سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 13761 ) مقدار کربن آلی در افق مالیک در صورتیکه شرط رنگ بدلیل آهک موجود نباشد چند درصد است؟
الف ) 2.5
ب ) 2
ج ) 1
ج ) 0.6
.
.

جواب: گزینه
.

2 ) بخش کنترلی رطوبت خاک به ضخامتی گفته می شود که حد فوقانی آن با اضافه کردن .... و حد تحتانی آن با افزودن ....... سانتی متر آب به خاک خشک به دست می آید.
الف ) 2.5 ، 3.5
ب ) 7.5 ، 7.5
ج ) 2.5 ، 7.5
د ) 8.5
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) سیروزم در سیستم رده بندی قدیمی جزو خاکهای ...... قرار می گیرد.
الف ) آزونال
ب ) زونال
ج ) کلسی مرف
د ) هالومرف
.
.

جواب : گزینه
.
4 ) کدام گروه رده ها می توانند در رژیم رطوبتی آریدیک ( Aridic ) وجود داشته باشند؟
الف ) Mollisols - Inceptisols - Aridisols
ّب ) Inceptisols - vertisols - Aridisols
ج ) Vertsols - oxisols - Inceptisols
د ) Aridisols - Oxisols - Entisols
.
.

جواب : گزینه
.
5) خاکی دارای رژیم رطوبتی زریک و افق کلسیکی است که باندری فوقانی آن در 105 سانتی متری خاک واقع است رده بندی صحیح این خاک کدام است؟
الف ) Calcids
ب ) Calciorthids
ج ) Xerochrepts
د ) Xerothents
.
.

جواب : گزینه
.
6) فرآیند Chelivization با کدام عناصر انجام می گیرد؟
الف ) آهن و آلومینیم
ب ) سیلس و رس
ج ) اکسیدمنیزیم و کلسیم
د ) کلسیم وسدیم
.
.

جواب : گزینه
.
7 ) در یکی از شرایط تفکیک افق ناتریک چنین آمده است که تا عمق 2 متری اگر SAR برابر یا بزرگتر از 13 باشد در قسمت سطحی خاک تا عمق 40 سانتی متری آن..... تبادلی است.
الف )سدیم تبادلی بیش از کلسیم و منیزیم
ب ) مجموع سدیم و منیزیم تبادلی بیش از کلسیم واسیدیته
ج ) مجموع سدیم و منیزیم تبادلی برابر کلسیم و اسیدیته
د ) مجموع کلسیم و منیزیم تبادلی بیش از سدیم و اسیدیته
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) طبقه ی E فقط به طبقه ای گفته می شود که ...
الف ) رس ها در آن تجمع یافته باشد
ب ) خاکدانه های آن دارای پوشش رسی زیادی باشند
ج ) رس یا هوموس در آن تجمع یافته باشد
د ) رس یا هوموس از آن خارج شده باشند
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) خاکی است با افق مشخصه Ochric Epipedon و افق مشخصه عمقی Natri Horizon و رژیم رطوبتی Aridic ،رده بندی این خاک تا حد گروههای بزرگ کدام است؟
الف ) Natrargids
ب ) Natrixeralfs
ج ) Natrixerrults
د ) Natriorthids
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) خاکهای با افق مشخصه سطحی Ochric Epipedon و افق مشخصه عمقی Natric Horizon و رژیم رطوبتی Udic، رده بندی این خاک تا حد گروههای بزرگ کدام است؟
الف ) Natragids
ب ) Natriudalfs
ج ) Natriudults
د ) Udinatralfs
.
.

جواب : گزینه
.
11 ) معیارValue - n... .
الف ) برای تعیین میزان عناصر غذایی خاک است
ب ) معمولا در خاکهای نواحی خشک بسیار کم به کار می رود
ج ) در خاکهای معدنی هر چه مقدار بیشتر باشد شرایط کار کردن در آن آسانتر است
د ) نسبت بین درصد رطوبت در حالت مزرعه، به درصد رس معدنی و هوموس خاک است
.
.

جواب : گزینه
.
12 ) Durids ، یکی از اجزای خاکهای راسته....
الف ) Durisols است
ب ) های متعدد و مختلف است
ج ) Aridisols است با افق Duripan
د ) Aridisols است با افق Petrocalcic
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) کدامیک از کانی ها بیش از همه در مقابل عوامل هوادیدگی فیزیکی و شیمیایی تخریب پذیر است؟
الف ) Biotite
ب ) Microcline
ج ) Olivine
د ) rthoclase
.
.

جواب : گزینه
.
14 ) علامت hsm مشخصه کدام یک از افق ها است؟
الف ) Ironstone
ب ) Duripan
ج ) petrocalcic
د ) Placic
.
.

جواب : گزینه
.
15 ) خاکی دارای افق مشخصه سطحی Ochric و افق های مشخصه عمقی Arigilic و Gypsic و حد بالایی افق ها در یکصد میلی متری سطح خاک قرار گرفته است. در صورتیکه رژیم رطوبتی این خاک Aridic و رژیم حرارتی آن Thermic باشد، رده بندی ای خاکها در سطح گروههای بزرگ کدام است؟
الف ) Argigypsids
ب ) Gypsiargids
ج ) Haplogpsids
د ) Haploargids
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) برای تشکیل افق مشخصه تحت الارضی Oxic Horizon، کدام پروسه بیشترین تاثیر را دارد؟
الف ) Decomposition
ب ) Latosolization
ج ) Resilication
د ) Silication
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) کدام تحت رده متعلق به رده Andisols نیست؟
الف ) Aquands
ب ) Borands
ج ) Torrands
د ) Xerands
.
.

جواب : گزینه
.
18 ) کدام خاک ممکن است در رژیم رطوبتی Aridic وجود داشته باشد؟
الف ) Alfisols
ب ) Mollisols
ج ) Oxisols
د ) Spodosols
.
.

جواب : گزینه
.
19) برای نمایش تجمع گچ ( Gypsum )، تجمع آهک و تجمع نمک های محلول چه پسوندهایی به ترتیب به اسم افق های خاک اضافه می شود؟
الف ) y ، sa و k
ب ) k ، y و sa
ج ) y ، k و sa
د ) sa ، k و y
.
.

جواب : گزینه
.
20 ) کاتنا ( Catena ) به ردیف خاک هایی گفته می شود که در آن اختلاف خاکها به دلیل...است.
الف ) فقط مواد مادری
ب ) وضع زهکشی متفاوت
ج ) اختلاف ارتفاع
د ) تفاوت توپوگرافی-رهکشی
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) خاکهای اریدی سل شامل کدام زیر رده ها است؟
الف ) Cryids , salids , durids , gypsids , argids , Calcids , cambids
ب ) Cyryds , salids , orthids , gypsids , argids , calcids
ج ) Argids, orthids , cambids , cryids , gypsids
د ) Argids, orthids , cambids , cryids , durids , calcids , salids
.
.

جواب : گزینه
.
22 ) فرایند Pedoturbation در کدام خاک ها صورت می گیرد؟
الف ) Vertisols , Spodosols
ب ) Ultisols , Vertisols
ج ) خاکهای کائولینیت دار و Vertisols
د ) Vertisols و خاکهای مونتموریلونیت دار
.
.

جواب : گزینه
.
23 ) شدت هوا دیدگی در کدام خاکها به ترتیب افزایش می یابد؟
الف ) Entisols , Spodosols , Ultisols
ب ) Inceptisols , oxisols , Alfisols
ج) Histosols , Aridison , spodosols
د ) Oxisols, Ultisols , Entisols
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) درصد اشباع بازی بیشتر از 50درصد، موادآلی بیشتر از 24درصد و ساختمان توده ای،از مشخصات کدام افق است؟
الف ) Umbric
ب ) Histic
ج ) Mollic
د ) Ochric
.
.

جواب : گزینه
.
25 ) در کدام خاک کربن آلی با عمق، به طور نامنظم تغییر می کند؟
الف ) Argids
ب ) Fluvents
ج ) Orthents
د ) Ochric
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) کدامیک از کانی ها مقاوم ترین کانی اولیه است؟
الف ) پیروکسن
ب ) فلدسپات
ج ) کوارنز
د ) میکا
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) کلاتها در تکامل پروفیل کدام خاکها نقش دارد؟
الف ) پدوکال
ب ) پدالفر
ج ) پدزل
د ) برون منطقه ای
.
.

جواب : گزینه
.
28 ) کدام افق های سطحی، موادآلی بیشتری دارد؟
الف ) هیستیک
ب ) آمبریک
ج ) مالیک
د ) آکریک
.
.

جواب : گزینه
.
29 ) رده ی مالی سول فاقد کدام خصوصیت است؟
الف ) آب و هوای نیمه خشک تا نیمه مرطوب
ب ) افق سطحی مالیک
ج ) کاتیونهای بازی کم
د ) کاتیونهای بازی زیاد
.
.

جواب : گزینه
.
30 ) کدام شرط مربوط به رده ی ورتی سول نیست؟
الف ) وجود Gilgai
ب ) فقدان Gilgai
ج ) وجود شکاف به عرض 1سانتی متر در عمق 50 سانتی متری خاک
د )فقدان مرز سنگی یا شبه سنگی تا عمق 50سانتی متری خاک
.
.
جواب : گزینه

No comments: