سوالات بیولوژی خاک سال 1386


1 ) کدام گزینه در مورد اکتینومیست هاصحیح است؟
الف ) اکتینومیست ها همانند قارچ ها پروکاریوت و گرم مثبت هستند.
ب ) اکتینومیست ها همانند قارچ ها میسلیوم و اسپور غیر جنسی دارند.
ج ) اکتینومیست ها روی محیط های غذایی مایع همانند سایر باکتری ها رشد می کنند.
د ) اسپرانژیوسپور اکتینومیست ها همانند اسپورهای جنسی زیگومیست ها هستند.
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) کدام گروه از لگوم ها جزء گروه های هم تلقیح (Cross Inoculation Group) محسوب می شوند؟
الف ) عدس، باقلا
ب ) عدس، سویا
ج ) نخود، لوبیا
د ) نخود، نخود سبز
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) اگر وزن خشک بخش هوایی یونجه در تیمارهای شاهد، کودازتی و تلقیح با باکتری همزیست به ترتیب 10 ، 16 و 14 گرم باشد، سویه باکتری از لحاظ موثر بودن همزیستی چکونه است؟
الف ) کاملاً موثر
ب ) موثر
ج ) نسبتاً موثر
د ) غیر موثر
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) کدام گزینه درست است؟
الف ) یونجه و شبدر دارای گره های مریستمی بوده و نیتروژن تثبیت شده در گره ها بصورت اسیدهای آمینه مثل آسپاراژین به بخش هوایی گیاه منتقل می شود.
ب ) سویا و لوبیا دارای گره های غیر مریستمی بوده و نیتروژن تثبیت شده در گره ها بصورت آسپاراژین به بخش هوایی گیاه منتقل می شود.
ج ) سویا و لوبیا دارای گره های مریستمی بوده و نیتروژن تثبیت شده در گره ها بصورت اورئیدها به بخش هوایی گیاه منتقل می شود.
د ) یونجه و شبدر دارای گره های غیر مریستمی بوده و نیتروژن تثبیت شده در گره ها بصورت اورئیدها به بخش هوایی گیاه منتقل می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) در باکتری تیوباسیلوس دنیتریفیکانس، پذیرنده الکترون و پروتون کدام ماده است؟
الف ) اکسیژن
ب ) سولفات
ج ) گوگرد
د ) نیترات
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) کدام مرحله از چرخه نیتروژن، یک فرایند عمومی برای غالب ریز موجودات خاکزی محسوب می شود؟
الف ) ایموبیلیزاسیون
ب ) دنیتریفیکاسیون
ج ) نیتریفیکاسیون
د ) تثبیت بیولوژیک نیتروژن
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) برای مشاهده سوال شماره 7 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
جواب :
.
8 ) کدام گزینه در مورد باکتروئید صادق نیست؟
الف ) متحرک است.
ب ) فاقد توان تکثیر است.
ج ) قادر به تثبیت نیتروژن ملکولی است.
د ) درشت تر از فرم رویشی باکتری می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدام یک از باکتری های ریزوبیومی زیر می تواند در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده ( بدون همزیستی با گیاه ) نیز تثبیت نیتروژن را انجام دهد؟
الف ).Phizobium spp
ب ).Bradyrhizobium spp
ج ).Mesorhizobium spp
د ).Sinorhizobium spp
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
جواب :
.
11 ) قارچ های ناقص (imperfecti fungi) دارای هیف ..... بوده و تکثیر ..... دارند.
الف ) با دیواره عرضی، جنسی
ب ) با دیواره عرضی، غیر جنسی
ج ) بدون دیواره عرضی، غیر جنسی
د ) بدون دیواره عرضی، جنسی
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) چرا مواد حاصل از پوسیدگی قهوه ای لیگنین، به رنگ قهوه ای دیده می شوند؟
الف ) چون گروه فنل موجود در ساختار شیمیایی این ماده اکسیده می شود.
ب ) چون مواد نیتروژن دار قهوه ای آزاد می شود.
ج ) چون سایر ترکیب های تجزیه نشده قهوه ای رنگ هستند.
د ) چون قارچهای تجزیه کننده به رنگ قهوه ای هستند.
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) برای غنی سازی اختصاصی (Specifically enrichment) اکتینومیست ها در محیط کشت، استفاده از چه ماده ای مناسب تر است؟
الف ) پکتین (Pectin)
ب ) سلولز (Cellulose)
ج ) کیتین (Chitin)
د ) لیگنین (Lignin)
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) با خشک شدن خاک، اغلب پروتوزوئرها شروع به تولید ..... می کنند.
الف ) اسپور (Spore)
ب ) آکینت (Akinete)
ج ) کنیدی (Conidia)
د ) سیست (Cyst)
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) برای نفوذ هیف های قارچ میکوریز آربوسکولار به ریشه کدام آنزیم ها ضرورت دارند؟
الف ) پکتیناز، لیگنیناز
ب ) سلولاز، کیتیناز
ج ) سلولاز، پکتیناز
د ) سلولاز، لیگنیناز
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) برای مشاهده سوال شماره 16
روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
جواب :
.
17 ) کدام گزینه یکی از جنس های مهم جلبک های سبز خاکزی را شامل می شود؟
الف ) اوگلنا
ب ) آنابنا
ج ) نوستوک
د ) کلامیدوموناس
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) کدام گروه از ریز موجودات خاکزی نقش مستقیمی در تجزیه سلولز خاک ندارند؟
الف ) اکتینومیست ها
ب ) باکتری ها
ج ) پروتوزوئرها
د ) قارچ ها
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف ) ازتوباکترها هتروتروف، بی هوازی اختیاری و گرم منفی هستند.
ب ) ازتوباکترها هتروتروف، هوازی و گرم منفی هستند.
ج ) ازتوباکترها اتوتروف، هوازی اجباری و گرم مثبت هستند.
د ) ازتوباکترها اتوتروف، میکرو ائروبیک و گرم منفی هستند.
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) دیواره پروتئینی اطراف مواد ژنتیکی ویروس ها چه نامیده می شود؟
الف ) دیواره مورئینی
ب ) کاپسید
ج ) کپسول
د ) کیست
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) قارچ های شکارچی چگونه تغذیه می کنند؟
الف ) بلع یاخته ای
ب ) پینوسیتوز
ج ) فاگوسیتوز
د ) جذب یاخته ای
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) تولید مثل کرم های خاکی چگونه انجام می شود؟
الف ) آنها هر مافرودیت و خودبارور هستند.
ب ) آنها تک جنس و دگربارور هستند.
ج ) آنها هر مافرودیت و دگر بارور هستند.
د ) آنها تک جنس و خودبارور هستند.
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) کدام باکتری عمدتاً با استفاده از ترکیب های آلی ساده مانند برخی اسیدهای آلی، فتوسنتز غیر اکسیژنی را انجام می دهد؟
الف ) Azospirillum
ب ) Chromatium
ج ) Chlorobium
د ) Rhodospirillum
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) کدام گزینه با تعریف Glomeromycota مطابقت دارد؟
الف ) یک راسته از رده Zygomycota است که قارچ های میکوریزی (AMF) در آن جای دارند.
ب ) یک شاخه از قارچ های حقیقی (Eumycota) است که قارچ های همزیست با گیاهان زراعی (AMF) را شامل می شود.
ج ) یک رده از شاخه Protista است که کپک های لزج (Slime molds) را شامل می شود.
د ) یک راسته از رده Oomycota است که برخی از قارچ های بیمارگر گیاهی مانند Pythium در آن جای دارند.
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام گروه حشرات بی بال خاکزی را شامل می شوند؟
الف ) Acarina - Diptera - Collembola
ب ) Collembola - Diplura - Protura
ج ) Protura - Acarina - Pauropoda
د ) Thysanura -collembola - Arachnida

.
جواب : گزینه
.
26 ) فرآورده حاصل از فعالیت آنزیم آمونیوم منواکسیژناز کدام ماده است و ضمن انجام کدام فرآیند بیولوژیک تولید می شود؟
الف ) هیدروکسیل آمین - نیتریتاسیون
ب ) هیدروکسیل آمین - نیتراتاسیون
ج ) نیتروکسیل - نیتریفیکاسیون
د ) نیتروکسیل آمین - آمونیفیکاسیون
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) در مورد تشکیل گره های تثبیت کننده نیتروژن بر روی ریشه گیاهان لگوم کدام گزینه صحیح است؟
الف ) در مورد تمام لگومینوزها، تشکیل این گره ها در انحصار باکتریهای ریزوبیومی ( جنس ها مختلف Rhizobia) است.
ب ) برخی از اکتینومیست ها مانند گونه های مختلف فرانکیا ونوکاردیا نیز می توانند با انواع خاصی از گیاهان لگوم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن داشته باشند.
ج ) برخی از باکتریهای دی ازوتروف همیار با گرامینه ها مانند گونه های ازوسپیریلوم نیز قادر به ایجادگره های حقیقی تثبیت کننده نیتروژن بر روی ریشه لگوم ها هستند.
د ) در برخی از گیاهان خانواده لگومینوز، گره های ریشه ای تثبیت کننده نیتروژن ممکن است توسط باکتریهای غیر ریزوبیومی از جنس های مختلف مانند Ralstonia و Methylobacterium نیز تشکیل شوند.
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) باکتریهای که برای تأمین کربن مورد نیاز خود قادر به استفاده از ترکیب های آلی یک کربنی هستند......... نامیده می شوند.
الف ) الیگوتروف
ب ) متیلوتروف
ج ) متانوژن
د ) متانوباکتریوم
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) لیپوکیتو الیگوساکاریدها (LCOs) موادی هستند که ......
الف ) توسط باکتریهای ریزوبیومی تولید می شوند و به عنوان فاکتور گره زایی در تشکیل گره های ریشه ای دخالت دارند.
ب ) از ریشه گیاهان لگومینوز ترشح می شوند و در جلب ریزوبیوم ها به سوی ریشه و تشکیل گره موثر هستند.
ج ) در ریزوسقر توسط باکتریهای محرک رشد گیاه (انواع PGPR) تولید می شوند.
د ) دارای ساختمان شیمیایی مشابه کیتین می باشند و در دیواره سلولی فارچ های میکوریزی در مبادله متابولیت ها بین قارچ و گیاه میزبان دخالت دارند.
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) باکتریهای تولید کننده متان از سلسله ..... هستند و در شرایط ...... از ...... به عنوان پذیرنده هیدروژن و الکترون استفاده می کنند.
الف ) Archaea - کاملاً بیهوازی - دی اکسید کربن
ب ) Archaea - میکروائروبیک - اسیدهای آلی
ج ) Bacteria - بیهوازی - متانول
د ) Proteobacteria - بیهوازی - دی اکسید کربن
.
.
جواب : گزینه
.
3 comments:

Aydin.K said...

Heshbiri!
Belnen qurdaghi tikeleruk

Anonymous said...

chera bazi sal ha mesle 86 fagat 1 soal dare??pas bagiash koo?

Anonymous said...

I seldom leave comments on blog, but I have been to this post which was recommend by my friend, lots of valuable details, thanks again.