نانو تکنولوژی و خاکشناسی


جلو گیری از فرسایش ، تصفیه خاک از آلاینده ها و همچنین غنی سازی خاک نمونه هایی از کاربرد فناوری نانو در خاکشناسی است. در سال 2003 در برخی از مناطق نیومکزیکو و کالیفرنیا برای جلوگیری از فرسایش خاک پس از آتش سوزی جنگل ها از پروژه ای به نام Soil Set استفاده شد. در طی این پروژه برای اتصال ذرات خاک به همدیگر از نانو پارتیکل ها استفاده می شود که باعث پیوستن ذرات به همدیگر و در نتیجه از فرسایش این خاک ها جلوگیری می کند(2) .
آلوده شدن خاک ها با آلاینده هایی همچون عناصر سنگین و نیز یک مورد مسئله ساز در خاکشناسی است. دکتر ژانی تکنیکی را برای تصفیه خاک ها با استفاده از ذرات نانو ابداع کرده است . در این روش از تزریق ذرات نانویی آهن به بخش های آلوده خاک استفاده می شود این ذرات در آبهای سطحی شناور شده و باعث زدودن آلاینده های سر راه خود می شوند . بعد از 2-1 روز میزان آلاینده ها به طور مشخصی کاهش یافته و تا 8-6 هفته بعد از حل شدن در آبهای سطحی نیز این ذرات ، فعال باقی می مانند. این روش نسبت به حفاری خاک و بیرون آوردن آلاینده ها بسیار ارزان تر است (2).
در کشاورزی معمولا برای جبران کمبودهای خاک از کودها استفاده می شود. آمونیاک یکی از اجزای کلیدی در کودهای شیمیایی است. محققان دانشگاه کیوتو در ژاپن روشی را برای تولید آمونیاک با استفاده از Bucky balls ها کشف کرده اند (2). Bucky balls ها که با نام فلورن 2 هم شناخته می شوند ،ساختارهایی کروی تو خالی متشکل از مجموعه ای از اتم کربن متحدالشکل هستند که در چنین ساختارهایی هر اتم کربن به سه اتم کربن مجاورش متصل می شود (1). استفاده از این ساختارها در تولید آمونیاک هنوز تحت آزمایشات تحقیقاتی است(2).

1- www.nanotech-now.com/jose-Feneque/Veterinary-Applications-Nanotechnology.htm
2- http://www.azonano.com/SearchResults.asp?IndKeyWord=Agricultural+production+crops.
3- فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی – سال چهارم – شماره پانزدهم – بهار 1386
No comments: