سوالات فرسایش خاک سال 1378


1 ) در یک بارش قطره قطرات باران تا چه شدتی بر حسب میلیمتر در ساعت افزایش می یابد ؟
الف ) 75
ب ) 120
ج ) 150
د ) 200
.
.

جواب : گزینه
.
2 ) فرسایش آبی وقتی زیادتر است که بارندگی ... و نفوذپذیری ... باشد
الف ) کم - زیاد
ب ) زیاد - کم
ج ) زیاد - زیاد
د ) کم - کم
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) دبی باعث جلوگیری از ... می شود
الف ) افزایش زمینهای زراعتی
ب ) جمع آوری رسوبات
ج ) فرسایش توده ای
د ) فرسایش کناری
.
.

جواب : گزینه
.
4 ) در حوزۀ آبخیزی با شیب 50 درصد خاک نسبتا عمیق و بارندگی کم کدام عملیات حفاظتی مناسب است؟
الف ) بانکت افقی
ب ) بانکت شیبدار
ج ) تراس بندی
د ) کُتور بانک
.
.

جواب : گزینه
.
5 ) کدامیک از خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را در حد فرسایش قابل قبول (مجاز ) دارد؟
الف ) بافت
ب ) ساختمان
ج ) عمق
د ) نفوذ پذیری
.
.

جواب : گزینه
.
6 ) بین تخریب مخصوص و درجه گل آلودی آب چه رابطه ای وجود دارد؟
الف ) مستقیم
ب ) غیر مستقیم
ج ) مستقیم و غیر مستقیم
د ) رابطه ای ندارد
.
.

جواب : گزینه
.
7 ) مهمترین اثر سله های سطحی خاک کدام است ؟
الف ) افزایش دادن شدت نفوذ و بالا بردن رواناب سطحی است
ب ) کهش دادن شدت نفوذ و بالا بردن رواناب سطحی است
ج ) افزایش دادن شدت نفوذ و کاهش دادن رواناب سطحی است
د ) تأثیری در شدت نفوذ و میزان رواناب سطحی ندارد
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) از روش اعداد (شماره) منحنی روان آب (Curve Number (CN برای چه منظوری استفاده می شود؟
الف ) فقط تعیین حجم روان آب
ب ) فقط تعیین حداکثر دبی روان آب
ج ) تعیین حجم و حداکثر روان آب
د ) تعیین قدرت فرسایندگی باران
.
.

جواب : گزینه
.
9 ) امکان ایجاد فرسایش خندقی یا گالی در خاکی که دارای درصد ... بیشتری باشد، افـزایش می یابد.
الف ) رس
ب ) سنگریزه
ج ) سیلت
د ) شن
.
.

جواب : گزینه
.
10 ) حساسترین ذرات خاک نسبت به فرسایش بادی آنهایی هستند که اندازه شان بین چند سانتیمتر می باشد ؟
الف ) 0.01 - 0.001
ب ) 0.05 - 0.005
ج ) 0.1 - 0.01
د ) 0.5 - 0.05
.
.

جواب : گزینه
.
11 ) رعایت حریم آبراهه ها و رود خانه ها، خطر فرسایش کناره ای را ...
الف ) به کلی برطرف می کند.
ب ) زیاد می کند.
ج ) کم می کند.
د ) تغییری ایجاد نمی کند.
.
.

جواب : گزینه
.
12 ) جهت پیاده کردن یک سیستم تراس های آبراهه ای (بانکت بندی) عملیات را باید در کجای تپه شروع کرد؟
الف ) بالا
ب ) پائین
ج ) نفوذپذیرترین قسمت
د ) فرقی نمی کند
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در مناطقی که خطر لغزش زمین وجود دارد کدام نوع تراس آبراهه ای (بانکت)مناسب است؟
الف ) افقی
ب ) شیبدار
ج ) با سطح مقطع سهمی
د ) با سطح مقطع ذوزنقه ای
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) در یک منطقه وسیع و مسطح میزان فرسایش بادی ...
الف ) بتدریج کمتر می شود.
ب ) بتدریج زیادتر می شود.
ج ) متناسب با توان دوم سرعت باد افزایش می یابد.
د ) فرقی می کند.
.
.

جواب : گزینه
.
15 ) اولین خط بانکت ...
الف ) از بالاترین حد در دامنه با توجه به سطح مؤثر در نظر گرفته می شود.
ب ) از پائین ترین حد در دامنه با توجه به سطح مؤثر در نظر گرفته می شود.
ج ) بهتر است از وسط دامنه به طرف بالا و پائین تپه شروع کرد.
د ) تفاوتی ندارد هم می توان از بالاترین و هم می توان از پائین ترین حد شروع کرد.
.
.

