سوالات فرسایش خاک 13801 ) فرسایش آبی در کدام روش آبیاری کمتر است؟
الف ) آبیاری بارانی
ب ) آبیاری غرقابی
ج ) آبیاری قطره ای
د ) آبیاری کرتی
.
.

جواب : گزینه
.
2 ) سرعت آستانه فرسایش بادی عبارتست از ... سرعت باد که باعث ... می شود.
الف ) حداقل - حرکت ذرات خاک
ب ) حداقل - حداکثر جابجایی ذرات خاک
ج ) حداکثر - جابجایی ذرات خاک
د ) حداکثر - حداکثر جابجایی خاک
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدامیک از موارد زیر جزو خصوصیات کرت استاندارد نیست؟
الف ) آیش
ب ) شیب 9 درصد
ج ) طول 22.1 متر
د ) عرض 7 فوت
.
.

جواب : گزینه
.
4 ) خاکهایی که دارای روان آب و قابلیت نفوذ متوسطی هستند جزء کدام گروه هیدرولوژیکی خاک در روش عدد منحنی روان آب هستند؟
الف ) A
ب ) B
ج ) C
د ) D
.
.

جواب : گزینه
.
5 ) کدام فاکتور بر روی ضریب فرسایش پذیری(K) اثری ندارد؟
الف ) بافت خاک
ب ) ساختمان خاک
ج ) شیب خاک
د ) نفوذپذیری
.
.

جواب : گزینه
.
6 ) در معادله جهانی فرسایش خاک عامل درجه شیب زمین (S) در شرایط استاندارد برابر چند درصد در نظر گرفته می شود؟
الف ) 5
ب ) 9
ج ) 12
د ) 12
.
.

جواب : گزینه
.
7 )در حوزه آبخیزی به وسعت 100000 هکتار متوسط بارندگی سالانه 200 میلیمتر و حجم روان آب خارج شده 100 میلیون متر مکعب در سال است. ضریت روان آب عبارتست از:
الف ) 0.05
ب ) 0.25
ج ) 0.5
د ) 5
.
.

جواب : گزینه
.
8 ) برای مشاهده سوال شماره 8 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/erosion8-80.jpg
.
.

جواب :
.
9 ) هر چه جرم مخصوص مایعی افزایش یابد برای انتقال یک جسم سرعت ...لازم است.
الف ) بیشتری
ب ) در حد متوسط
ج ) کمتری
د ) خیلی بیشتری
.
.

جواب : گزینه
.
10 ) نقش باد در افزایش سرعت نهائی قطرات باران در مورد کدامیک از گزینه های زیر بیشتر است؟
الف ) قطرات ریز
ب ) قطرات متوسط
ج ) قطرات درشت
د ) قطرات خیلی درشت
.
.

جواب : گزینه
.
11 ) آغاز پیدایش خندق در آبراهه نتیجه کدامیک از موارد زیر است؟
الف ) افزایش ظرفیت آبراهه
ب ) بارندگی زیاد
ج ) بر هم خوردن تعادل آبراهه
د ) جاری شدن سیلاب
.
.
جواب : گزینه
.
12 )برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/erosion12-80.jpg
.
.

جواب :
.
13 ) EI30 عبارتست از:
الف ) خطوط هم فرسایش
ب ) شاخص فرسایش باران
ج ) انرژی جنبشی باران
د ) انرژی جنبشی روان آب
.
.

جواب : گزینه
.
14 ) در حوزه ای به وسعت 1000 هکتار، اگر دبی روان آب 15 متر مکعب بر ثانیه و شدت باران 5 سانتی متر بر ساعت باشد، مقدار ضریب روان آب برابر است با:
الف ) 0.108
ب ) 0.190
ج ) 0.304
د ) 0.402
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) حرکت ذرات بوسیله باد بیشتر بصورت کدام یک از حالات زیر است؟
الف ) تعلیقی
ب ) جهشی
ج ) خزشی
د ) بستگی به سرعت آستانه فرسایش دارد
.
.

جواب : گزینه
.
16 ) در سالهای اخیر شاهد وقوع پدیده زیاد رانش زمین در کشور بوده ایم عامل اصلی و مؤثر در رانش زمین کدام است؟
الف ) جاده سازی
ب ) بهره برداری از معادن
ج ) فرسایش کناری
د ) جنگلتراشی و از بین بردن پوشش گیاهی
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) در کـدامیک از موارد زیر فـرمول جهانـی فـرسایش مقدار فرسایش را بطور تخمینی بیان می کند؟
الف ) فرسایش بالارونده
ب ) فرسایش خندقی
ج ) فرسایش ورقه ای و شیاری
د ) فرسایش لغزشی و خندقی
.
.
جواب : گزینه
.
18 )فرسایش پذیری حاک با مواد آلی آن چه نسبتی می تواند داشته باشد؟ک
الف ) نسبت معکوس دارد
ب ) نسبت مستقیم دارد
ج ) تا درصدی از مواد آلی خاک نسبت معکوس دارد
د ) ارتباطی به مواد آلی خاک ندارد
.
.

جواب : گزینه
.
19 )اثر شیب در افزایش فرسایش، در کدامیک از خاکهای زیر بیشتر می باشد؟
الف ) بافت ریز
ب ) شنی
ج ) شنی با سنگریزه زیاد
د ) شنی با سنگریزه کم
.
.

جواب : گزینه
.
20 )برای مشاهده سوال شماره 15 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/erosion20-80.jpg
.
.

جواب :
.
21 ) تراسهای آبراهه ای بانیمرخ V شکل به چه منظوری احداث می شود؟
الف ) برای تولید رسوب
ب ) جهت نفوذ دادن آبهای جاری در زمین
ج ) جهت جلوگیری از سیلاب
د ) جهت تخلیه آبهای جاری
.
.

جواب : گزینه
.
22 ) کدام گزینه در مورد سرعت حد باران نادرست است؟
الف ) سرعت باد سرعت حد را افزایش می دهد
ب ) سرعت حد بستگی به قطر قطرات دارد
ج ) حداکثر سرعت حد 9 متر در ثانیه است
د ) سرعت حد به هیچ یک از موارد ذکر شده بستگی ندارد
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) اگر بیست درصد باران به روان آب تبدیل شود و سرعت حد باران 9 متر بر ثانیه، سرعت حرکت روان آب 8/1 سرعت حد بـاشد، انــرژی جنبشی باران چند برابر انـرژی جنبشی روان آب می باشد؟
الف ) 360.3
ب ) 318.9
ج ) 256.8
د ) 230.2
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) میزان بارندگی و نفوذپذیری به ترتیب چگونه باشد فرسایش کمتر است؟
الف ) کم - زیاد
ب ) زیاد - کم
ج ) هر دو کم
د ) هر دو زیاد
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) با توجه به داده های P = 0.1 ،C = 0.8 ،LS = 0.4 ،K = 0.55 ،R = 200 مقدار خاکی که در یک سال در 15 هکتار زمین براساس معادله جهانی فرسایش از بین می رود چند تن در سال است؟
الف ) 35.2
ب ) 52.8
ج ) 62
د ) 72
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) در مناطق باد خیز عوامل اصلی فرسایش بادی عبارت است از :
الف ) زمین های مسطح، فقدان پوشش گیاهی
ب ) زمین های ناهموار، بارندگی کم
ج ) درصد کم مواد آلی خاک، ناهمواری زمین
د ) فرسایش پذیری خاک،بارندگی شدید
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) میزان فرسایش موقعی در یک خاک عمیق کمتر از خاک مشابه خود با عمق کم خواهد بود که:
الف ) رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی باشد
ب ) خاک به حالت اشباع باشد
ج ) خاک غیرقابل نفوذ باشد
د ) خاک نفوذپذیر باشد
.
.

جواب : گزنیه
.
28 ) مهمترین خصوصیات بارندگی که در قدرت فرسایندگی آن مؤثر است عبارتند از:
الف ) شدت بارندگی - مقدار بارندگی
ب ) مدت بارندگی
ج ) شدت و مدت بارندگی
د ) مقدار بارندگی - مدت بارندگی
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) در تعیین فاصله افقی و عمودی بانکت ها افزایش شیب چه تأثیری روی آنها می گذارد؟
الف ) فاصله عمودی زیاد و فاصله افقی کم می شود
ب ) فاصله عمودی کم و فاصله افقی زیاد می شود
ج ) فاصله عمودی زیاد و فاصله افقی تغییر نمی کند
د ) فاصله افقی کم و فاصله عمودی تغییر نمی کند
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) اگر ارتفاع بند 2.5 متر و شیب گالی 6 درصد و شیب حد 3/1 شیب گالی باشد فاصله بین بندها باید چند متر باشد؟
الف ) 52.5
ب ) 59.4
ج ) 72.1
د ) 62.5
.
.

جواب : گزینه
.

No comments: