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Bio85-17.jpg
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
18 )سهم بیومس میکروارگانیسم ( درصد ) از کل مواد آلی خاک در کدام یک از موارد زیر بیشتر است ؟
الف ) در بیابان ها
ب ) در علفزارهای دائمی مناطق معتدل
ج ) در کشت دائم گیاهان یک ساله ( Monoculture )
د ) در تناوب گندم – آیش
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
19 ) کدام گروه از میکروارگانیسم های خاکزی کربن مورد نیاز خود را از دی اکسید کربن تأمین می کنند؟
الف ) تیوباسیلوس ، نیتروباکتر ، کلامیدوموناس ، کلروبیوم
ب ) تیوباسیلوس ، آنابنا ، نوستوک ، آزوسپیریلوم
ج ) نیتروزوموناس ، کروماتیوم ، ازتوباکتر ، نیترو باکتر
د ) کلامیدوموناس ، آنابنا ، نوکاردیا ، ازوموناس
.
.
جواب : گزینه ( الف )
.
20 ) سیانوباکتری های جنس Oscillatoria و Plectonemas از انواع ....................... هستند که تثبیت نیتروژن ملکولی را در شرایط ................. انجام می دهند.
الف ) تک سلولی – بیهوازی
ب ) تک سلولی – تاریکی و توقف فتوسنتز
ج ) رشته ای دارای هتروسیست – هوازی
د ) رشته ای بدون هتروسیست – میکروائروبیک
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
21 ) نقش رنگدانه فیکوسیانین در سلول سیانو باکتریها ................... و ...................... می باشد.
الف ) جذب نور و کمک به فتوسنتز – ماده ذخیره نیتروژن
ب ) ایجاد رنگ سبز – آبی به همراه کلروفیل – افزایش تحمل باکتری بع تنش شوری و خشکی
ج ) جذب نور و کمک به فتوسنتز – منبع تامین فسفر و آهن در شرایط کمبود این عناصر
د ) تولید رنگ سبز – آبی به همراه کلروفیل – ناقل الکترون به دی نیتروژناز و تسریع فرآیند تثبیت نیتروژن
.
.
جواب : گزینه ( الف )
.
22 ) کدام گروه از جانوران خاکزی با تشکیل کیست قادر به تحمل تنش های رطوبتی بلند مدت هستند؟
1 ) پرتزئرها ، رتیفرها ، آنکی ترئیده
2 ) پرتزئرها ، نماتدها ، رتیفرها
3 ) نماتدها ، کلمبل ها ، پرتزئرها
4 ) نماتدها ، سمفیلا ، پروتورا
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
23 ) تبادل متابولیت ها بین باکتری های ریزوبیومی و سلول گیاه میزبان عمدتاً از طریق ....................... انجام می شود.
الف ) پلاسمالمای سلول گیاه
ب ) دیواره پوشاننده رشته آلودگی
ج ) غشاء پری باکتروئیدی
د ) غشاء پلاسمایی باکتروئید
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
24 ) بسیاری از بازیدیومیست ها آنزیم لاکاز ترشح می کنند که یک .................. و حاوی عنصر ................ است و می تواند در تجزیه .................... موثر باشد.
الف ) اکسیداز – آهن – سلولز و همی سلولز
ب ) منو فنل اکسیداز – مس – لیگنین
ج ) هیدرولاز – آهن – لیگنین
د ) فنل اکسیداز – مولیبدن – سلولز و لیگنین
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
25 ) در طبقه بندی جدید ریزوبیوم ها ، جنس های سینوریزوبیوم و مزو ریزوبیوم به ترتیب در خانواده های ................... و .................. از رده ...................... قرار داده شده اند.
الف ) ریزوبیاسه – برادی ریزوبیاسه – بتاپروتئوباکتریا
ب ) سینوریزوبیاسه – مزو ریزوبیاسه – آلفا پروتئوباکتریا
ج ) ریزوبیاسه – فیلوباکتریاسه - آلفا پروتئوباکتریا
د ) سینوریزوبیاسه – ریزوبیاسه – ریزوبیل
.
.
جواب : گزینه ( ج )
.
26 ) کدام گروه انواعی از دی ازوتروف های آزاد زی شامل می شود که می توانند نیتروژن ملکول را در شرایط کاملاً هوازی تثبیت کنند و متحمل به تهویه ( Aerotolerant ) محسوب می شوند؟
الف ) Beijernckia – Azomonas – Azotobacter
ب ) Azotobacter – Derxia - Klebsietla
ج ) Azoarcus – Azomonas – Azospirillum
د ) Enterobacter – Azotobacter – Bacillus
.
.
جواب : گزینه ( الف )
.
27 ) در طبقه بندی فیلوژنیک میکروارگانیسم های خاک در کدام گروه از سلسله های زیر جای دارند؟
الف ) Eukarya - Protista
ب ) Eukarya – Protista – Monera
ج )Eukarya – Archaea
د ) Eukarya – Archaea – Bacteria
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
28 ) نیترات رداکتاز جذبی یک پروتئین ................ و نیترات رداکتاز دفعی پروتئین .................. است که فعالیت آنها به ترتیب در اثر فراوانی .................... و حضور ................... در محیط ، متوقف می گردد.
الف ) حاوی منگنز و مولیبدن - دارای مولیبدن – نیترات – اکسیژن ملکولی
ب ) حاوی آهن و مولیبدن – دارای مولیبدن – آمونیوم – نیترات
ج ) مرتبط با غشاء سلول – محلول – نیترات – آمونیوم
د ) محلول – پیوند شده با غشاء سلولی - آمونیوم – اکسیژن ملکولی
.
.
جواب : گزینه ( د )
.
29 ) ساختمان شیمیایی فاکتور گره زایی ( hod factor ) به صورت ................................
الف ) یک ماده پلی ساکاریدی شبیه کیتین است که یک اسید چرب اشباع به متصل می باشد.
ب ) یک الیگومر متشکل از واحدهای –N استیل گلوکز آمین است که زنجیره ای از یک اسید چرب به انتهای آن متصل می باشد.
ج ) یک ماکرو ملکول پروتئینی و دارای عوامل شیمیایی متعددی است . که می تواند با پلی ساکاریدهای برون سلولی باکتری پیوند برقرار کند
د ) ماده لیپوپروتئینی است که توسط باکتری های ریزوبیومی ترشح می شود و محرک تشکیل گره های ریشه ای است.
.
.
جواب : گزینه ( ب )
.
30 ) برای مشاهده سوال شماره 30 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Bio85-30.jpg
.
.
جواب : گزینه ( د )
.

1 comment:

Anonymous said...

Nice fill someone in on and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Thanks you on your information.