جواب : گزینه
.
16 ) در طراحی بانکت های شیبدار کدام فاکتو می بایستی بیشتر در نظر گرفته شود؟
الف ) نوع خاک بانکت
ب ) نوع پوشش گیاهی در فواصل بین دو بانکت
ج ) میزان کل بارندگی سالانه
د ) دبی حداکثر Q = max
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) در روش شماره منحنی روان آب هرچقدر شماره منحنی به 100 نزدیک شود گروههای مختلف هیدرولوژیکی خاکه به ... نزدیک می شود.
الف ) A
ب ) B
ج ) D
د ) B,A
.
.

جواب : گزینه
.
18 ) در صورتیکه وزن باران باریده شده M باشد و سرعت حد آن 6 متر در ثانیه و 3/1 آن به صورت روان آب در آمده باشد و سرعت روان آب یک متر در ثانیه باشد:
الف ) انرژی سینتیک باران 108 برابر انرژی روان آب می باشد.
ب ) انرژی سینتیک روان آّب 108 برابر انرژی باران می باشد.
ج ) تفاوتی ندارد
د ) با اطلاعات داده شده قابل محاسبه نمی باشد
.
.
جواب : گزینه
.
19)برای مشاهده سوال شماره 19 روی لینک زیر کلیک کنید!
http://elistiyen.googlepages.com/Erosion19.jpg
.
.

جواب : گزینه
20 ) منظور از حد فرسایش قابل قبول، مقدار فرسایشی است که...
الف ) بیشتر از مقدار خاکسازی باشد.
ب ) کمتر و یا حداکثر معادل مقدار خاکسازی باشد.
ج ) خاک در یکسال و در سطح یک هکتار دارد.
د ) به مقدار محصول تولیدی خسارت زیادی وارد نکند.
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) در طراحی بانکت ها با کاهش شیب زمین:
الف ) فاصله عمودی کمتر و فاصله افقی بیشتر می شود.
ب ) فاصله عمودی بیشتر و فاصله افقی کمتر می شود.
ج )فواصل افقی و عمودی کمتر می شود.
د ) فواصل افقی و عمودی بیشتر می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) در مناطق باد خیز عوامل اصلی فرسایش بادی عبارت است از:
الف ) زمین ناهموار و بارندگی کم
ب ) درصد کم مواد آلی خاک و ناهمواری زمین
ج ) زمین مسطح و فقدان پوشش گیاهی
د ) دشتهای میانکوه و بارندگی کم
.
.

جواب : گزینه
.
23 ) در فرمول c = CIA/360 برای تعیین C از کدام استفاده می شود؟
الف ) حداکثر بارندگی
ب ) جنس خاک و رسوبات و پوشش نباتی
ج ) شدت بارندگی در زمان تجمع
د ) پوشش نباتی، خاک، توپوگرافی
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) کدامیک از عوامل زیر بیشترین اثر را در کنترل فرسایش دارد؟
الف ) نوع پوشش گیاهی
ب ) مرحله رشد پوشش گیاهی
ج ) ارتفاع پوشش گیاهی
د ) تراکم پوشش گیاهی
.
.

جواب : گزینه
.
25 )در صورتیکه مقدار خاکسازی در دشتهای ایران 2.5 سانتیمتر در مدت 100 سال باشد، حد مجاز فرسایش برای این مناطق بر حسب تن بر هکتار در سال کدام است؟ ( وزن مخصوص ظاهری 1.6 گرم بر سانتیمتر مکعب فرض کنید)
الف ) 40
ب )4
ج ) 0.4
د )0.04
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) فرسایش Bad Lands چیست؟
الف ) نوعی از فرسایش که از انحلال سنگهای گچی حاصل می شود.
ب ) نوعی از فرسایش که از انحلال سنگهای آکی حاصل می شود.
چ ) نوعی فرسایش شیاری که در سازندهای مارنی ایجاد می شود.
د ) مرحله گسترده فرسایش گالی است.
.
.

جواب : گزینه
.
27 ) در کشور ما ایران چه نوع فرسایشی را پنجه ای می نامند؟
الف ) توده ای
ب ) سطحی
ج ) شیاری
د ) خندقی
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) اگر میزان فرسایش حوزه ای 40 تن در هکتار در سال باشد و با رسوب برابر با 18.2 تن در هکتار در سال باشد SDR چقدر است؟
الف ) 0.212
ب ) 0.455
ج ) 1.431
د ) 3.462
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) بهترین روش محاسبه شدت و عمق رواناب برای حوزه های آبخیز فاقد آمار هیدرولوژی کدام است؟
الف ) استدلالی (Rational)
ب ) (PSIAC)
ج ) کوک (Cook`s)
د ) Curve Number) CN )
.
.

جواب : گزینه
.
30 ) منظور از تخریب مخصوص، مقدار فرسایش خاک ... است.
الف ) در هر سال
ب ) در هر هکتار
ج ) از واحد سطح
د ) در هر هکتار در هر سال
.
.

جواب : گزینه
.

No comments: